Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 400/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2011
          ze dne 20. dubna 2011,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 164 odst. 2 a na článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XVI přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.
          (2) Vzhledem k současné situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a některými kritérii uvedenými v článcích 162, 163, 164, 167 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (3) Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se mohou vývozní náhrady lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.
          (4) Náhrady by se měly poskytovat pouze pro produkty, které splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2].
          (5) V současnosti platné náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 44/2011 [3]. Jelikož by měly být stanoveny náhrady nové, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují pro produkty a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení, za podmínek stanovených v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 44/2011 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. dubna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 18, 21.1.2011, s. 10.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky použitelné od 21. dubna 2011
          Místa určení jsou vymezena takto:
          L20 :
          Všechna místa určení s výjimkou:
          a) třetích zemí: Andorry, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska a Spojených států amerických;
          b) území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;
          c) evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru;
          d) místa určení uvedená v čl. 33 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1).
          L04 : Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo [1], Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
          L40 :
          Všechna místa určení s výjimkou:
          a) třetích zemí: L04, Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Jižní Afriky;
          b) území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;
          c) evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru;
          d) místa určení uvedená v čl. 33 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1).
          [*]
          Kód produktu | Země určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          0401 30 31 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 31 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 31 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 39 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 39 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 39 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0401 30 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 10 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 10 19 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 10 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 11 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 11 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 11 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 17 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 91 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 91 9350 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9600 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 21 99 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 15 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 15 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 15 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 29 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 91 10 9370 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 91 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 91 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 99 10 9350 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0402 99 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 13 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 13 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 13 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 13 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 33 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 59 9310 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 59 9340 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0403 90 59 9370 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 21 9120 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 21 9160 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 23 9120 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 23 9130 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 23 9140 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 23 9150 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 81 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 83 9110 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 83 9130 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 83 9150 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0404 90 83 9170 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 11 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 19 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 30 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 30 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 50 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 50 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 10 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 20 90 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 20 90 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 90 10 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0405 90 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 29 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 29 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
          L40 | EUR/100 kg | 0,00 |
          [*] Jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.