Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 389/2011 ze dne 19. dubna 2011 o povolení použití přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 389/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 389/2011
          ze dne 19. dubna 2011
          o povolení použití přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA 5588, subtilisinu z Bacillus subtilis ATCC 2107 a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens ATCC 3978. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy jako doplňkové látky pro nosnice se zařazením do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Použití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy bylo schváleno na deset let pro výkrm kuřat, kachny a výkrm krůt nařízením Komise (ES) č. 1087/2009 [2].
          (5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. prosince 2010 [3] k závěru, že přípravek endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může zlepšit parametry produkce u nosnic. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (6) Posouzení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "látky zvyšující stravitelnost", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 297, 13.11.2009, s. 4.
          [3] EFSA Journal (2011); 9(1):1949.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost
          4a10 | Danisco Animal Nutrition | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62 ALFA-amyláza EC 3.2.1.1 | Složení doplňkové látkyPřípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) a subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107) v pevné formě s minimem aktivity pro:endo-1,4-beta-xylanázu 1500 U [1]/g,subtilisin 20000 U [2]/g,alfa-amylázu 2000 U [3]/g.Charakteristika účinné látkyPřípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) a subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107)Analytické metody [4]Stanovení účinné látky v doplňkové látce, premixech a krmivech:Endo-1,4-beta-xylanáza: kolorimetrická metoda založená na měření fragmentů vodorozpustného barviva uvolněného endo-1,4-beta-xylanázou z komerčního substrátu s azurinem vázaným na zesíťovaný pšeničný arabinoxylan;ALFA-amyláza: kolorimetrická metoda založená na měření fragmentů vodorozpustného barviva uvolněného alfa-amylázou z komerčního substrátu s azurinem vázaným na zesíťovaný polymerovaný škrob;Subtilisin: kolorimetrická metoda založená na měření fragmentů vodorozpustného barviva (azurinu) uvolněného subtilisinem z komerčního substrátu s barvivem vázaným na zesíťovaný kasein. | Nosnice | — | endo-1,4-beta-xylanáza300 Usubtilisin4000 Ualfa-amyláza400 U | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Pro použití do krmné směsi bohaté na škrobové a neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 40 % kukuřice.3.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice. | 10. května 2021 |
          [1] 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,5 μmol redukujícího cukru (vyjádřeného jako ekvivalenty xylózy) za minutu ze zesíťovaného substrátu xylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
          [2] 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 μmol fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) za minutu z kaseinového substrátu při pH 7,5 a teplotě 40 °C.
          [3] 1 U je množství enzymu, které uvolňuje 1 μmol glukosidických vazeb za minutu z vodou nerozpustného zesíťovaného substrátu škrobového polymeru při pH 6,5 a teplotě 37 °C.
          [4] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.