Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2011 ze dne 19. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 390/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2011
          ze dne 19. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES [1], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 [2] byl vytvořen seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.
          (2) V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství. Příslušné informace Komisi sdělily také třetí země. Na základě těchto informací by měl být seznam Společenství aktualizován.
          (3) Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla podstatné skutečnosti a úvahy, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy těmto dopravcům v Unii nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu Společenství.
          (4) Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty poskytnuté členskými státy, předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně své stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost, který byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví [3].
          (5) Komise a v konkrétních případech některé členské státy rovněž konzultovaly orgány odpovědné za regulační dohled nad dotčenými leteckými dopravci.
          (6) Výbor pro leteckou bezpečnost vyslechl příspěvky Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a Komise o projektech technické pomoci prováděných v zemích, které spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2111/2005. Výbor byl informován o žádostech o další technickou pomoc a o spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem vyřešit jakýkoli nesoulad s příslušnými mezinárodními normami.
          (7) Výbor pro leteckou bezpečnost byl rovněž informován o donucovacích opatřeních ze strany EASA a členských států pro zajištění zachování letové způsobilosti a údržby letadel registrovaných v Unii a provozovaných leteckými dopravci, kteří získali osvědčení od úřadů pro civilní letectví třetích zemí.
          (8) Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž vyslechl příspěvky agentury EASA o kategorizaci zjištění při provádění prohlídek letadel na odbavovací ploše v rámci programu EU pro posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (SAFA) a schválil návrhy agentury na novou kategorizaci nedodržování požadavků Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) na jazykové znalosti angličtiny pilotů v zájmu bezodkladného zaručení plného souladu s normami pro jazykové znalosti angličtiny. Podle tohoto návrhu by mělo být nedodržení požadavku na jazykové znalosti angličtiny nedostatkem kategorie 2 v případě, že stát vydávající licenci předložil ICAO akční plán na splnění požadavku. Kromě toho by mělo být nedodržení požadavku na jazykové znalosti angličtiny nedostatkem kategorie 3 v případě, že stát vydávající licenci nepředložil ICAO akční plán nebo pokud oznámil splnění požadavku, aniž by tento požadavek účinně dodržoval. Dále by měla být zaznamenána obecná poznámka (kategorie G) v případě, že dodržení požadavku na jazykové znalosti angličtiny může být formálně doloženo, přestože je vlastní komunikace během prohlídky na odbavovací ploše velmi obtížná z důvodu nedostatečné znalosti angličtiny pilotů. Výbor pro leteckou bezpečnost souhlasil s tím, že se pokusí tyto návrhy uplatňovat harmonizovaným způsobem. EASA se zavázala, že v nejbližší době zveřejní příslušné pokyny.
          (9) Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž schválil návrh agentury, aby členské státy zřídily funkční vazby s příslušnými poskytovateli letových navigačních služeb s cílem informovat o obtížích v komunikaci s posádkou letadel kvůli nedostatečným znalostem angličtiny pilotů. Výbor pro leteckou bezpečnost dále požádal EASA, aby na příštím zasedání výboru informovala o výsledcích programu SAFA, pokud jde o provádění požadavku na jazykové znalosti angličtiny pilotů a rovněž o provádění navrhované kategorizace.
          (10) Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          Letečtí dopravci Evropské unie
          (11) Na základě analýzy informací vyplývajících z prohlídek letadel některých leteckých dopravců Unie na odbavovací ploše v rámci programu SAFA, které provedla Evropská agentura pro bezpečnost letectví, a rovněž na základě inspekcí a auditů určitých oblastí provedených vnitrostátními úřady pro letectví přijaly některé členské státy určitá donucovací opatření. O těchto opatřeních informovaly Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost: Kypr dne 26. listopadu 2010 rozhodl, že pozastaví platnost osvědčení leteckého provozovatele leteckému dopravci Eurocypria Airlines, poté, co tento letecký dopravce ukončil provoz a nemá dostatek finančních prostředků k provozu za bezpečných podmínek; Itálie dne 24. října 2010 rozhodla o pozastavení platnosti licence k letecké dopravě, kterou drží letecký dopravce Livingston, a dne 11. března 2010 o pozastavení platnosti licence leteckého dopravce ItaliAirlines; Litva dne 11. listopadu 2010 rozhodla o zrušení osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce Star 1 Airlines; po likvidaci leteckého dopravce Blue Line a následném pozastavení jeho provozní licence Francie dne 6. října 2010 rozhodla o pozastavení osvědčení leteckého provozovatele tohoto leteckého dopravce. Kromě toho Francie dne 16. září 2010 rozhodla, že neobnoví osvědčení leteckého provozovatele Strategic Airlines; Řecko v listopadu 2010 rozhodlo o zrušení osvědčení leteckého provozovatele Hellas Jet, v lednu 2011 pozastavilo osvědčení leteckého provozovatele Athens Airways a umístilo Hellenic Imperial Airways pod zvýšený dohled; Švédsko dne 31. prosince 2010 rozhodlo, že neobnoví osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce Viking Airlines AB, a Spojené království zvýšilo dohled nad leteckými dopravci Jet2.com, Oasis a Titan Airways.
          Portugalsko
          (12) V návaznosti na přezkum situace některých leteckých dopravců, jimž byla v Portugalsku udělena licence, na zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost v listopadu 2010 [4] příslušný orgán Portugalska (INAC) informoval o výsledcích posíleného bezpečnostního dohledu nad leteckými dopravci Luzair a White. Pokud jde o Luzair, orgán INAC oznámil, že po změně letadlového parku bylo dne 11. února 2011 osvědčení leteckého provozovatele Luzair pozastaveno. Pokud jde o dopravce White, INAC oznámil, že provedl 29 inspekcí provozu a 5 inspekcí letové způsobilosti, které neodhalily závažné nedostatky. Kromě toho EASA oznámila, že u těchto leteckých dopravců byly v listopadu 2010 provedeny inspekce, které neodhalily závažné nedostatky. V souvislosti s obecnou změnou politiky společnosti byla dvě letadla typu A320 s poznávacími značkami CS-TQO a CS-TQK dne 12. listopadu 2010, resp. 22. února 2011 vyřazena z provozu.
          Německo
          (13) Na základě analýzy údajů vyplývajících z prohlídky v rámci programu SAFA, kterou provedla agentura EASA, a poté, co byl zaznamenán rostoucí počet některých německých leteckých dopravců, u nichž výsledky prohlídek v rámci programu SAFA svým významem přesáhly podstatná zjištění při jednotlivých prohlídkách, Komise zahájila formální konzultace s příslušnými orgány Německa (Luftfahrtbundesamt –LBA) a dne 10. března 2011 uspořádala zasedání.
          (14) Analýza hlavních příčin výkonnosti těchto leteckých dopravců odhalila obzvláštní slabiny v dohledu nad těmito dopravci, což rovněž přímo doložila normalizační inspekce, kterou ve dnech 26.– 29. května 2009 provedla agentura EASA v oblasti provozu a která rovněž poukázala na nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků v LBA, čímž byla ovlivněna schopnost Německa zaručit soustavný dohled a omezena schopnost LBA zvýšit v nezbytných případech úroveň dohledu.
          (15) Na zasedání dne 10. března se jednalo konkrétně o situaci společnosti Bin Air, leteckého dopravce s osvědčením Německa. Tento letecký dopravce se zasedání zúčastnil a v příspěvcích popsal opatření, která přijal s cílem odstranit ověřené bezpečnostní nedostatky zjištěné při prohlídkách v rámci programu SAFA. Příslušné orgány Německa rovněž informovaly Komisi pozastavení osvědčení leteckého provozovatele leteckému dopravci ACH Hamburg GmbH.
          (16) Německo Výboru pro leteckou bezpečnost potvrdilo, že osvědčení leteckého provozovatele ACH Hamburg GmbH zůstává pozastaveno a situace bude přezkoumána v květnu 2011; nedojde-li u tohoto leteckého dopravce k tomuto datu ke zlepšení, bude mu osvědčení leteckého provozovatele zrušeno. Německo rovněž informovalo, že byl posílen dohled nad leteckým dopravcem Bin Air, letadlo typu Cessna C550 s poznávací značkou D-IJJJ bylo vyškrtnuto z osvědčení leteckého provozovatele Advance Air Luftfahrtgesellschaft a orgán LBA posílil dohled nad dalšími leteckými dopravci, u kterých špatné výsledky prohlídek na odbavovací ploše odhalily bezpečnostní nedostatky. Orgán LBA uvedl, že těmto leteckým dopravcům jasně oznámil, že pokud nebudou zaznamenána zlepšení, mohlo by to vést k pozastavení jejich osvědčení leteckého provozovatele.
          (17) Pokud jde o nedostatek kvalifikovaných pracovníků, informovalo Německo Výbor pro leteckou bezpečnost, že v roce 2011 nedojde ke zlepšení situace. Probíhá však posouzení lidských zdrojů orgánu LBA, které by mělo být dokončeno na jaře 2011, a je tedy možné očekávat zlepšení personální situace od roku 2012.
          (18) Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost vzaly na vědomí úsilí příslušných orgánů Německa vyvinuté při řešení zjištěných bezpečnostních nedostatků některých leteckých dopravců a rovněž probíhající činnosti zaměřené na řešení nedostatku lidských zdrojů orgánu LBA. Komise však také zdůraznila, aniž jsou dotčeny donucovací pravomoci, které jí byly svěřeny Smlouvou, že budou-li tato opatření na zlepšení výkonnosti leteckých dopravců, jimž bylo osvědčení uděleno v Německu, neúčinná, bude nutné podniknout kroky k zajištění odpovídající kontroly zjištěných bezpečnostních rizik.
          Španělsko
          (19) Na základě analýzy údajů vyplývajících z prohlídky v rámci programu SAFA, kterou provedla agentura EASA, a poté, co byl zaznamenán rostoucí počet španělských leteckých dopravců, u nichž výsledky prohlídky v rámci programu SAFA svým významem přesáhly podstatné nedostatky při jednotlivých prohlídkách, Komise zahájila formální konzultace s příslušnými orgány Španělska (AESA) a dne 14. března 2011 uspořádala zasedání.
          (20) Na zasedání se jednalo konkrétně o situaci společnosti Flightline, leteckého dopravce s osvědčením Španělska. Tento letecký dopravce se zasedání zúčastnil a popsal opatření, která přijal s cílem odstranit ověřené bezpečnostní nedostatky zjištěné při prohlídkách SAFA. Kromě toho letecký dopravce podrobně popsal opatření, která přijal po nehodě letadla typu Fairchild Metro 3 s poznávací značkou EC-ITP. Dopravce Flightline vysvětlil, že uzavřel obchodní dohodu se společností Air Lada (letecký dopravce bez osvědčení) na provozování dvou letadel Fairchild Metro 3 s poznávacími značkami EC-GPS a EC-ITP, s nimiž létali piloti společnosti Air Lada. Komise společnosti Flightline připomněla, že totéž letadlo dříve létalo v rámci osvědčení leteckého provozovatele společnosti Eurocontinental, dalšího leteckého dopravce s osvědčením Španělska, a že na základě výsledků prohlídek v rámci programu SAFA a závažných bezpečnostních incidentů při provozu těchto letadel orgán AESA pozastavil platnost osvědčení leteckého provozovatele společnosti Eurocontinental.
          (21) Společnost Flightline uvedla, že provedla veškerý požadovaný přeškolovací výcvik pilotů a kontroly kvality provozu letadla na ostrově Isle of Man. Komise požádala o další podrobnosti o nápravném akčním plánu leteckého dopravce a o kopie zpráv o interním auditu provozu letadla Fairchild Metro 3. Po obdržení informací Komise dne 22. března vyzvala leteckého dopravce Flightline, aby Výboru pro leteckou bezpečnost předložil vyjádření.
          (22) Na zasedání dne 14. března 2011 orgán AESA informoval Komisi, že se rozhodl omezit osvědčení leteckého provozovatele společnosti Flightline, aby zabránil provozu letadel Fairchild Metro 3, a že zahájil postup k pozastavení osvědčení leteckého provozovatele.
          (23) Komise vyzvala orgán AESA, aby důkladněji objasnil donucovací opatření týkající se čtyř dalších leteckých dopravců s osvědčením Španělska, kteří podle agentury EASA dosáhli špatných výsledků při prohlídkách v rámci programu SAFA. AESA následně dne 28. března 2011 informovala Komisi, že po nedávných auditech společností Air Taxi and Charter International a Zorex byly zjištěny závažné bezpečnostní nesrovnalosti, a proto bylo zahájeno řízení o pozastavení osvědčení leteckého provozovatele obou leteckých dopravců. Pokud jde o leteckého dopravce Jetnova, orgán AESA očekává reakci leteckého dopravce na konkrétní nedostatky zjištěné tímto orgánem, a pokud tato odpověď nebude dostačující, AESA zahájí řízení o pozastavení. Co se týká leteckých dopravců Aeronova, Tag Aviation a Alba Star, pokračuje AESA v dohledu, avšak v současné době nepovažuje konkrétní regulační opatření za nezbytná. Výbor pro leteckou bezpečnost vyslechl leteckého dopravce Flightline dne 5. dubna 2011. Výbor byl informován, že letecký dopravce zavedl revidované postupy k posílení provozní kontroly letů Flightline, zejména letů provozovaných mimo jeho základnu, změnil provozní příručku tak, aby zahrnovala pokyny o používání náhradních letišť, pozměnil školící program k rozšíření znalostí pilotů týkajících se provozních postupů a revidoval výběrová řízení na piloty.
          (24) Španělsko informovalo Výbor pro leteckou bezpečnost, že na základě nesrovnalostí zjištěných během inspekcí dopravce Flightline zahájil orgán AESA dne 14. března 2011 řízení o pozastavení osvědčení leteckého provozovatele Flightline a zavedl preventivní opatření k řešení bezprostředních bezpečnostních problémů. Orgán AESA potvrdil, že dopravce Flightline následně přijal opatření k řešení bezprostředních bezpečnostních problémů a rovněž předložil nápravný akční plán, který AESA právě posuzuje.
          (25) Vzhledem ke krokům učiněným příslušnými orgány Španělska při řešení zjištěných bezpečnostních nedostatků společnosti Flightline a dalších španělských leteckých dopravců se soudí, že v této fázi není zapotřebí žádných dalších opatření. Komise však zdůraznila, že budou-li tato opatření na zlepšení výkonnosti leteckých dopravců, jimž bylo uděleno osvědčení ve Španělsku, neúčinná, bude nutné podniknout kroky k zajištění odpovídající kontroly zjištěných bezpečnostních rizik. Mezitím bude Komise ve spolupráci s agenturou EASA nadále monitorovat úroveň bezpečnosti španělských leteckých dopravců.
          Letečtí dopravci z Angoly
          (26) INAVIC informoval o dalším pokroku v řešení přetrvávajících nedostatků zjištěných organizací ICAO během její mise na místě vykonané v lednu 2010. INAVIC zejména pokračuje v aktualizaci angolských předpisů v oblasti letecké bezpečnosti v souladu s posledními změnami norem ICAO, dále posílil svou kapacitu, pokročil ve vydávání nových osvědčení leteckým dopravcům v souladu s těmito normami a dále konsoliduje svůj program dohledu.
          (27) Pokud jde o dohled nad společností TAAG Angolan Airlines, INAVIC potvrdil informace, které byly Komisi předloženy dne 3. března 2011: dvě letadla B777 provozovaná společností TAAG byla v prosinci 2010 účastníky dvou závažných nehod v Portugalsku a Angole, přičemž poškozen nebyl pouze motor. Podle předběžných výsledků šetření provedeného příslušnými orgány Portugalska se v této fázi zdálo, že jak letecký dopravce, tak příslušné orgány přijali nezbytná opatření s cílem odstranit příčiny zjištěné ve vztahu k výrobci a zabránit jejich opakovanému vzniku. Provoz je nyní obnoven včetně provozu do EU, a to za posíleného programu dohledu ve spolupráci s výrobcem.
          (28) INAVIC informoval, že během procesu vydávání nových osvědčení odhalila dohledová činnost u některých leteckých dopravců bezpečnostní problémy a případy porušení platných bezpečnostních předpisů, na něž INAVIC reagoval příslušnými donucovacími opatřeními. U šesti leteckých dopravců bylo zjištěno, že nedodržují angolské předpisy v oblasti letecké bezpečnosti: AIR GEMINI, SERVISAIR, ALADA, RUI & CONCEICAO, PHA a SAL. INAVIC zejména předložil důkazy, že skončila platnost jejich osvědčení leteckého provozovatele, že nebyla obnovena nebo že byla zrušena. Z toho důvodu by na základě společných kritérií měli být uvedení dopravci vyjmuti z přílohy A.
          (29) INAVIC rovněž uvedl, že dvěma leteckým dopravcům, společnostem ANGOLA AIR SERVICES a GIRA GLOBO, byla pozastavena platnost osvědčení leteckého provozovatele. Dokud nebudou předloženy důkazy o technické kapacitě k úspěšnému dokončení procesu vydávání nových osvědčení do 15. dubna 2011, na základě společných kritérií se soudí, že by tito dopravci měli zůstat v příloze A.
          (30) INAVIC uvedl, že v souladu s angolskými předpisy v oblasti letecké bezpečnosti vydal nová osvědčení pěti leteckým dopravcům: společnosti SONAIR Air Services v prosinci 2010, společnosti AIR26 dne 31. ledna 2011, společnostem HELI-MALONGO Aviation Services of Angola, AEROJET, AIRJET a HELIANG dne 15. února 2011. Dosud však nejsou k dispozici žádné ověřené důkazy o tom, že byla před vydáním těchto nových osvědčení leteckého provozovatele provedena dostatečná šetření, ani o tom, že byly účinně vyřešeny závažné bezpečnostní problémy zjištěné organizací ICAO v souvislosti s osvědčováním leteckých dopravců v Angole. Z toho důvodu se na základě společných kritérií soudí, že by uvedení dopravci měli zůstat v příloze A.
          (31) INAVIC dále uvedl, že udělil osvědčení jednomu novému leteckému dopravci: společnosti FLY540, a to dne 31. ledna 2011. Dosud však nejsou k dispozici žádné ověřené důkazy o tom, že byla před vydáním těchto nových osvědčení leteckého provozovatele provedena dostatečná šetření, ani o tom, že byly účinně vyřešeny závažné bezpečnostní problémy zjištěné organizací ICAO v souvislosti s osvědčováním leteckých dopravců v Angole. Z toho důvodu se na základě společných kritérií soudí, že by uvedení dopravci měli být zařazeni do přílohy A.
          (32) INAVIC rovněž oznámil, že čtyři letečtí dopravci jsou dosud v procesu vydávání nových osvědčení: jde o společnosti DIEXIM, AIRNAVE, GUICANGO a MAVEWA. Proces vydávání nového osvědčení, který měl být podle očekávání ukončen do konce roku 2010, byl prodloužen do 15. dubna 2011 a INAVIC prohlásil, že uvedení letečtí dopravci do tohoto data ukončí provoz, jestliže jim do té doby nebude vydáno nové osvědčení v souladu s angolskými předpisy v oblasti letecké bezpečnosti. Do dokončení tohoto procesu se na základě společných kritérií soudí, že by tito dopravci a ostatní letečtí dopravci podléhající regulační odpovědnosti INAVIC měli zůstat v příloze A.
          (33) Komise vyzývá INAVIC, aby dokončil proces vydávání nového osvědčení angolským leteckým dopravcům s rozhodností a po pečlivém zvážení potenciálních bezpečnostních nedostatků zjištěných v rámci tohoto procesu. Komise rovněž podněcuje INAVIC k plné spolupráci s Mezinárodní organizací pro civilní letectví, aby byl potvrzen pokrok při provádění jeho nápravného akčního plánu, a to včetně misí na místě (koordinační a validační mise ICAO, ICVM), bude-li to možné a vhodné.
          Letečtí dopravci z Kambodži
          (34) V návaznosti na svoji poslední zprávu o situaci v Kambodžském království [5] příslušné orgány Kambodže (SSCA) informovaly, že donucovací opatření přijatá s cílem odstranit nedostatky zjištěné v průběhu auditů organizace ICAO vedly k tomu, že byla zrušena všechna osvědčení leteckého provozovatele, která byla vydána leteckým dopravcům s licencí Kambodžského království v době auditu ICAO.
          (35) Zejména potvrdily, že dne 10. října 2010 bylo zrušeno osvědčení leteckého provozovatele společnosti Siem Reap International Airways. Na základě společných kritérií se soudí, že by tento letecký dopravce měl být vyjmut z přílohy A.
          (36) Agentura EASA podala zprávu o misi technické pomoci, která se uskutečnila v lednu 2011 a měla podpořit budování kapacity příslušných orgánů Kambodžského království. Agentura EASA potvrdila, že kambodžské orgány učinily při odstraňování nedostatků zjištěných organizací ICAO mimořádný pokrok. Zejména naprosto restrukturalizovaly právní předpisy v oblasti letectví a interní postupy pro počáteční a trvalý dohled nad podniky, čímž je připravena cesta k provádění dohledu v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Komise uznává, že orgán SSCA vyvinul značné úsilí, aby vyhověl mezinárodním bezpečnostním normám, a rovněž uznává význam donucovacích opatření, která byla v tomto ohledu přijata.
          Letečtí dopravci z Demokratické republiky Kongo
          (37) Všichni letečtí dopravci s osvědčením Demokratické republiky Kongo podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství a byli zařazeni na seznam v příloze A. Existují ověřené důkazy, že příslušné orgány Demokratické republiky Kongo vydaly dne 7. ledna 2011 licenci k provozování letecké dopravy leteckému dopravci Korongo Airlines.
          (38) Komise zahájila konzultace s příslušnými orgány Demokratické republiky Kongo, aby získala objasnění situace tohoto leteckého dopravce a podmínek dohledu nad ním. Příslušné orgány Demokratické republiky Kongo však žádnou odpověď neposkytly.
          (39) Jelikož neexistují žádné důkazy o tom, že by se změnila schopnost příslušných orgánů Demokratické republiky Kongo zaručit dohled nad leteckými dopravci s licencí tohoto státu v souladu s platnými bezpečnostními normami, na základě společných kritérií se soudí, že by společnost Korongo Airlines měla být doplněna do přílohy A.
          Letečtí dopravci z Gruzie
          (40) Existují ověřené důkazy o různých závažných nedostatcích zjištěných při kontrolách letadel některých leteckých provozovatelů registrovaných v Gruzii, které byly provedeny na odbavovací ploše v rámci programu SAFA [6]. Příslušné orgány Gruzie (sdružení dopravní správy – UTA) předložily informace týkající se donucovacích opatření přijatých s ohledem na osvědčení leteckého provozovatele uvedených leteckých dopravců i dalších dopravců. Podle těchto informací byla zrušena tato osvědčení leteckého provozovatele: osvědčení LTD Eurex Airline a JSC Tam Air zrušena 24. listopadu 2010, osvědčení LTD Sky Way a LTD Sakaviaservice zrušena 29. listopadu 2010, osvědčení LTD Jav Avia zrušeno 18. ledna 2011, osvědčení LTD Carre Aviation Georgia zrušeno 8. února 2011, osvědčení LTD Air Batumi zrušeno 17. března 2011 a LTD Air Iberia zrušeno 4. dubna 2011. Platnost osvědčení leteckého provozovatele společnosti LTD Sun Way skončila dne 3. února 2011 a nebyla obnovena.
          (41) Existují ověřené důkazy o haváriích a nehodách několika gruzínských leteckých dopravců. Patří sem nehoda letadla typu Iljušin 76TD s poznávací značkou 4L-GNI provozovaného společností Sun Way, která se stala v Karáčí v Pákistánu dne 28. listopadu 2010, a nedávná nehoda letadla typu Canadair CL 600 s poznávací značkou L-GAE provozovaného společností Georgian Airways, která se stala v Kinshase v Demokratické republice Kongo dne 4. dubna 2011. Existují také důkazy o nedodržování bezpečnostních požadavků týkající se letadel registrovaných v Gruzii a dovezených ze zemí, jejichž letečtí dopravci podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Evropské unii.
          (42) S ohledem na výše uvedený důkazní materiál se Komise dne 22. března 2011 setkala s příslušnými orgány Gruzie. Sdružení UTA předložilo dne 22., 25., 28. a 29. března 2011 další dokumentaci. Z této dokumentace vyplývá, že dne 15. dubna 2011 má být zřízena nová nezávislá agentura pro civilní letectví a že řada letadel byla vyřazena z rejstříku [7] v důsledku revize "Předpisů pro státní registraci a vydávání osvědčení o letecké způsobilosti gruzínským civilním letadlům", které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011.
          (43) Sdružení UTA dne 5. dubna 2011 ústně předneslo své stanovisko Výboru pro leteckou bezpečnost. Sdružení UTA během slyšení potvrdilo, že byla zrušena řada osvědčení leteckého provozovatele a že ze státního rejstříku bylo vyjmuto dvacet devět ze sedmdesáti devíti letadel. Sdružení UTA dále informovalo o nápravných opatřeních provedených v důsledku auditu USOAP ICAO uskutečněného v roce 2007 a předložilo reformní program, který zahrnuje harmonizaci předpisů v oblasti letectví s acquis EU, jež vyplývá z dohody o společném leteckém prostoru. Toto úsilí podporují různé iniciativy, jako je twinningový program a technická pomoc sdružení UTA v rámci programu TRACECA (dopravní koridor Evropa–Kavkaz–Asie).
          (44) Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost vzaly na vědomí pokrok učiněný sdružením UTA, jeho ochotu poskytnout transparentní informace a úzce spolupracovat s cílem odstranit nedostatky a rovněž skutečnost, že se v nejbližší době plánují další reformy. Komise bude nadále úzce spolupracovat s příslušnými orgány Gruzie v jejich úsilí o modernizaci bezpečnostního systému civilního letectví.
          (45) Členské státy zajistí, aby prohlídky na odbavovací ploše prováděné u letadel leteckých provozovatelů registrovaných v Gruzii s cílem ověřit účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem byly posíleny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 351/2008 [8] tak, aby na jejich základě mohl být tento případ během příštího zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost opětovně posouzen.
          Letečtí dopravci z Indonésie
          (46) V návaznosti na nařízení (EU) č. 590/2010 [9] Komise aktivně pokračovala v konzultacích s příslušnými orgány Indonésie ve věci opatření, která tyto orgány přijaly, aby zvýšily leteckou bezpečnost v Indonésii a zaručily soulad s platnými bezpečnostními normami.
          (47) Příslušný orgán Indonésie (DGCA) se dne 11. března 2011 zúčastnil videokonference s Komisí a informoval ji o tom, že všem leteckým dopravcům, jimž bylo v Indonésii uděleno osvědčení, bylo až na společnost Wing Air osvědčení opětovně vydáno. DGCA rovněž informoval o tom, že pouze 9 % letadlového parku, který je v Indonésii v provozu, dosud nebylo vybaveno požadovaným vybavením organizace ICAO, že DGCA udělil výjimku, kterou povoluje provoz až do konce roku 2011, a že letadla, která vybavením nebudou vybavena ani po tomto datu, budou vyřazena z provozu.
          (48) Výbor pro leteckou bezpečnost bere tento vývoj na vědomí a podporuje příslušné orgány Indonésie v pokračujícím úsilí o rozšíření dohledu nad leteckými dopravci, kteří podléhají jejich regulační odpovědnosti.
          (49) DGCA požádal o to, aby byli z přílohy odstraněni letečtí dopravci přepravující pouze náklad, konkrétně Cardig Air, Republic Express, Asia Link a Air Maleo, a poskytl doložené důkazy, z nichž je zřejmé, že provoz těchto leteckých dopravců se omezoval pouze na náklad a vylučoval přepravu cestujících a že tyto orgány přijaly příslušná donucovací opatření, aby omezily jejich osvědčení leteckého provozovatele s cílem vyloučit letecký provoz do Evropské unie a z ní.
          (50) Z toho důvodu se na základě společných kritérií soudí, že by indonéští letečtí dopravci Cardig Air, Republic Express, Asia Link a Air Maleo měli být vyjmuti z přílohy A.
          Letečtí dopravci z Izraele
          Sun D’Or
          (51) Poté, co analýza výsledků prohlídek na odbavovací ploše, které agentura EASA provedla u letadel, jež od roku 2008 provozuje na linkách do EU letecký dopravce Sun D’Or, jemuž bylo uděleno osvědčení v Izraeli, odhalila opakované závažné případy nesouladu s mezinárodními bezpečnostními normami, Komise zahájila formální konzultace s příslušnými orgány Izraele a dne 16. března 2010 vyslechla leteckého dopravce. Při konzultacích bylo zjištěno, že letecký dopravce není příslušnými orgány Izraele řádně osvědčen, neboť je držitelem osvědčení leteckého provozovatele navzdory tomu, že nebyl schopen prokázat, že zaručuje bezpečný provoz letadel způsobilých k letu, za něž odpovídá (údržba a kontrola provozu mimo společnost). Kromě toho nebyla společnost schopna prokázat, že zavedla odpovídající nápravná opatření, aby zajistila udržitelná řešení různých problémů, které vyvstaly během prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA. Na základě konzultací tudíž nebylo možné zjistit, že dopravce splňuje příslušné bezpečnostní normy.
          (52) Po konzultacích s Komisí a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a dalších konzultacích s leteckým dopravcem rozhodly příslušné orgány Izraele zrušit osvědčení leteckého dopravce Sun D’Or s účinkem od 1. dubna 2011. V důsledku jejich rozhodnutí byla všechna letadla převedena do osvědčení leteckého provozovatele jiného izraelského leteckého dopravce a společnost Sun D’Or vykonávala pouze činnost prodejce letenek.
          (53) Příslušné orgány Izraele byly vyzvány, aby Výboru pro leteckou bezpečnost přednesly stanoviska, pokud jde o dohled nad tímto leteckým dopravcem, což učinily dne 6. dubna 2011. Během slyšení uvedly, že společnosti Sun D’Or nebude vydáno nové osvědčení. Příslušné orgány Izraele během slyšení rovněž informovaly o svém úsilí o rozšíření své schopnosti dohledu a o modernizaci bezpečnostního systému Izraele.
          (54) Z toho důvodu se na základě společných kritérií soudí, že není zapotřebí žádných dalších opatření.
          Israir
          (55) Poté, co analýza výsledků prohlídek na odbavovací ploše, které agentura EASA provedla u letadel, jež od roku 2008 provozuje na linkách do EU letecký dopravce Israir, jemuž bylo uděleno osvědčení v Izraeli, odhalila opakované závažné případy nesouladu s mezinárodními bezpečnostními normami, Komise zahájila formální konzultace s příslušnými orgány Izraele a dne 16. března 2010 vyslechla leteckého dopravce. Při konzultacích vyšlo najevo, že letecký dopravce zavedl řadu strukturálních opatření, která mají zaručit, aby udržitelným způsobem splňoval příslušné bezpečnostní normy. Letecký dopravce vyměnil vedení (vedoucí pracovníky), aby na základě systému řízení bezpečnosti účinně zavedl bezpečnostní politiku. Ze svého letadlového parku vyřadil 3 letadla typu Airbus A-320 (s poznávacími značkami 4X-ABH, 4X-ABD a 4X-ABF), u nichž došlo k většině závažných problémů zjištěných během prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA. Rovněž zesílil odbornou přípravu kvalifikovaných pracovníků, aby zaručil, že jsou řádně prováděny předletové prohlídky; přezkoumal vnitřní provozní postupy a zavedl nový systém zabezpečení kvality spolu se systémem auditu zabezpečení kvality; zcela přepracoval pokyny k pozemnímu provozu a pokyny k údržbě a zavedl moderní pokyny pro středisko kontroly provozu.
          (56) S ohledem na tyto změny a na stanovisko příslušných orgánů Izraele předložené Výboru pro leteckou bezpečnost dne 6. dubna 2011 se soudí, že letecký dopravce je schopen soustavně zlepšovat svoji výkonnost. Členské státy budou nadále ověřovat, zda dopravce Israir účinně dodržuje příslušné bezpečnostní normy, a to stanovením priorit pro prohlídky na odbavovací ploše, které mají být u letadel tohoto dopravce provedeny podle nařízení (ES) č. 351/2008.
          Letečtí dopravci z Kazachstánu
          (57) Příslušné orgány Kazachstánu informovaly Komisi, že pokračují v provádění ambiciózní reformy leteckého odvětví, která byla zahájena v roce 2009 s cílem posílit leteckou bezpečnost. Poté, co byl v červenci 2010 přijat nový zákon o civilním letectví, je nyní připravováno více než 100 konkrétních leteckých předpisů a většina z nich již byla přijata. Příslušné orgány rovněž dosáhly pokroku při budování svých kapacit náborem dalších kvalifikovaných inspektorů a tento nábor bude v následujících měsících pokračovat.
          (58) Příslušné orgány Kazachstánu informovaly o tom, že i nadále přijímají donucovací opatření. Zejména sdělily, že zrušily osvědčení leteckého provozovatele těchto leteckých dopravců: Air Flamingo; Almaty Aviation; Atyrau Aye Zholy; Arkhabay; Asia Continental Avialines; Centr Pankh; Kazavia National Airlines; Kokhshetau Airlines, Orlan 2000; Zherzu Avia.
          (59) Příslušné orgány Kazachstánu uvedly a poskytly důkazy o tom, že tito letečtí dopravci již nevykonávají komerční leteckou dopravu a nejsou dále držiteli platného osvědčení leteckého provozovatele. Proto se už nepovažují za letecké dopravce ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2111/2005. Vzhledem k těmto zjištěním se na základě společných kritérií soudí, že by těchto deset leteckých dopravců mělo být vyjmuto ze seznamu v příloze A.
          (60) Příslušné orgány Kazachstánu rovněž sdělily, že znovu zvážily případ leteckého dopravce KazAirWest, jemuž bylo dříve osvědčené leteckého provozovatele zrušeno, a vydaly tomuto leteckému dopravci nové osvědčené leteckého provozovatele. Na základě společných kritérií se soudí, že by tento letecký dopravce měl zůstat v příloze A.
          (61) Komise podporuje ambiciózní reformu systému civilního letectví, kterou uskutečnily orgány Kazachstánu, a vyzývá tyto orgány, aby svá úsilí i nadále zaměřily na plnění nápravného akčního plánu dohodnutého s ICAO a aby se přednostně soustředily na nevyřešené vážné bezpečnostní problémy a vydání nových osvědčení všem provozovatelům, za něž nesou odpovědnost. Komise je mezitím ochotna zorganizovat za pomoci Evropské agentury pro bezpečnost letectví a s podporou členských států posouzení na místě, aby ověřila pokrok, jehož bylo při provádění akčního plánu dosaženo.
          Letečtí dopravci z Kyrgyzstánu
          (62) Příslušné orgány Kyrgyzstánu informovaly o tom, že čtyřem leteckým dopravcům, konkrétně společnostem Golden Rules Airlines (GRS), Max Avia (MAI), Tenir Airlines (TEB) a Sky Gate International (SGD) byla v letech 2009 a 2010 zrušena osvědčení leteckého provozovatele a organizace ICAO zrušila jejich identifikační kódy ICAO. Z toho důvodu se na základě společných kritérií soudí, že by uvedení dopravci měli být vyjmuti z přílohy A.
          (63) Příslušné orgány Kyrgyzstánu rovněž informovaly o tom, že uplynula platnost osvědčení leteckého provozovatele tří dalších leteckých dopravců, společností Itek Air, Trast Aero a Asian Air, o této skutečnosti však nepředložily žádné důkazy. Na základě společných kritérií se proto soudí, že tito letečtí dopravci by měli zůstat v příloze A.
          (64) Vzhledem k tomu, že Komisi dosud nebyly sděleny žádné důkazy o tom, že ostatní letečtí dopravci, jimž bylo v Kyrgyzstánu uděleno osvědčení, a orgány, které jsou odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci, v plném rozsahu provedly odpovídající nápravná opatření, se na základě společných kritérií soudí, že by uvedení dopravci měli zůstat v příloze A.
          (65) Komise příslušné orgány Kyrgyzstánu podporuje, aby pokračovaly v úsilí o vyřešení všech neshod zjištěných během auditu provedeného organizací ICAO v dubnu 2009 v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP). Jakmile provádění akčního plánu předloženého organizaci ICAO dostatečně pokročí, je Evropská komise spolu s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a s podporou členských států připravena uskutečnit posouzení situace na místě. Cílem této návštěvy bude ověřit, jak příslušné orgány a podniky spadající pod jejich dohled plní příslušné bezpečnostní požadavky.
          Air Madagascar
          (66) Existují důkazy o četných bezpečnostních nedostatcích u společnosti Air Madagascar, které bylo uděleno osvědčení na Madagaskaru. Tyto nedostatky zjistily příslušné orgány ve Francii při prohlídkách na odbavovací ploše prováděných v rámci programu SAFA. Výsledky týkající se letadla B-767 jsou výrazně horší než v případě ostatních letadel tohoto leteckého dopravce. Počet problémů zjištěných při každé prohlídce v rámci programu SAFA, opakující se bezpečnostní nedostatky a skutečnost, že situace se od roku 2010 zhoršuje, jsou příčinou vážných obav o bezpečnost.
          (67) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) provedla v únoru 2008 všeobecný audit dohledu nad bezpečností provozu a ohlásila mnoho vážných nedostatků, pokud jde o schopnost madagaskarských orgánů pro civilní letectví plnit povinnosti spojené s dohledem nad leteckou bezpečností.
          (68) Komise s ohledem na prohlídky v rámci programu SAFA a výsledky zprávy organizace ICAO o auditu zahájila dne 28. února 2011 formální konzultaci s příslušnými orgány Madagaskaru, při níž vyjádřila vážné obavy o bezpečnost provozu dopravce Air Madagascar a vyzvala dopravce a příslušné orgány, které za něj odpovídají, aby v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005 přijaly opatření k reakci na zjištění organizace ICAO a k uspokojivému odstranění bezpečnostních nedostatků zjištěných při prohlídkách v rámci programu SAFA.
          (69) Dne 16. března 2011 se Komise sešla s madagaskarskými orgány pro civilní letectví a zástupci společnosti Air Madagascar, aby získala záruky, že orgány i společnost přijaly opatření k odstranění bezpečnostních nedostatků, které byly zjištěny během prohlídek v rámci programu SAFA, nebo že byla alespoň přijata vhodná opatření ke zmírnění zjištěných bezpečnostních rizik. Na základě informací poskytnutých na tomto setkání bohužel nebylo možné prokázat, že společnost provedla ucelenou analýzu hlavních příčin bezpečnostních nedostatků a důsledný nápravný a preventivní akční plán ani že orgány provádějí vhodný programu dohledu nad bezpečností. Proto byly madagaskarské orgány pro civilní letectví a provozovatel Air Madagascar vyzvány, aby situaci objasnily na zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost v dubnu 2011.
          (70) Výbor pro leteckou bezpečnost dne 5. dubna 2011 vyslechl společnost Air Madagascar a příslušné orgány Madagaskaru. Air Madagascar předložil další rozšířený nápravný a preventivní akční plán založený na důsledné ucelené analýze hlavních příčin, avšak nedokázal podat důkazy, že tato opatření již přinesla výsledky.
          (71) Výbor uvítal pozitivní kroky leteckého dopravce, avšak vyjádřil obavy týkající se přetrvávajících závažných nedostatků v oblasti zachování letecké způsobilosti všech letadel provozovaných společností Air Madagascar. Letecký dopravce akceptoval nedostatky týkající se jeho letadla typu Boeing B-767. Uvedl, že považuje stávající opatření za dostatečná ke zmírnění bezpečnostních rizik pro zbytek jeho letadlového parku z důvodu nižší četnosti letů a/nebo stáří těchto letadel.
          (72) Výbor uznal úsilí vynaložené leteckým dopravcem k nalezení udržitelných řešení v reakci na bezpečnostní nedostatky odhalené při prohlídkách v rámci programu SAFA a vyzval příslušné orgány Madagaskaru, aby posílily dohled s cílem zajistit účinné bezodkladné provádění nápravného a preventivního akčního plánu provozovatele.
          (73) Vzhledem k četným a opakovaným bezpečnostním nedostatkům zjištěným při prohlídkách letadel typu Boeing B-767 provozovaných společností Air Madagascar na odbavovací ploše a k nedostačující schopnosti společnosti provést k tomuto dni důsledný nápravný a preventivní akční plán, jakož i k tomu, že příslušné orgány Madagaskaru nedostatečně provádějí odpovídající bezpečnostní dohled nad provozem tohoto leteckého dopravce, se Komise na základě stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost domnívá, že by leteckému dopravci neměl být povolen provoz do Evropské unie letadly typu Boeing B-767. Stejně tak se na základě společných kritérií soudí, že by společnost Air Madagascar měla být zařazena do přílohy B a její provoz by měl být omezen s vyloučením všech letadel typu Boeing B-767. Leteckému dopravci by mělo být povoleno létat do Unie jinými typy letadel uvedenými v jeho osvědčení leteckého provozovatele podle přílohy B.
          (74) Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem ze strany Air Madagascar stanovením priorit prohlídek na odbavovací ploše prováděných u letadel tohoto leteckého dopravce podle nařízení (ES) č. 351/2008.
          Letečtí dopravci z Mosambiku
          (75) Existují ověřené důkazy o tom, že orgány odpovědné za bezpečnostní dohled nad leteckými dopravci, jimž bylo v Mosambiku uděleno osvědčení, nejsou schopny provádět a vynucovat příslušné bezpečnostní normy, což dokládají i výsledky auditu provedeného organizací ICAO v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) v lednu 2010. Při tomto auditu byl odhalen velký počet závažných nedostatků, pokud jde o schopnost mosambických orgánů pro civilní letectví plnit své povinnosti týkající se dohledu nad leteckou bezpečností. V době vydání závěrečné zprávy organizace ICAO nebylo účinně uplatňováno více než 77 % norem ICAO. U některých kritických prvků, např. ustanovení pro kvalifikovaný technický personál, nebylo účinně provedeno více než 98 % norem ICAO. Pokud jde o řešení bezpečnostních obav, nebylo účinně provedeno více než 93 % norem ICAO.
          (76) Po auditu Mosambiku v rámci programu USOAP organizace ICAO uvědomila všechny státy, které jsou stranami Chicagské úmluvy, o tom, že panují značné obavy o bezpečnost v souvislosti s bezpečnostním dohledem nad dopravci s licencí Mosambiku [10], podle nichž postup udělování osvědčení, který je v Mosambiku používán k vydávání osvědčení leteckého provozovatele, nezohledňuje platná ustanovení v příloze 6 dohody ICAO. Především jde o to, že 15 mosambických leteckých provozovatelů včetně mezinárodních leteckých provozovatelů stále provozuje činnost na základě osvědčení leteckého provozovatele, jež jim byla vydána podle předchozích předpisů, které již byly zrušeny. Příslušný orgán Mosambiku (IACM) před vydáním osvědčení leteckého provozovatele nevyhodnotil všechny konkrétní body spojené s postupem udělování osvědčení, a tudíž nemůže zaručit, že všech 15 držitelů osvědčení leteckého provozovatele před zahájením mezinárodních letů splnilo ustanovení přílohy 6 a vnitrostátních právních předpisů. Kromě toho orgán IACM již déle než dva roky neprovádí dohledové kontroly leteckých provozovatelů.
          (77) Existují důkazy o tom, že příslušné orgány Mosambiku nejsou dostatečně schopny účinně napravit případy nesouladu, které zjistila organizace ICAO, což dokládá skutečnost, že podstatná část nápravných akčních plánů navržených těmito orgány s cílem řešit případy nesouladu, které zjistila organizace ICAO, nepovažovala organizace ICAO za přijatelné. To se konkrétně týká případu závažného bezpečnostního problému zjištěného organizací ICAO, který stále není vyřešen. Kromě toho příslušné orgány Mosambiku sdělily, že provádění nápravných akčních plánů má zpoždění.
          (78) Komise s ohledem na výsledky auditu v rámci programu USOAP provedeného organizací ICAO zahájila v březnu 2010 konzultace s příslušnými orgány Mosambiku (IACM), v nichž vyjádřila vážné obavy o bezpečnost provozu leteckých dopravců s licencí Mosambiku a požádala o vysvětlení opatření, která příslušné orgány přijaly k řešení nedostatků zjištěných organizací ICAO.
          (79) Mezi dubnem 2010 a dubnem 2011 předložily orgány IACM dokumentaci a dne 6. dubna 2011 podaly Výboru pro leteckou bezpečnost stanovisko. Orgány IACM uvedly, že po předložení výše zmíněného nápravného akčního plánu organizaci ICAO zahájily první kroky v rámci jeho provádění. Konkrétně sdělily, že probíhá reforma IACM s cílem výrazně posílit nezávislost a kapacitu pro dohled těchto orgánů a že do náboru dostatečně kvalifikovaných inspektorů podepsaly orgány IACM smlouvy s externími konzultanty na podporu dohledu. Podle stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost však orgány IACM neposkytly důkazy, že mají v současnosti samy dostatečné zdroje k zajištění dohledu nad všemi leteckými dopravci s osvědčením Mosambiku. Orgány sdělily, že v Mosambiku je 13 leteckých dopravců s osvědčením a že byly v roce 2010 schopny za podpory těchto konzultantů v souladu s předpisy pro civilní letectví Mosambiku udělit nová osvědčení osmi z nich, včetně tří leteckých dopravců provozujících mezinárodní lety – Mozambique Airlines, Mozambique Express a Trans Airways. Podle stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost však neposkytly důkazy, že nad těmito dopravci je vykonáván soustavný dohled v souladu s příslušnými bezpečnostními normami. Orgány dále potvrdily, že pět leteckých dopravců, o kterých bylo prohlášeno, že vykonávají pouze vnitrostátní provoz, stále provozují činnost na základě osvědčení leteckého provozovatele, jež byla vydána podle předchozích předpisů, které již byly zrušeny; orgány IACM však tato osvědčení nepředložily. Kromě toho závažné obavy o bezpečnost, které v tomto ohledu oznámila organizace ICAO, dosud zůstávají nevyřešené.
          (80) Společnost Mozambique Airlines (LAM) dne 6. dubna 2011 Výboru pro leteckou bezpečnost předložila písemná podání a podala vysvětlení. LAM potvrdila, že jí dne 6. dubna 2010 bylo v souladu s předpisy pro civilní letectví Mosambiku uděleno nové osvědčení. Toto osvědčení leteckého provozovatele, jehož platnost uplynula 5. dubna, však bylo dne 6. dubna 2011 obnoveno orgánem IACM s omezením k vyloučení přiblížení při nízké viditelnosti v Cat III, neboť bylo potvrzeno, že dopravce nemá povolení provádět tato přiblížení. Společnost Mozambique Express (MEX) dne 6. dubna 2011 Výboru pro leteckou bezpečnost předložila písemná podání a podala vysvětlení. Společnost MEX potvrdila, že jí v dubnu 2010 bylo v souladu s předpisy pro civilní letectví Mosambiku vydáno nové osvědčení, ačkoli jsou čtyři letadla typu Embraer 120 provozována, aniž jsou vybavena E-GPWS (TAWS).
          (81) Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost oceňují úsilí, které bylo učiněno s cílem reformovat systém civilního letectví v Mosambiku, jakož i první kroky učiněné k odstranění bezpečnostních nedostatků oznámených organizací ICAO. Na základě společných kritérií a vzhledem k tomu, že dosud nebyla účinně provedena vhodná nápravná opatření s cílem odstranit nedostatky zjištěné organizací ICAO, a zejména závažné bezpečnostní problémy, lze nicméně soudit, že příslušné orgány Mosambiku v tomto okamžiku nejsou schopny provést a vynucovat příslušné bezpečnostní normy u všech leteckých dopravců, kteří spadají pod jejich regulační dohled. Všem leteckým dopravcům s osvědčením Mosambiku by proto mělo být zakázáno provozovat leteckou dopravu a měli by být zařazeni do přílohy A.
          (82) Příslušné orgány Portugalska oznámily, že souhlasily s poskytnutím technické pomoci příslušným orgánům Mosambiku a již s ní započaly. Tato technická pomoc bude zejména zahrnovat školení kvalifikovaných pracovníků a postupy v oblasti vykonávání dohledu.
          (83) Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost podporují Mosambik v další úzké spolupráci s ICAO s cílem potvrdit odpovídající nápravný akční plán na odstranění nedostatků zjištěných touto organizací a prostřednictvím včasné mise ICVM ověřit pokrok při jeho provádění. Evropská komise je za podpory Evropské agentury pro bezpečnost letectví a členských států připravena zvážit poskytnutí technické pomoci, pokud to bude v tomto ohledu nutné.
          (84) Komise bude po předložení stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost připravena na základě ověřených důkazů, že provádění akčního plánu předloženého organizaci ICAO dostatečně pokročilo, situaci znovu posoudit.
          Letečtí dopravci z Ruské federace
          (85) Poté, co Komise v prosinci 2010 navštívila Ruskou federaci, příslušné orgány Ruské federace poskytly informace o osvědčeních leteckého provozovatele některých ruských leteckých dopravců, u nichž výsledky prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA poukazují na různé závažné nedostatky zjištěné při jednotlivých prohlídkách. Kromě toho se během konzultací s těmito orgány příslušné orgány Ruské federace dne 8. března zavázaly, že Komisi poskytnou tyto informace: a) informace o výsledcích dohledu prováděného orgány Ruské federace nad určenými ruskými leteckými dopravci; b) informace o tom, jaká nápravná opatření tito letečtí dopravci provádějí, aby vyřešili problémy zjištěné během prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA; a c) seznam osvědčení leteckého provozovatele některých ruských leteckých dopravců létajících do EU.
          (86) Na základě informací předložených příslušnými orgány Ruské federace nesplňují níže uvedená letadla uvedená v osvědčeních leteckého provozovatele některých leteckých dopravců normy ICAO a Výbor pro leteckou bezpečnost naléhavě vyzývá Komisi, aby požádala příslušné orgány Ruské federace o objasnění mezinárodního provozu těchto letadel:
          a) Aircompany Yakutia: letadlo Antonov AN-140 s poznávací značkou RA-41250; AN-24RV s poznávacími značkami RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; RA-47363AN-26 s poznávací značkou RA-26660; letadla Tupolev TU-154M s poznávacími značkami RA-85007, RA-85707 a 85794;
          b) Atlant Soyuz: obě letadla Tupolev TU-154M s poznávacími značkami RA-85672 a RA-85682, která dříve provozovala společnost Atlant Soyuz, nyní provozují jiní letečtí dopravci, jimž bylo v Ruské federaci uděleno osvědčení;
          c) Gazpromavia: letadla Tupolev TU-154M s poznávacími značkami RA-85625 a RA-85774; Jakovlev Yak-40 s poznávacími značkami RA-87511, RA-88300 a RA-88186; Yak-40K s poznávacími značkami RA-21505, RA-98109 a RA-8830; Yak-42D s poznávací značkou RA-42437; všechny (22) vrtulníky Kamov Ka-26 (neznámé poznávací značky); všechny (49) vrtulníky Mi-8 (neznámé poznávací značky); všechny (11) vrtulníky Mi-171 (neznámé poznávací značky); všechny (8) vrtulníky Mi-2 (neznámé poznávací značky); všechny (1) vrtulníky EC-120B: RA-04116;
          d) Kavminvodyavia: letadla Tupolev TU-154B s poznávacími značkami RA-85494 a RA-85457;
          e) Krasnoyarsky Airlines: letadlo typu TU-154M RA-85672 dříve uvedené v osvědčení leteckého provozovatele Krasnoyarsky Airlines, které bylo v roce 2009 zrušeno, je v současnosti provozováno společností Atlant Soyuz; letadlo stejného typu s poznávací značkou RA-85682 je provozováno jiným leteckým dopravcem s osvědčením Ruské federace;
          f) Kuban Airlines: letadla Jakovlev Yak-42 s poznávacími značkami RA-42331, RA-42350, RA-42538, a RA-42541;
          g) Orenburg Airlines: letadlo Tupolev TU-154B s poznávací značkou RA-85602; všechna letadla TU-134 (neznámé poznávací značky); všechna letadla Antonov An-24 (neznámé poznávací značky); všechna letadla An-2 (neznámé poznávací značky); všechny vrtulníky Mi-2 (neznámé poznávací značky); všechny vrtulníky Mi-8 (neznámé poznávací značky);
          h) Moscovia Airlines: letadla Antonov AN-12 RA-12193 a RA-12194;
          i) Tatarstan Airlines: letadla Jakovlev Yak-42D s poznávacími značkami RA-42374 a RA-42433;
          j) Ural Airlines: letadla Tupolev TU-154B s poznávacími značkami RA-85508 (letadla RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 a RA-85432 v současné době nejsou z finančních důvodů v provozu);
          k) UTAir: letadla Tupolev TU-154M s poznávacími značkami RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; všechna (24) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, a RA-65977; letadla RA-65143 a RA-65916 jsou provozována jiným ruským leteckým dopravcem; všechna (1) TU-134B: RA-65726; všechna (10) letadla Jakovlev Yak-40: RA-87348 (není v současné době z finančních důvodů v provozu), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 a RA-88280; letadla stejného typu s poznávacími značkami RA-87292 a RA-88244 byla vyřazena z provozu; všechny vrtulníky Mil-26: (neznámé poznávací značky); všechny vrtulníky Mil-10: (neznámé poznávací značky); všechny vrtulníky Mil-8 (neznámé poznávací značky); všechny vrtulníky AS-355 (neznámé poznávací značky); všechny vrtulníky BO-105 (neznámé poznávací značky); letadla typu AN-24B RA-46388 a RA-87348 nejsou z finančních důvodů v provozu; RA-46267 a RA-47289 a letadla typu AN-24RV RA-46509, RA-46519 a RA-47800 jsou provozována jiným ruským leteckým dopravcem;
          l) Rossija (STC Russia): letadlo Tupolev TU-134 s poznávací značkou RA-65979, letadla RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 a RA-65555 jsou provozována jiným ruským leteckým dopravcem; letadlo Iljušin IL-18 s poznávací značkou RA-75454 je provozováno jiným ruským leteckým dopravcem; letadla Jakovlev Yak-40 s poznávacími značkami RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 a RA-88200 jsou provozována jiným ruským leteckým dopravcem;
          m) Russair: letadla Tupolev TU-134 A s poznávacími značkami RA 65124, RA-65908, RA-65087, RA-65790, RA-65576, RA-65102, RA-65550 a RA-65691;
          n) Kosmos: letadla Tupolev TU-134-A3 s poznávacími značkami RA-65805, RA-65010, RA-65097, RA-65557, RA-65566, TU-134-B s poznávací značkou RA-65574;
          o) The 224th-Flight Unit State Airlines: letadla Iljušin IL-76MD s poznávacími značkami RA-76638 a RA-78750;
          p) Daghestan Airlines: letadlo Tupolev TU-134B s poznávací značkou RA-65569;
          q) Kogalymavia: letadla Tupolev TU-134A3 s poznávacími značkami RA-65943, RA-65045, RA-65943, RA65944 a RA-65944; Tupolev TU-154B2 s poznávací značkou RA-85522.
          (87) Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost berou na vědomí podání příslušného orgánu Ruské federace a budou usilovat o udržitelné řešení zjištěných případů nesouladu s bezpečnostními normami, a to prostřednictvím dalších technických konzultací s příslušnými orgány Ruské federace.
          (88) Členské státy budou mezitím pokračovat v ověřování účinného dodržování příslušných bezpečnostních norem leteckými dopravci Ruské federace upřednostňováním kontrol na odbavovací ploše, které se mají provádět u letadel těchto dopravců podle nařízení (ES) č. 351/2008, a Komise bude nadále pečlivě sledovat opatření přijatá těmito dopravci.
          Ukrainian Mediterranean Airlines
          (89) Letecký dopravce Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) požádal Výbor pro leteckou bezpečnost o slyšení a předem předložil písemná podání. Informoval o tom, že po provedení plánů na obnovu letadlového parku již nejsou provozována letadla typu DC-9 51. Rovněž informoval, že mu bylo ukrajinským orgánem pro civilní letectví (UKR SAA) v lednu 2011 vydáno nové osvědčení a že získal osvědčení leteckého provozovatele platné na dva roky.
          (90) Dopravce UMAir rovněž poskytl dokumentaci, která měla prokázat, že byla dokončena všechna nápravná opatření vyplývající z návštěv ze strany EU v květnu a říjnu 2009. Dále poskytl dokumentaci týkající se ověřování stavu provádění nápravných opatření k řešení nedostatků zjištěných orgánem UKR SAA během vykonávání dohledu. Poskytl rovněž zprávu o šetření vážné nehody, k níž došlo v Bejrútu dne 21. září 2010. Podle této zprávy došlo k nouzovému přistání letadla DC-9-51 s poznávací značkou UR-CBY krátce po startu v důsledku selhání motoru, což bylo s největší pravděpodobností způsobeno srážkou s ptákem. Zpráva nicméně rovněž odhalila, že do provozní příručky společnosti UMAir nebyl zařazen kritický postup v případě selhání motoru.
          (91) Vzhledem k tomu, že zpráva o prohlídce na odbavovací ploše provedené v EU [11] dne 28. února 2011 u letadla UR-CHN provozovaného leteckým dopravcem odhalila závažné nedostatky, požádala Komise leteckého dopravce o dodatečné informace. V reakci na tuto žádost letecký dopravce poskytl dokumentaci o provozních specifikacích a osvědčení letové způsobilosti letadla MD83 s poznávací značkou UR-CHN, z nichž vyplývá, že letadlo disponuje vybavením, které je podle organizace ICAO povinné.
          (92) Dopravce byl pozván na technické zasedání dne 25. března 2011, aby vyjasnil nedořešené otázky. Dopravce během zasedání a po něm poskytl informace o výsledcích interních auditů, inspekcí a kontrol na odbavovací ploše a o příslušných nápravných opatřeních, která přijal, a uvedl, že jeho provozní příručka obsahuje veškeré nezbytné normální, mimořádné a nouzové postupy a že stanoví opakující se školení na simulátorech.
          (93) UKR SAA požádal o možnost podání Výboru pro leteckou bezpečnost, která učinil dne 6. dubna 2011, kdy předložil postup inspekcí a ověřování a podávání zpráv o provádění nápravných opatření leteckými dopravci, kteří podléhají jeho bezpečnostnímu dohledu, včetně UMAir. UKR SAA potvrdil, že UMAir napravil všechny nedostatky zjištěné během návštěv EU v květnu a říjnu 2009. UKR SAA také uvedl, že nadále vykonává své povinnosti jako stát zápisu letadla do rejstříku a stát provozovatele, pokud jde o operace společnosti UMAir v oblasti provozování letadel pronajatých s posádkou.
          (94) Výbor pro leteckou bezpečnost uvítal zlepšení dosažená společností UMAir při provádění mezinárodních bezpečnostních norem a pozastavení provozu letadla DC-9-51, jakož i prohlášení orgánu UKR SAA, a domnívá se, že provoz tohoto leteckého dopravce by již neměl podléhat omezením. Na základě společných kritérií se tedy soudí, že společnost Ukrainian Mediterranean Airlines (UM Air) by měla být vyškrtnuta z přílohy B.
          (95) Členské státy budou nadále ověřovat, zda dopravce UMAir účinně dodržuje příslušné bezpečnostní normy, a to upřednostňováním prohlídek na odbavovací ploše, které mají být u letadel tohoto dopravce provedeny podle nařízení (ES) č. 351/2008.
          Obecné podmínky týkající se dalších dopravců uvedených v přílohách A a B
          (96) Navzdory výslovným žádostem Komise jí nebyly dosud sděleny žádné důkazy, že ostatní letečtí dopravci uvedení na seznamu Společenství aktualizovaném dne 22. listopadu 2010 a orgány odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci plně provádějí příslušná nápravná opatření. Proto se na základě společných kritérií soudí, že tito letečtí dopravci by měli nadále podléhat zákazu provozování letecké dopravy (příloha A), případně provozním omezením (příloha B).
          (97) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
          1. Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze A tohoto nařízení.
          2. Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze B tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Siim Kallas
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
          [2] Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.
          [4] 13. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 1071/2010, Úř. věst. L 306, 23.11.2010, s. 45.
          [5] Nařízení (EU) č. 590/2010 ze dne 5.7.2010, Úř. věst. L 170, 6.7.2010, s. 12.
          [6] Inspekční čísla SAFA: AESA-E-2010-255; č. AESA-E-2010-328; č. BCAA-2010-134; č. CAA-NL-2010-20; č. DGAC/F-2010-1024; č. DGAC/F-2010-1708; č. MOTLUX-2010-19.
          [7] Od 13. srpna 2010 do 23. března 2011 byla z rejstříku vyřazena tato letadla: dvě letadla AN-12 s poznávacími značkami 4L-GLU a 4L-FFD a čtyři letadla IL-76 s poznávacími značkami 4L-FFG, 4L-GLP, 4L-GLX, 4L-FFE provozovaná společností Sky Way; dvě letadla IL-76 s poznávacími značkami 4L-GLR a 4L-GLK a dvě letadla AN-12 s poznávacími značkami 4L-GLT a 4L-GLN provozovaná společností Saqaviaservice; tři letadla IL-76 s poznávacími značkami 4L-GLM, 4L-MGC a 4L-MGM provozovaná společností Sun Way; jedno letadlo IL-76 s poznávací značkou 4L-AWA provozované společností Air West; tři letadla AN-12 s poznávacími značkami 4L-IRA, 4L-HUS a 4L-VAL provozovaná společností Air Victor Georgia; jedno letadlo AN-12 s poznávací značkou 4L-PAS provozované společností Transaviaservice; jedno letadlo AS-350B3 s poznávací značkou 4L-GGG provozované společností Aviaservice; jedno letadlo AN-28 s poznávací značkou 4L-28001 provozované Georgian Aviation University; jedno letadlo YAK-40 s poznávací značkou 4L-AAK provozované společností Tam Air; jedno letadlo B-737 s poznávací značkou 4L-TGM provozované společností Georgia Airways; jedno letadlo AN-26 s poznávací značkou 4L-JAV provozované společností Jav Avia; jedno letadlo AN-12 s poznávací značkou 4L-BKN provozované společností Fly Adjara; dvě letadla AN-26 s poznávacími značkami 4L-GST a 4L-GSS provozované společností Carre Aviation Georgia; jedno letadlo B-747 s poznávací značkou 4L-KMK provozované společností Eurex Airlines; jedno letadlo SAAB 340 s poznávací značkou 4L – EUI provozované společností Georgian International Airlines a jedno letadlo MI – 8T s poznávací značkou 4L – BGA provozované společností Tisheti.
          [8] Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 7.
          [9] Úř. věst. L 170, 6.7.2010, s. 9.
          [10] Nedostatek OPS/01 zjištěný ICAO.
          [11] SCAA-2011-30.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA A
          SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V EU [1]
          Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné) | Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence | Označení ICAO | Stát provozovatele |
          BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Surinam |
          MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Ghanská republika |
          Silverback Cargo Freighters | není známo | VRB | Republika Rwanda |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Islámská republika Afghánistán |
          ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Islámská republika Afghánistán |
          KAM AIR | AOC 001 | KMF | Islámská republika Afghánistán |
          PAMIR AIRLINES | není známo | PIR | Islámská republika Afghánistán |
          SAFI AIRWAYS | AOC 181 | SFW | Islámská republika Afghánistán |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně | | | Angolská republika |
          AEROJET | AO 008-01/11 | není známo | Angolská republika |
          AIR26 | AO 003-01/11-DCD | DCD | Angolská republika |
          Air Gicango | 009 | není známo | Angolská republika |
          AIR JET | AO 006-01/11-MBC | MBC | Angolská republika |
          AIR NAVE | 017 | není známo | Angolská republika |
          ANGOLA AIR SERVICES | 006 | není známo | Angolská republika |
          Diexim | 007 | není známo | Angolská republika |
          FLY540 | AO 004-01 FLYA | není známo | Angolská republika |
          GIRA GLOBO | 008 | GGL | Angolská republika |
          HELIANG | 010 | není známo | Angolská republika |
          HELIMALONGO | AO 005-01/11 | není známo | Angolská republika |
          MAVEWA | 016 | není známo | Angolská republika |
          SONAIR | AO 002-01/10-SOR | SOR | Angolská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Beninská republika |
          AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | AEB | Beninská republika |
          AFRICA AIRWAYS | není známo | AFF | Beninská republika |
          ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | není uvedeno | Beninská republika |
          BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS | BGL | Beninská republika |
          BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | LTL | Beninská republika |
          COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | COB | Beninská republika |
          ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Beninská republika |
          TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Beninská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Konžská republika |
          AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Konžská republika |
          EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Konžská republika |
          SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | není známo | Konžská republika |
          TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | není známo | Konžská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Demokratická republika Kongo |
          AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Demokratická republika Kongo |
          BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Demokratická republika Kongo |
          BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | ABB | Demokratická republika Kongo |
          BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Demokratická republika Kongo |
          CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Demokratická republika Kongo |
          COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Demokratická republika Kongo |
          FilaIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Demokratická republika Kongo |
          International Trans Air Business (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          Lignes Aériennes Congolaises (LAC) | Podpis ministra (nařízení č. 78/205) | LCG | Demokratická republika Kongo |
          MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/050/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Demokratická republika Kongo |
          ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | není známo | Demokratická republika Kongo |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Džibutsko |
          DAALLO AIRLINES | není známo | DAO | Džibutsko |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Rovníková Guinea |
          Cronos AIRLINES | není známo | není známo | Rovníková Guinea |
          CEIBA INTERCONTINENTAL | není známo | CEL | Rovníková Guinea |
          EGAMS | není známo | EGM | Rovníková Guinea |
          EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Rovníková Guinea |
          General work aviacion | 002/ANAC | není uvedeno | Rovníková Guinea |
          GETRA - Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos | 739 | GET | Rovníková Guinea |
          GUINEA AIRWAYS | 738 | není uvedeno | Rovníková Guinea |
          STAR EQUATORIAL AIRLINES | není známo | není známo | Rovníková Guinea |
          UTAGE – Union de TransportE Aereo de Guinea Ecuatorial | 737 | UTG | Rovníková Guinea |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia a Metro Batavia, včetně | | | Indonéská republika |
          AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | není známo | Indonéská republika |
          ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | není známo | Indonéská republika |
          ASCO NUSA AIR | 135-022 | není známo | Indonéská republika |
          ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | není známo | Indonéská republika |
          AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | není známo | Indonéská republika |
          DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | není známo | Indonéská republika |
          DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Indonéská republika |
          DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Indonéská republika |
          DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Indonéská republika |
          EASTINDO | 135-038 | není známo | Indonéská republika |
          GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Indonéská republika |
          INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Indonéská republika |
          INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | není známo | Indonéská republika |
          JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | není známo | Indonéská republika |
          KAL STAR | 121-037 | KLS | Indonéská republika |
          KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Indonéská republika |
          KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Indonéská republika |
          LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Indonéská republika |
          MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | není známo | Indonéská republika |
          MEGANTARA | 121-025 | MKE | Indonéská republika |
          MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Indonéská republika |
          MIMIKA AIR | 135-007 | není známo | Indonéská republika |
          NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | není známo | Indonéská republika |
          NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | není známo | Indonéská republika |
          NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | není známo | Indonéská republika |
          NYAMAN AIR | 135-042 | není známo | Indonéská republika |
          PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Indonéská republika |
          PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | není známo | Indonéská republika |
          PURA WISATA BARUNA | 135-025 | není známo | Indonéská republika |
          RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Indonéská republika |
          SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | PIA | Indonéská republika |
          SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | není známo | Indonéská republika |
          SKY AVIATION | 135-044 | není známo | Indonéská republika |
          SMAC | 135-015 | SMC | Indonéská republika |
          SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Indonéská republika |
          SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | není známo | Indonéská republika |
          TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | není známo | Indonéská republika |
          TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Indonéská republika |
          TRAVIRA UTAMA | 135-009 | není známo | Indonéská republika |
          TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Indonéská republika |
          TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Indonéská republika |
          UNINDO | 135-040 | není známo | Indonéská republika |
          WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Indonéská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled, s výjimkou Air Astana, včetně | | | Republika Kazachstán |
          AERO AIR COMPANY | AK-0429-10 | ILK | Republika Kazachstán |
          AIR ALMATY | AK-0409-09 | LMY | Republika Kazachstán |
          AIR TRUST AIRCOMPANY | AK-0412-10 | RTR | Republika Kazachstán |
          AK SUNKAR AIRCOMPANY | AK-0396-09 | AKS | Republika Kazachstán |
          ASIA CONTINENTAL Airlines | AK-0345-08 | CID | Republika Kazachstán |
          ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Republika Kazachstán |
          ATMA AIRLINES | AK-0437-10 | AMA | Republika Kazachstán |
          AVIA-JAYNAR/avia-zhaynar | AK-0435-10 | SAP | Republika Kazachstán |
          BEYBARS AIRCOMPANY | AK-0383-09 | BBS | Republika Kazachstán |
          BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0428-10 | BEK | Republika Kazachstán |
          BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0415-10 | BRY | Republika Kazachstán |
          COMLUX | AK-0399-09 | KAZ | Republika Kazachstán |
          DETA AIR | AK-0417-10 | DET | Republika Kazachstán |
          EAST WING | AK-0411-09 | EWZ | Republika Kazachstán |
          EASTERN EXPRESS | AK-0427-10 | LIS | Republika Kazachstán |
          EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Republika Kazachstán |
          EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | AK-0389-09 | KZE | Republika Kazachstán |
          FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Republika Kazachstán |
          INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Republika Kazachstán |
          IRTYSH AIR | AK-0439-11 | MZA | Republika Kazachstán |
          JET AIRLINES | AK-0419-10 | SOZ | Republika Kazachstán |
          JET ONE | AK-0433-10 | JKZ | Republika Kazachstán |
          KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Republika Kazachstán |
          KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0349-09 | KUY | Republika Kazachstán |
          KAZAIRWEST | AK-0404-09 | KAW | Republika Kazachstán |
          KAZAVIASPAS | AK-0405-09 | KZS | Republika Kazachstán |
          MEGA Airlines | AK-0424-10 | MGK | Republika Kazachstán |
          MIRAS | AK-0402-09 | MIF | Republika Kazachstán |
          Prime Aviation | AK-0393-09 | PKZ | Republika Kazachstán |
          SAMAL AIR | AK-0407-09 | SAV | Republika Kazachstán |
          SAYAKHAT AIRLINES | AK-0426-10 | SAH | Republika Kazachstán |
          SEMEYAVIA | AK-400-09 | SMK | Republika Kazachstán |
          SCAT | AK-0420-10 | VSV | Republika Kazachstán |
          SKYBUS | AK-0432-10 | BYK | Republika Kazachstán |
          SKYJET | AK-0398-09 | SEK | Republika Kazachstán |
          UST-KAMENOGORSK/AIR DIVISION OF EKA | AK-0440-11 | UCK | Republika Kazachstán |
          ZHETYSU AIRCOMPANY | AK-0438-11 | JTU | Republika Kazachstán |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Kyrgyzská republika |
          AIR MANAS | 17 | MBB | Kyrgyzská republika |
          ASIAN AIR | 36 | AZZ | Kyrgyzská republika |
          Avia Traffic Company | 23 | AVJ | Kyrgyzská republika |
          AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek) | 08 | BSC | Kyrgyzská republika |
          CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CBK | Kyrgyzská republika |
          Click Airways | 11 | CGK | Kyrgyzská republika |
          DAMES | 20 | DAM | Kyrgyzská republika |
          EASTOK AVIA | 15 | EHP | Kyrgyzská republika |
          ITEK Air | 04 | IKA | Kyrgyzská republika |
          KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kyrgyzská republika |
          Kyrgyzstan | 03 | LYN | Kyrgyzská republika |
          KYRGYZSTAN AIRLINE | není známo | KGA | Kyrgyzská republika |
          S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Kyrgyzská republika |
          Sky Way air | 21 | SAB | Kyrgyzská republika |
          TRAST AERO | 05 | TSJ | Kyrgyzská republika |
          VALOR AIR | 07 | VAC | Kyrgyzská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled | | | Libérie |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled s výjimkou Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně | | | Gabonská republika |
          AFRIC AVIATION | 010/MTAC/ANAC-G/DSA | není známo | Gabonská republika |
          AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/DSA | RVS | Gabonská republika |
          AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Gabonská republika |
          NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Gabonská republika |
          SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/DSA | SCY | Gabonská republika |
          SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Gabonská republika |
          SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | není známo | Gabonská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mauritánské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Mauritánská republika |
          MAURITANIA AIRWAYS | | MTW | Mauritánská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mosambické republiky odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Mosambická republika |
          Mozambique Airlines – linhas aereas de moçambique | MOZ-01/2010 | LAM | Mosambická republika |
          Mozambique Express/MEX | 02 z r. 2010 | MXE | Mosambická republika |
          Trans Airways/KAYA AIRLINES | 03 z r. 2010 | není známo | Mosambická republika |
          Helicopteros Capital | není známo | není známo | Mosambická republika |
          CFA Mozambique | není známo | není známo | Mosambická republika |
          Unique Air Charter | není známo | není známo | Mosambická republika |
          Aerovisao de Mozambique | není známo | není známo | Mosambická republika |
          Safari Air | není známo | není známo | Mosambická republika |
          ETA Air Charter LDA | 04 z r. 2010 | není známo | Mosambická republika |
          Emilio Air Charter lda | 05 z r. 2010 | není známo | Mosambická republika |
          CFM-TTA sA | 07 z r. 2010 | není známo | Mosambická republika |
          Aero-Servicos sarl | 08 z r. 2010 | není známo | Mosambická republika |
          VR Cropsprayers lda | 06 z r. 2010 | není známo | Mosambická republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Filipín odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Filipínská republika |
          Aerowurks Aerial SprAying Services | 2010030 | není známo | Filipínská republika |
          Air Philippines Corporation | 2009006 | GAP | Filipínská republika |
          AIR WOLF AVIATION INC. | 200911 | není známo | Filipínská republika |
          Airtrack Agricultural Corporation | 2010027 | není známo | Filipínská republika |
          Asia Aircraft Overseas Philippines Inc. | 4AN9800036 | není známo | Filipínská republika |
          Aviation Technology Innovators, Inc. | 4AN2007005 | není známo | Filipínská republika |
          AVIATOUR’S FLY’N INC. | 200910 | není známo | Filipínská republika |
          AYALA aviation corp. | 4AN9900003 | není známo | Filipínská republika |
          Beacon | není známo | není známo | Filipínská republika |
          BENDICE transport management inc. | 4AN2008006 | není známo | Filipínská republika |
          Canadian helicopters philippines inc. | 4AN9800025 | není známo | Filipínská republika |
          Cebu Pacific Air | 2009002 | CEB | Filipínská republika |
          Chemtrad Aviation Corporation | 2009018 | není známo | Filipínská republika |
          CM aero | 4AN2000001 | není známo | Filipínská republika |
          Corporate Air | není známo | není známo | Filipínská republika |
          Cyclone airways | 4AN9900008 | není známo | Filipínská republika |
          Far East Aviation Services | 2009013 | není známo | Filipínská republika |
          F.F. Cruz and Company, Inc. | 2009017 | není známo | Filipínská republika |
          Huma Corporation | 2009014 | není známo | Filipínská republika |
          Inaec Aviation Corp. | 4AN2002004 | není známo | Filipínská republika |
          Island Aviation | 2009009 | SOY | Filipínská republika |
          ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | není známo | Filipínská republika |
          Lion Air, Incorporated | 2009019 | není známo | Filipínská republika |
          Macro asia air taxi services | 2010029 | není známo | Filipínská republika |
          Mindanao Rainbow Agricultural Development Services | 2009016 | není známo | Filipínská republika |
          MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | není známo | Filipínská republika |
          Omni aviation corp. | 2010033 | není známo | Filipínská republika |
          Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc. | 4AS9800006 | PEC | Filipínská republika |
          Pacific Airways Corporation | 4AN9700007 | není známo | Filipínská republika |
          Pacific Alliance Corporation | 4AN2006001 | není známo | Filipínská republika |
          Philippine Airlines | 2009001 | PAL | Filipínská republika |
          Philippine Agricultural aviation corp. | 4AN9800015 | není známo | Filipínská republika |
          Royal air charter services Inc. | 2010024 | není známo | Filipínská republika |
          Royal Star Aviation, Inc. | 2010021 | není známo | Filipínská republika |
          SOUTH EAST ASIA INC. | 2009004 | není známo | Filipínská republika |
          Southstar aviation company, inc. | 4AN9800037 | není známo | Filipínská republika |
          Spirit of Manila Airlines Corporation | 2009008 | MNP | Filipínská republika |
          Subic international air charter | 4AN9900010 | není známo | Filipínská republika |
          Subic seaplane, inc. | 4AN2000002 | není známo | Filipínská republika |
          Topflite airways, inc. | 4AN9900012 | není známo | Filipínská republika |
          Transglobal Airways Corporation | 2009007 | TCU | Filipínská republika |
          World aviation, corp. | není známo | není známo | Filipínská republika |
          WcC Aviation Company | 2009015 | není známo | Filipínská republika |
          YOkota aviation, inc. | není známo | není známo | Filipínská republika |
          ZenitH Air, Inc. | 2009012 | není známo | Filipínská republika |
          Zest Airways Incorporated | 2009003 | RIT | Filipínská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          AFRICA CONNECTION | 10/AOC/2008 | není známo | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD | 01/AOC/2007 | BGI | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          EXECUTIVE JET SERVICES | 03/AOC/2006 | EJZ | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          GLOBAL AVIATION OPERATION | 04/AOC/2006 | není známo | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          GOLIAF AIR | 05/AOC/2001 | GLE | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          ISLAND OIL EXPLORATION | 01/AOC/2008 | není známo | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD | 02/AOC/2002 | TFK | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          TRANSCARG | 01/AOC/2009 | není známo | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          TRANSLIZ AVIATION (TMS) | 02/AOC/2007 | TMS | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Sierra Leone |
          AIR RUM, Ltd | není známo | RUM | Sierra Leone |
          DESTINY AIR SERVICES, Ltd | není známo | DTY | Sierra Leone |
          HEAVYLIFT CARGO | není známo | není známo | Sierra Leone |
          ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | není známo | ORJ | Sierra Leone |
          PARAMOUNT AIRLINES, Ltd | není známo | PRR | Sierra Leone |
          SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | není známo | SVT | Sierra Leone |
          TEEBAH AIRWAYS | není známo | není známo | Sierra Leone |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Súdánská republika |
          Sudan Airways | není známo | SUD | Súdánská republika |
          SUN AIR COMPANY | 051 | SNR | Súdánská republika |
          MARSLAND COMPANY | 040 | MSX | Súdánská republika |
          ATTICO AIRLINES | 023 | ETC | Súdánská republika |
          FOURTY EIGHT AVIATION | 054 | WHB | Súdánská republika |
          SUDANESE STATES AVIATION COMPANY | 010 | SNV | Súdánská republika |
          ALMAJARA AVIATION | není známo | MJA | Súdánská republika |
          BADER AIRLINES | 035 | BDR | Súdánská republika |
          ALFA AIRLINES | 054 | AAJ | Súdánská republika |
          AZZA TRANSPORT COMPANY | 012 | AZZ | Súdánská republika |
          GREEN FLAG AVIATION | 017 | není známo | Súdánská republika |
          ALMAJAL AVIATION SERVICE | 015 | MGG | Súdánská republika |
          NOVA AIRLINES | 001 | NOV | Súdánská republika |
          TARCO AIRLINES | 056 | není známo | Súdánská republika |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Svazijsko |
          SWAZILAND AIRLINK | není známo | SZL | Svazijsko |
          Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Zambie odpovědných za regulační dohled, včetně | | | Zambie |
          ZAMBEZI AIRLINES | Z/AOC/001/2009 | ZMA | Zambie |
          [1] Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA B
          SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V EU [1]
          Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné) | Číslo osvědčení leteckého provozovatele | Označení ICAO | Stát provozovatele | Typ letadla podléhající omezení | Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla | Stát zápisu letadla do rejstříku |
          AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | KOR | KLDR | Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu TU-204 | Celý letadlový park s výjimkou: P-632, P-633 | KLDR |
          AFRIJET [2] | 002/MTAC/ANAC-G/DSA | ABS | Gabonská republika | Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu Falcon 50, dvou letadel typu Falcon 900 | Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR | Gabonská republika |
          AIR ASTANA [3] | AK-0388-09 | KZR | Kazachstán | Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu B-767, čtyř letadel typu B-757, deseti letadel typu A319/320/321, pěti letadel typu Fokker 50 | Celý letadlový park s výjimkou: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS | Aruba (Nizozemské království) |
          AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LtD | AOC 017 | ALE | Ghanská republika | Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu DC8-63F | Celý letadlový park s výjimkou: 9G-TOP a 9G-RAC | Ghanská republika |
          AIR MADAGASCAR | 5R-M01/2009 | MDG | Madagaskar | Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu Boeing B-737-300, dvou letadel typu ATR 72-500, jednoho letadla typu ATR 42-500, jednoho letadla typu ATR 42-320 a tří letadel typu DHC 6-300 | Celý letadlový park s výjimkou: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF | Madagaskarská republika |
          AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Komory | Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP | Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336) | Komory |
          GABON AIRLINES [4] | 001/MTAC/ANAC | GBK | Gabonská republika | Celý letadlový park s výjimkou: jednoho letadla typu Boeing B-767-200 | Celý letadlový park s výjimkou: TR-LHP | Gabonská republika |
          IRAN AIR [5] | FS100 | IRA | Íránská islámská republika | Celý letadlový park s výjimkou: čtrnácti letadel typu A-300, osmi letadel typu A-310, jednoho letadla B-737 | Celý letadlový park s výjimkou: EP-IBAEP-IBBEP-IBCEP-IBDEP-IBGEP-IBHEP-IBIEP-IBJEP-IBMEP-IBNEP-IBOEP-IBSEP-IBTEP-IBVEP-IBXEP-IBZEP-ICEEP-ICFEP-IBKEP-IBLEP-IBPEP-IBQEP-AGA | Íránská islámská republika |
          NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 003/MTAC/ANAC-G/DSA | NVS | Gabonská republika | Celý letadlový park s výjimkou: jednoho letadla typu Challenger CL-601, jednoho letadla typu HS-125-800 | Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG, ZS-AFG | Gabonská republika; Jihoafrická republika |
          TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angolská republika | Celý letadlový park s výjimkou: tří letadel typu Boeing B-777 a čtyř letadel typu B-737-700 | Celý letadlový park s výjimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ | Angolská republika |
          [1] Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
          [2] Afrijet má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropské unii pouze konkrétní uvedená letadla.
          [3] Air Astana má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropské unii pouze konkrétní uvedená letadla.
          [4] Gabon Airlines má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropské unii pouze konkrétní uvedená letadla.
          [5] Iran Air má povoleno používat k letům do Evropské unie pouze konkrétní letadla za podmínek stanovených v 69. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 590/2010, Úř. věst. L 170, 6.7.2010, s. 15.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.