Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2011 ze dne 19. dubna 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2011 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 392/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2011
          ze dne 19. dubna 2011
          o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2011 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen "jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 616/2007 [3] byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí.
          (2) Žádosti o dovozní licence podané v případě skupin 1, 2, 4, 6, 7 a 8 během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2011 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2011 a v případě skupiny 3 pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 převyšují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2011 v případě skupin 1, 2, 4, 6, 7 a 8 a v případě skupiny 3 pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. dubna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo skupiny | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2011- 30.9.2011 (v %) |
          1 | 09.4211 | 0,437144 |
          6 | 09.4216 | 0,515235 |
          Číslo skupiny | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro období od 1.7.2011- 30.6.2012 (v %) |
          3 | 09.4213 | 1,315789 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.