Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 404/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011
          ze dne 8. dubna 2011,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 [1], a zejména na čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 5, čl. 14 odst. 10, čl. 15 odst. 9, čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 7, čl. 22 odst. 7, čl. 23 odst. 5, čl. 24 odst. 8, čl. 25 odst. 2, článek 32, čl. 37 odst. 4, čl. 40 odst. 6, čl. 55 odst. 5, čl. 58 odst. 9, čl. 60 odst. 7, článek 61, čl. 64 odst. 2, čl. 72 odst. 5, čl. 73 odst. 9, čl. 74 odst. 6, čl. 75 odst. 2, čl. 76 odst. 4, čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst. 7, čl. 92 odst. 5, čl. 103 odst. 8, čl. 105 odst. 6, čl. 106 odst. 4, čl. 107 odst. 4, čl. 111 odst. 3, čl. 116 odst. 6, čl. 117 odst. 4 a čl. 118 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1224/2009 (dále jen "nařízení o kontrolním režimu") stanoví přijetí prováděcích pravidel a opatření k určitým ustanovením, která jsou v něm obsažena.
          (2) Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování těchto prováděcích pravidel, je nezbytné zavést určité definice.
          (3) Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že rybářské plavidlo EU se smí používat k obchodnímu využívání živých vodních zdrojů, pouze pokud má platnou licenci k rybolovu. Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že rybářské plavidlo EU je oprávněno provozovat určité rybolovné činnosti, pouze jsou-li uvedeny v platném oprávnění k rybolovu. Je vhodné stanovit společná pravidla pro vydávání a správu těchto licencí k rybolovu a oprávnění k rybolovu, aby byla zajištěna společná podoba informací, jež jsou v nich uvedeny.
          (4) Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitel rybářského plavidla dodržuje podmínky a omezení týkající se označování a identifikace rybářských plavidel a jejich lovných zařízení. Jelikož se takové podmínky a omezení vztahují na vody EU, je nezbytné stanovit je na úrovni Evropské unie.
          (5) Podle čl. 9 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu provozují členské státy systém satelitního sledování plavidel za účelem účinného sledování rybolovných činností svých rybářských plavidel bez ohledu na to, kde se nacházejí, a sledování rybolovných činností ve svých vodách. Je vhodné stanovit pro tento systém společné specifikace na úrovni Evropské unie. Tyto specifikace by měly stanovit zejména charakteristiky zařízení pro satelitní sledování, podrobnosti ohledně přenosu údajů o poloze a pravidla pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování.
          (6) Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 10 metrů nebo větší vedou lodní deník rybolovu o svých operacích. Je nezbytné určit údaje, které se musí zaznamenávat do lodních deníků rybolovu, a jejich formát.
          (7) Ustanovení čl. 14 odst. 7 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU používají přepočítací koeficienty stanovené na úrovni EU pro přepočet hmotnosti uchovávaných nebo zpracovaných ryb na živou hmotnost. Je proto nezbytné stanovit tyto přepočítací koeficienty.
          (8) Ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 12 metrů nebo větší musí údaje v lodním deníku rybolovu zaznamenávat elektronicky. Je vhodné stanovit požadavky na elektronické vyplňování a předávání těchto údajů a upřesnit jejich formát.
          (9) Ustanovení čl. 21 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 10 metrů nebo větší musí vyplňovat a předkládat prohlášení o překládce a vykládce. Je vhodné určit údaje, které musí být obsaženy v těchto prohlášeních, a upřesnit jejich předkládání.
          (10) Ustanovení čl. 22 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví elektronické zaznamenávání a předávání údajů z prohlášení o překládce a vykládce. Je vhodné stanovit požadavky na elektronické vyplňování a předávání těchto údajů a upřesnit jejich formát.
          (11) Ustanovení čl. 16 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že každý členský stát musí na základě namátkových kontrol sledovat činnosti rybářských plavidel, na která se nevztahují požadavky na lodní deník a prohlášení o vykládce. S cílem zajistit společné normy těchto namátkových kontrol by měla být na úrovni Evropské unie stanovena prováděcí pravidla.
          (12) Článek 37 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že Komise má přijmout nezbytná nápravná opatření, pokud zakázala rybolov z důvodu údajného vyčerpání rybolovných práv dostupných pro členský stát nebo skupinu členských států nebo pro Evropskou unii a zjistí se, že členský stát ve skutečnosti svá rybolovná práva nevyčerpal. Je nutné přijmout přiměřená pravidla pro přerozdělení těchto rybolovných práv, která berou v úvahu situace, kdy celkový přípustný odlov (TAC) pro EU je či není k dispozici, nebo kdy vzhledem k ročnímu stanovování rybolovných práv okolnosti takové přerozdělení nedovolují.
          (13) Články 39 až 41 nařízení o kontrolním režimu stanoví pravidla, která mají zajistit, aby nedocházelo k překračování výkonu motoru rybářských plavidel. Je nezbytné stanovit technická pravidla příslušného osvědčování a ověřování, které se má v této oblasti provádět.
          (14) Článek 55 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že členské státy by měly zajistit, aby byl rekreační rybolov provozován způsobem slučitelným s cíli společné rybářské politiky. Členské státy by měly shromažďovat údaje o úlovcích rekreačního rybolovu z populací, na které se vztahuje plán obnovy. Pokud má rekreační rybolov významný dopad na příslušné zdroje, může Rada rozhodnout o konkrétních řídicích opatřeních. Je vhodné stanovit prováděcí pravidla pro stanovení plánů namátkových kontrol, aby mohly členské státy sledovat úlovky populací, na které se vztahují plány obnovy, při rekreačním rybolovu provozovaném jejich plavidly ve vodách pod jejich svrchovaností nebo v jejich jurisdikci.
          (15) V zájmu stanovení komplexního kontrolního režimu by se tento režim měl týkat celého řetězce produkce a uvádění na trh. Článek 58 nařízení o kontrolním režimu stanoví jednotný systém sledovatelnosti, aby mohly být všechny partie produktů rybolovu a akvakultury sledovatelné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, od odlovu nebo sběru až po maloobchodní prodej. Je nezbytné stanovit společná pravidla pro postupy identifikace dotyčného produktu.
          (16) Článek 60 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že veškeré produkty rybolovu se musí vážit za použití systémů schválených příslušnými orgány, ledaže členský stát přijal plán namátkových kontrol schválený Komisí. Je nezbytné stanovit ve všech členských státech společná pravidla pro vážení čerstvých a zmrazených produktů rybolovu, jakož i pro vážení překládaných produktů rybolovu a vážení produktů rybolovu po přepravě z místa vykládky.
          (17) Článek 61 nařízení o kontrolním režimu stanoví možnost vážit produkty rybolovu po přepravě z místa vykládky za předpokladu, že dotyčný členský stát respektive – pokud jsou produkty rybolovu převáženy do jiného členského státu – dotyčné členské státy přijaly společný kontrolní program schválený Komisí a založený na metodách vycházejících z posouzení míry rizika přijatých Komisí. Je nutno vymezit příslušné metody vycházející z posouzení míry rizika.
          (18) Lov sleďů obecných, makrel obecných a kranasů má určité zvláštnosti. Proto je vhodné stanovit zvláštní pravidla ohledně vážení a souvisejících prvků s přihlédnutím k těmto zvláštnostem.
          (19) Článek 64 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se obsahu prodejních dokladů. Taková pravidla je vhodné začlenit do tohoto nařízení.
          (20) Články 71 a 72 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že členské státy vykonávají dohled ve vodách EU a přijímají nutná opatření, pokud pozorování neodpovídají dostupným informacím. Je nezbytné stanovit společná pravidla ohledně obsahu zprávy o dohledu a způsobu jejího předávání.
          (21) Článek 73 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že Rada může zavést pozorovatelské kontrolní programy, a obecně stanoví profil a úkoly kontrolních pozorovatelů na palubách rybářských plavidel. Proto je nutno vypracovat prováděcí pravidla ohledně rozmisťování a povinností kontrolních pozorovatelů.
          (22) Podle hlavy VII kapitoly I nařízení o kontrolním režimu je třeba stanovit pravidla pro provádění inspekcí, aby se posílil standardizovaný přístup ke kontrolním činnostem prováděným členskými státy. Měla by se stanovit pravidla pro chování úředníků pověřených inspekcemi a povinnosti členských států, pokud jde o chování jejich úředníků oprávněných provádět takové inspekce. Zároveň by se měly vyjasnit povinnosti provozovatelů během inspekce. Je také nezbytné stanovit společné zásady pro postupy inspekce na moři, v přístavech, během přepravy, na tržištích a také pokud jde o inspekční zprávy a jejich předávání.
          (23) Článek 79 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že inspektoři Unie mohou provádět inspekce ve vodách EU a na rybářských plavidlech EU mimo vody EU. Je vhodné stanovit pravidla ohledně jmenování inspektorů Unie, jejich úkolů a povinností, jakož i typu následných opatření, která je třeba přijímat na základě jejich zpráv.
          (24) Článek 92 nařízení o kontrolním režimu stanoví zavedení bodového systému pro závažná porušení předpisů s cílem zajistit dodržování pravidel společné rybářské politiky a rovné podmínky ve všech vodách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle je nezbytné stanovit na úrovni Evropské unie společná pravidla používání tohoto bodového systému, včetně přehledu, kolik sankčních bodů se má přidělovat za každé závažné porušení předpisů.
          (25) V souladu s čl. 5 odst. 6 a článkem 103 nařízení o kontrolním režimu je finanční pomoc podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu [2] a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva [3], podmíněna tím, aby členské státy dodržovaly své povinnosti v oblasti zachování rybolovných zdrojů a kontroly rybolovu, přičemž Komise má možnost za určitých podmínek tuto finanční pomoc pozastavit nebo zrušit. Pro tato opatření je nezbytné stanovit prováděcí pravidla.
          (26) Článek 107 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že pokud členské státy nedodržují pravidla týkající se populací, na které se vztahují víceleté plány, a takové porušení pravidel má za následek závažné ohrožení zachování těchto populací, může Komise provést odpočty z kvót. Proto by měla být vypracována pravidla ohledně výše odpočtu s přihlédnutím k povaze porušení předpisů, rozsahu jeho dopadu, jakož i závažnosti ohrožení daného zdroje.
          (27) Hlava XII kapitola I nařízení o kontrolním režimu stanoví pravidla pro zacházení s údaji zaznamenanými pro účely uvedeného nařízení, včetně povinnosti členských států zřídit počítačovou databázi a systém potvrzování údajů, a také ustanovení týkající se přístupu k takovým údajům a jejich výměny. Je nezbytné stanovit společná pravidla, která stanoví postupy zpracování těchto údajů a zajištění přístupu Komise k nim a konkretizují požadavky týkající se jejich výměny.
          (28) Článek 110 nařízení o kontrolním režimu se zabývá dálkovým přístupem Komise nebo subjektu jí určeného k počítačovým souborům, v nichž jsou uloženy údaje zaznamenané středisky pro sledování rybolovu členských států. Aby byl takový přístup zajištěn, je nezbytné stanovit jasná pravidla ohledně podmínek a postupů, které se mají dodržovat.
          (29) Články 114 až 116 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že členské státy musí zřídit úřední internetové stránky. Aby byla zajištěna jejich přístupnost ve všech členských státech bez rozdílu, je vhodné stanovit na úrovni EU pravidla ohledně těchto internetových stránek.
          (30) Podle článku 117 nařízení o kontrolním režimu je nutno zavést systém vzájemné pomoci pro zajištění správní spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Tato správní spolupráce je nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno vytvoření rovných podmínek v EU a náležité vyšetřování protiprávních činností a použití sankcí. Je proto nutno vypracovat pravidla pro systematickou výměnu informací na základě žádosti nebo z vlastního podnětu a pro možnost požádat o donucovací opatření a doručení prostřednictvím správních orgánů jiného členského státu.
          (31) Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů členskými státy je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [4]. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Komisí je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [5], zejména co se týká požadavků na důvěrnost a bezpečnost zpracování, předávání osobních údajů z vnitrostátních systémů členských států Komisi, zákonnost zpracování a práv subjektů údajů na informace, na přístup k osobním údajům a jejich opravy.
          (32) Aby se usnadnilo provádění systému kontroly rybolovu, měla by se prováděcí pravidla soustředit do jednoho nařízení. Proto by měla být zrušena tato nařízení Komise:
          - nařízení (EHS) č. 2807/83 [6], kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států,
          - nařízení (EHS) č. 3561/85 [7] o údajích o kontrolách rybolovné činnosti prováděných vnitrostátními kontrolními orgány,
          - nařízení (EHS) č. 493/87 [8], kterým se stanoví podrobná pravidla pro nápravu škody způsobené pozastavením některých rybolovných činností,
          - nařízení (EHS) č. 1381/87 [9], kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel,
          - nařízení (EHS) č. 1382/87 [10], kterým se stanoví prováděcí pravidla pro inspekce rybářských plavidel,
          - nařízení (EHS) č. 2943/95 [11], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1627/94, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu,
          - nařízení (ES) č. 1449/98 [12], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o hlášení o intenzitě rybolovu,
          - nařízení (ES) č. 356/2005 [13], kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky,
          - nařízení (ES) č. 2244/2003 [14], kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel,
          - nařízení (ES) č. 1281/2005 [15] o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musí být v licencích k rybolovu obsaženy,
          - nařízení (ES) č. 1042/2006 [16], kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky,
          - nařízení (ES) 1542/2007 [17] o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného,
          - nařízení (ES) č. 1077/2008 [18], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007, a
          - nařízení (ES) č. 409/2009 [19], kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost a kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2807/83.
          (33) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          HLAVA I
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          OBLAST PŮSOBNOSTI
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontrolní systém Evropské unie zřízený nařízením o kontrolním režimu.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1) "rybářským plavidlem EU" plavidlo ve smyslu čl. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 [20];
          2) "vodami EU" vody ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 2371/2002;
          3) "držitelem licence k rybolovu" fyzická nebo právnická osoba, jíž byla vydána licence k rybolovu podle článku 6 nařízení o kontrolním režimu;
          4) "inspektory Unie" inspektoři vymezení v čl. 4 odst. 7 nařízení o kontrolním režimu;
          5) "zařízením s uzavíracím mechanismem" jakékoli zařízení plující při hladině moře nebo ukotvené zařízení, které slouží k přilákání ryb;
          6) "pasivním zařízením" jakékoli rybolovné zařízení, které při odlovu nevyžaduje aktivní pohyb zařízení, a to včetně:
          a) tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí, vězencových sítí;
          b) unášených tenatových sítí a unášených třístěnných tenatových sítí, přičemž kterékoli z nich mohou být opatřeny kotvícím, plovoucím a navigačním zařízením;
          c) dlouhých lovných šňůr, lovných šňůr, vrší a vězenců;
          7) "výložníkovou vlečnou sítí" jakákoli vlečená síť, jejíž otvor je zajišťován výložníkem nebo podobným zařízením, bez ohledu na to, zda je při vlečení po mořském dně nadnášena, či nikoli;
          8) "systémem sledování plavidel" (VMS) podle čl. 9 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu satelitní systém sledování plavidel poskytující rybolovným orgánům v pravidelných intervalech údaje o poloze, kurzu a rychlosti plavidel;
          9) "zařízením pro satelitní sledování" podle čl. 4 odst. 12 nařízení o kontrolním režimu zařízení instalované na palubě rybářského plavidla, které automaticky přenáší polohu a související údaje do střediska pro sledování rybolovu podle zákonných požadavků a umožňuje neustálou detekci a identifikaci rybářského plavidla;
          10) "rybářským výjezdem" jakákoli plavba rybářského plavidla, během které probíhá rybolovná činnost a která začíná okamžikem, kdy rybářské plavidlo opustí přístav, a končí vplutím do přístavu;
          11) "rybolovnou operací" všechny činnosti související s vyhledáváním ryb, shazováním, vlečením a vytahováním aktivního lovného zařízení, kladením, ponořováním, vytahováním nebo přemísťováním pasivního lovného zařízení a vybíráním úlovku ze zařízení, ze sítí na uchovávání živých úlovků nebo z přepravní klece do výkrmných a chovných klecí;
          12) "elektronickým lodním deníkem rybolovu" záznam údajů o rybolovné operaci provedený velitelem rybářského plavidla za použití počítačových prostředků a předaný orgánům členského státu;
          13) "obchodní úpravou produktu" popis zpracovaného stavu produktu rybolovu nebo jeho části v souladu s kódy a popisy uvedenými v příloze I;
          14) "Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu" agentura ve smyslu článku 1 nařízení (ES) č. 768/2005 [21];
          15) "pozorováním" sledování rybářského plavidla kterýmkoli příslušným orgánem členského státu;
          16) "obchodně citlivými informacemi" informace, jejichž zveřejnění může poškodit obchodní zájmy provozovatele;
          17) "počítačovým systémem potvrzování údajů" systém, který je schopen ověřit, že veškeré údaje uložené v databázích členských států jsou přesné, úplné a předložené ve stanovených lhůtách;
          18) "internetovou službou" softwarový systém určený k podpoře interoperabilní interakce mezi počítači prostřednictvím počítačové sítě.
          HLAVA II
          OBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU DO VOD A KE ZDROJŮM
          KAPITOLA I
          Licence k rybolovu
          Článek 3
          Vydávání a správa licencí k rybolovu
          1. Licence k rybolovu uvedená v článku 6 nařízení o kontrolním režimu je platná pouze pro jedno rybářské plavidlo EU.
          2. Licence k rybolovu uvedené v článku 6 nařízení o kontrolním režimu vydávají, spravují a odebírají členské státy pro svá rybářská plavidla v souladu s tímto nařízením.
          3. Licence k rybolovu uvedené v článku 6 nařízení o kontrolním režimu obsahují minimálně informace stanovené v příloze II.
          4. Licence k rybolovu vydané v souladu s nařízením (ES) č. 1281/2005 se považují za licence k rybolovu vydané v souladu s tímto nařízením, pokud obsahují nejnutnější informace vyžadované odstavcem 3 tohoto článku.
          5. Licence k rybolovu je platná, jen pokud jsou nadále dodržovány podmínky, na jejichž základě byla vydána.
          6. Jestliže byla licence k rybolovu dočasně pozastavena nebo trvale odňata, orgány členského státu vlajky neprodleně informují jejího držitele.
          7. V žádném okamžiku nesmí být celková kapacita odpovídající licencím k rybolovu vydaným členským státem, vyjádřená v hrubé prostornosti nebo v kW, vyšší než maximální úrovně kapacity pro daný členský stát stanovené v souladu s článkem 12 a 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 a nařízenímKomise (ES) č. 1438/2003 [22], nařízením Rady (ES) č. 639/2004 [23] a nařízením Komise (ES) č. 2104/2004 [24].
          KAPITOLA II
          Oprávnění k rybolovu
          Článek 4
          Oprávnění k rybolovu
          1. Oprávnění k rybolovu uvedené v článku 7 nařízení o kontrolním režimu je platné pouze pro jedno rybářské plavidlo EU.
          2. Oprávnění k rybolovu uvedená v článku 7 nařízení o kontrolním režimu obsahují minimálně informace stanovené v příloze III. Členský stát vlajky zajistí, aby byly informace obsažené v oprávnění k rybolovu správné a v souladu s pravidly společné rybářské politiky.
          3. Zvláštní povolení k rybolovu vydaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 [25] se považují za oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s tímto nařízením, pokud obsahují nejnutnější informace vyžadované odstavcem 2 tohoto článku.
          4. Oprávnění k rybolovu uvedené v odstavci 2 a licence k rybolovu uvedená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení mohou být obsaženy v témže dokladu.
          5. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla, jsou rybářská plavidla EU o celkové délce menší než 10 metrů, která provádějí rybolov výlučně v územních vodách svých členských států vlajky, vyňata z povinnosti mít oprávnění k rybolovu.
          6. Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 5 tohoto nařízení se použijí přiměřeně.
          Článek 5
          Seznam oprávnění k rybolovu
          1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla, jakmile budou zprovozněny internetové stránky uvedené v článku 114 nařízení o kontrolním režimu a nejpozději 1. ledna 2012, poskytnou členské státy v zabezpečené části svých úředních internetových stránek seznam rybářských plavidel, která obdržela oprávnění k rybolovu uvedená v článku 7 nařízení o kontrolním režimu, a to před nabytím platnosti těchto oprávnění k rybolovu. V případě jakýchkoli změn seznam před nabytím účinku aktualizují.
          2. Za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 členské státy poskytnou Komisi na požádání seznam svých rybářských plavidel, která obdržela oprávnění k rybolovu na rok 2011. Změny seznamu se oznamují Komisi před nabytím účinku.
          KAPITOLA III
          Značení a identifikace rybářských plavidel EU a jejich lovných zařízení
          Oddíl 1
          Značení a identifikace rybářských plavidel
          Článek 6
          Značení rybářských plavidel
          Rybářská plavidla EU musí být označena tímto způsobem:
          a) písmeno nebo písmena přístavu nebo okresu, ve kterém je rybářské plavidlo EU zaregistrováno, a evidenční číslo nebo čísla jsou vyznačena na obou stranách přídě, pokud možno co nejvýše nad vodou tak, aby byla jasně viditelná z moře a ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;
          b) v případě rybářských plavidel EU o celkové délce větší než 10 metrů a menší než 17 metrů musí být výška písmen a čísel alespoň 25 centimetrů a tloušťka linky alespoň 4 centimetry. V případě rybářských plavidel EU o délce 17 metrů nebo větší musí být výška písmen a čísel alespoň 45 centimetrů a tloušťka linky alespoň 6 centimetrů;
          c) členský stát vlajky může požadovat, aby mezinárodní rádiová volací značka (IRCS) nebo vnější registrační písmena a čísla byla vyznačena na střeše kormidelny tak, aby byla jasně viditelná ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;
          d) kontrastními barvami jsou bílá a černá;
          e) vnější registrační písmena a čísla vyznačená na trupu rybářského plavidla EU nesmějí být snímatelná, smazaná, pozměněná, nečitelná, zacloněná nebo zakrytá.
          Článek 7
          Doklady uchovávané na palubě rybářského plavidla EU
          1. Velitel rybářského plavidla o celkové délce 10 metrů nebo větší uchovává na palubě doklady vydané příslušným orgánem členského státu, v němž je plavidlo zaregistrováno, obsahující alespoň tyto údaje o plavidle:
          a) název, existuje-li;
          b) písmena přístavu nebo okresu, kde je zaregistrováno, a čísla, pod kterými je zaregistrováno;
          c) mezinárodní rádiovou volací značku, existuje-li;
          d) jména a adresy vlastníka/vlastníků a případně nájemce/nájemců;
          e) celkovou délku, výkon hnacího motoru, hrubou prostornost a u rybářských plavidel EU, která byla uvedena do provozu dne 1. ledna 1987 nebo později, datum uvedení do provozu.
          2. Velitel rybářských plavidel EU o celkové délce 17 metrů nebo větší s prostorem pro ryby uchovává na palubě přesné výkresy s popisem prostoru pro ryby, včetně uvedení všech přístupových míst a jejich skladovací kapacity v krychlových metrech.
          3. Velitel rybářského plavidla EU s mrazicími nebo chladírenskými nádržemi s mořskou vodou uchovává na palubě aktualizovaný doklad uvádějící kalibraci nádrží v krychlových metrech v dělení po 10 centimetrech.
          4. Doklady uvedené v odstavci 2 a 3 musí být potvrzené příslušným orgánem členského státu vlajky. Každá úprava charakteristických znaků uvedených v dokladech podle odstavců 1 až 3 musí být potvrzena příslušným orgánem členského státu vlajky.
          5. Doklady uvedené v tomto článku se předkládají za účelem kontroly a inspekce na žádost úředníků.
          Oddíl 2
          Značení a identifikace lovných zařízení a člunů
          Článek 8
          Značení člunů a lovných zařízení s uzavíracím mechanismem
          Čluny přepravované na palubách rybářských plavidel EU a lovná zařízení s uzavíracím mechanismem musí být označena vnějšími registračními písmeny a čísly rybářského plavidla (rybářských plavidel) EU, které je používá (používají).
          Článek 9
          Obecná pravidla pro pasivní zařízení a výložníkové vlečné sítě
          1. Ustanovení obsažená v článcích 9 až 12 tohoto nařízení se vztahují na rybářská plavidla EU provozující rybolov ve všech vodách EU a ustanovení obsažená v článcích 13 až 17 tohoto nařízení na vody EU nacházející se více než 12 námořních mil od základních linií pobřežních členských států.
          2. Jak je stanoveno v odstavci 1, ve vodách EU se zakazuje provádět rybolov za použití pasivních zařízení, bójí a výložníkových vlečných sítí, které nejsou označené a identifikovatelné v souladu s ustanoveními článků 10 až 17 tohoto nařízení.
          3. Jak je stanoveno v odstavci 1, ve vodách EU se zakazuje vozit na palubě:
          a) výložníky výložníkových vlečných sítí, na nichž nejsou vyznačena vnější registrační písmena a čísla podle článku 10 tohoto nařízení;
          b) pasivní zařízení, které není opatřeno štítkem podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení;
          c) bóje, které nejsou označeny podle čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.
          Článek 10
          Pravidla pro výložníkové vlečné sítě
          Velitel rybářského plavidla EU nebo zástupce velitele zajistí, aby na každé sestavené výložníkové vlečné síti, která se nachází na palubě nebo je používána k rybolovu, byla jasně vyznačena vnější registrační písmena a čísla plavidla, ke kterému patří, a to na výložníku každé sestavené výložníkové vlečné sítě.
          Článek 11
          Pravidla pro pasivní zařízení
          1. Velitel rybářského plavidla EU nebo zástupce velitele zajistí, aby každé pasivní zařízení, které se nachází na plavidle nebo je používáno k rybolovu, bylo jasně označené a identifikovatelné v souladu s tímto článkem.
          2. Na každém pasivním zařízení používaném k rybolovu se trvale vyznačí vnější registrační písmena a čísla, která jsou vyznačena na trupu rybářského plavidla, k němuž zařízení patří, takto:
          a) u sítí na štítek připevněný k první horní řadě;
          b) u lovných šňůr a dlouhých lovných šňůr na štítek připevněný v místě kontaktu s uvazovací bójí;
          c) u vrší a vězenců na štítek připevněný k základnímu provazu;
          d) u pasivních zařízení, jejichž délka přesahuje 1 námořní míli, na štítek připevněný podle písmena a), b) a c) v pravidelných odstupech nepřevyšujících 1 námořní míli tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce větší než 1 námořní míle nezůstala neoznačena.
          Článek 12
          Pravidla pro štítky
          1. Každý štítek musí být:
          a) vyrobený z odolného materiálu;
          b) bezpečně připevněn k zařízení;
          c) široký alespoň 65 milimetrů;
          d) dlouhý alespoň 75 milimetrů.
          2. Štítek nesmí být snímatelný, smazaný, pozměněný, nečitelný, zacloněný nebo zakrytý.
          Článek 13
          Pravidla pro bóje
          1. Velitel rybářského plavidla EU nebo zástupce velitele zajistí, aby ke každému pasivnímu zařízení používanému k rybolovu byly připevněny dvě koncové signální bóje a vnitřní signální bóje, vybavené v souladu s přílohou IV, a rozmístěny podle ustanovení tohoto oddílu.
          2. Na každé koncové a vnitřní signální bóji se trvale vyznačí vnější evidenční písmena a čísla, která jsou vyznačena na trupu rybářského plavidla EU, k němuž tyto bóje patří a jež je rozmístilo, takto:
          a) písmena a čísla musí být vyznačena co nejvýše nad vodní hladinou tak, aby byla jasně viditelná;
          b) barvou kontrastující s povrchem, na kterém jsou vyznačena.
          3. Písmena a čísla vyznačená na signální bóji nesmějí být smazaná, pozměněná nebo nečitelná.
          Článek 14
          Pravidla pro lana
          1. Lana spojující bóje s pasivním zařízením musí být z materiálu, který je schopen se ponořit, nebo musí být zatížena.
          2. Lana spojující koncové signální bóje s každým zařízením se připevňují na konce tohoto zařízení.
          Článek 15
          Pravidla pro koncové signální bóje
          1. Koncové signální bóje jsou rozmístěny tak, aby bylo možné kdykoli určit koncové body zařízení.
          2. Stožár každé koncové signální bóje je vysoký alespoň 1 metr od hladiny moře, měřeno od vrchní části plováku ke spodnímu okraji nejnižší vlajky.
          3. Koncové signální bóje jsou barevné, ale nesmějí být červené nebo zelené.
          4. Na každé koncové signální bóji se musí nacházet:
          a) jedna nebo dvě obdélníkové vlajky; je-li nutné umístit na jednu bóji dvě vlajky, jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň 20 centimetrů; vlajky označující konce téhož zařízení jsou stejné barvy, nesmějí být bílé a jsou stejné velikosti;
          b) jedno nebo dvě žlutá světla, která každých pět sekund zablesknou (F1 Y 5s) a jsou viditelná na vzdálenost nejméně dvou námořních mil;
          5. Každá koncová signální bóje může mít koncovou značku na vrcholu bóje označenou jedním nebo dvěma svítivými proužky, jež nesmějí být červené nebo zelené a musí být alespoň 6 centimetrů široké.
          Článek 16
          Pravidla pro připevňování koncových signálních bójí
          1. Koncové signální bóje musí být připevněny k pasivnímu zařízení takto:
          a) bóje v západním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od jihu přes západ k severu včetně) musí být vybavena dvěma vlajkami, dvěma svítivými proužky, dvěma světly a štítkem podle článku 12 tohoto nařízení;
          b) bóje ve východním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od severu přes východ k jihu včetně) musí být vybavena jednou vlajkou, jedním svítivým proužkem, jedním světlem a štítkem podle článku 12 tohoto nařízení.
          2. Štítek musí obsahovat informace uvedené v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.
          Článek 17
          Vnitřní signální bóje
          1. Vnitřní signální bóje jsou umístěny na pasivním zařízení, jehož délka přesahuje pět námořních mil, následujícím způsobem:
          a) vnitřní signální bóje jsou rozmístěny ve vzdálenosti nepřesahující pět námořních mil tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce pěti námořních mil nebo více nezůstala neoznačena;
          b) vnitřní signální bóje jsou vybaveny žlutým blikajícím světlem, které každých pět sekund zableskne (F1 Y 5s) a je viditelné na vzdálenost nejméně dvou námořních mil. Nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, avšak vlajka je bílá.
          2. Odchylně od odstavce 1 jsou vnitřní signální bóje v Baltském moři umístěny na pasivním zařízení o délce přesahující jednu námořní míli. Vnitřní signální bóje se rozmísťují ve vzdálenosti nejvýše jedné námořní míle tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce přesahující jednu námořní míli nezůstala neoznačená.
          Vnitřní signální bóje nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, s výjimkou těchto znaků:
          a) vlajky jsou bílé;
          b) každá pátá vnitřní signální bóje je opatřena radarovým odražečem odrážejícím signál do vzdálenosti alespoň dvou námořních mil.
          KAPITOLA IV
          Systém sledování plavidel
          Článek 18
          Požadavky na vybavení rybářských plavidel EU zařízeními pro satelitní sledování
          1. Aniž je dotčen čl. 25 odst. 3 tohoto nařízení, nesmí rybářské plavidlo EU, na které se vztahuje systém sledování plavidel, opustit přístav bez plně provozuschopného zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě.
          2. Nachází-li se rybářské plavidlo EU v přístavu, zařízení pro satelitní sledování může být vypnuto, pouze pokud:
          a) to bylo předem oznámeno středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky a středisku pro sledování rybolovu pobřežního členského státu a
          b) pokud příští zpráva potvrdí, že rybářské plavidlo EU nezměnilo svou polohu oproti předchozí zprávě.
          Příslušné orgány členského státu vlajky mohou povolit nahrazení předchozího oznámení uvedeného v písmenu a) automatickou zprávou VMS nebo varováním systému, které oznamují, že rybářské plavidlo EU se nachází v předem vymezené zeměpisné oblasti přístavu.
          3. Tato kapitola se nevztahuje na rybářská plavidla EU používaná výhradně pro účely akvakultury.
          Článek 19
          Vlastnosti zařízení pro satelitní sledování
          1. Zařízení pro satelitní sledování instalovaná na rybářských plavidlech EU musí zajistit pravidelné automatické předávání následujících údajů středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky:
          a) identifikace rybářského plavidla;
          b) naposledy určená zeměpisná poloha rybářského plavidla se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů při stupni přesnosti 99 %;
          c) datum a čas (univerzální koordinovaný čas, "UTC"), kdy byla tato poloha rybářského plavidla určena, a
          d) okamžitá rychlost a kurs rybářského plavidla.
          2. Členské státy zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování byla chráněna proti vstupu nebo výstupu chybných údajů o poloze a aby nemohla být ručně přenastavena.
          Článek 20
          Povinnosti velitelů plavidel v souvislosti se zařízeními pro satelitní sledování
          1. Velitelé rybářského plavidla EU zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování byla kdykoli plně provozuschopná a aby byly předávány údaje uvedené v čl. 19 odst. 1 tohoto nařízení.
          2. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, velitel rybářského plavidla EU zejména zajistí, aby:
          a) údaje nebyly nijak pozměněny;
          b) anténa nebo antény zařízení pro satelitní sledování nebyly nijak rušeny, odpojeny nebo blokovány;
          c) dodávka elektrického proudu pro zařízení pro satelitní sledování nebyla nijak přerušena a
          d) zařízení pro satelitní sledování nebylo z rybářského plavidla odstraněno.
          3. Zařízení pro satelitní sledování je zakázáno ničit, poškozovat, činit provozu neschopným nebo do něho jakkoli jinak zasahovat, pokud příslušné orgány členského státu vlajky nepovolily jeho opravu nebo výměnu.
          Článek 21
          Kontrolní opatření členských států vlajky
          Každý členský stát vlajky zajistí průběžné a systematické sledování a kontrolu přesnosti údajů uvedených v článku 19 tohoto nařízení a neprodleně zasáhne, zjistí-li, že údaje jsou nepřesné nebo neúplné.
          Článek 22
          Četnost předávání údajů
          1. Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu nejméně jednou za dvě hodiny obdrželo prostřednictvím VMS informace uvedené v článku 19 tohoto nařízení týkající se jeho rybářských plavidel. Středisko pro sledování rybolovu může požadovat předávání informací v kratších časových intervalech.
          2. Středisko pro sledování rybolovu musí mít schopnost vyžádat si aktuální polohu každého z rybářských plavidel tohoto členského státu.
          Článek 23
          Sledování vplutí do určitých oblastí a vyplutí z nich
          Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu prostřednictvím údajů VMS sledovalo u jeho rybářských plavidel datum a čas vplutí do a vyplutí z:
          a) jakékoli námořní oblasti, kde platí zvláštní pravidla přístupu do vod a ke zdrojům;
          b) oblastí omezeného rybolovu podle článku 50 nařízení o kontrolním režimu;
          c) regulačních oblastí regionálních organizací pro řízení rybolovu, jichž jsou Evropská unie nebo některé členské státy smluvní stranou;
          d) vod pod svrchovaností a v jurisdikci třetí země.
          Článek 24
          Předávání údajů pobřežnímu členskému státu
          1. VMS zavedený každým členským státem zajišťuje, aby byly středisku pro sledování rybolovu pobřežního členského státu automaticky předávány údaje, které mají být poskytnuty v souladu s článkem 19 tohoto nařízení a které se týkají jeho rybářských plavidel po dobu, kdy se nacházejí ve vodách pobřežního členského státu. Toto předávání údajů probíhá současně s příjmem údajů střediskem pro sledování rybolovu členského státu vlajky a je v souladu s formátem stanoveným v příloze V.
          2. Pobřežní členské státy, které oblast sledují společně, mohou určit společnou adresu, na kterou budou zasílány údaje, které mají být poskytnuty v souladu s článkem 19 tohoto nařízení. Informují o tom Komisi a ostatní členské státy.
          3. Každý členský stát předá ostatním členským státům a Komisi pokud možno v elektronickém formátu, který je slučitelný se systémem World Geodetic System 1984 (WGS 84), úplný seznam zeměpisných souřadnic, jimiž je ohraničena jeho výlučná hospodářská zóna nebo výlučná rybolovná oblast. Rovněž sdělí ostatním členským státům a Komisi veškeré změny těchto souřadnic. Členské státy mohou případně tento seznam zveřejnit na internetových stránkách uvedených v článku 115 nařízení o kontrolním režimu.
          4. Členské státy zajistí efektivní součinnost mezi svými příslušnými orgány, co se týče předávání údajů ze systému sledování plavidel v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu, mimo jiné také stanovením jasných a zdokumentovaných postupů, jež se mají k tomuto účelu používat.
          Článek 25
          Technické selhání nebo nefunkčnost zařízení pro satelitní sledování
          1. V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě rybářského plavidla EU jeho velitel nebo jeho zástupce sdělí středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky každé čtyři hodiny od okamžiku, kdy byl výpadek zjištěn nebo kdy byl informován v souladu s odstavcem 4 nebo čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, vhodnými telekomunikačními prostředky aktuální zeměpisnou polohu rybářského plavidla. Členské státy zvolí telekomunikační prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky po obdržení zeměpisných souřadnic podle odstavce 1 tyto souřadnice neodkladně zapíše do databáze VMS. Ručně odesílané údaje VMS musí být v databázi jasně odlišitelné od automatických zpráv. Tyto ručně odesílané údaje VMS musí být popřípadě neodkladně předány pobřežním členským státům.
          3. V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování smí rybářské plavidlo EU opustit přístav teprve tehdy, kdy je zařízení pro satelitní sledování instalované na palubě plně funkční ke spokojenosti příslušných orgánů státu vlajky. Odchylně může středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky povolit svým rybářským plavidlům s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování opustit přístav za účelem jeho opravy nebo výměny.
          4. Příslušné orgány členského státu vlajky či případně pobřežního členského státu se pokusí informovat velitele plavidla nebo osobu, která za ně zodpovídá, nebo jejich zástupce, jestliže se zdá, že došlo k závadě na zařízení pro satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla EU nebo že toto zařízení není plně funkční.
          5. Odstranění zařízení pro satelitní sledování za účelem jeho opravy nebo výměny podléhá povolení příslušnými orgány členského státu vlajky.
          Článek 26
          Neobdržení údajů
          1. Neobdrží-li středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky údaje podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení po dobu dvanácti po sobě následujících hodin, informuje o tom co nejdříve velitele nebo provozovatele rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého rybářského plavidla EU více než třikrát za kalendářní rok, členský stát vlajky zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování u dotyčného rybářského plavidla bylo důkladně překontrolováno. Členský stát vlajky záležitost prošetří, aby zjistil, zda bylo se zařízením manipulováno. Odchylně od čl. 20 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení může být zařízení za účelem tohoto šetření z plavidla odstraněno.
          2. Neobdrží-li středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky údaje podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení po dobu dvanácti hodin a byla-li poslední přijatá poloha ve vodách jiného členského státu, informuje o tom co nejdříve středisko pro sledování rybolovu tohoto pobřežního členského státu.
          3. Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu rybářské plavidlo EU ve svých vodách a neobdrží-li údaje v souladu s čl. 24 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení, informují o tom velitele rybářského plavidla a středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky.
          Článek 27
          Sledování a zaznamenávání rybolovných činností
          1. Údaje obdržené podle článku 22, čl. 24 odst. 1 a článku 25 tohoto nařízení používají členské státy k účinnému sledování činnosti rybářských plavidel.
          2. Členské státy vlajky:
          a) zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;
          b) přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a
          c) přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.
          Článek 28
          Přístup Komise k údajům
          Komise může členské státy v souladu s čl. 111 odst. 1 písm. a) nařízení o kontrolním režimu požádat, aby zajistily automatické předávání údajů, které mají být poskytovány podle článku 19 tohoto nařízení, ohledně určité skupiny rybářských plavidel a za určitou dobu Komisi nebo subjektu jí určenému. Toto předávání údajů probíhá současně s příjmem údajů střediskem pro sledování rybolovu členského státu vlajky a je v souladu s formátem stanoveným v příloze V.
          HLAVA III
          KONTROLA RYBOLOVU
          KAPITOLA I
          Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě
          Oddíl 1
          Vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě
          Článek 29
          Rybářská plavidla EU, na něž se vztahuje povinnost vyplňovat a předkládat lodní deník rybolovu a prohlášení o překládce/vykládce v papírové podobě
          1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, vyplňují a předkládají velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 10 metrů nebo větší, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě, údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce podle článků 14, 21 a 23 nařízení o kontrolním režimu v papírové podobě. Tato prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce může rovněž vyplnit a předložit jménem velitele jeho zástupce.
          2. Požadavek vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě se vztahuje také na rybářská plavidla EU o celkové délce menší než 10 metrů, pokud jejich členský stát vlajky požaduje, aby vedla lodní deník rybolovu a předkládala prohlášení o překládce a/nebo prohlášení o vykládce podle čl. 16 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.
          Článek 30
          Vzory lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě
          1. Pro všechny rybolovné oblasti vyjma podoblasti NAFO 1 a divizí ICES Va a XIV vyplňují a předkládají lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě velitelé rybářských plavidel EU v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI. Vzor uvedený v příloze VII však mohou velitelé rybářských plavidel EU, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě a která provádějí každodenní rybářské výjezdy v jedné rybolovné oblasti, použít pro rybolovné operace prováděné výlučně ve Středozemním moři.
          2. Pro podoblast NAFO 1 a divize ICES Va a XIV se lodní deník rybolovu v papírové podobě vyplňuje a předkládá ve formátu uvedeném v příloze VIII a prohlášení o překládce a vykládce v papírové podobě se vyplňují a předkládají ve formátu uvedeném v příloze IX.
          3. Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě uvedené v příloze VI a VII se také vedou v souladu s odstavcem 1 a článkem 31 tohoto nařízení, když taková rybářská plavidla EU provádějí rybolovnou činnost ve vodách třetí země, ve vodách regulovaných regionální organizací pro řízení rybolovu nebo ve vodách mimo vody EU, které nejsou regulovány regionální organizací pro řízení rybolovu, pokud daná třetí země nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu výslovně nevyžadují, aby se vyplňoval a předkládal odlišný druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce. Pokud třetí země nestanoví zvláštní lodní deník rybolovu, ale přitom vyžaduje údaje odlišné od požadavků Evropské unie, musí se takové údaje zaznamenávat.
          4. Členské státy mohou nadále používat lodní deníky rybolovu v papírové podobě v souladu s nařízením (EHS) č. 2807/83 pro rybářská plavidla EU, na něž se nevztahuje povinnost elektronického vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu, a to do doby vyčerpání zásob lodních deníků rybolovu v papírové podobě.
          Článek 31
          Pokyny pro vyplňování a předkládání lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě
          1. Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě se vyplňují a předkládají v souladu s pokyny uvedenými v příloze X.
          2. Pokud je v pokynech stanovených v příloze X uvedeno, že použití určitého pravidla je nepovinné, může je členský stát vlajky učinit povinným.
          3. Všechny záznamy v lodním deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce musí být čitelné a nesmazatelné. Žádný záznam nesmí být vymazán nebo pozměněn. Dojde-li k chybě, musí být nesprávný záznam přeškrtnut jednou čarou a za ním musí následovat nový, správný záznam parafovaný velitelem. Velitel musí parafovat každý řádek.
          4. Velitel rybářského plavidla EU nebo v případě prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce jeho zástupce svými iniciálami nebo podpisem osvědčí, že záznamy v lodním deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce jsou správné.
          Článek 32
          Lhůty pro předkládání lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v papírové podobě
          1. Pokud rybářské plavidlo EU provedlo vykládku v přístavu nebo provedlo překládku v přístavu či v místě, které se nachází v blízkosti pobřeží jeho členského státu vlajky, velitel plavidla co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po skončení překládky nebo vykládky předloží originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce příslušným orgánům dotyčného členského státu. Originál(y) tohoto prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce může rovněž předložit jménem velitele jeho zástupce.
          2. Pokud po rybářském výjezdu není vyložen žádný úlovek, předloží velitel originál(y) lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce co nejdříve a nejpozději 48 hodin po připlutí do přístavu. Originál(y) tohoto prohlášení o překládce může rovněž předložit jménem velitele jeho zástupce.
          3. Pokud rybářské plavidlo EU provedlo překládku v přístavu či v místě, které se nachází v blízkosti pobřeží, nebo provedlo vykládku v přístavu jiného členského státu než členského státu vlajky, musí se první kopie lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce předložit příslušným orgánům členského státu, kde k překládce nebo vykládce došlo. Originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce se musí co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce odeslat příslušným orgánům členského státu vlajky.
          4. Pokud rybářské plavidlo EU provedlo překládku v přístavu nebo ve vodách třetí země či na volném moři nebo provedlo vykládku v přístavu třetí země, musí se originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce odeslat příslušným orgánům členského státu vlajky.
          5. Pokud třetí země nebo pravidla regionální organizace pro řízení rybolovu vyžadují druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce odlišný od vzorů uvedených v příloze VI, velitel rybářského plavidla EU co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce předloží kopii takového dokladu svým příslušným orgánům.
          Oddíl 2
          Zvláštní pravidla pro lodní deník rybolovu v papírové podobě
          Článek 33
          Vyplňování lodního deníku rybolovu v papírové podobě
          1. V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se musí vyplňovat všechny povinné informace, i když nejsou žádné úlovky:
          a) každý den nejpozději do 24:00 hodin a před vplutím do přístavu;
          b) při každé inspekci na moři;
          c) při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo členským státem vlajky.
          2. V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se vyplňuje nový řádek:
          a) pro každý den na moři;
          b) pokud rybolov probíhá v tentýž den v nové divizi ICES nebo v jiné rybolovné oblasti;
          c) při zapisování údajů o intenzitě rybolovu.
          3. V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se vyplňuje nová stránka:
          a) při použití odlišného zařízení nebo sítě s odlišným rozsahem velikosti ok oproti předchozímu použitému zařízení;
          b) pro každý rybolov uskutečněný po překládce nebo mezivykládce;
          c) pokud je počet sloupců nedostatečný;
          d) při vyplutí z přístavu, kde nedošlo k vykládce.
          4. Při vyplutí z přístavu nebo po dokončení překládky, a když úlovek zůstane na palubě, se uvede množství každého druhu na nové stránce lodního deníku rybolovu.
          5. Pro záznamy o použitém lovném zařízení se pod příslušnými záhlavími lodního deníku rybolovu v papírové podobě použijí kódy uvedené v příloze XI.
          Oddíl 3
          Zvláštní pravidla pro prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě
          Článek 34
          Předávání prohlášení o překládce v papírové podobě
          1. V případě překládky mezi dvěma rybářskými plavidly EU předá velitel překládajícího rybářského plavidla nebo jeho zástupce po dokončení překládky kopii svého prohlášení o překládce v papírové podobě veliteli přijímajícího plavidla nebo jeho zástupci. Velitel přijímajícího rybářského plavidla nebo jeho zástupce rovněž předá po dokončení překládky kopii svého prohlášení o překládce v papírové podobě veliteli překládajícího plavidla nebo jeho zástupci.
          2. Kopie uvedené v odstavci 1 se předkládají za účelem kontroly a inspekce na žádost úředníka.
          Článek 35
          Podepisování prohlášení o vykládce
          Před předložením prohlášení o vykládce musí velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce podepsat každou stránku.
          KAPITOLA II
          Lodní deník rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v elektronické podobě
          Oddíl 1
          Vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v elektronické podobě
          Článek 36
          Požadavek elektronického záznamového systému a systému hlášení na rybářských plavidlech EU
          1. Aniž je dotčen čl. 39 odst. 4 tohoto nařízení, rybářskému plavidlu EU, na něž se vztahuje povinnost vyplňování a předávání lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě v souladu s články 15, 21 a 24 nařízení o kontrolním režimu, se nepovolí vyplutí z přístavu bez plně provozuschopného elektronického záznamového systému a systému hlášení instalovaného na palubě.
          2. Tato kapitola se nevztahuje na rybářská plavidla EU používaná výhradně pro účely akvakultury.
          Článek 37
          Formát pro předávání údajů z rybářského plavidla EU příslušnému orgánu jeho státu vlajky
          Členské státy určí formát používaný mezi rybářskými plavidly EU plujícími pod jejich vlajkou a jejich příslušnými orgány pro vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce, jak je uvedeno v článcích 15, 21 a 24 nařízení o kontrolním režimu.
          Článek 38
          Odpovědní zprávy
          1. Rybářským plavidlům EU se vydávají odpovědní zprávy při každém předání údajů z lodního deníku rybolovu, údajů o překládce, údajů z předchozího oznámení a údajů o vykládce. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.
          2. Velitel rybářského plavidla EU uchovává odpovědní zprávu do konce rybářského výjezdu.
          Článek 39
          Ustanovení pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti elektronických záznamových systémů a systémů hlášení
          1. V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení instalovaného na palubě rybářského plavidla EU sděluje velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky vhodnými telekomunikačními prostředky, a to od okamžiku, kdy byl výpadek zjištěn nebo kdy byl informován v souladu s čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení, každý den nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Členské státy zvolí telekomunikační prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.
          2. V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení se údaje z lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce zasílají také:
          a) na žádost příslušného orgánu státu vlajky;
          b) okamžitě po dokončení poslední rybolovné operace nebo po dokončení překládky;
          c) před vplutím do přístavu;
          d) při každé inspekci na moři;
          e) při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.
          V případech uvedených v písmenech a) a e) se rovněž zasílají údaje z předchozího oznámení a prohlášení o vykládce.
          3. Příslušné orgány členského státu vlajky po obdržení údajů podle odstavce 1 tyto údaje neodkladně zapíší do elektronické databáze.
          4. Při technickém selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení smí rybářské plavidlo EU vyplout z přístavu, pouze pokud je záznamový systém a systém hlášení instalovaný na palubě plně funkční ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu vlajky nebo pokud příslušné orgány členského státu vlajky povolily vyplutí. Jakmile členský stát vlajky povolil svému rybářskému plavidlu vyplout s nefunkčním elektronickým záznamovým systémem a systémem hlášení z přístavu v pobřežním členském státě, okamžitě tuto skutečnost oznámí pobřežnímu členskému státu.
          5. Odstranění elektronického záznamového systému a systému hlášení za účelem jeho opravy nebo výměny podléhá povolení příslušných orgánů členského státu vlajky.
          Článek 40
          Neobdržení údajů
          1. Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle článků 15, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu, informují o tom co nejdříve velitele nebo provozovatele rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého rybářského plavidla EU více než třikrát za kalendářní rok, členský stát vlajky zajistí, aby elektronický záznamový systém a systém hlášení u dotyčného rybářského plavidla byl důkladně překontrolován. Členský stát vlajky záležitost prošetří, aby zjistil, proč nebyly údaje obdrženy, a přijme vhodná opatření.
          2. Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle článků 15, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu a byla-li poslední poloha přijatá prostřednictvím systému sledování plavidel ve vodách pobřežního členského státu, informují o tom co nejdříve příslušné orgány tohoto pobřežního členského státu.
          3. Velitel či provozovatel rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce zašle všechny údaje, které dosud nebyly odeslány a v souvislosti s nimiž bylo obdrženo oznámení podle odstavce 1, příslušným orgánům členského státu vlajky okamžitě po přijetí oznámení.
          Článek 41
          Nemožnost přístupu k údajům
          1. Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu rybářské plavidlo EU jiného členského státu ve svých vodách a nemají přístup k lodnímu deníku rybolovu nebo údajům o překládce podle článku 44 tohoto nařízení, požádají příslušné orgány členského státu vlajky o zajištění přístupu k těmto údajům.
          2. Není-li přístup uvedený v odstavci 1 zajištěn do čtyř hodin od žádosti, pobřežní členský stát o tom uvědomí členský stát vlajky. Po obdržení oznámení členský stát vlajky neprodleně zašle údaje pobřežnímu členskému státu jakýmikoli dostupnými elektronickými prostředky.
          3. Pokud pobřežní členský stát neobdrží údaje uvedené v odstavci 2, zašle velitel či provozovatel rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce dotyčné údaje a kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 38 tohoto nařízení příslušným orgánům pobřežního členského státu na vyžádání jakýmikoli dostupnými pokud možno elektronickými prostředky. Členské státy zvolí prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.
          4. Pokud velitel či provozovatel rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce nemůže příslušným orgánům pobřežního členského státu poskytnout kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 38 tohoto nařízení, jsou rybolovné činnosti ve vodách pobřežního členského státu dotyčnému rybářskému plavidlu zakázány až do té doby, kdy velitel, provozovatel rybářského plavidla nebo jeho zástupce mohou uvedeným orgánům poskytnout kopii odpovědní zprávy či údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          Článek 42
          Údaje o fungování elektronického záznamového systému a systému hlášení
          1. Členské státy vedou databáze o fungování svého elektronického záznamového systému a systému hlášení. Tyto databáze obsahují a jsou schopny automaticky vytvořit alespoň tyto informace:
          a) seznam jejich rybářských plavidel, jejichž elektronické záznamové systémy a systémy hlášení technicky selhaly nebo byly nefunkční;
          b) počet plavidel, která neučinila každodenní předání elektronického lodního deníku rybolovu, a průměrný počet obdržených předání elektronického lodního deníku rybolovu v přepočtu na jedno rybářské plavidlo v členění podle členského státu vlajky;
          c) počet obdržených předání prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce, prohlášení o převzetí a prodejního dokladu v členění podle státu vlajky.
          2. Souhrny informací vytvořených podle odstavce 1 se na vyžádání zašlou Komisi. Tyto informace mohou být rovněž zpřístupněny na zabezpečených internetových stránkách ve formátu a v časových intervalech, o kterých rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.
          Článek 43
          Formát pro výměnu informací mezi členskými státy
          1. Informace uvedené v tomto oddílu se mezi členskými státy vyměňují za použití formátu stanoveného v příloze XII, od něhož se odvodí jazyk XML. O standardu jazyka XML, který je nutno používat pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy a také mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným, rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.
          2. Změny formátu uvedeného v odstavci 1 jsou jasně označeny a opatřeny datem aktualizace. Tyto změny nabudou účinku nejdříve šest měsíců poté, kdy o nich bylo rozhodnuto.
          3. Členský stát po obdržení elektronických údajů od jiného členského státu zajistí, aby příslušným orgánům tohoto členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.
          4. Údaje podle přílohy XII, jež musí velitelé plavidel zaznamenávat do svých lodních deníků rybolovu v souladu s pravidly EU, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.
          Článek 44
          Přístup k údajům
          1. Členský stát vlajky zajistí v reálném čase elektronickou výměnu informací uvedených v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu s pobřežním členským státem o údajích z lodního deníku rybolovu, z prohlášení o překládce, z předchozích oznámení a z prohlášení o vykládce od jeho rybářských plavidel, když provádějí rybolovné operace ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci pobřežního členského státu nebo vplouvají do přístavu daného pobřežního členského státu.
          2. Aniž je dotčen odstavec 1, může členský stát vlajky na vyžádání v reálném čase zajistit elektronickou výměnu informací uvedených v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a týkajících se údajů z lodního deníku rybolovu a z prohlášení o překládce od jeho rybářských plavidel s členským státem, který v souladu s článkem 80 nařízení o kontrolním režimu provádí inspekci rybářských plavidel jiného členského státu ve vodách EU mimo vody žádajícího členského státu, v mezinárodních vodách nebo ve vodách třetích zemí.
          3. Členský stát vlajky na vyžádání zpřístupní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 za posledních dvanáct měsíců.
          4. Údaje uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do okamžiku, kdy je dokončena vykládka. Údaje uvedené v odstavci 2 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do doby žádosti. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 z rybářských výjezdů za předchozích dvanáct měsíců se poskytují na vyžádání.
          5. Velitel rybářského plavidla EU musí mít kdykoli zabezpečený přístup ke svým vlastním údajům z elektronického lodního deníku rybolovu a z prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce uloženým v databázi členského státu vlajky.
          6. Pobřežní členský stát poskytne přístup on-line do databáze údajů z lodních deníků rybolovu, z prohlášení o překládce, z předchozích oznámení a z prohlášení o vykládce rybářskému hlídkovému plavidlu jiného členského státu prostřednictvím střediska pro sledování rybolovu uvedeného členského státu v souvislosti s plánem společného nasazení nebo s jinými sjednanými společnými inspekčními činnostmi.
          Článek 45
          Výměna údajů mezi členskými státy
          1. Přístup k údajům podle článku 44 tohoto nařízení musí být trvale zajištěn prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení.
          2. Členské státy si vyměňují příslušné technické informace pro zajištění vzájemného přístupu k údajům z elektronických lodních deníků rybolovu a z prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce.
          3. Členské státy:
          a) zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;
          b) přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a
          c) přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.
          Článek 46
          Jediný orgán
          1. V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 1 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
          3. Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.
          Oddíl 2
          Zvláštní pravidla pro lodní deník rybolovu v elektronické podobě
          Článek 47
          Četnost předávání údajů
          1. Když je rybářské plavidlo EU na moři, jeho velitel předává údaje z elektronického lodního deníku rybolovu příslušným orgánům členského státu vlajky nejméně jednou denně a nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Tyto údaje rovněž zasílá:
          a) na žádost příslušného orgánu členského státu vlajky;
          b) okamžitě po dokončení poslední rybolovné operace;
          c) před vplutím do přístavu;
          d) při každé inspekci na moři;
          e) při událostech stanovených právními předpisy EU nebo státem vlajky.
          Jestliže poslední rybolovná operace proběhla nejpozději jednu hodinu před vplutím do přístavu, mohou být předání údajů uvedená v písmenech b) a c) zaslána v jedné zprávě.
          2. Velitel může předávat opravy údajů z lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce až do posledního předání údajů podle odst. 1 písm. c). Opravy musí být snadno rozpoznatelné. Všechny původní údaje elektronického lodního deníku rybolovu a jejich opravy jsou uchovávány příslušnými orgány členského státu vlajky.
          3. Velitel plavidla uchovává kopii údajů uvedených v odstavci 1 na palubě rybářského plavidla během každé doby trávené mimo přístav až do okamžiku, kdy bylo předáno prohlášení o vykládce.
          4. Nachází-li se plavidlo EU v přístavu, nemá-li na palubě produkty rybolovu a předložil-li jeho velitel prohlášení o vykládce za všechny rybolovné operace posledního rybářského výjezdu, může být předávání údajů podle odstavce 1 tohoto článku pozastaveno pod podmínkou předchozího oznámení středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky. Předávání se obnoví v okamžiku, kdy rybářské plavidlo EU vypluje z přístavu. Předchozí oznámení se nepožaduje u rybářských plavidel EU vybavených systémem sledování plavidel a předávajících údaje jeho prostřednictvím.
          KAPITOLA III
          Společná pravidla pro lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové nebo elektronické podobě
          Oddíl 1
          Společná pravidla pro určení živé hmotnosti
          Článek 48
          Definice
          Pro účely této kapitoly se rozumí:
          1) "úpravou" podoba, do jaké je ryba zpracována na palubě rybářského plavidla a před vykládkou, jak je popsáno v příloze I;
          2) "celkovou úpravou" úprava sestávající ze dvou nebo více částí získaných z téže ryby.
          Článek 49
          Přepočítací koeficienty
          1. Pro vyplňování a předkládání lodních deníků rybolovu podle článků 14 a 15 nařízení o kontrolním režimu se přepočítací koeficienty EU stanovené v přílohách XIII, XIV a XV použijí pro přepočet hmotnosti uchovávaných nebo zpracovaných ryb na živou hmotnost. Tyto koeficienty se použijí na produkty rybolovu nacházející se na palubě nebo přeložené či vyložené rybářskými plavidly EU.
          2. Odchylně od ustanovení odstavce 1 platí, že pokud regionální organizace pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou je Evropská unie, pro svou regulační oblast, případně třetí zemi, s níž má Evropská unie dohodu o provozování rybolovu ve vodách pod její svrchovaností nebo v její jurisdikci, stanovily přepočítací koeficienty, použijí se tyto koeficienty.
          3. V případech, kdy pro daný druh a úpravu nejsou stanoveny přepočítací koeficienty, se použije přepočítací koeficient přijatý členským státem vlajky.
          4. Aniž je dotčen odstavec 2, použijí příslušné orgány členských států přepočítací koeficienty EU uvedené v odstavci 1 k výpočtu živé hmotnosti překládek a vykládek s cílem sledovat čerpání kvót.
          Článek 50
          Způsob výpočtu
          1. Živá hmotnost ryb se vypočítá tak, že pro každý druh a úpravu se hmotnost zpracovaných ryb vynásobí přepočítacími koeficienty podle článku 49 tohoto nařízení.
          2. V případě celkové úpravy se použije pouze jeden přepočítací koeficient odpovídající jedné z částí celkové úpravy ryby.
          Oddíl 2
          Společná pravidla pro vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu
          Článek 51
          Obecná pravidla pro lodní deníky rybolovu
          1. Míra odchylky podle čl. 14 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu pro odhad množství v kilogramech živé hmotnosti každého druhu ryb uchovávaného na palubě se vyjádří jako procentuální podíl z údajů v lodním deníku rybolovu.
          2. V případě úlovků, které jsou vykládány netříděné, může být míra odchylky vypočítána na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků pro celkové množství uchovávané na palubě.
          3. Pro účely použití článku 14 nařízení o kontrolním režimu se druh ulovený za účelem použití jako živá návnada považuje za druh ulovený a uchovávaný na palubě.
          4. Velitel rybářského plavidla EU křižujícího oblast intenzity rybolovu, kde je oprávněno provádět rybolov, zaznamená a nahlásí příslušné informace uvedené v čl. 14 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, i když v této oblasti neprovádí žádné rybolovné činnosti.
          Oddíl 3
          Společná pravidla pro vyplňování a předkládání prohlášení o překládce/vykládce
          Článek 52
          Míra odchylky v prohlášení o překládce
          Míra odchylky podle čl. 21 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu pro odhad množství v kilogramech živé hmotnosti každého přeloženého nebo obdrženého druhu ryb se vyjádří jako procentuální podíl z údajů v prohlášení o překládce.
          Článek 53
          Rozdíly v přeložených úlovcích
          Existuje-li rozdíl mezi množstvím úlovku přeloženého z překládajícího plavidla a množstvím převzatým na palubu přijímajícího plavidla, považuje se za přeložené množství větší z obou těchto hodnot. Členské státy zajistí, aby byla podniknuta následná opatření za účelem určení skutečné hmotnosti produktů rybolovu přeložených z překládajícího na přijímající plavidlo.
          Článek 54
          Dokončení vykládky
          Když jsou v souladu s článkem 61 nařízení o kontrolním režimu produkty rybolovu před vážením přepravovány z místa vykládky, považuje se vykládka pro účely použití čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu po zvážení produktů rybolovu za dokončenou.
          Článek 55
          Rybolovné operace za účasti dvou nebo více rybářských plavidel EU
          Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro případ rybolovných operací za účasti dvou nebo více rybářských plavidel EU
          - z různých členských států nebo
          - z téhož členského státu, avšak při vykládce úlovků v členském státě, pod jehož vlajkou neplují,
          vyložený úlovek se připíše rybářskému plavidlu EU, z něhož se produkty rybolovu vykládají.
          KAPITOLA IV
          Plány namátkových kontrol a shromažďování údajů o rybářských plavidlech EU, na něž se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce
          Článek 56
          Stanovení plánů namátkových kontrol
          Plány namátkových kontrol uvedené v čl. 16 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu pro sledování rybářských plavidel EU, na něž se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce, stanoví členské státy v souladu s touto kapitolou s cílem určit vykládky populací nebo skupiny populací ulovených těmito rybářskými plavidly a případně jejich intenzitu rybolovu. Tyto údaje se použijí pro zaznamenávání úlovků a, kde je to vhodné, intenzity rybolovu, jak je uvedeno v článku 33 nařízení o kontrolním režimu.
          Článek 57
          Metodika namátkových kontrol
          1. Plány namátkových kontrol podle článku 56 tohoto nařízení se vypracovávají v souladu s přílohou XVI.
          2. Velikost vzorku, který má být zkontrolován, se určí na základě rizika takto:
          a) "velmi nízké" riziko: 3 % vzorku;
          b) "nízké" riziko: 5 % vzorku;
          c) "střední" riziko: 10 % vzorku;
          d) "vysoké" riziko: 15 % vzorku;
          e) "velmi vysoké" riziko: 20 % vzorku.
          3. Denní úlovek sektoru loďstva se pro danou populaci odhadne vynásobením celkového počtu aktivních rybářských plavidel EU dotyčného sektoru loďstva průměrným denním úlovkem z dané populace na jedno rybářské plavidlo EU založeným na úlovcích vzorku kontrolovaných rybářských plavidel EU.
          4. O členských státech, které shromažďují systematicky alespoň jednou měsíčně za každé rybářské plavidlo, na které se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce, údaje
          a) o všech vykládkách úlovků všech druhů v kilogramech, včetně nulových úlovků;
          b) o statistických obdélnících, ve kterých byly tyto úlovky odloveny, se má za to, že splnily požadavky plánu namátkových kontrol podle článku 56 tohoto nařízení.
          KAPITOLA V
          Kontrola intenzity rybolovu
          Článek 58
          Hlášení o intenzitě rybolovu
          1. Hlášení o intenzitě rybolovu uvedené v článku 28 nařízení o kontrolním režimu se zasílá v souladu s přílohou XVII.
          2. Pokud velitel rybářského plavidla EU předává zprávu příslušným orgánům rádiem podle čl. 28 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, rozhodnou členské státy o používaných rádiových stanicích a oznámí je na internetových stránkách uvedených v článku 115 nařízení o kontrolním režimu.
          KAPITOLA VI
          Nápravná opatření
          Článek 59
          Obecné zásady
          Aby mohly využívat nápravných opatření uvedených v článku 37 nařízení o kontrolním režimu, sdělí členské státy Komisi co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce ode dne zveřejnění ukončení rybolovu podle článku 36 nařízení o kontrolním režimu v Úředním věstníku rozsah utrpěné újmy.
          Článek 60
          Přidělování dostupných rybolovných práv
          1. Pokud utrpěná újma nebyla postupem podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 odstraněna zcela nebo byla odstraněna jen částečně, Komise co nejdříve po obdržení informací podle článku 59 tohoto nařízení přijme nezbytná opatření s cílem náležitě napravit způsobenou újmu.
          2. V opatření podle odstavce 1 se uvede:
          a) které členské státy utrpěly újmu ("poškozené členské státy") a rozsah újmy (po odečtení případných výměn kvót);
          b) případně které členské státy přečerpaly svá rybolovná práva ("přečerpávající členské státy") a množství přečerpání rybolovných práv (snížené o výměny v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002);
          c) případně odpočty od rybolovných práv přečerpávajících členských států v poměru k množství přečerpaných rybolovných práv;
          d) případně navýšení, které se má připočítat k rybolovným právům poškozených členských států, v poměru k rozsahu utrpěné újmy;
          e) případně datum nebo data, kdy navýšení nebo odpočty nabývají účinnosti;
          f) případně jakékoli jiné nezbytné opatření pro nápravu utrpěné újmy.
          KAPITOLA VII
          Výkon motoru
          Článek 61
          Osvědčování výkonu hnacího motoru
          1. Osvědčování maximálního trvalého výkonu nového, náhradního nebo technicky upraveného hnacího motoru podle čl. 40 odst. 1 a 2 nařízení o kontrolním režimu se provádí v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2930/86 [26].
          2. Hnací motor se považuje za technicky upravený ve smyslu odstavce 1, pokud kterékoli z jeho hlavních součástí (dílů), včetně zejména vstřikovacího zařízení, ventilů, turbodmychadla, pístů, vložek válců, ojnic a hlav válců, byly upraveny nebo nahrazeny novými díly s odlišnými technickými parametry, což vede ke změněnému jmenovitému výkonu, nebo pokud bylo změněno seřízení motoru, jako například nastavení vstřikování, konfigurace turbodmychadla nebo časování ventilů. Povaha technické úpravy musí být jasně vysvětlena v osvědčení podle odstavce 1.
          3. Držitel licence k rybolovu před instalací nového hnacího motoru nebo před nahrazením nebo technickou úpravou stávajícího hnacího motoru informuje příslušné orgány.
          4. Tento článek se vztahuje na rybářská plavidla podléhající režimu intenzity rybolovu ode dne 1. ledna 2012. Na ostatní rybářská plavidla se vztahuje ode dne 1. ledna 2013. Vztahuje se pouze na rybářská plavidla, na kterých byly nainstalovány nové hnací motory nebo jejichž stávající hnací motory byly nahrazeny nebo technicky upraveny po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 62
          Ověřování a plán namátkových kontrol
          1. Za účelem ověření výkonu motoru v souladu s článkem 41 nařízení o kontrolním režimu stanoví členské státy plán namátkových kontrol pro určení rybářských plavidel nebo skupin rybářských plavidel v jejich loďstvu, u kterých hrozí riziko vykázání podhodnoceného výkonu hnacího motoru. Plán namátkových kontrol musí být založen přinejmenším na těchto kritériích vysokého rizika:
          a) rybářská plavidla působící v rybolovných oblastech podléhajících režimům intenzity rybolovu, zejména rybářská plavidla, kterým byla přidělena jednotlivá výše intenzity rybolovu v kW*dnech;
          b) rybářská plavidla podléhající omezením výkonu plavidla vyplývajícím z vnitrostátních právních předpisů nebo z práva Evropské unie;
          c) rybářská plavidla, u nichž je poměr výkonu plavidla (kW) k jeho hrubé prostornosti (GT) o 50 % nižší než průměrná hodnota tohoto poměru u stejného druhu rybářských plavidel, druhu zařízení a cílového druhu lovených ryb. Pro účely tohoto rozboru mohou členské státy rozdělit loďstvo podle jednoho nebo několika z těchto kritérií:
          i) členění loďstva nebo správních jednotek vymezených vnitrostátním právem,
          ii) kategorie plavidel podle jejich délky,
          iii) kategorie plavidel podle jejich prostornosti,
          iv) použitá lovná zařízení,
          v) cílové druhy lovených ryb.
          2. Členské státy mohou zvážit použití dalších kritérií rizika na základě svého vlastního posouzení.
          3. Členské státy vypracují seznam svých rybářských plavidel, která splňují jedno nebo více kritérií rizika uvedených v odstavci 1 a případně kritérií rizika podle odstavce 2.
          4. Z každé skupiny rybářských plavidel odpovídajících jednomu z kritérií rizika podle odstavců 1 a 2 vyberou členské státy namátkový vzorek rybářských plavidel. Velikost vzorku se rovná druhé odmocnině zaokrouhlené na nejbližší celý počet rybářských plavidel v dotyčné skupině.
          5. U každého rybářského plavidla zahrnutého v namátkovém vzorku členské státy ověří všechny technické doklady uvedené v čl. 41 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, jež mají k dispozici. Z dalších dokladů podle čl. 41 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu věnují členské státy zvláštní pozornost specifikacím uvedeným v katalogu od výrobce motoru, pokud je k dispozici.
          6. Tento článek se použije ode dne 1. ledna 2012. Fyzické ověření uvedené v čl. 41 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu upřednostní trawlery, které působí v rybolovné oblasti podléhající režimu intenzity rybolovu.
          Článek 63
          Fyzické ověření
          1. Pokud se měření výkonu hnacího motoru provádí na rybářském plavidle v rámci fyzického ověření výkonu hnacího motoru podle čl. 41 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, lze výkon hnacího motoru změřit v nejpřístupnějším místě mezi lodním šroubem a motorem.
          2. Pokud se výkon hnacího motoru měří za redukční převodovkou, použije se pro výpočet výkonu hnacího motoru na výstupní přírubě motoru podle definice v čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 vhodná korekce naměřené hodnoty. Na základě úředních technických údajů poskytnutých výrobcem převodovky zohlední tato korekce ztráty výkonu vyplývající z použití převodovky.
          KAPITOLA VIII
          Kontrola rekreačního rybolovu
          Článek 64
          Stanovení plánů namátkových kontrol
          1. Aniž je dotčeno použití údajů uvedených v odstavci 5, plány namátkových kontrol, jež mají členské státy stanovit podle čl. 55 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu za účelem sledování úlovků populací, na které se vztahují plány obnovy, plavidly provozujícími rekreační rybolov, stanoví shromažďování údajů každé dva roky.
          2. Metody používané v rámci plánů namátkových kontrol musí být stanoveny jednoznačně a musí být pokud možno:
          a) neměnné v průběhu času;
          b) standardizované v rámci regionů;
          c) v souladu s normami kvality stanovenými příslušnými mezinárodními vědeckými institucemi a případně regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo pozorovatelem je Evropská unie.
          3. Plán namátkových kontrol zahrnuje návrh namátkových kontrol pro odhad úlovků populací, na které se vztahují plány obnovy, používané lovné zařízení a příslušnou zeměpisnou oblast plánu obnovy, kde byl úlovek získán.
          4. Členské státy systematicky odhadují správnost a přesnost shromažďovaných údajů.
          5. Pro účely plánů namátkových kontrol podle odstavce 1 mohou členské státy využívat údaje shromážděné v souladu s víceletým programem Společenství stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 199/2008 [27] v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje k dispozici.
          6. Toto ustanovení se nepoužije, jestliže členský stát zakázal rekreační rybolov populací, na něž se vztahuje plán obnovy.
          Článek 65
          Oznamování a hodnocení plánů namátkových kontrol
          1. Členské státy oznámí své plány namátkových kontrol Komisi do dvanácti měsíců po vstupu plánu obnovy v platnost. V případě plánů obnovy, které jsou již v platnosti v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost, musí být plán namátkových kontrol oznámen ve lhůtě dvanácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Změny plánu namátkových kontrol se oznamují před nabytím účinku.
          2. Kromě hodnocení požadovaného v čl. 55 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství hodnotí také:
          a) po oznámení podle odstavce 1 a poté každých pět let shodu oznámených plánů namátkových kontrol s kritérii a požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 2 a 3 tohoto nařízení;
          b) shodu jakýchkoli změn plánu namátkových kontrol podle odstavce 1 s kritérii a požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 2 a 3 tohoto nařízení.
          3. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství vydá v případě potřeby doporučení ke zlepšení plánu namátkových kontrol.
          HLAVA IV
          KONTROLA UVÁDĚNÍ NA TRH
          KAPITOLA I
          Sledovatelnost
          Článek 66
          Definice
          Pro účely této kapitoly se rozumí:
          "produkty rybolovu a akvakultury" veškeré produkty, které spadají pod kapitolu 03 a sazební položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [28].
          Článek 67
          Informace o partiích
          1. Provozovatelé poskytnou informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu v okamžiku, kdy se produkty rybolovu a akvakultury slučují do partií, a nejpozději při prvním prodeji.
          2. Kromě ustanovení odstavce 1 provozovatelé aktualizují příslušné informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, které vyplynou ze sloučení nebo rozdělení partií produktů rybolovu a akvakultury po prvním prodeji, a to v okamžiku, kdy jsou informace dostupné.
          3. V případě, kdy v důsledku sloučení nebo rozdělení partií po prvním prodeji dojde ke smíšení produktů rybolovu a akvakultury z několika rybářských plavidel, musí být provozovatelé schopni identifikovat každou partii původu alespoň prostřednictvím identifikačních čísel uvedených v čl. 58 odst. 5 písm. a) nařízení o kontrolním režimu a v souladu s čl. 58 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu musí umožnit jejich sledování zpětně do fáze odlovu nebo sběru.
          4. Systémy a postupy uvedené v čl. 58 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu umožní provozovatelům identifikovat přímého dodavatele / přímé dodavatele a přímého odběratele / přímé odběratele produktů rybolovu a akvakultury, pokud se nejedná o konečné spotřebitele.
          5. Informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu se poskytují na štítcích nebo balení partie nebo v obchodním dokladu, který partii fyzicky doprovází. K partii může být připojen prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém. Informace o partii zůstávají dostupné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce takovým způsobem, aby k nim příslušné orgány členských států měly kdykoli přístup.
          6. Provozovatelé připojí informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém:
          a) od 1. ledna 2013 k produktům rybolovu, na které se vztahuje víceletý plán;
          b) od 1. ledna 2015 k ostatním produktům rybolovu a akvakultury.
          7. Jsou-li informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu poskytovány v obchodním dokladu, který fyzicky doprovází partii, k odpovídající partii se připojí alespoň identifikační číslo.
          8. Členské státy ve vzájemné spolupráci zajistí, aby k informacím připojeným k partii a/nebo partii fyzicky doprovázejícím mohly získat přístup příslušné orgány jiného členského státu, než ve kterém byly produkty rybolovu a akvakultury sloučeny do partie, zejména pokud se informace k partii připojují prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení. Provozovatelé, kteří používají tyto nástroje, zajistí, aby byly vyvinuty na základě mezinárodně uznaných norem a specifikací.
          9. Informace o datu odlovu uvedená v čl. 58 odst. 5 písm. d) nařízení o kontrolním režimu může zahrnovat několik kalendářních dnů nebo období odpovídající několika dnům odlovu.
          10. Informace o dodavatelích uvedená v čl. 58 odst. 5 písm. f) nařízení o kontrolním režimu se týká přímého dodavatele / přímých dodavatelů provozovatele uvedených v odstavci 4 tohoto článku. Tato informace může být poskytnuta případně prostřednictvím identifikačního označení uvedeného v příloze II oddíle I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [29].
          11. Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 písm. a) až f) nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na:
          a) dovezené produkty rybolovu a akvakultury vyjmuté z oblasti působnosti provádění osvědčení o úlovku v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 [30];
          b) produkty rybolovu a akvakultury odlovené nebo chované ve sladké vodě a
          c) okrasné ryby, korýše a měkkýše.
          12. Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na produkty rybolovu a akvakultury, které spadají pod sazební položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury.
          13. Pro účely článku 58 nařízení o kontrolním režimu jsou informace o příslušné zeměpisné oblasti následující:
          a) příslušná zeměpisná oblast vymezená v čl. 4 bodu 30 nařízení o kontrolním režimu pro úlovky populací nebo skupiny populací, na které se podle právních předpisů EU vztahuje kvóta a/nebo minimální velikost, nebo
          b) oblast odlovu podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 [31] pro ostatní populace nebo skupinu populací.
          14. Hodnota malých množství produktů rybolovu a akvakultury uvedená v čl. 58 odst. 8 nařízení o kontrolním režimu se vztahuje na přímý prodej prováděný rybářským plavidlem na kalendářní den a konečného spotřebitele.
          Článek 68
          Informace pro spotřebitele
          1. Členské státy zajistí, aby na štítku nebo příslušném označení produktů rybolovu a akvakultury nabízených k maloobchodnímu prodeji, včetně dovezených produktů, byly uvedeny informace podle čl. 58 odst. 6 nařízení o kontrolním režimu týkající se obchodního označení, vědeckého názvu druhu, oblasti odlovu podle článku 5 nařízení (ES) č. 2065/2001 a způsobu produkce.
          2. Odchylně od odstavce 1 může být vědecký název druhu sdělen spotřebitelům na maloobchodní úrovni prostřednictvím obchodních informací, například billboardů nebo plakátů.
          3. Jestliže byl produkt rybolovu nebo akvakultury dříve zmrazen, na štítku nebo příslušném označení podle odstavce 1 se rovněž uvede slovo "rozmrazeno". Není-li toto slovo na maloobchodní úrovni uvedeno, má se za to, že produkty rybolovu a akvakultury nebyly dříve zmrazeny a později rozmrazeny.
          4. Odchylně od odstavce 3 nemusí být slovo "rozmrazeno" uvedeno na:
          a) produktech rybolovu a akvakultury dříve zmrazených pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu s přílohou III oddílem VIII nařízení (ES) č. 853/2004 a
          b) produktech rybolovu a akvakultury, které byly rozmrazeny před uzením, solením, vařením, konzervováním, sušením nebo kombinací těchto postupů.
          5. Tento článek se nevztahuje na produkty rybolovu a akvakultury spadající pod sazební položky 1604 až 1605 kombinované nomenklatury.
          6. Produkty rybolovu a akvakultury a balení opatřené štítkem nebo označené před dnem vstupu tohoto článku v platnost, které nejsou v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. g), pokud jde o vědecký název, a písm. h) nařízení o kontrolním režimu a s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, je možné uvádět na trh až do vyčerpání zásob.
          KAPITOLA II
          Vážení produktů rybolovu
          Oddíl 1
          Obecná pravidla pro vážení
          Článek 69
          Oblast působnosti
          Aniž jsou dotčeny články 78 až 89 tohoto nařízení, vztahují se ustanovení této kapitoly na vykládky z rybářských plavidel EU prováděné v členském státě a překládky mezi rybářskými plavidly EU prováděné v přístavech nebo v místech, která se nacházejí v blízkosti pobřeží členského státu, a rovněž na vážení produktů rybolovu na palubě rybářských plavidel EU ve vodách EU.
          Článek 70
          Záznamy o vážení
          1. Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh nebo za jejich skladování před prvním uvedením na trh, či případně velitel rybářského plavidla EU musí zaznamenat vážení provedené v souladu s články 60 a 61 nařízení o kontrolním režimu, přičemž je třeba uvést tyto informace:
          a) třímístné písmenné kódy FAO váženého druhu;
          b) výsledek vážení u každého množství jednotlivého druhu v kilogramech hmotnosti produktu;
          c) vnější identifikační číslo a název rybářského plavidla, ze kterého vážené množství pochází;
          d) úpravu vážených produktů rybolovu;
          e) datum vážení (RRRR-MM-DD).
          2. Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh nebo za jejich skladování před prvním uvedením na trh, či případně velitel rybářského plavidla EU musí uchovávat záznamy podle odstavce 1 po dobu tří let.
          Článek 71
          Načasování vážení
          1. Pokud se produkty rybolovu překládají mezi rybářskými plavidly EU a první vykládka přeložených produktů rybolovu se má uskutečnit v přístavu mimo Evropskou unii, musí se produkty rybolovu zvážit před odvozem z přístavu nebo místa překládky.
          2. Pokud se produkty rybolovu váží na palubě rybářského plavidla EU v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu a znovu se váží na pevnině po vykládce, použije se údaj o vážení na pevnině pro účely čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.
          3. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení pro rybářská plavidla EU, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu v elektronické podobě podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu, může členský stát požadovat, aby velitel rybářského plavidla před vážením předal kopii lodního deníku rybolovu příslušným orgánům členského státu vykládky.
          Článek 72
          Vážicí systémy
          1. Všechny vážicí systémy musí být příslušnými orgány členského státu zkalibrovány a zapečetěny v souladu s vnitrostátními systémy.
          2. Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za vážicí systém musí uchovávat záznamy o kalibraci.
          3. Pokud se vážení provádí na systému s pásovým dopravníkem, musí být tento systém opatřen viditelným počítadlem, které zaznamenává celkový součet hmotnosti. Zaznamenává se stav počítadla na počátku vážení a také celkový součet. Veškeré použití systému zaznamenává fyzická nebo právnická osoba odpovědná za vážení do lodního deníku vážení.
          Článek 73
          Vážení zmrazených produktů rybolovu
          1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení a zejména články 70 až 74 tohoto nařízení, pokud se váží vyložená množství zmrazených produktů rybolovu, může se hmotnost zmrazených produktů rybolovu vyložených v bednách nebo blocích určit pro každý druh a případně úpravu vynásobením celkového počtu beden nebo bloků průměrnou čistou hmotností bedny nebo bloku vypočítanou podle metodiky stanovené v příloze XVIII.
          2. Fyzické nebo právnické osoby, které váží produkty rybolovu, vedou pro každou vykládku záznam, v němž jsou uvedeny tyto informace:
          a) jméno a vnější registrační písmena a čísla plavidla, z něhož byly produkty rybolovu vyloženy;
          b) druh a případně úprava vyložených ryb;
          c) velikost partie a vzorku palet podle druhu a případně úpravy v souladu s ustanoveními bodu 1 přílohy XVIII;
          d) hmotnost každé palety ve vzorku a průměrná hmotnost palet;
          e) počet beden nebo bloků na každé paletě ve vzorku;
          f) vlastní hmotnost obalu u jedné bedny, pokud se liší od vlastní hmotnosti obalu stanovené v bodu 4 přílohy XVIII;
          g) průměrná hmotnost prázdné palety v souladu s ustanoveními bodu 3 písm. b) přílohy XVIII;
          h) průměrná hmotnost jedné bedny nebo bloku produktů rybolovu podle druhu a případně úpravy.
          Článek 74
          Led a voda
          1. Před vážením registrovaný odběratel, registrované dražební středisko nebo jiný subjekt či osoba, která zodpovídá za první uvedení produktů rybolovu na trh, zajistí, aby byly produkty rybolovu přiměřeně očištěny od ledu, aniž by to způsobilo jejich zkažení nebo snížení kvality.
          2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro pelagické druhy uvedené v článcích 78 až 89 tohoto nařízení, které se vykládají hromadně za účelem přepravy do místa prvního uvedení na trh, uskladnění nebo zpracování, nesmí odpočet vody a ledu od celkové hmotnosti přesáhnout 2 %. Ve všech případech se procentní podíl pro odpočet vody a ledu zaznamenává na stvrzence o vážení s údajem o hmotnosti. U nepelagických druhů se odpočet vody nebo ledu neprovádí.
          Článek 75
          Přístup příslušných orgánů
          Příslušné orgány musí mít kdykoli úplný přístup k vážicím systémům, záznamům o vážení, písemným prohlášením a do všech prostor, kde se produkty rybolovu skladují nebo zpracovávají.
          Článek 76
          Plány namátkových kontrol
          1. Plán namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XIX.
          2. Plán namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XX. Pokud jsou úlovky váženy na palubě, míra odchylky uvedená v čl. 14 odst. 3 a čl. 21 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu se nepoužije, jestliže je údaj o vážení po vykládce vyšší než odpovídající údaj o vážení na palubě.
          3. Mají-li členské státy v úmyslu přijmout plány namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 1 a 3 nařízení o kontrolním režimu, nejlépe do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží jediný plán namátkových kontrol zahrnující všechny dotyčné postupy vážení na období tří let. Plán namátkových kontrol se může skládat z různých částí pro různé rybolovné činnosti.
          4. Jakékoli nové plány namátkových kontrol, které mají být přijaty po datu uvedeném v odstavci 3, nebo jakékoli změny těchto plánů musí být předloženy ke schválení tři měsíce před koncem dotyčného roku.
          Článek 77
          Kontrolní plány a programy pro vážení produktů rybolovu po přepravě z místa vykládky
          1. Kontrolní program podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXI.
          2. Mají-li členské státy v úmyslu přijmout kontrolní programy podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, předloží každý členský stát jediný kontrolní program zahrnující všechny případy přepravy produktů rybolovu, které se mají vážit po přepravě. Tento kontrolní program se předkládá do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Jediný kontrolní program se může skládat z různých částí pro různé rybolovné činnosti.
          3. Společný kontrolní program podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXII.
          4. Mají-li členské státy v úmyslu přijmout společné kontrolní programy podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, předloží je do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          5. Jakékoli nové kontrolní programy podle odstavce 2 nebo společné kontrolní programy podle odstavce 4, které mají být přijaty po datu uvedeném v odstavcích 2 a 4, nebo jakékoliv změny těchto plánů nebo programů se předkládají tři měsíce před koncem roku, který předchází dni vstupu daného plánu nebo programu v platnost.
          Oddíl 2
          Zvláštní pravidla pro vážení určitých pelagických druhů
          Článek 78
          Rozsah postupů vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných a kranasů
          Pravidla stanovená v tomto oddílu se vztahují na vážení úlovků vyložených v Evropské unii nebo rybářskými plavidly EU ve třetích zemích, a to sleďů obecných (Clupea harengus), makrel obecných (Scomber scombrus) a kranasů (Trachurus spp.) nebo jejich kombinace, ulovených
          a) v případě sleďů obecných v oblastech ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;
          b) v případě makrel obecných v oblastech ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a ve vodách EU patřících do podoblastí CECAF;
          c) v případě kranasů v oblastech ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a ve vodách EU patřících do podoblastí CECAF,
          jestliže množství na jednu vykládku přesahuje 10 tun.
          Článek 79
          Přístavy vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných a kranasů
          1. Úlovky druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení se váží okamžitě po vykládce. Úlovky těchto druhů však mohou být váženy po přepravě, pokud:
          - u místa určení v členském státě dotyčný členský stát přijal kontrolní program podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXI,
          - u místa určení v jiném členském státě dotyčné členské státy přijaly společný kontrolní program podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXII,
          a pokud byl tento kontrolní program nebo společný kontrolní program schválen Komisí.
          2. Každý dotčený členský stát stanoví, v kterých z jeho přístavů se váží druhy uvedené v článku 78 tohoto nařízení, a zajistí, aby se všechny vykládky těchto druhů prováděly v těchto přístavech. Tyto přístavy musí mít:
          a) stanovené doby vykládky a překládky;
          b) stanovená místa vykládky a překládky;
          c) stanovené postupy inspekce a dohledu.
          3. Dotyčné členské státy sdělí Komisi seznam těchto přístavů a postupů inspekce a dohledu uplatňovaných v těchto přístavech, včetně podmínek pro zaznamenávání a předávání množství každého z těchto druhů při každé vykládce.
          4. Jakékoli změny seznamu přístavů a postupů inspekce a dohledu podle odstavce 3 se předávají Komisi nejméně 15 dní před jejich vstupem v platnost.
          5. Členské státy zajistí, aby všechny vykládky druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení z jejich plavidel mimo Evropskou unii probíhaly v přístavech výslovně vybraných pro účely vážení třetími zeměmi, které ohledně těchto druhů uzavřely dohody s Evropskou unií.
          6. Informace uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i seznam přístavů vybraných třetími zeměmi, předá Komise všem dotčeným členským státům.
          7. Komise a dotčené členské státy zveřejní seznam přístavů a jeho změny na svých úředních internetových stránkách.
          Článek 80
          Vplutí do přístavu členského státu
          1. Pro účely vážení oznámí velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, ve kterém má dojít k vykládce, nejméně čtyři hodiny před vplutím do přístavu vykládky tyto údaje:
          a) přístav, do kterého hodlá vplout, název plavidla a jeho vnější registrační písmena a čísla;
          b) předpokládaný čas připlutí do tohoto přístavu;
          c) množství sleďů obecných, makrel obecných a kranasů uchovávaná na palubě, vyjádřená v kilogramech živé hmotnosti;
          d) příslušnou zeměpisnou oblast / zeměpisné oblasti, v níž / nichž byl úlovek chycen; tato oblast musí být uvedena jako podoblast a divize nebo subdivize, ve které platí omezení odlovu podle práva Unie.
          2. Velitel rybářského plavidla EU, na něž se vztahuje povinnost zaznamenávat údaje do lodního deníku rybolovu elektronicky, zasílá informace uvedené v odstavci 1 v elektronické podobě členskému státu vlajky. Členské státy tyto informace neodkladně předají členskému státu, kde má dojít k vykládce. Elektronické údaje z lodního deníku rybolovu podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu a informace uvedené v odstavci 1 lze zasílat v rámci jediného elektronického přenosu.
          3. Členské státy mohou stanovit kratší oznamovací lhůtu, než která je stanovena v odstavci 1. V takovém případě dotyčné členské státy informují Komisi 15 dní před vstupem kratší oznamovací lhůty v platnost. Komise a dotyčné členské státy uvedou tuto informaci na svých internetových stránkách.
          Článek 81
          Vykládka
          Příslušné orgány dotyčného členského státu musí vyžadovat, aby vykládka jakýchkoli úlovků uvedených v článku 78 tohoto nařízení nezačala, dokud není výslovně povolena. Je-li vykládka přerušena, je k jejímu opětovnému zahájení nezbytné povolení.
          Článek 82
          Lodní deník rybolovu
          1. Ihned po připlutí do přístavu a před zahájením vykládky předloží velitel rybářského plavidla, na něž se nevztahuje povinnost zaznamenávat údaje do lodního deníku rybolovu elektronicky, vyplněnou příslušnou stránku nebo stránky lodního deníku rybolovu ke kontrole příslušnému orgánu členského státu v přístavu vykládky.
          2. Množství sleďů obecných, makrel obecných a kranasů uchovávaných na palubě, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, se musí rovnat množstvím zaznamenaným v lodním deníku rybolovu po jejím dokončení.
          Článek 83
          Zařízení pro vážení čerstvých sleďů obecných, makrel obecných a kranasů provozovaná veřejným subjektem
          Aniž jsou dotčena ustanovení článku 72 tohoto nařízení, pokud se využívají zařízení pro vážení provozovaná veřejným subjektem, musí fyzické nebo právnické osoby, jež váží úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení, odběrateli vydat stvrzenku o vážení, na které je uvedeno datum a čas vážení a identifikační číslo cisternového vozu. Kopie stvrzenky o vážení se připojí k prodejnímu dokladu nebo k prohlášení o převzetí.
          Článek 84
          Zařízení pro vážení čerstvých ryb provozovaná soukromým subjektem
          1. Kromě ustanovení článku 72 tohoto nařízení podléhá využívání zařízení pro vážení provozovaných soukromým subjektem rovněž požadavkům tohoto článku.
          2. Fyzické nebo právnické osoby, které váží jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení, musí pro každý vážicí systém vést vázaný záznam s číslovanými stránkami. Ten musí být vyplněn ihned po ukončení vážení jednotlivých vykládek, a to nejpozději do 23:59 hodin místního času v den ukončení vážení. V tomto záznamu se uvádí:
          a) jméno a vnější evidenční písmena a čísla plavidla, z něhož byly vyloženy jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení;
          b) jedinečné identifikační číslo cisternového vozu a jeho náklad v případech, kdy byly jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení převezeny před vážením z přístavu vykládky v souladu s článkem 79 tohoto nařízení. Každý náklad cisternového vozu se zváží a zaznamená zvlášť. Celkovou hmotnost všech nákladů cisternového vozu ze stejného plavidla lze však zaznamenat společně, pokud se tyto náklady váží postupně jeden po druhém a bez přerušení;
          c) druh ryb;
          d) hmotnost každé vykládky;
          e) datum a čas zahájení a ukončení vážení.
          3. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 72 odst. 3 tohoto nařízení, pokud se vážení provádí na systému s pásovým dopravníkem, zaznamenává se veškeré použití systému ve vázaném záznamu o vážení s očíslovanými stránkami.
          Článek 85
          Vážení zmrazených ryb
          Pokud se váží vyložená množství zmrazených sleďů obecných, makrel obecných a kranasů, určí se hmotnost zmrazených ryb vyložených v bednách pro každý druh v souladu s článkem 73 tohoto nařízení.
          Článek 86
          Uchovávání záznamů o vážení
          Všechny záznamy o vážení podle čl. 84 odst. 3 a článku 85 tohoto nařízení a kopie veškerých přepravních dokladů v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu podle v čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení se uchovávají po dobu šesti let.
          Článek 87
          Prodejní doklad a prohlášení o převzetí
          Fyzické nebo právnické osoby odpovědné za předkládání prodejních dokladů a prohlášení o převzetí předkládají tato prohlášení týkající se druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení příslušným orgánům dotyčného členského státu na vyžádání.
          Článek 88
          Křížové kontroly
          Do doby zřízení počítačové databáze v souladu s článkem 109 nařízení o kontrolním režimu, provádějí příslušné orgány správní křížové kontroly všech vykládek, přičemž navzájem porovnávají tyto údaje:
          a) množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, s množstvími zaznamenanými v lodním deníku rybolovu;
          b) množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů zaznamenaná v lodním deníku rybolovu s množstvími zaznamenanými v prohlášení o vykládce;
          c) množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů zaznamenaná v prohlášení o vykládce s množstvími zaznamenanými v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;
          d) oblast odlovu zaznamenanou v lodním deníku rybolovu plavidla s údaji systému VMS pro dotyčné plavidlo.
          Článek 89
          Sledování vážení
          1. Vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných a kranasů vyložených z plavidla se sleduje podle druhů. V případě plavidel, která úlovek čerpají na břeh, se sleduje vážení celého vyloženého úlovku. V případě vykládek zmrazených sleďů obecných, makrel obecných a kranasů se spočítají všechny bedny a sleduje se metodika výpočtu průměrné čisté hmotnosti beden stanovená v příloze XVIII.
          2. Kromě údajů uvedených v článku 88 tohoto nařízení se křížově kontrolují ještě tyto údaje:
          a) množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů uvedená v záznamech o vážení ze zařízení pro vážení provozovaných veřejnými nebo soukromými subjekty a množství jednotlivých druhů zaznamenaná v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;
          b) množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů zaznamenaná v jakýchkoli přepravních dokladech v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu uvedeného v čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení;
          c) jedinečná identifikační čísla cisternových vozů uvedená v záznamu podle čl. 84 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.
          3. Po dokončení vykládky se ověří, že na plavidle nezůstaly žádné ryby.
          4. Veškeré sledování podle tohoto článku a článku 107 tohoto nařízení se zdokumentuje. Tato dokumentace se uchovává po dobu šesti let.
          KAPITOLA III
          Prodejní doklady
          Článek 90
          Obecná pravidla
          1. V prodejním dokladu se uvede počet jedinců podle čl. 64 odst. 1 písm. f) nařízení o kontrolním režimu, pokud se příslušná kvóta spravuje na základě počtu jedinců.
          2. Druh úpravy podle čl. 64 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu zahrnuje stav úpravy podle přílohy I.
          3. Cena podle čl. 64 odst. 1 písm. l) nařízení o kontrolním režimu se uvádí v měně platné v členském státu, kde se prodej uskutečňuje.
          Článek 91
          Formáty prodejních dokladů
          1. Členské státy určí formát používaný pro elektronické vyplňování a předávání prodejních dokladů uvedených v článku 63 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Informace uvedené v této kapitole se mezi členskými státy vyměňují za použití formátu stanoveného v příloze XII, od něhož se odvodí jazyk XML. O standardu jazyka XML, který je nutno používat pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy a také mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným, rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.
          3. Změny formátu uvedeného v odstavci 1 jsou jasně označeny a opatřeny datem aktualizace. Tyto změny nabudou účinku nejdříve šest měsíců poté, kdy o nich bylo rozhodnuto.
          4. Členský stát po obdržení elektronických údajů od jiného členského státu zajistí, aby příslušným orgánům tohoto členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.
          5. Údaje podle přílohy XII, jež musí registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy zaznamenávat do svých prodejních dokladů v souladu s pravidly EU, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.
          6. Členské státy:
          a) zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;
          b) přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a
          c) přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.
          7. V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.
          8. Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 7 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
          9. Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 7 a 8 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.
          10. Formát prodejních dokladů, na něž se nevztahuje elektronické vyplňování a předávání, určí členské státy. Tyto prodejní doklady musí obsahovat alespoň informace uvedené v čl. 64 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          HLAVA V
          DOHLED
          KAPITOLA I
          Zprávy o dohledu
          Článek 92
          Informace, které mají být uvedeny ve zprávě o dohledu
          1. Zprávy o dohledu podle čl. 71 odst. 3 a 4 nařízení o kontrolním režimu se vypracují v souladu s přílohou XXIII tohoto nařízení.
          2. Členské státy vloží údaje obsažené ve svých zprávách o dohledu do elektronické databáze podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu a zabezpečí funkce uvedené v bodu 2 přílohy XXIV tohoto nařízení. V této databázi musí být zaznamenány alespoň informace uvedené v příloze XXIII. Do databáze se kromě toho rovněž mohou vložit naskenované zprávy o dohledu vypracované v papírové podobě.
          3. Údaje z těchto zpráv zůstávají v databázi k dispozici po dobu nejméně tří let.
          4. Po obdržení zprávy o dohledu podle odstavce 1 členský stát vlajky co nejdříve zahájí vyšetřování činností svých rybářských plavidel, na která se zpráva o dohledu vztahuje.
          5. Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž jsou dotčena pravidla přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou je Evropská unie.
          KAPITOLA II
          Kontrolní pozorovatelé
          Článek 93
          Obecná pravidla ohledně kontrolních pozorovatelů
          1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo sjednaná s třetí zemí, rybářská plavidla EU určená pro uplatnění pozorovatelského kontrolního programu musí mít na palubě alespoň jednoho kontrolního pozorovatele po dobu stanovenou tímto programem.
          2. Členské státy určí kontrolní pozorovatele a zajistí, aby byli schopni plnit své úkoly. Členské státy zejména zajistí rozmístění kontrolních pozorovatelů na dotyčná rybářská plavidla EU a jejich následné stažení z těchto plavidel.
          3. Kontrolní pozorovatelé nesmí vykonávat jiné úkoly, než které jsou stanoveny v článku 73 nařízení o kontrolním režimu a v článku 95 tohoto nařízení, vyjma jiných úkolů, jež mají být prováděny v souladu s pozorovatelským kontrolním programem EU nebo jako součást pozorovatelského programu probíhajícího v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu nebo stanoveného v rámci dvoustranné dohody s třetí zemí.
          4. Příslušné orgány zajistí, aby kontrolní pozorovatelé měli pro účely své mise komunikační prostředky nezávislé na komunikačním systému rybářského plavidla.
          5. Těmito pravidly nejsou dotčeny pravomoci velitele rybářského plavidla jako jediné osoby odpovědné za činnosti plavidla.
          Článek 94
          Nezávislost kontrolních pozorovatelů
          Aby byli nezávislí na majiteli, provozovateli i veliteli rybářského plavidla EU a jakémkoli členu posádky, jak stanoví čl. 73 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, nesmí být kontrolní pozorovatelé:
          - příbuzným ani zaměstnancem velitele rybářského plavidla EU nebo jakéhokoli člena posádky, zástupce velitele nebo vlastníka nebo provozovatele rybářského plavidla EU, na které byli přiděleni,
          - zaměstnancem společnosti kontrolované velitelem nebo jakýmkoli členem posádky, zástupcem velitele nebo vlastníka nebo provozovatele rybářského plavidla EU, na které byli přiděleni.
          Článek 95
          Povinnosti kontrolních pozorovatelů
          1. Kontrolní pozorovatelé ověřují příslušné doklady a zaznamenávají rybolovné činnosti rybářského plavidla EU, na které jsou přiděleni, podle seznamu v příloze XXV.
          2. Kontrolní pozorovatelé na palubě dotyčného rybářského plavidla EU v případě potřeby seznámí úředníky, kteří se chystají přistoupit k inspekci rybářského plavidla, se situací poté, co vstoupí na palubu. Pokud to prostory na palubě rybářského plavidla EU dovolují, uskuteční se případně seznámení se situací na uzavřeném setkání.
          3. Kontrolní pozorovatelé vypracují zprávu uvedenou v čl. 73 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu za použití formátu stanoveného v příloze XXVI. Tuto zprávu předají bez prodlení a v každém případě do 30 dnů po dokončení svého pověření svým orgánům a příslušným orgánům členského státu vlajky. Jejich příslušné orgány zprávu na požádání poskytnou pobřežnímu členskému státu, Komisi nebo subjektu jí určenému. Kopie zpráv poskytnuté ostatním členským státům nesmí obsahovat údaje o místech, kde byly úlovky získány, pokud jde o počáteční a konečnou polohu každé rybolovné činnosti, ale mohou zahrnovat denní úhrny úlovku v ekvivalentu živé hmotnosti vyjádřené v kilogramech v členění podle jednotlivých druhů a divizí ICES, případně jiných oblastí.
          Článek 96
          Pilotní projekty
          Unie může poskytnout finanční pomoc na provádění pilotních projektů zahrnujících rozmístění kontrolních pozorovatelů v souladu s čl. 8 písm. a) bodem iii) nařízení (ES) č. 861/2006.
          HLAVA VI
          INSPEKCE
          KAPITOLA I
          Provádění inspekcí
          Oddíl 1
          Obecná ustanovení
          Článek 97
          Úředníci oprávnění provádět inspekce na moři nebo na pevnině
          1. Úředníci odpovědní za provádění inspekcí podle článku 74 nařízení o kontrolním režimu musí být oprávněni příslušnými orgány členských států. Za tímto účelem poskytnou členské státy svým úředníkům služební průkaz s uvedením jejich totožnosti a funkce, kterou zastávají. Každý úředník ve službě nosí tento služební průkaz a předkládá jej při nejbližší příležitosti během inspekce.
          2. Členské státy přenesou na své úředníky dostatečné pravomoci nezbytné pro plnění jejich úkolů v oblasti kontroly, inspekce a vymáhání práva v souladu s tímto nařízením a k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.
          Článek 98
          Obecné zásady
          1. Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, přijmou příslušné orgány členských států za použití všech dostupných informací přístup založený na posouzení míry rizika pro výběr cílů inspekce. V souladu s tímto přístupem provádějí úředníci inspekce v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole.
          2. Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, koordinují členské státy své činnosti v oblasti kontroly, inspekce a vymáhání práva. Za tímto účelem přijmou a provádějí národní kontrolní akční programy podle článku 46 nařízení o kontrolním režimu a společné kontrolní programy podle článku 94 nařízení o kontrolním režimu, které zahrnují činnosti na moři i na pevnině nezbytné k zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky.
          3. Podle strategie kontroly a vymáhání práva založené na posouzení míry rizika provádí každý členský stát objektivním způsobem nezbytné inspekční činnosti s cílem zabránit uchovávání na plavidle, překládce, vykládce, přemísťování do klecí a na farmy, zpracování, přepravě, skladování, uvádění na trh a prodeji produktů rybolovu pocházejících z činností, které nejsou v souladu s pravidly společné rybářské politiky.
          4. Inspekce se provádějí tak, aby v nejvyšší míře zabránily jakémukoli negativnímu dopadu na hygienu a kvalitu kontrolovaných produktů rybolovu.
          5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní informační systémy související s rybolovem umožňovaly podle potřeby přímou elektronickou výměnu informací o inspekcích státu daného přístavu mezi jednotlivými systémy navzájem, s ostatními členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným v souladu s článkem 111 nařízení o kontrolním režimu.
          Článek 99
          Povinnosti úředníků ve fázi před inspekcí
          Ve fázi před inspekcí úředníci pokud možno shromažďují veškeré příslušné informace, včetně:
          a) licencí k rybolovu a oprávnění k rybolovu;
          b) informací ze systému sledování plavidel týkajících se aktuálního rybářského výjezdu;
          c) údajů z leteckého dohledu a jiných pozorování;
          d) záznamů z předchozích inspekcí a informací o dotyčném rybářském plavidle EU dostupných v zabezpečené části internetových stránek členského státu vlajky.
          Článek 100
          Povinnosti úředníků oprávněných provádět inspekce
          1. Úředníci oprávnění provádět inspekce ověřují a zaznamenávají odpovídající položky vymezené v příslušném modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII. Za tímto účelem mohou pořizovat fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy v souladu s vnitrostátním právem a případně odebírat vzorky.
          2. Úředníci nesmí zasahovat do práva každého provozovatele komunikovat během inspekční činnosti s příslušnými orgány státu vlajky.
          3. Úředníci zohlední všechny informace poskytnuté podle čl. 95 odst. 2 tohoto nařízení kontrolním pozorovatelem na palubě rybářského plavidla, jehož inspekci mají provést.
          4. Po skončení inspekce úředníci podle potřeby vyslechnou provozovatele ohledně rybářských předpisů relevantních pro stávající okolnosti.
          5. Pokud nebyly zjištěny žádné důkazy o očividném porušení předpisů, úředníci rybářské plavidlo nebo kontrolované prostory po ukončení inspekce co nejdříve opustí.
          Článek 101
          Povinnosti členských států, Komise a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu
          1. Příslušné orgány členských států a případně Komise a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu zajistí, aby jejich úředníci prováděli inspekce profesionálně a na vysoké úrovni a zároveň se chovali zdvořile a citlivě.
          2. Příslušné orgány každého členského státu stanoví postupy, které zajistí, aby případné stížnosti provozovatelů ohledně průběhu inspekcí prováděných jejich úředníky byly spravedlivě a důkladně prošetřeny v souladu s vnitrostátním právem.
          3. Pobřežní členské státy mohou, s výhradou vhodných ujednání s členským státem vlajky rybářského plavidla, vyzvat úředníky příslušných orgánů tohoto členského státu k účasti na inspekcích rybářských plavidel tohoto členského státu, dokud tato plavidla působí ve vodách daného pobřežního členského státu nebo provádějí vykládku v jeho přístavech.
          Oddíl 2
          Inspekce na moři
          Článek 102
          Obecná ustanovení ohledně inspekcí na moři
          1. Každé plavidlo používané ke kontrolním účelům včetně dohledu musí mít viditelným způsobem vyvěšený praporek nebo symbol znázorněný v příloze XXVIII.
          2. Naloďovací člun, který slouží k usnadnění převozu úředníků provádějících inspekce, musí mít vyvěšenu podobnou vlajku nebo praporek o velikosti přiměřené rozměrům naloďovacího člunu, čímž oznamuje, že se podílí na plnění úkolů v rámci inspekce rybolovu.
          3. Osoby odpovědné za inspekční plavidla řádně dodržují námořní pravidla a manévrují v bezpečné vzdálenosti od rybářského plavidla v souladu s mezinárodními pravidly pro předcházení srážkám na moři.
          Článek 103
          Naloďování na rybářská plavidla na moři
          1. Úředníci odpovědní za provádění inspekce zajistí, že nebudou přijata žádná opatření, která mohou ohrozit bezpečnost rybářského plavidla a jeho posádky.
          2. Úředníci nevyžadují po veliteli rybářského plavidla, na které se naloďují nebo z něhož se vyloďují, aby zastavil nebo manévroval během rybolovu nebo přerušil shazování či vytahování lovného zařízení. Aby však bylo umožněno bezpečné nalodění nebo vylodění, mohou úředníci požadovat přerušení nebo pozdržení shazování lovného zařízení, dokud se nenalodí na rybářské plavidlo nebo nevylodí. V případě naloďování toto zpoždění nesmí překročit 30 minut po nalodění úředníků na rybářské plavidlo, pokud nebylo zjištěno porušení předpisů. Toto ustanovení se nedotýká možnosti úředníků vyžadovat, aby lovné zařízení bylo vytaženo za účelem inspekce.
          Článek 104
          Činnosti na palubě plavidla
          1. Při provádění inspekcí úředníci ověří a zaznamenají všechny odpovídající položky uvedené v příslušném modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení.
          2. Úředníci mohou po veliteli požadovat vytažení lovného zařízení za účelem inspekce.
          3. Inspekční týmy jsou obvykle tvořeny dvěma úředníky. V případě potřeby mohou inspekční týmy doplnit další úředníci.
          4. Inspekce může trvat nejvýše čtyři hodiny nebo až do vytažení a kontroly sítě a úlovku, vyžaduje-li to dobu delší než čtyři hodiny. To neplatí v případě, že je zjištěno očividné porušení předpisů nebo pokud úředníci potřebují další informace.
          5. V případě zjištění očividného porušení předpisů mohou být na kteroukoli část lovného zařízení nebo rybářského plavidla, včetně kontejnerů s produkty rybolovu a prostoru/prostorů, ve kterých mohou být uloženy, připevněny identifikační značky a pečeti a úředník nebo úředníci mohou zůstat na palubě po dobu nezbytnou k dokončení příslušných opatření k zabezpečení a zachování trvalosti veškerých důkazů o očividném porušení předpisů.
          Oddíl 3
          Inspekce v přístavu
          Článek 105
          Příprava inspekce
          1. Aniž jsou dotčeny standardy vymezené ve zvláštních kontrolních a inspekčních programech a v článku 9 nařízení (ES) č. 1005/2008, provádí se inspekce rybářského plavidla v přístavu nebo při vykládce v těchto případech:
          a) běžně za použití metodiky namátkových kontrol založené na posouzení míry rizika; nebo
          b) pokud existuje podezření na porušení pravidel společné rybářské politiky.
          2. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a aniž je dotčena poslední věta čl. 106 odst. 2 tohoto nařízení, příslušné orgány členských států zajistí, aby rybářské plavidlo, které má být podrobeno inspekci v přístavu, při připlutí očekávali jejich úředníci.
          3. Odstavec 1 nevylučuje možnost členských států provádět namátkové inspekce.
          Článek 106
          Inspekce v přístavu
          1. Při provádění inspekcí úředníci ověří a zaznamenají všechny příslušné položky uvedené v odpovídajícím modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení. Úředníci náležitě zohlední zvláštní požadavky, které se vztahují na kontrolované rybářské plavidlo, zejména příslušná ustanovení víceletých plánů.
          2. Při provádění inspekce vykládky úředníci sledují celý postup vykládky od začátku až do konce příslušné činnosti. Křížová kontrola se provádí vzájemným porovnáním množství jednotlivých druhů zaznamenaných v předchozím oznámení o připlutí za účelem vykládky produktů rybolovu, množství jednotlivých druhů zaznamenaných v lodním deníku rybolovu a množství jednotlivých druhů vyložených nebo přeložených, podle toho, co přichází v úvahu. Toto ustanovení nevylučuje možnost provedení inspekce po zahájení vykládky.
          3. Členské státy zajistí účinnou inspekci a kontrolu prostor používaných v souvislosti s rybolovnými činnostmi a následným zpracováním produktů rybolovu.
          Článek 107
          Inspekce vykládek určitých pelagických druhů
          U vykládky sleďů obecných, makrel obecných a kranasů podle hlavy IV kapitoly II oddílu 2 tohoto nařízení příslušné orgány členského státu zajistí, aby bylo zkontrolováno nejméně 15 % množství těchto vyložených ryb a nejméně 10 % vykládek těchto ryb.
          Oddíl 4
          Inspekce přepravy
          Článek 108
          Obecné zásady
          1. Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, mohou inspekce přepravy probíhat kdekoli a kdykoli od vykládky až do okamžiku, kdy produkty rybolovu dorazí na místo prodeje nebo zpracování. Při vykonávání inspekcí se přijmou nezbytná opatření, aby se u kontrolovaných produktů rybolovu zajistilo zachování chladicího řetězce.
          2. Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech a vnitrostátních kontrolních programech nebo zvláštních kontrolních a inspekčních programech, inspekce přepravy pokud možno zahrnují fyzickou kontrolu přepravovaných produktů.
          3. Fyzická kontrola přepravovaných produktů rybolovu zahrnuje odběr vzorků, které představují reprezentativní zastoupení jednotlivých částí přepravované partie nebo partií.
          4. Při provádění inspekce přepravy úředníci ověří a zaznamenají všechny položky uvedené v čl. 68 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu a všechny příslušné položky v modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení. To zahrnuje ověření, že přepravovaná množství produktů rybolovu odpovídají údajům zapsaným v přepravním dokladu.
          Článek 109
          Zapečetěná přepravní vozidla
          1. Jsou-li vozidlo nebo kontejner zapečetěny, aby se zabránilo manipulaci s nákladem, příslušné orgány členských států zajistí, aby byla na přepravním dokladu uvedena pořadová čísla pečetí. Úředníci zkontrolují, že pečeti jsou neporušené a že pořadová čísla odpovídají údajům v přepravním dokladu.
          2. V případě odstranění pečetí, aby se usnadnila kontrola nákladu předtím, než náklad dorazí na konečné místo určení, nahradí úředníci původní pečeť novou pečetí, přičemž v přepravním dokladu zaznamenají její údaje a důvody pro odstranění původní pečeti.
          Oddíl 5
          Inspekce trhu
          Článek 110
          Obecné zásady
          Při návštěvě chladíren, velkoobchodních a maloobchodních trhů, restaurací nebo jiných prostor, kde se ryby po vykládce skladují a/nebo prodávají, úředníci ověřují a zaznamenávají všechny příslušné položky uvedené v odpovídajícím modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení.
          Článek 111
          Další metody a technologie
          Kromě položek uvedených v příloze XXVII mohou členské státy využít dostupné metody a technologie pro identifikaci a ověřování produktů rybolovu, jejich zdroje nebo původu a dodavatelů a plavidel provádějících odlov nebo produkčních jednotek.
          Článek 112
          Kontrola produktů rybolovu stažených z trhu
          Úředníci ověřují, že produkty rybolovu stažené z prodeje v souladu s článkem 17 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 [32] jsou likvidovány v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 [33].
          KAPITOLA II
          Povinnosti provozovatelů
          Článek 113
          Všeobecné povinnosti provozovatelů
          1. Všichni provozovatelé působící pod jurisdikcí členského státu mohou být podrobeni inspekci týkající se jejich povinností podle pravidel společné rybářské politiky.
          2. Všichni provozovatelé, kteří jsou podrobeni kontrole:
          a) usnadňují činnost úředníků a poskytují jim na požádání nezbytné informace a doklady (včetně pokud možno jejich kopií, nebo přístupu k příslušným databázím) ohledně rybolovných činností vyplněné a uchovávané v požadované elektronické či papírové podobě v souladu s pravidly společné rybářské politiky;
          b) usnadňují přístup do všech částí plavidel, prostor a jakýchkoli přepravních prostředků včetně letadel a vznášedel používaných ve spojení s rybolovnými a zpracovatelskými činnostmi nebo s nimi souvisejících;
          c) zajišťují v každém okamžiku bezpečnost úředníků a aktivně napomáhají úředníkům při výkonu jejich inspekčních povinností a spolupracují s nimi;
          d) nebrání úředníkům v provádění inspekce, nezastrašují je ani do jejich činnosti nezasahují a zamezují kterékoli jiné osobě v bránění úředníkům v provádění inspekce, v jejich zastrašování a zasahování do jejich činnosti;
          e) poskytují pokud možno prostory, kde mohou být úředníci nerušeně informováni kontrolním pozorovatelem o situaci, jak je uvedeno v čl. 95 odst. 2 tohoto nařízení.
          Článek 114
          Povinnosti velitele během inspekcí
          1. Velitel rybářského plavidla, které je podrobeno inspekci, nebo jeho zástupce:
          a) usnadní bezpečné a účelné nalodění úředníků v souladu s námořními pravidly, když je vydán příslušný signál v mezinárodním signálním kódu nebo když plavidlo nebo vrtulník s úředníkem prostřednictvím rádiové komunikace oznámí záměr provést jeho nalodění;
          b) poskytne naloďovací žebřík splňující požadavky přílohy XXIX k usnadnění bezpečného a pohodlného přístupu na jakékoli plavidlo, kde je nezbytné vylézt do výše 1,5 metru nebo více;
          c) usnadní úředníkům plnění jejich inspekčních povinností, přičemž poskytuje pomoc v požadovaném a přiměřeném rozsahu;
          d) umožní úředníku/úředníkům spojit se s orgány státu vlajky, pobřežního státu a státu provádějícího inspekci;
          e) upozorní úředníky na konkrétní bezpečnostní rizika na palubě rybářských plavidel;
          f) poskytne úředníkům přístup do všech prostor plavidla, ke všem zpracovaným nebo nezpracovaným úlovkům, všem lovným zařízením a všem relevantním informacím a dokladům;
          g) usnadní bezpečné vylodění úředníků po ukončení inspekce.
          2. Po velitelích rybářských plavidel se nesmí požadovat, aby sdělovali obchodně citlivé informace prostřednictvím volně přístupných rádiových kanálů.
          KAPITOLA III
          Inspekční zpráva
          Článek 115
          Společná pravidla ohledně inspekčních zpráv
          1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, musí inspekční zprávy podle článku 76 nařízení o kontrolním režimu obsahovat příslušné informace uvedené v odpovídajícím modulu stanoveném v příloze XXVII. Zprávy úředníci sepisují během inspekce nebo co nejdříve po jejím ukončení.
          2. Pokud je v průběhu inspekce zjištěno očividné porušení předpisů, začlení se do inspekční zprávy příslušné právní a faktické prvky spolu s dalšími informacemi, které se daného porušení týkají. Je-li v průběhu inspekce zjištěno několik porušení, zaznamenají se do inspekční zprávy příslušné prvky každého porušení.
          3. Úředníci sdělí svá zjištění fyzické osobě odpovědné za rybářské plavidlo, vozidlo, letadlo, vznášedlo nebo prostory, které jsou předmětem inspekce, (provozovateli) na konci inspekce. Provozovatel má možnost vyjádřit se k inspekci a jejím výsledkům. Připomínky provozovatele se zaznamenají do inspekční zprávy. Pokud úředníci nemluví stejným jazykem jako kontrolovaný provozovatel, přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby byla jejich zjištění pochopitelná.
          4. Pokud o to požádá, musí mít provozovatel právo kontaktovat svého zástupce nebo příslušné orgány svého státu vlajky, jestliže se vyskytnou závažné problémy týkající se porozumění výsledkům inspekce a výsledné zprávě.
          5. Formát pro elektronický přenos informací podle čl. 76 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu se stanoví po konzultaci mezi členskými státy a Komisí.
          Článek 116
          Vyplňování inspekčních zpráv
          1. Je-li inspekční zpráva vypracována ručně v papírovém formátu, musí být čitelná, nesmazatelná a zřetelně zapsaná. Žádný záznam ve zprávě nesmí být vymazán nebo pozměněn. Dojde-li v ručně vypracované zprávě k chybě, nesprávný záznam se úhledně přeškrtne a dotyčný úředník jej potvrdí parafováním.
          2. Úředník odpovědný za provedení inspekce zprávu podepíše. Provozovatel je vyzván, aby podepsal zprávu. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, podpis provozovatele představuje potvrzení zprávy, avšak nepovažuje se za souhlas s jejím obsahem.
          3. Inspekční zprávy podle článku 115 tohoto nařízení mohou úředníci vypracovávat elektronickými prostředky.
          Článek 117
          Kopie inspekční zprávy
          Kopie inspekční zprávy podle článku 116 tohoto nařízení se zašle provozovateli nejpozději 15 pracovních dnů po ukončení inspekce a v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, který má svrchovanost nebo jurisdikci v místě inspekce. Je-li zjištěno porušení předpisů, podléhá zveřejnění zprávy zákonům o zveřejňování informací v dotyčném členském státě.
          KAPITOLA IV
          Elektronická databáze
          Článek 118
          Elektronická databáze
          1. Členské státy zahrnou do svých národních kontrolních programů postupy, které se týkají zaznamenávání inspekčních zpráv v papírové nebo elektronické podobě jejich úředníky. Členské státy vloží tyto zprávy do elektronické databáze podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu a zabezpečí funkce uvedené v bodu 2 přílohy XXIV tohoto nařízení. V elektronické databázi musí být obsaženy alespoň informace zaznamenané v souladu s čl. 115 odst. 1 tohoto nařízení a uvedené jako povinné v příloze XXVII. Do databáze se rovněž vloží naskenované inspekční zprávy vypracované v papírové podobě.
          2. Databáze musí být přístupná Komisi a subjektu jí určenému v souladu s postupy uvedenými v článcích 114, 115 a 116 nařízení o kontrolním režimu. Příslušné údaje v databázi musí být rovněž přístupné jiným členským státům v souvislosti s plánem společného nasazení.
          3. Údaje z těchto inspekčních zpráv zůstávají v databázi k dispozici po dobu nejméně tří let.
          KAPITOLA V
          Inspektoři Unie
          Článek 119
          Nahlášení inspektorů Unie
          1. Členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu oznámí Komisi elektronicky do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost jména svých úředníků, kteří mají být zapsáni do seznamu inspektorů Unie podle článku 79 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Úředníci, kteří mají být zapsáni do seznamu:
          a) mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti kontroly a inspekce rybolovu;
          b) mají hluboké znalosti právních předpisů Evropské unie týkajících se rybolovu;
          c) mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalost druhého;
          d) jsou fyzicky schopni plnit své úkoly;
          e) absolvovali případně nezbytnou odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti na moři.
          Článek 120
          Seznam inspektorů Unie
          1. Na základě oznámení od členských států a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu přijme Komise šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost seznam inspektorů Unie.
          2. Po sestavení počátečního seznamu členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu do října každého roku oznámí Komisi jakékoli změny, které by chtěly provést v seznamu pro následující kalendářní rok. Komise do 31. prosince každého roku odpovídajícím způsobem seznam změní.
          3. Seznam a jeho změny se zveřejní na úředních internetových stránkách Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.
          Článek 121
          Sdělení inspektorů Unie regionálním organizacím pro řízení rybolovu
          Subjekt určený Komisí sdělí sekretariátu regionální organizace pro řízení rybolovu seznam inspektorů Unie, kteří provedou inspekce v rámci této organizace.
          Článek 122
          Pravomoci a povinnosti inspektorů Unie
          1. Při plnění svých úkolů inspektoři Unie dodržují právo Evropské unie a v nezbytném rozsahu také vnitrostátní právo členského státu, v němž inspekce probíhá, nebo – pokud se inspekce provádí mimo vody EU – členského státu vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci a příslušná mezinárodní pravidla.
          2. Inspektoři Unie předloží služební průkaz, který uvádí jejich totožnost a funkci, ve které pracují. Pro tento účel jsou vybaveni průkazem vydaným Komisí nebo Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu s uvedením jejich totožnosti a funkce.
          3. Členské státy usnadňují plnění povinností inspektorů Unie a poskytují jim pomoc, kterou potřebují pro plnění svých úkolů.
          4. Příslušné orgány členských států mohou inspektorům Unie povolit, aby pomáhali vnitrostátním inspektorům při výkonu jejich povinností.
          5. Články 113 a 114 tohoto nařízení se použijí odpovídajícím způsobem.
          Článek 123
          Zprávy
          1. Denní souhrn svých inspekčních činností s uvedením jména a identifikačního čísla každého kontrolovaného rybářského plavidla nebo člunu a typu provedené inspekce předloží inspektoři Unie příslušným orgánům členského státu, v jehož vodách se inspekce uskutečnila, nebo – pokud byla inspekce provedena mimo vody EU – členskému státu vlajky rybářského plavidla EU podrobeného inspekci a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.
          2. Pokud inspektoři Unie zjistí v průběhu inspekce porušení předpisů, bez prodlení předloží souhrnnou inspekční zprávu příslušným orgánům pobřežního členského státu nebo – pokud byla inspekce provedena mimo vody EU – příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu. V této souhrnné inspekční zprávě se uvede alespoň datum a místo inspekce, identifikace inspekční platformy, identifikace kontrolovaného cíle a druh zjištěného porušení předpisů.
          3. Inspektoři Unie předloží kopii celkové inspekční zprávy se záznamem příslušných položek do odpovídajícího inspekčního modulu inspekční zprávy v příloze XXVII příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla nebo člunu podrobeného inspekci a členského státu, v jehož vodách inspekce proběhla, do sedmi dnů od data inspekce. Pokud inspektoři Unie zjistili porušení předpisů, kopie celkové inspekční zprávy se zašle také Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.
          4. Denní zprávy a inspekční zprávy uvedené v tomto článku se na žádost předávají Komisi.
          Článek 124
          Následná opatření vyplývající ze zpráv
          1. Členské státy na základě zpráv předložených inspektory Unie v souladu s článkem 123 tohoto nařízení přijímají opatření stejným způsobem jako na základě zpráv od svých vlastních úředníků.
          2. Členský stát, který jmenoval inspektora Unie či případně Komise nebo Evropská agentura pro kontrolu rybolovu spolupracuje s členským státem, který přijímá opatření na základě zprávy předložené inspektorem Unie, s cílem usnadnit soudní a správní řízení.
          3. Inspektor Unie na žádost poskytne svou pomoc a důkazy v řízení pro porušení právních předpisů zahájeném kterýmkoli členským státem.
          HLAVA VII
          VYMÁHÁNÍ
          BODOVÝ SYSTÉM PRO ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
          Článek 125
          Zřízení a provozování bodového systému pro závažná porušení předpisů
          Každý členský stát určí příslušné vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za:
          a) zřízení systému pro přidělování sankčních bodů za závažná porušení předpisů, jak je uvedeno v čl. 92 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu;
          b) přidělování příslušného počtu bodů držiteli licence k rybolovu;
          c) převod přidělených bodů jakémukoli budoucímu držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo, je-li toto plavidlo prodáno, převedeno nebo změní-li jiným způsobem majitele, a
          d) vedení příslušných záznamů o bodech přidělených nebo převedených držiteli každé licence k rybolovu.
          Článek 126
          Přidělování sankčních bodů
          1. Počet sankčních bodů za závažná porušení předpisů přiděluje v souladu s přílohou XXX držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo příslušný orgán členského státu vlajky.
          2. Jsou-li během jedné inspekce zjištěna dvě či více závažných porušení předpisů u téže fyzické nebo právnické osoby, která je držitelem licence, přidělí se držiteli licence k rybolovu uvedenému v odstavci 1 za každé dotyčné závažné porušení předpisů body až do maximální výše 12 bodů.
          3. Držitel licence k rybolovu musí být vyrozuměn, že mu byly body přiděleny.
          4. Body se držiteli licence přidělují v den stanovený v rozhodnutí o jejich přidělení. Členské státy zajistí, aby použití vnitrostátních pravidel týkajících se odkladného účinku přezkumného řízení nečinilo bodový systém neúčinným.
          5. Pokud je závažné porušení zjištěno v jiném členském státu než v členském státu vlajky, přidělí příslušné orgány členského státu vlajky uvedené v článku 125 tohoto nařízení body po oznámení podle čl. 89 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu.
          Článek 127
          Oznámení rozhodnutí
          Pokud orgán určený v souladu s článkem 125 tohoto nařízení neodpovídá jedinému orgánu uvedenému v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, musí být jediný orgán informován o všech rozhodnutích přijatých podle této hlavy.
          Článek 128
          Převod vlastnictví
          V případě, že je rybářské plavidlo nabídnuto k prodeji nebo k jinému druhu převodu vlastnictví, informuje držitel licence k rybolovu možného budoucího držitele licence o počtu bodů, které má stále přiděleny, prostřednictvím ověřené kopie obdržené od příslušných orgánů.
          Článek 129
          Pozastavení a trvalé odnětí licence k rybolovu
          1. Při nashromáždění 18, 36, 54 nebo 72 bodů držitelem licence k rybolovu dojde automaticky k prvnímu, druhému, třetímu a čtvrtému pozastavení licence k rybolovu na příslušná období podle čl. 92 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Nashromážděním 90 bodů držitelem licence k rybolovu dojde automaticky k trvalému odnětí licence k rybolovu.
          Článek 130
          Následná opatření vyplývající z pozastavení a trvalého odnětí licence k rybolovu
          1. Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, příslušné orgány členského státu vlajky neprodleně informují držitele licence, že jeho licence k rybolovu byla pozastavena nebo trvale odňata.
          2. Po obdržení informace uvedené v odstavci 1 držitel licence k rybolovu zajistí, aby rybolovná činnost dotyčného rybářského plavidla okamžitě skončila. Zajistí, aby plavidlo okamžitě pokračovalo do svého domovského přístavu nebo přístavu určeného příslušnými orgány členského státu vlajky. Během plavby musí být lovná zařízení přivázána a uložena v souladu s článkem 47 nařízení o kontrolním režimu. Držitel licence k rybolovu zajistí, aby se s případným úlovkem na palubě rybářského plavidla naložilo v souladu s pokyny příslušných orgánů členského státu vlajky.
          Článek 131
          Vyřazení licencí k rybolovu z příslušných seznamů
          1. Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s čl. 129 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, označí se rybářské plavidlo, na něž se pozastavená nebo trvale odňatá licence k rybolovu vztahuje, ve vnitrostátním rejstříku uvedeném v čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002 jako plavidlo bez licence k rybolovu. Toto rybářské plavidlo se rovněž tímto způsobem označí v rejstříku rybářského loďstva EU uvedeného v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          2. Trvalým odnětím licence k rybolovu v souladu s čl. 129 odst. 2 tohoto nařízení nejsou dotčeny referenční úrovně členského státu, který licenci vydal, podle článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          3. Příslušné orgány členských států neprodleně zaktualizují seznam uvedený v čl. 116 odst. 1 písm. d) nařízení o kontrolním režimu s uvedením všech přidělených sankčních bodů a výsledných pozastavení a trvalých odnětí licencí k rybolovu včetně dat, od kterých pozastavení či odnětí platí, a jejich trvání.
          Článek 132
          Protiprávní rybolov během doby pozastavení nebo po trvalém odnětí licence k rybolovu
          1. Pokud rybářské plavidlo, jehož licence k rybolovu je pozastavena nebo byla trvale odňata v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, provádí rybolovné činnosti v průběhu doby pozastavení nebo po trvalém odnětí licence k rybolovu, přijmou příslušné orgány okamžitá donucovací opatření v souladu s článkem 91 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Rybářské plavidlo uvedené v odstavci 1 může být případně zařazeno do seznamu EU plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov podle článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008.
          Článek 133
          Vymazání sankčních bodů
          1. Jestliže byla licence k rybolovu pozastavena v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, sankční body, na jejichž základě byla licence k rybolovu pozastavena, se nevymažou. Pro účely článku 129 tohoto nařízení se všechny nové body přidělené držiteli licence k rybolovu přidají ke stávajícím bodům.
          2. Pokud byly body vymazány v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu, má se pro účely použití čl. 92 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu za to, že licence k rybolovu nebyla držiteli pozastavena v souladu s článkem 129 tohoto nařízení.
          3. Dva body se vymažou za předpokladu, že celkový počet bodů přidělených držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo překročí dva, jestliže:
          a) rybářské plavidlo použité při spáchání porušení předpisů, za něž byly body přiděleny, poté používá systém sledování plavidel nebo poté elektronicky zaznamenává a předává údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce, přestože se na ně podle práva tyto technologie nevztahují; nebo
          b) držitel licence k rybolovu se po přidělení bodů dobrovolně zapojí do vědecké kampaně ke zlepšení selektivity rybolovných zařízení; nebo
          c) držitel licence k rybolovu je členem organizace producentů a držitel licence k rybolovu přijme plán rybolovu přijatý organizací producentů v roce následujícím po přidělení bodů a zahrnující snížení rybolovných práv pro tohoto držitele licence k rybolovu o 10 %; nebo
          d) držitel licence k rybolovu se zapojí do rybolovu, na který se vztahuje režim udělování ekoznačky, který slouží k osvědčování a propagaci značek pro produkty z řádně spravovaných mořských rybolovných úlovků a zaměřuje se na otázky spojené s udržitelným využíváním rybolovných zdrojů.
          Za každé tříleté období od data posledního závažného porušení předpisů může držitel licence k rybolovu pouze jedenkrát využít jedné z možností v písmenech a), b), c) nebo d) a snížit počet přidělených bodů za předpokladu, že toto snížení nepovede k vymazání všech bodů v licenci k rybolovu.
          4. Jestliže byly body vymazány v souladu s odstavcem 3, musí být držitel licence k rybolovu o tomto výmazu informován. Držitel licence k rybolovu musí být rovněž informován o zbývajícím počtu bodů.
          Článek 134
          Bodový systém pro velitele rybářských plavidel
          Šest měsíců ode dne, od kterého se použije tato hlava, členské státy informují Komisi o vnitrostátních bodových systémech pro velitele uvedených v čl. 92 odst. 6 nařízení o kontrolním režimu.
          HLAVA VIII
          OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ SOULADU ČLENSKÝCH STÁTŮ S CÍLI SPOLEČNÉ RYBÁŘSKÉ POLITIKY
          KAPITOLA I
          Pozastavení a zrušení finanční pomoci unie
          Článek 135
          Definice
          Pro účely této kapitoly se rozumí:
          1) "platbou" jakýkoli finanční příspěvek, který má být Komisí vyplacen v návaznosti na žádost o platbu předloženou členským státem v průběhu nebo na konci provádění operačního programu v rámci nařízení (ES) č. 1198/2006 nebo projektu podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006;
          2) "přerušením" přerušení běhu lhůty splatnosti;
          3) "pozastavením" pozastavení plateb na základě zvláštních žádostí o platbu, jak je uvedeno v čl. 103 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu;
          4) "zrušením" zrušení celého pozastaveného příspěvku Unie na operační program podle nařízení (ES) č. 1198/2006 nebo na konkrétní projekt, na který se vztahuje čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006, nebo jeho části.
          Článek 136
          Přerušení lhůty splatnosti
          1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 [34] může přerušit lhůtu splatnosti na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud:
          a) existují zjištění o nedodržení pravidel společné rybářské politiky; nebo
          b) pověřená schvalující osoba musí provést dodatečná ověření poté, co obdrží zjištění, které ji upozorní na skutečnost, že existují nedostatky v kontrolním systému členského státu a/nebo nesoulad rybolovu a s ním souvisejících činností s pravidly společné rybářské politiky.
          2. Dotyčný členský stát je podle čl. 103 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu písemně vyrozuměn o důvodech pro přerušení lhůty splatnosti. Je požádán, aby do jednoho měsíce od obdržení uvedeného dopisu sdělil Komisi přijatá nápravná opatření a/nebo informace týkající se finanční pomoci poskytnuté na činnosti související s rybolovem, který je předmětem porušení předpisů, jak je stanoveno v příloze XXXI tohoto nařízení.
          3. Pokud dotyčný členský stát neodpoví na žádost Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 2 nebo pokud poskytne neuspokojivou odpověď, může Komise zaslat upomínku povolující dodatečnou lhůtu v trvání nejvýše 15 dnů.
          4. Přerušení lhůty splatnosti se ukončí, pokud členský stát ve své odpovědi prokáže, že přijal nápravná opatření k zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky nebo že zjištění naznačující, že existují nedostatky v jeho kontrolním systému a/nebo nesoulad rybolovu a s ním souvisejících činností s pravidly společné rybářské politiky, byla nepodložená.
          Článek 137
          Pozastavení plateb
          1. Pokud dotyčný členský stát neodpoví na žádost Komise ve lhůtě uvedené v článku 136 tohoto nařízení nebo pokud poskytne neuspokojivou odpověď, může Komise na základě informací dostupných v dané době přijmout rozhodnutí pozastavit veškeré platby nebo část plateb finanční pomoci z Evropské unie danému členskému státu (dále jen "rozhodnutí o pozastavení"), jak je uvedeno v čl. 103 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          2. V rozhodnutí o pozastavení plateb jsou shrnuty relevantní faktické a právní otázky spolu s posouzením Komise s ohledem na podmínky uvedené v čl. 103 odst. 1 a 6 nařízení o kontrolním režimu a stanovením části platby, která je pozastavena. V rozhodnutí o pozastavení je dotyčný členský stát vyzván, aby přijal nápravná opatření ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než šest měsíců.
          3. Výše plateb, které mají být pozastaveny, se určí použitím sazby, která se stanoví s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v čl. 103 odst. 5 nařízení o kontrolní režimu.
          Článek 138
          Zrušení finanční pomoci
          1. Pokud během období pozastavení členský stát nadále není schopen prokázat, že napravil situaci, která vedla k rozhodnutí o pozastavení podle čl. 103 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, může jej Komise informovat o svém záměru přijmout rozhodnutí o zrušení. Ustanovení čl. 136 odst. 2 a 3 tohoto nařízení se použijí odpovídajícím způsobem.
          2. Pokud dotyčný členský stát neodpoví na žádost Komise uvedenou v odstavci 1 nebo pokud poskytne neuspokojivou odpověď, může Komise na základě informací dostupných v dané době přijmout rozhodnutí zrušit veškeré pozastavené platby tomuto členskému státu nebo jejich část.
          3. Rozhodnutí o zrušení podle odstavce 2 může zahrnovat vrácení části nebo celé již zaplacené případné zálohy na finanční příspěvek související s projekty podle čl. 8 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 861/2006, na které byly platby pozastaveny.
          4. Výše pozastavených plateb, které mají být zrušeny, se určí použitím sazby, která se stanoví s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v čl. 103 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.
          5. Výše zálohy na finanční příspěvek, která má být vrácena u projektů, na něž byly platby pozastaveny, musí být vrácena Komisi postupem stanoveným v čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 861/2006 a článku 72 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.
          KAPITOLA II
          Odpočet rybolovných práv
          Článek 139
          Obecná pravidla pro odpočet rybolovných práv z důvodu jejich přečerpání
          1. Míra přečerpání rybolovných práv oproti dostupným kvótám a intenzitě rybolovu stanoveným pro dané období podle čl. 105 odst. 1 a čl. 106 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu se určí na základě údajů dostupných k patnáctému dni druhého měsíce po vypršení regulovaného období.
          2. Míra přečerpání rybolovných práv se určí s ohledem na rybolovná práva, která má dotyčný členský stát ke konci každého daného období k dispozici, s přihlédnutím k výměnám rybolovných práv v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, převodům kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 [35], přerozdělení dostupných rybolovných práv v souladu s článkem 37 nařízení o kontrolním režimu a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 105, 106 a 107 nařízení o kontrolním režimu.
          3. Výměna rybolovných práv v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 pro dané období se nepovoluje po posledním dni prvního měsíce po vypršení uvedeného období.
          Článek 140
          Konzultace o snížení rybolovných práv
          V případě odpočtu rybolovných práv podle čl. 105 odst. 4 a 5 a čl. 106 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu se Komise s dotyčným členským státem poradí o navrhovaných opatřeních. Dotyčný členský stát na tento dotaz Komise odpoví do 10 pracovních dnů.
          KAPITOLA III
          Odpočet kvót za nedodržení pravidel společné rybářské politiky
          Článek 141
          Pravidla pro odpočet kvót za nedodržení cílů společné rybářské politiky
          1. Lhůta, ve které má členský stát prokázat, že rybolov lze bezpečně využívat, uvedená v čl. 107 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu se počítá ode dne dopisu Komise členskému státu.
          2. Členské státy ve své odpovědi podle čl. 107 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu uvedou věcné důkazy, které mohou Komisi prokázat, že rybolov lze bezpečně využívat.
          Článek 142
          Stanovení množství, která se mají odečíst
          1. Případný odpočet kvót podle článku 107 nařízení o kontrolním režimu musí být přiměřený rozsahu a povaze nedodržení pravidel o populacích, na které se vztahují víceleté plány, a závažnosti ohrožení zachování těchto populací. Musí zohlednit škody způsobené těmto populacím nedodržením pravidel týkajících se populací, na které se vztahují víceleté plány.
          2. Pokud odpočet podle odstavce 1 nelze provést z kvóty, přídělu nebo podílu na populaci nebo skupině populací, které se nedodržení předpisů týká, protože danou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací nemá dotyčný členský stát k dispozici vůbec nebo v dostatečném množství, může Komise po konzultaci s dotyčným členským státem provést v souladu s odstavcem 1 odpočet v následujícím roce nebo následujících letech z kvót na jiné populace nebo skupiny populací, které jsou pro členský stát dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu.
          HLAVA IX
          ÚDAJE A INFORMACE
          KAPITOLA I
          Analýza a audit údajů
          Článek 143
          Předmět
          Počítačový systém potvrzování údajů podle čl. 109 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu zahrnuje zejména:
          a) databázi nebo databáze s veškerými údaji, které mají být tímto systémem potvrzeny, uvedené v článku 144 tohoto nařízení;
          b) postupy potvrzování včetně kontrol kvality údajů, analýzy a křížových kontrol všech těchto údajů, uvedené v článku 145 tohoto nařízení;
          c) postupy pro přístup Komise nebo subjektu jí určeného ke všem těmto údajům, uvedené v článku 146 tohoto nařízení.
          Článek 144
          Potvrzované údaje
          1. Pro účely počítačového systému potvrzování údajů členské státy zajistí, aby všechny údaje uvedené v čl. 109 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu byly uloženy v počítačové databázi nebo databázích. Zahrnuty mají být alespoň položky uvedené v příloze XXIII, položky stanovené jako povinné v příloze XXVII, položky uvedené v příloze XII a položky uvedené v příloze XXXII. Systém potvrzování údajů může rovněž zohledňovat jakékoli další informace považované za nezbytné pro účely postupů potvrzování údajů.
          2. Údaje v databázích uvedených v odstavci 1 musí být pro systém potvrzování přístupné průběžně a v reálném čase. Systém potvrzování musí mít přímý přístup ke všem těmto databázím bez jakéhokoli lidského zásahu. Za tímto účelem musí být všechny databáze nebo systémy v členském státě, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1, navzájem propojeny.
          3. Pokud se údaje uvedené v odstavci 1 neukládají do databáze automaticky, musí členské státy počítat s jejich ručním zadáváním do databází nebo s jejich digitalizací, která musí probíhat bezodkladně a při dodržení lhůt stanovených v příslušných právních předpisech. V databázi musí být řádně zaznamenáno datum přijetí údajů a datum jejich zadání do databáze.
          Článek 145
          Postupy potvrzování
          1. Počítačový systém potvrzování průběžně systematicky a důkladně potvrzuje každý soubor údajů uvedený v čl. 144 odst. 1 tohoto nařízení na základě automatizovaných počítačových algoritmů a postupů. Potvrzování zahrnuje postupy pro kontrolu kvality základních údajů, kontrolu formátu údajů a minimálních požadavků na údaje, jakož i pokročilejší ověřování na základě podrobné analýzy několika záznamů souboru údajů pomocí statistických metod nebo křížovou kontrolu údajů z různých zdrojů.
          2. Pro každý postup potvrzování musí být pracovní pravidlo nebo soubor pracovních pravidel, který vymezuje, která potvrzování daný postup provádí a kam se ukládají výsledky těchto potvrzování. Případně se uvede příslušný odkaz na právní předpisy, jejichž použití se ověřuje. Komise může na základě konzultace s členskými státy stanovit standardní soubor pracovních pravidel, která se mají používat.
          3. Všechny výsledky automatizovaného systému potvrzování, a to jak kladné, tak i záporné, se ukládají do databáze. Musí být možné okamžitě identifikovat jakékoli nesrovnalosti nebo případy porušení předpisů zjištěné prostřednictvím postupů potvrzování, jakož i následná opatření vyplývající z těchto nesrovnalostí. Musí být také možné získat informace o identifikaci rybářských plavidel a totožnosti velitelů plavidel nebo provozovatelů, u nichž byly nesrovnalosti a případy možného porušení předpisů zjištěny opakovaně v průběhu posledních tří let.
          4. Následná opatření vyplývající z nesrovnalostí zjištěných systémem potvrzování musí být spojena s výsledky potvrzování, přičemž se uvede datum potvrzení a následná opatření.
          Pokud je zjištěná nesrovnalost identifikována jako důsledek nesprávného zadání údajů, příslušný údaj se v databázi opraví, přičemž se údaje jasně označí jako opravené, a zároveň se uvede původní hodnota nebo položka a důvod opravy údaje.
          Pokud zjištěná nesrovnalost vede k přijetí následných opatření, výsledek potvrzování musí případně obsahovat odkaz na inspekční zprávu a následná opatření přijatá na jejím základě.
          Článek 146
          Přístup Komise
          1. Členské státy zajistí, aby Komise nebo subjekt jí určený měl kdykoli přístup v reálném čase k:
          a) veškerým údajům uvedeným v čl. 144 odst. 1 tohoto nařízení;
          b) veškerým pracovním pravidlům definovaným pro systém potvrzování, s uvedením definice, příslušných právních předpisů a místa, kde jsou uloženy výsledky potvrzování;
          c) veškerým výsledkům potvrzování a následným opatřením spolu s označením, zda byl údaj opraven, a případně s odkazem na příslušné řízení pro porušení právních předpisů.
          2. Členské státy zajistí, aby údaje uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) byly přístupné pro automatizovanou výměnu údajů prostřednictvím zabezpečených internetových služeb vymezených v článku 147 tohoto nařízení.
          3. Tyto údaje musí být k dispozici ke stažení v souladu s formátem pro výměnu údajů a všemi prvky údajů vymezenými v příloze XII a ve formátu XML. Další položky údajů, které musí být přístupné a nejsou vymezeny v příloze XII, musí být k dispozici ve formátu vymezeném v příloze XXXII.
          4. Komise nebo subjekt jí určený musí mít možnost stahovat za libovolné období a pro jakoukoli zeměpisnou oblast údaje uvedené v odstavci 1, které se týkají jednotlivého rybářského plavidla nebo seznamu rybářských plavidel.
          5. Na odůvodněnou žádost Komise dotyčný členský stát neprodleně opraví údaje, u kterých Komise zjistila nesrovnalosti. Dotyčný členský stát o této opravě neprodleně informuje ostatní příslušné členské státy.
          KAPITOLA II
          Internetové stránky členských států
          Článek 147
          Provozování internetových stránek a internetových služeb
          1. Pro účely úředních internetových stránek podle článků 115 a 116 nařízení o kontrolním režimu vytvoří členské státy internetové služby. Tyto internetové služby generují dynamický obsah v reálném čase na úředních internetových stránkách a poskytují automatický přístup k údajům. V případě potřeby přizpůsobí členské státy své stávající databáze nebo vytvoří databáze nové s cílem poskytnout požadovaný obsah internetových služeb.
          2. Tyto internetové služby umožní Komisi a subjektu jí určenému kdykoli stahovat všechny dostupné údaje uvedené v článcích 148 a 149 tohoto nařízení. Tento automatizovaný mechanismus stahování je založen na protokolu a formátu pro elektronickou výměnu údajů uvedeném v příloze XII. Internetové služby musí být vytvořeny v souladu s mezinárodními normami.
          3. Každá podstránka na úředních internetových stránkách uvedených v odstavci 1 obsahuje na levé straně menu, ve kterém jsou uvedeny hypertextové odkazy ke všem ostatním podstránkám. Ve spodní části podstránky je rovněž uvedena definice souvisejících internetových služeb.
          4. Internetové služby a internetové stránky jsou nasazeny centralizovaným způsobem a poskytují pouze jeden unikátní přístupový bod pro každý členský stát.
          5. Komise může stanovit společné normy, technické specifikace a postupy pro rozhraní internetových stránek, technicky slučitelné počítačové systémy a internetové služby mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným. Komise koordinuje proces vytváření těchto specifikací a postupů na základě konzultací s členskými státy.
          Článek 148
          Veřejně přístupné internetové stránky a internetové služby
          1. Veřejně přístupná část internetových stránek obsahuje přehledovou stránku a jednotlivé podstránky. Veřejná stránka s přehledem obsahuje seznam hypertextových odkazů uvedených v čl. 115 písm. a) až g) nařízení o kontrolním režimu a odkazujících na podstránky poskytující informace vyjmenované v uvedeném článku.
          2. Každá veřejná podstránka obsahuje alespoň jednu z položek informací uvedených v čl. 115 písm. a) až g) nařízení o kontrolním režimu. Podstránky jakož i související internetové služby musí obsahovat alespoň informace stanovené v příloze XXXIII.
          Článek 149
          Zabezpečené internetové stránky a internetové služby
          1. Zabezpečená část internetových stránek obsahuje přehledovou stránku a jednotlivé podstránky. Zabezpečená stránka s přehledem obsahuje seznam hypertextových odkazů uvedených v čl. 116 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu a odkazujících na podstránky poskytující informace vyjmenované v uvedeném článku.
          2. Každá zabezpečená podstránka obsahuje alespoň jednu z položek informací uvedených v čl. 116 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu. Podstránky jakož i související internetové služby musí obsahovat alespoň informace stanovené v příloze XXIV.
          3. Zabezpečené internetové stránky i zabezpečené internetové služby využívají elektronické certifikáty uvedené v čl. 116 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.
          HLAVA X
          PROVÁDĚNÍ
          KAPITOLA I
          Vzájemná pomoc
          Oddíl 1
          Obecná ustanovení
          Článek 150
          Oblast působnosti
          1. Tato kapitola stanoví podmínky, za nichž probíhá správní spolupráce mezi členskými státy navzájem, s třetími zeměmi, Komisí a subjektem jí určeným k zajištění účinného uplatňování nařízení o kontrolním režimu a tohoto nařízení. Nebrání členským státům v zavedení jiných forem správní spolupráce.
          2. Tato kapitola neukládá členským státům povinnost poskytovat si vzájemně pomoc, pokud by to bylo na újmu jejich vnitrostátnímu právnímu systému, veřejnému pořádku, bezpečnosti či jiným základním zájmům. Před zamítnutím žádosti o pomoc konzultuje dožádaný členský stát žádající členský stát, aby určil, zda lze pomoc poskytnout částečně s výhradou zvláštních podmínek. Nelze-li žádosti o pomoc vyhovět, jsou o této skutečnosti neprodleně vyrozuměny žádající členský stát a Komise nebo subjekt jí určený s uvedením důvodů.
          3. Touto kapitolou není dotčeno uplatňování pravidel v oblasti trestního řízení a vzájemné pomoci v trestních věcech v jednotlivých členských státech, včetně pravidel týkajících se utajení soudního vyšetřování.
          Článek 151
          Náklady
          Členské státy hradí vlastní náklady na vyřízení žádosti o pomoc a vzdávají se veškerých nároků na proplacení výdajů, které vznikly při uplatňování této hlavy.
          Článek 152
          Jediný orgán
          Jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu působí jako jediný styčný úřad odpovědný za uplatňování této kapitoly.
          Článek 153
          Následná opatření
          1. Pokud vnitrostátní orgány v reakci na žádost o pomoc podle této kapitoly nebo na základě výměny informací z vlastního podnětu rozhodnou o přijetí opatření, která lze provést pouze se souhlasem nebo na žádost soudního orgánu, sdělí dotyčnému členskému státu a Komisi nebo subjektu jí určenému veškeré informace o těchto opatřeních, které souvisí s porušením pravidel společné rybářské politiky.
          2. Toto sdělení musí nejprve povolit soudní orgán, je-li toto povolení nutné podle vnitrostátních právních předpisů.
          Oddíl 2
          Informace bez předchozí žádosti
          Článek 154
          Informace bez předchozí žádosti
          1. Pokud se určitý členský stát dozví o jakémkoli možném porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména o závažných porušeních uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, nebo má důvodné podezření, že k takovému porušení může dojít, neprodleně uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi nebo subjekt jí určený. V oznámení jsou uvedeny veškeré nezbytné informace a toto oznámení je doručeno prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.
          2. Přijme-li členský stát v souvislosti s porušením předpisů uvedeným v odstavci 1 donucovací opatření, uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi nebo subjekt jí určený prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.
          3. Veškerá oznámení podle tohoto článku je nutno učinit písemně.
          Oddíl 3
          Žádosti o pomoc
          Článek 155
          Definice
          Pro účely tohoto oddílu se "žádostí o pomoc" rozumí žádost zaslaná jedním členským státem jinému členskému státu nebo Komisí či subjektem jí určeným některému členskému státu, která se týká:
          a) informací včetně informací podle čl. 93 odst. 2 a 3 nařízení o kontrolním režimu;
          b) donucovacích opatření nebo
          c) doručení prostřednictvím správních orgánů.
          Článek 156
          Obecné požadavky
          1. Žádající členský stát zajistí, aby veškeré žádosti o pomoc obsahovaly dostatečné informace, aby dožádaný členský stát mohl žádosti vyhovět, včetně případných důkazů, které lze získat na území žádajícího členského státu.
          2. Žádosti o pomoc jsou omezeny na opodstatněné případy, kdy existuje přiměřený důvod pro domněnku, že došlo k porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména k závažným porušením uvedeným v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, a žádající členský stát není schopen získat požadované informace nebo přijmout požadovaná opatření vlastními prostředky.
          Článek 157
          Předávání žádostí a odpovědí
          1. Žádosti zasílá pouze jediný orgán žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjekt jí určený jedinému orgánu dožádaného členského státu. Stejným způsobem jsou sdělovány veškeré odpovědi.
          2. Žádosti o vzájemnou pomoc a příslušné odpovědi se podávají písemně.
          3. Jazyky použité při podávání žádostí a odpovědí dohodnou dotyčné jediné orgány před podáním žádosti. Nebylo-li dosaženo dohody, žádosti jsou předávány v úředním jazyce (jazycích) žádajícího členského státu a odpovědi v úředním jazyce (jazycích) dožádaného členského státu.
          Článek 158
          Žádosti o informace
          1. Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjektu jí určeného poskytne veškeré příslušné informace, které jsou nezbytné ke zjištění, zda došlo k porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména k závažným porušením předpisů uvedeným v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, nebo ke zjištění, zda existuje důvodné podezření, že by k nim mohlo dojít. Tyto informace jsou předávány prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.
          2. Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjektu jí určeného provede příslušná správní šetření týkající se činností, které představují nebo o nichž se žádající členský stát domnívá, že představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu. Dožádaný členský stát sdělí výsledky tohoto správního šetření žádajícímu členskému státu a Komisi nebo subjektu jí určenému.
          3. Na žádost žádajícího členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného může dožádaný členský stát povolit, aby příslušný úředník žádajícího členského státu doprovázel úředníky dožádaného členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného v průběhu správních šetření uvedených v odstavci 2. Pokud vnitrostátní předpisy v oblasti trestního řízení omezují určité úkony na úředníky výhradně určené vnitrostátními právními předpisy, úředníci žádajícího členského státu se na těchto úkonech nepodílejí. V žádném případě se neúčastní prohlídek prostor nebo úředního výslechu osob podle trestního práva. Úředníci žádajícího členského státu přítomní v dožádaném členském státě musí být schopni kdykoli předložit písemné oprávnění potvrzující jejich totožnost a úřední funkci.
          4. Na žádost žádajícího členského státu mu dožádaný členský stát poskytne veškeré doklady nebo ověřené opisy, které má k dispozici a které se týkají porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažných porušení uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          5. Standardní formulář pro výměnu informací na základě žádosti je stanoven v příloze XXXIV.
          Článek 159
          Žádosti o donucovací opatření
          1. Na základě důkazů podle článku 156 tohoto nařízení přijme dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s cílem dosáhnout na svém území nebo v námořních vodách, které patří pod jeho svrchovanost nebo do jeho jurisdikce, ukončení porušování pravidel společné rybářské politiky nebo závažných porušení uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Při přijímání donucovacích opatření uvedených v odstavci 1 může dožádaný členský stát konzultovat žádající členský stát, Komisi nebo subjekt jí určený.
          3. Dožádaný členský stát informuje o přijatých opatřeních a jejich účinku žádající členský stát, ostatní dotčené členské státy, Komisi nebo subjekt jí určený prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.
          Článek 160
          Lhůta pro odpověď na žádosti o informace a donucovací opatření
          1. Dožádaný členský stát poskytne informace podle čl. 158 odst. 1 a čl. 159 odst. 3 tohoto nařízení co nejrychleji, nejpozději však do 4 týdnů ode dne obdržení žádosti. Dožádaný a žádající členský stát, Komise nebo subjekt jí určený mohou schválit jiné lhůty.
          2. Není-li dožádaný členský stát schopen zaslat odpověď na žádost ve stanovené lhůtě, sdělí žádajícímu členskému státu, Komisi nebo subjektu jí určenému písemně důvod neposkytnutí odpovědi a uvede, do kdy bude podle svého názoru schopen odpovědět.
          Článek 161
          Žádosti o doručení prostřednictvím správních orgánů
          1. Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu a v souladu se svými vnitrostátními pravidly upravujícími doručování podobných dokumentů a rozhodnutí doručí adresátovi veškeré dokumenty a rozhodnutí vydané v oblasti, na niž se vztahuje společná rybářská politika, zejména ohledně otázek upravených nařízením o kontrolním režimu nebo tímto nařízením, které pocházejí od správních orgánů žádajícího členského státu a mají být doručeny na území dožádaného členského státu.
          2. Žádosti o doručení se podávají pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XXXV tohoto nařízení.
          3. Dožádaný členský stát předá žádajícímu členskému státu svou odpověď neprodleně po doručení prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení. Odpověď se poskytuje pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XXXVI tohoto nařízení.
          Oddíl 4
          Vztahy s Komisí nebo subjektem jí určeným
          Článek 162
          Komunikace mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným
          1. Každý členský stát sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému co nejdříve poté, co je má k dispozici, informace, které považuje za důležité a které se týkají metod, postupů nebo zjištěných trendů, jež jsou používány nebo ohledně nichž existuje podezření z používání v případech porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména při závažných porušeních uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          2. Komise nebo subjekt jí určený sdělí členským státům co nejdříve poté, co je získá, informace, které jim pomohou při vymáhání nařízení o kontrolním režimu nebo tohoto nařízení.
          Článek 163
          Koordinování Komisí nebo subjektem jí určeným
          1. Pokud se členský stát dozví o činnostech, které představují nebo které se jeví jako porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména jako závažná porušení uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, a které mají zvláštní význam na úrovni Unie, sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému co nejdříve důležité informace potřebné ke zjištění příslušných skutečností. Komise nebo subjekt jí určený tyto informace předá ostatním dotčeným členským státům.
          2. Pro účely odstavce 1 se činnosti, které představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, považují za zvláště významné na úrovni Evropské unie, zejména pokud:
          a) mají nebo by mohly mít spojitost v jednom nebo více členských státech nebo
          b) se členskému státu jeví jako pravděpodobné, že obdobné činnosti probíhají rovněž v jiných členských státech.
          3. Pokud se Komise nebo subjekt jí určený domnívají, že se činnosti, jež představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, uskutečňují v jednom či více členských státech, uvědomí o tom dotyčné členské státy, které co nejdříve provedou šetření. Dotyčné členské státy co nejdříve sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému zjištění vyplývající z těchto šetření.
          Oddíl 5
          Vztahy s třetími zeměmi
          Článek 164
          Výměna informací s třetími zeměmi
          1. Pokud členský stát obdrží informace od třetí země nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, které jsou důležité pro účinné uplatňování nařízení o kontrolním režimu a tohoto nařízení, sdělí tyto informace prostřednictvím jediného orgánu ostatním členským státům, Komisi nebo subjektu jí určenému, pokud mu to dovolují dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu.
          2. Informace obdržené podle ustanovení této kapitoly mohou být členským státem sděleny třetí zemi nebo regionální organizaci pro řízení rybolovu prostřednictvím jeho jediného orgánu na základě dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo v souladu s pravidly dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu. Toto sdělení se uskuteční po konzultaci s členským státem, který informace původně poskytl, a v souladu s právními předpisy EU a jednotlivých členských států týkajícími se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
          3. Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných ujednání, jichž je Unie smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou, sdělit příslušné informace týkající se porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ostatním stranám těchto dohod, organizací nebo ujednání s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl.
          KAPITOLA II
          Povinnost podávat zprávy
          Článek 165
          Formát a lhůty pro zprávy
          1. Při vypracování zprávy podávané jednou za pět let podle čl. 118 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu používají členské státy údaje vymezené v příloze XXXVII.
          2. Zprávu s uvedením pravidel použitých při vypracování zpráv o základních údajích podle čl. 118 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu je nutno zaslat šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy zašlou novou zprávu, kdykoli se tato pravidla změní.
          HLAVA XI
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 166
          Zrušení předpisů
          1. Nařízení (EHS) č. 2807/83, nařízení (EHS) č. 3561/85, nařízení (EHS) č. 493/87, nařízení (EHS) č. 1381/87, nařízení (EHS) č. 1382/87, nařízení (EHS) č. 2943/95, nařízení (ES) č. 1449/98, nařízení (ES) č. 2244/2003, nařízení (ES) č. 1281/2005, nařízení (ES) č. 1042/2006, nařízení (ES) č. 1542/2007, nařízení (ES) č. 1077/2008 a nařízení (ES) č. 409/2009 se zrušují.
          2. Nařízení (ES) č. 356/2005 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2012.
          3. Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 167
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie s výjimkou hlavy VII, která vstupuje v platnost dne 1. července 2011.
          Hlava II kapitola III a hlava IV kapitola 1 se však použijí ode dne 1. ledna 2012. V souladu s čl. 124 písm. c) nařízení o kontrolním režimu a s předcházejícím odstavcem se hlava VII použije ode dne 1. ledna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          [5] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 339, 18.12.1985, s. 29.
          [8] Úř. věst. L 50, 19.2.1987, s. 13.
          [9] Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.
          [10] Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 11.
          [11] Úř. věst. L 308, 21.12.1995, s. 15.
          [12] Úř. věst. L 192, 8.7.1998, s. 4.
          [13] Úř. věst. L 56, 2.3.2005, s. 8.
          [14] Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.
          [15] Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 3.
          [16] Úř. věst. L 187, 8.7.2006, s. 14.
          [17] Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 56.
          [18] Úř. věst. L 295, 4.11.2008, s. 3.
          [19] Úř. věst. L 123, 19.5.2009, s. 78.
          [20] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59
          [21] Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
          [22] Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 21.
          [23] Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9.
          [24] Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 19.
          [25] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.
          [26] Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.
          [27] Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
          [28] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [29] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [30] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
          [31] Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 6.
          [32] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [33] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.
          [34] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          [35] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Tabulka 1
          Třímístné písmenné kódy úpravy produktů
          Třímístný písmenný kód úpravy produktu | Úprava | Popis |
          CBF | File z celé tresky (escalado) | HEA s kůží, páteří, ocasem |
          CLA | Klepeta | Pouze klepeta |
          DWT | Kód ICCAT | Bez žaber, vykuchané, bez části hlavy, bez ploutví |
          FIL | Filetované | HEA+GUT+TLD+vykostěné, z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny |
          FIS | Filetované a stažené filety | FIL+SKI Z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny |
          FSB | Filetované s kůží a kostmi | Filetované s kůží a kostmi |
          FSP | Filetované, bez kůže, s příčnými kostmi | Filetované, bez kůže a s příčnými kostmi |
          GHT | Vykuchané, bez hlav a ocasů | GUH+TLD |
          GUG | Vykuchané a bez žaber | Odstranění vnitřností a žaber |
          GUH | Vykuchané a bez hlav | Odstranění vnitřností a hlavy |
          GUL | Vykuchané s ponechanými játry | GUT bez odstranění jater |
          GUS | Vykuchané, stažené a bez hlav | GUH+SKI |
          STS | Vykuchané | Odstranění všech vnitřností |
          HEA | Bez hlav | Odstraněná hlava |
          JAP | Japonský řez | Příčným řezem odstraněny všechny části od hlavy k břichu |
          JAT | Japonský řez bez ocasu | Japonský řez, odstranění ocasu |
          LAP | Laponská | Dvojitý filet, HEA, s kůží, ocasem a ploutvemi |
          LVR | Játra | Pouze játra; v případě celkové úpravy uvést kód LVR-C |
          OTH | Jiné | Jakákoliv jiná úprava [1] |
          ROE | Jikry | Pouze jikry; v případě celkové úpravy uvést kód ROE-C |
          SAD | Sušené nasolené | Odstraněná hlava s kůží, páteří, ocasem a přímo nasolené |
          SAL | Mírně mokrosolené | CBF+nasolené |
          SGH | Nasolené, vykuchané a bez hlavy | GUH+nasolené |
          SGT | Nasolené vykuchané | GUT+nasolené |
          SKI | Stažené | Odstraněná kůže |
          SUR | Surimi | Surimi |
          TAL | Ocas | Pouze ocas |
          TLD | Bez ocasu | Odstraněný ocas |
          TNG | Jazyk | Pouze jazyk; v případě celkové úpravy uvést kód TNG-C |
          TUB | Pouze trup | Pouze trup (oliheň) |
          WHL | Vcelku | Bez zpracování |
          WNG | Křídla | Pouze křídla |
          Tabulka 2
          Stav zpracování
          KÓD | STAV |
          ALI | Živé |
          BOI | Vařené |
          DRI | Sušené |
          FRE | Čerstvé |
          FRO | Zmrazené |
          SAL | Nasolené |
          [1] Pokud velitel rybářského plavidla použije v prohlášení o vykládce nebo v prohlášení o překládce kód úpravy "OTH" (ostatní), podá přesný popis toho, co úprava "OTH" znamená.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE PRO LICENCE K RYBOLOVU
          1. ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE [1]
          Číslo v rejstříku loďstva Unie [2]
          Název rybářského plavidla [3]
          Stát vlajky / země registrace [3]
          Přístav registrace (název a národní kód [3])
          Vnější označení [3]
          Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS [4])
          2. DRŽITEL LICENCE / VLASTNÍK RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [2] / ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [2]
          Jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby a jejich adresa
          3. VLASTNOSTI RYBOLOVNÉ KAPACITY
          Výkon motoru (kW) [5]
          Prostornost (GT) [6]
          Celková délka [6]
          Hlavní lovné zařízení [7]
          Pomocná lovná zařízení [7]
          DALŠÍ PŘÍPADNÁ VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ
          [1] Tyto údaje se uvedou v licenci k rybolovu až v okamžiku, kdy je plavidlo zapsáno do rejstříku rybářského loďstva Unie v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25)
          [2] V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.
          [3] U plavidel s názvem.
          [4] V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004 pro plavidla, od nichž se požaduje, aby měla IRCS.
          [5] V souladu s nařízením (ES) č. 2930/86.
          [6] In accordance with Regulation (EC) No 2930/86. This information shall be indicated on the fishing licence only at the moment when the vessel is registered in the Union fishing fleet register in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 26/2004.
          [7] Podle Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovných zařízení (ISSCFCG).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE PRO OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU
          A. IDENTIFIKACE
          1. Číslo v rejstříku loďstva Unie [1]
          2. Název rybářského plavidla [2]
          3. Vnější registrační písmena a čísla [1]
          B. PODMÍNKY RYBOLOVU
          1. Datum vydání:
          2. Doba platnosti:
          3. Podmínky oprávnění včetně případných druhů, oblasti rybolovu a lovného zařízení:
          …
          …
          …
          | Od ../../.. do ../../.. | Od ../../.. do ../../.. | Od ../../.. do ../../.. | Od ../../.. do ../../.. | Od ../../.. do ../../.. | Od ../../.. do ../../.. |
          Oblasti | | | | | | |
          Druh | | | | | | |
          Lovné zařízení | | | | | | |
          Další podmínky | | | | | | |
          Jakékoli další požadavky vyplývající z žádosti o oprávnění k rybolovu
          [1] V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.
          [2] U plavidel s názvem.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          ZNAKY SIGNÁLNÍCH BÓJÍ
          +++++ TIFF +++++
          ZÁPADNÍ KONCOVÉ SIGNÁLNÍ BÓJE
          +++++ TIFF +++++
          VÝCHODNÍ KONCOVÉ SIGNÁLNÍ BÓJE
          +++++ TIFF +++++
          VNITŘNÍ SIGNÁLNÍ BÓJE
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          FORMÁT ELEKTRONICKÉHO PŘENOSU ÚDAJŮ Z VMS ČLENSKÝM STÁTEM VLAJKY POBŘEŽNÍMU ČLENSKÉMU STÁTU
          A. Obsah hlášení o poloze a definice datových prvků
          Kategorie | Datový prvek | Kód | Druh | Obsah | Povinné (M) / Nepovinné (O) | Definice |
          Systémové údaje | Začátek záznamu | SR | | | M | Označuje začátek záznamu |
          | Konec záznamu | ER | | | M | Označuje konec záznamu |
          Údaje týkající se zprávy | Adresa příjemce | AD | 3 písmenné znaky [3] | ISO 3166-1 alfa-3 | M | Adresa pobřežního členského státu přijímajícího zprávu. Kód země ISO alfa-3 |
          | Odesílatel | FR | 3 písmenné znaky [3] | ISO 3166-1 alfa-3 | M | Kód země ISO alfa-3 členského státu vlajky přenášejícího zprávu |
          | Druh zprávy | TM | 3 písmenné znaky [3] | Kód | M | První tři písmena druhu zprávy (POS – pro hlášení o poloze) |
          | Datum | DA | 8 číselných znaků [3] | RRRRMMDD | M | Rok, měsíc a den přenosu |
          | Čas | TI | 4 číselné znaky [3] | HHMM | M | Čas přenosu (v UTC) |
          Údaje o registraci rybářského plavidla | Číslo v rejstříku loďstva EU | IR | 12 písmenné znaky [3] | ISO 3166-1 alfa–3+9 písmenné znaky [3] | O [1] | Číslo v rejstříku loďstva Evropské unie složené z kódu členského státu (kód země ISO alfa-3) a jedinečného kódu rybářského plavidla |
          | Stát vlajky | FS | 3 písmenné znaky [3] | ISO 3166-1 alfa-3 | M | Kód země ISO alfa-3 členského státu plavidla |
          | Rádiová volací značka | RC | 7 písmenné znaky [3] | Kód IRCS | M | Mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla |
          | Název rybářského plavidla | NA | 30 písmenných znaků [3] | ISO 8859-1 | O | Název rybářského plavidla |
          | Vnější registrační číslo | XR | 14 písmenných znaků [3] | ISO 8859-1 | O | Číslo rybářského plavidla uvedené na boku |
          Údaje týkající se činnosti | Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření) | LT | 7 písmenných znaků [3] | +/-DD.ddd | M | Zeměpisná šířka rybářského plavidla v okamžiku přenosu vyjádřená v desetinách stupně pomocí systému zeměpisných souřadnic WGS84 [2] |
          | Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření) | LG | 8 písmenných znaků [3] | +/-DDD.ddd | M | Zeměpisná délka v okamžiku přenosu vyjádřená v desetinách stupně pomocí systému zeměpisných souřadnic WGS84. Přesnost se udává na 3 desetinná místa. Poloha na západní zeměkouli je záporná [2] |
          | Rychlost | SP | 3 číselné znaky [3] | Uzly [3] 10 | M | Rychlost rybářského plavidla v desetinách uzlů např. / / SP/105 = 10,5 uzlu |
          | Kurz | CO | 3 číselné znaky [3] | Stupnice 360° | M | Kurz rybářského plavidla 360° stupnice, např. //CO/270 = 270° |
          | Číslo výjezdu | TN | 3 číselné znaky [3] | 001-999 | O | Pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce |
          B. Struktura hlášení o poloze
          Každý přenos údajů je uspořádán takto:
          - dvojité lomítko (//) a písmena "SR" dvojité lomítko (//) a písmena
          - dvojité lomítko (//) a kód označují začátek datového prvku,
          - jednoduché lomítko (/) označuje oddělení kódu od údaje,
          - dvojice údajů jsou odděleny mezerou,
          - písmena "ER" a dvojité lomítko (//) označují konec záznamu.
          [1] Povinné pro rybářská plavidla Evropské unie.
          [2] Znaménko plus (+) není třeba přenášet, počáteční nuly lze vynechat.
          [***] Třímístné písmenné kódy ISO pro mezinárodní organizace jsou tyto:XEUEvropská komiseXFACFCAXNWNAFOXNENEAFCXICICCATXCACCAMLR.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          VZOR KOMBINOVANÉHO LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE
          Č. …
          LODNÍ DENÍK EVROPSKÉ UNIE
          Den
          Měsíc
          Hodina
          Rok 20– ,
          Vyplutí (4Ì 1 1 1 1 1 1 z 1 1
          Návrat (5) 1 1 1 1 1 1 do 1 1
          Vykládka (6) 1 1 1 1 1 1 v 1 1
          Název plavidla (plavidel) (1)
          Vnější identifikace (2)
          Mezinárodní rádiová volací značka (mezinárodní rádiové volací značky) (1)
          Jméno velitele (velitelů) (3)
          1
          Adresa (adresy)
          1
          1
          Lovné zařízení (8)
          1 1
          Velikost ok (9)
          1 1
          Rozměr (10)
          1 1
          V případě překládky (7)
          Den 1 1
          Měsíc 1 1 1 1
          Jméno a rádiová volací značka (existuje-li)
          Vnější identifikace
          Státní příslušnost přijímajícího rybářského plavidla
          Datum
          (11)
          Počet rybolovných operací
          (12)
          Doba rybolovu
          (13)
          Poloha (14)
          Úlovky podle druhů uchovávané na palubě v kilogramech živé hmotnosti nebo počet jednotek (15)2
          Statistický obdélník
          Oblast ICES/NAFO/CECAF/CFGM
          Rybolovná oblast nečlenských států
          Uveďte hmotnost jednotky příslušného druhu v kilogramech živé váhy
          Iniciály
          Úprava ryb (17)
          Množství (19)
          Úprava ryb (17)
          Množství (19)
          Úprava ryb (17)
          Množství (19)
          Úprava ryb (17)
          Oblast ICES/NAFO/CECAF/CFGM
          (22)
          Rybolovná oblast nečlenských států
          (22)
          Estimated total discards (16)
          Prohlášení o vykládce/překládce (*) / (18) v kilogramech nebo použité jednotce: rovná se … kilogramům.
          Podpis
          Velitel/zástupce Π (20)
          AJméno a adresa zástupce (použije-li se) (21)
          Jméno a adresa zástupce (použije-li se) (21)
          (*) Nehodící se škrtněte. Poznámky:_
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          VZOR LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE A PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O VYKLÁDCE / PŘEKLÁDCE
          (STŘEDOZEMNÍ MOŘE)
          Č.
          Vnitřní číslo v rejstříku loďstva
          Lodní deník rybolovu č.
          Rok
          Číslo rybářského výjezdu
          Název plavidla (plavidel) (1)(7)
          Rádiová volací značka (1)(7)
          Vnější identifikace (2)(7)
          Jméno velitele (3)
          Den (4) (5) (6) (7) (11)
          Měsíc (4) (5) (6) (7) (11)
          Hodina (4) (5) (6) (7) (11)
          Přístav (4)(5)(6)
          Vyplutí (4)
          Plavidlo s párovými vlečnými sítěmi
          Adresa
          Připlutí (5)(6)(7)
          Překládka (7)
          Vykládka (5)(6)(7)
          Úlovky podle druhu uchovávané na palubě a vyložené/přeložené v kg ekvivalentu živé hmotnosti (15)
          Druh v kilogramech (17)
          Lovné zařízení (8)
          Rozměry (10)
          Počet
          Velikost ok (9)
          Počet rybolovných operací (12)
          Lov vlečnou sítí / doba ponoření (13)
          Rybolovná oblast (14) (22)
          Výměty (16)
          Úprava ryb
          Připomínky
          Podpis
          Já, níže podepsaný, tímto potvrzuji, že všechny záznamy jsou úplné, pravdivé a přesné.
          Datum:
          Podpis (20)(21)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          LODNÍ DENÍK RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE PRO PODOBLAST NAFO 1 A DIVIZI ICES Va) A XIV
          Název rybářského plavidla/vnější identifikace/IRCS | | Datum | Oblast NAFO/divize ICES |
          | | Den | Měsíc | Rok | |
          |
          | | | | | | | | | | | | | |
          Čas zahájení vlečení sítí (GMT) | Čas ukončení vlečení sítí (GMT) | Hodiny rybolovu | Poloha při zahájení vlečení | Druh lovného zařízení | Počet použitých sítí nebo šňůr | Velikost ok | Úlovky podle druhu (kilogramy – živá hmotnost) |
          Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | NAFO/divize ICES | | Treska (101) | Okouník (103) | Platýs černý (118) | Platýs (120) | Sumec (340) | Huňáček (340) | Kreveta (639) | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Ponechané | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | Výměty | | | | | | | | | |
          | Mezisoučet za den | Ponechané | | | | | | | | | |
          Výměty | | | | | | | | | |
          Celkem za výjezd | Ponechané | | | | | | | | | |
          Výměty | | | | | | | | | |
          Zaokrouhlená hmotnost (v kilogramech živé hmotnosti) dnes zpracovaných ryb určených k lidské spotřebě | | | | | | | | | | |
          Zaokrouhlená hmotnost (v kilogramech živé hmotnosti) dnes zpracovaných ryb určených k výrobě rybí moučky/rybího oleje | | | | | | | | | | |
          Celkem |
          Poznámky | | Podpis velitele |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IX
          PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O VYKLÁDCE/PŘEKLÁDCE [1]NEBO PROHLÁŠENÍ PODOBLASTI NAFO 1 A DIVIZE ICES Va) A XIV
          Název rybářského plavidla/vnější identifikační číslo (1) | IRCS (2) | (3) V případě překládky Název a/nebo volací značka, vnější Identifikace a státní příslušnost přijímajícího rybářského plavidla: |
          | Den | Měsíc | Hodina | Rok | 2.0 … | Jméno zástupce: | Jméno velitele: |
          Vyplutí (4) | | | | z | | | |
          Návrat (5) | | | do | | | |
          Vykládka (6) | | | | | | Podpis: | Podpis: |
          Uveďte hmotnost v kilogramech nebo použitých jednotkách (např. bedna, koš) a vyložené množství v kilogramech této jednotky: | | kilogramů (18) (19) |
          Druh | ICES/NAFO [1] | Rybolovná oblast nečlenských zemí | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) | Úprava (17) |
          Vcelku | Vykuchané | Bez hlavy | Filetované | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          | | | | | | | | | | | | |
          [*] Nehodící se škrtněte.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA X
          POKYNY PRO VELITELE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL EVROPSKÉ UNIE POVINNÝCH VYPLŇOVAT A PŘEDKLÁDAT LODNÍ DENÍK RYBOLOVU A VYPLŇOVAT A PŘEDKLÁDAT PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A/NEBO PŘEKLÁDCE V PAPÍROVÉ PODOBĚ
          1. Údaje z lodního deníku rybolovu pro rybářská plavidla podle vzorů uvedených v příloze VI, VII a VIII
          1.1 V lodním deníku rybolovu jsou zaznamenány (pod odpovídajícími čísly) tyto všeobecné údaje o plavidle nebo případně plavidlech:
          Údaje týkající se rybářského plavidla (rybářských plavidel) a dnů výjezdu |
          Referenční číslo lodního deníku rybolovu | Název datového prvku (M = Povinný) (O = Nepovinný) | Popis a/nebo časový plán, který se má zaznamenat |
          (1) | Název rybářského plavidla (rybářských plavidel) a radiová volací značka (M) | Zaznamená se na první řádce. V případě rybolovu v páru se název druhého rybářského plavidla a jméno jeho velitele, jeho státní příslušnost, jakož i vnější identifikační číslo, uvedou pod údaji o plavidle, pro které je lodní deník veden. |
          (2) | Vnější identifikace (M) | Vnější registrační písmena a číslice jsou vyznačeny na trupu. |
          (3) | Jméno a adresa velitele (M) | Uvede se příjmení, jméno a adresa velitele (název ulice, číslo, obec, členský stát). Velitel(é) dalšího rybářského plavidla (dalších rybářských plavidel) musí rovněž vést lodní deník, v němž bude uvedeno odlovené množství a množství uchovávané na palubě způsobem, aby nedocházelo k dvojímu započítání úlovků. |
          (4) | Den, měsíc, hodina (místní) a přístav vyplutí (M) | Zaznamená se před vyplutím rybářského plavidla z přístavu. |
          (5) | Den, měsíc, hodina (místní) a přístav návratu (M) | Zaznamená se před vplutím do přístavu. |
          (6) | Datum a přístav vykládky, pokud se liší od (5) (M) | Zaznamená se před vplutím do přístavu vykládky. |
          (7) | Datum, název, rádiová volací značka, státní příslušnost a vnější identifikační číslo (registrační číslo) přijímajícího rybářského plavidla (M) | Vyplňuje se v případě překládky. |
          Údaje o zařízeních
          (8) | Lovné zařízení (M) | Druh zařízení se uvede s použitím kódů podle sloupce 1 přílohy XI. |
          (9) | Velikost ok (M) | Uvádí se v milimetrech. |
          (10) | Rozměry (O) | Velikost a rozměry lovných zařízení se udávají podle specifikací v sloupci 2 přílohy XI. |
          Údaje o rybolovných operacích
          (11) | Datum (M) | Datum za každý den na moři se zaznamenává do nového řádku a musí odpovídat každému dni na moři. |
          (12) | Počet rybolovných operací (M) | Počet rybolovných operací se udává podle specifikací v sloupci 3 přílohy XI (M). |
          (13) | Trvání rybolovu (O) | Udává se celkový čas strávený vyhledáváním (např. pomocí sonaru) nebo rybolovem, který se rovná počtu hodin strávených na moři, od něhož se odečte čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu. |
          (14) | Poloha (M) | Příslušná zeměpisná oblast úlovku se uvede pomocí statistického obdélníku, v němž byla odlovena většina úlovků, spolu s odkazem na příslušnou divizi nebo subdivizi ICES a podoblast CECAF, GFCM nebo NAFO. (M) Příklady: Divize ICES, podoblast CECAF, GFCM nebo NAFO, divize NEAFC: odkazujte na mapy, které jsou znázorněny na deskách lodního deníku, a uveďte kód každé divize u příslušného použitého statistického obdélníku, např. IVa, VIb, VIId."Statistický obdélník": odkazujte na statistické obdélníky ICES, které jsou uvedeny na mapách na deskách lodního deníku. Tyto obdélníky jsou ohraničeny zeměpisnými šířkami a délkami v celých číslech pro stupně nebo celých číslech pro stupně plus 30' pro zeměpisné šířky a v celých číslech pro stupně zeměpisné délky. Pomocí kombinací čísel a písmena uveďte statistický obdélník, ve kterém byla odlovena převážná většina úlovků (např. oblast mezi 56° a 56°30' severní šířky a mezi 6° a 7° východní délky odpovídá kódu ICES 41/F6). |
          (M) Nepovinné položky však mohou být uvedeny pro všechny statistické obdélníky, ve kterých rybářské plavidlo během dne lovilo. (O) |
          "Oblast rybolovu třetí země": uveďte rybolovnou oblast (rybolovné oblasti) nečlenských států nebo vod, které nespadají pod svrchovanost nebo pravomoc žádného státu používajícího kód země ISO alfa 3-3166. např. NORNorskoFROFaerské ostrovyCANKanadaISLIslandINTvolné moře(M) |
          (15) | Odlovená množství a množství uchovávaná na palubě (M) | Jakmile množství jednotlivých druhů ryb uchovávané na palubě překročí ekvivalent 50 kg živé hmotnosti, musí se zaznamenat do lodního deníku rybolovu. Tato množství zahrnují množství, která jsou rezervována pro spotřebu posádky plavidla. Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb. Úlovek každého druhu se zaznamená v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti. (O) Pokud jsou úlovky skladovány v koších, bednách, kbelících, lepenkových krabicích, vacích, pytlích, blocích nebo jiných kontejnerech, zaznamená se čistá hmotnost použité jednotky v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti i přesný počet těchto jednotek. Jinak lze zaznamenat v kilogramech živé hmotnosti úlovek uchovávaný na palubě v těchto jednotkách. Pokud nestačí počet sloupců, použije se nová stránka. |
          (16) | Odhady výmětů (M) | Zaznamená se množství jednotlivých druhů výmětů nad 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti. Výměty druhů, které byly uloveny za účelem použití jako živá návnada a které jsou zaznamenány v lodním deníku rybolovu v oddílu 15, se též zaznamenávají. |
          2. Pokyny pro prohlášení o vykládce/překládce
          2.1. Vzory uvedené v přílohách VI a IX (pro vykládky nebo překládky v NAFO 1 a ICES Va)
          2.2. Požadované informace
          U vyložených nebo přeložených produktů rybolovu, které byly zváženy s použitím systémů schválených příslušnými orgány členských států, buď na předávajícím nebo na přijímajícím rybářském plavidle, se v prohlášení o vykládce/překládce uvede u jednotlivých druhů skutečná hmotnost vyložených či přeložených množství v kilogramech hmotnosti produktu spolu s těmito údaji:
          a) úprava ryb (lodní deník rybolovu – č. 17);
          b) měrná jednotka pro vyložená množství (lodní deník rybolovu – č. 18); uveďte hmotnost jednotky v kilogramech hmotnosti produktu. Tato jednotka se může lišit od jednotky použité v lodním deníku rybolovu;
          c) celková hmotnost podle vyložených nebo přeložených druhů (lodní deník rybolovu – č. 19); uveďte hmotnost skutečně vyložených nebo přeložených množství u všech druhů;
          d) tato hmotnost odpovídá hmotnosti ryb ve stavu, v jakém byly vyloženy, tj. po případném zpracování produktu na palubě; následně příslušné orgány členských států použijí vyrovnávací koeficienty pro výpočet ekvivalentu živé hmotnosti;
          e) podpis velitele (20);
          f) případně podpis, jméno a adresa zástupce (21);
          g) divize ICES / podoblast NAFO/CECAF/GFCM/podoblast Černého moře / oblast Francouzské Guyany (oblast FAO 31) nebo oblast řízení rybolovu a oblast rybolovu třetí země (lodní deník rybolovu – č. 22). To se použije stejným způsobem jako pro výše uvedený odkaz č. 14.
          3. Dodatečné pokyny pro velitele rybářských plavidel Evropské unie o celkové délce 10 metrů nebo větší, na něž se nevztahují ustanovení článku 9 nařízení o kontrolním režimu, systém sledování plavidel, ani povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu v elektronické podobě v souladu s článkem 15 nařízení o kontrolním režimu, a kteří jsou povinni zaznamenávat intenzitu rybolovu do lodního deníku rybolovu
          Tyto pokyny se použijí na velitele rybářských plavidel Evropské unie, kteří jsou podle předpisů Evropské unie povinni zaznamenávat čas strávený rybolovem, na nějž se vztahují režimy intenzity rybolovu:
          a) všechny informace požadované podle tohoto oddílu se zaznamenávají do lodního deníku rybolovu pod čísla 15 a 16;
          b) čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);
          c) druhy se zaznamenávají pomocí třímístných písmenných kódů FAO pro druhy ryb.
          3.1. Údaje o intenzitě rybolovu
          a) Křižování oblasti intenzity
          Křižuje-li oprávněné rybářské plavidlo oblast intenzity, aniž by vykonávalo rybolovné činnosti v této oblasti, vyplní se do lodního deníku rybolovu dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:
          - datum,
          - oblast intenzity,
          - datum a čas každého vplutí/vyplutí,
          - poloha každého vplutí a vyplutí v zeměpisné šířce a délce,
          - úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí,
          - slovo "křižování".
          b) Vplutí do oblasti intenzity
          Vpluje-li rybářské plavidlo do oblasti intenzity, ve které by mohlo vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:
          - datum,
          - slovo "vplutí"
          - oblast intenzity,
          - poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,
          - čas vplutí,
          - úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí a
          - cílové druhy.
          c) Vyplutí z oblasti intenzity
          Vyplouvá-li plavidlo z oblasti intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a vplouvá-li do jiné oblasti intenzity, ve které zamýšlí vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:
          - datum,
          - slovo "vplutí",
          - poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,
          - nová oblast intenzity,
          - čas vyplutí/vplutí,
          - úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí a
          - cílové druhy.
          Opouští-li rybářské plavidlo oblast intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a v této oblasti intenzity již nebude vykonávat další rybolovné činnosti, musí být vyplněna dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:
          - datum,
          - slovo "vyplutí",
          - poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,
          - oblast intenzity,
          - čas vyplutí,
          - úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí a
          - cílové druhy.
          Rybolov napříč oblastmi, pokud plavidlo vykonává rybolovné činnosti napříč několika oblastmi [1].
          Vykonává-li rybářské plavidlo rybolovné činnosti napříč oblastmi, musí být vyplněna dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:
          - datum,
          - slova "napříč oblastmi",
          - čas prvního vyplutí a oblast intenzity,
          - poloha prvního vplutí v zeměpisné šířce a délce,
          - čas posledního vplutí a oblast intenzity,
          - poloha posledního vyplutí v zeměpisné šířce a délce,
          - úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí a
          - cílové druhy.
          d) Kromě toho u rybářských plavidel, která manipulují s pasivními lovnými zařízeními:
          Pokud rybářské plavidlo umisťuje nebo opětovně umisťuje pasivní lovné zařízení, do této řádky se vyplní tyto údaje:
          - datum,
          - oblast intenzity,
          - poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,
          - slova "umístění" nebo "opětovné umístění",
          - čas.
          Jakmile rybářské plavidlo ukončí operace, při nichž použilo pevné lovné zařízení, vyplní se:
          - datum,
          - oblast intenzity,
          - poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,
          - slovo "ukončení",
          - čas.
          3.2. Údaje týkající se sdělení o plavbě plavidla
          Je-li rybářské plavidlo provozující rybolovné činnosti povinno podávat příslušným orgánům hlášení o intenzitě rybolovu v souladu s článkem 28 nařízení o kontrolním režimu, zaznamenají se kromě údajů uvedených v bodě 3.1 tyto údaje:
          a) datum a čas hlášení;
          b) zeměpisná poloha rybářského plavidla v zeměpisné šířce a délce;
          c) použitý komunikační prostředek a případně použitou rádiovou stanici a
          d) místo nebo místa určení hlášení.
          [1] Plavidla, která zůstávají ve vzdálenosti do 5 námořních mil od hranic mezi dvěma oblastmi intenzity, musejí během 24 hodin zaznamenat první vplutí a poslední vyplutí.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XI
          KÓDY LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ A RYBOLOVNÝCH OPERACÍ
          Druh lovného zařízení | Sloupec 1 Kód | Sloupec 2 Velikost/počet (v metrech) (nepovinné) | Sloupec 3 Počet ponorů za každý den (povinné) |
          Vlečné sítě s rozpěrnými deskami | OTB | Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření) | Počet ponorů zařízení |
          Vlečné sítě na humry | TBN |
          Vlečné sítě na garnáty | TBS |
          Vlečné sítě pro lov při dně (blíže neurčeno) | TB |
          Vlečná síť vlečená pomocí výložníku na boku lodi | TBB | Délka výložníku x počet výložníků | Počet ponorů zařízení |
          Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami | OTT | Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření) x počet vlečných sítí | Počet ponorů zařízení |
          Párová vlečná síť pro lov při dně | PTB | Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření) |
          Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami | OTM | Model vlečné sítě |
          Pelagická párová vlečná síť | PTM | Model vlečné sítě |
          NEVODY
          Dánské upevněné nevody | SDN | Celková délka zátahových šňůr | Počet ponorů zařízení |
          Skotské nevody | SSC |
          Skotské párové nevody | SPR |
          Zátahové sítě (blíže neurčeno) | SX |
          Lodní nebo plavidlové nevody | SV |
          KRUHOVÉ ZÁTAHOVÉ SÍTĚ
          Košelkový nevod | PS | Délka, výška | Počet ponorů zařízení |
          Košelkový nevod ovládaný z jednoho plavidla | PS1 | Délka, výška |
          Košelkový nevod ovládaný ze dvou plavidel | PS2 | |
          Bez uzavíracích šňůr (lampara) | LA | |
          DRAPÁKY
          Drapák | DRB | Šířka x počet drapáků | Počet ponorů zařízení |
          TENATOVÉ SÍTĚ
          Tenatové sítě (blíže neurčeno) | GN | Délka, výška | Počet ponorů sítí za den |
          Tenatové sítě ukotvené (souprava) | GNS |
          Tenatové sítě (unášené) | GND |
          Tenatové sítě (kruhové) | GNC |
          Tenatové sítě kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi | GTN |
          Třístěnné tenatové sítě | GTR |
          VĚZENCE
          Vrše | FPO | Počet ponořených vršů každý den | |
          Vězence (blíže neurčeno) | FIX | Blíže neurčeno | |
          HÁČKY A ŠŇŮRY
          Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) | LHP | Celkový počet háčků/šňůr nasazených za den |
          Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované) | LHM |
          Nástražné dlouhé lovné šňůry | LLS | Počet háčků a šňůr ponořených každý den |
          Unášené dlouhé lovné šňůry | LLD |
          Dlouhé lovné šňůry (blíže neurčeno) | LL |
          Vlečné šňůry | LTL | | |
          Háčky a šňůry (blíže neurčeno) | LX | | |
          ODLOVNÁ MECHANIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ
          Mechanizované drapáky | HMD | | |
          | | | |
          Různá lovná zařízení | MIS | | |
          Lovné zařízení pro rekreační rybolov | RG | | |
          Neznámá nebo blíže neurčená lovná zařízení | NK | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XII
          ELEKTRONICKÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚDAJŮ A FORMÁT ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY ÚDAJŮ (VERZE 3.0)
          POZNÁMKY
          [*] [**] [***] [****]
          1. Definice souborů znaků použitých pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).
          2. Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.
          3. Ukázky souborů XML, jakož i nejnovější referenční definice XSD a znění tabulky výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách Komise věnovaných rybolovu.
          4. Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby s přesností na dvě desetinná místa.
          Tabulkový přehled operací
          č. | Název prvku nebo atributu | Kód | Popis a obsah | Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF) [2] Nepovinné (O) [3] |
          1 | PRVEK OPS | OPS | Prvek operace: jedná se o soubor nejvyšší úrovně zahrnující všechna hlášení zaslaná internetovým službám. Prvek OPS musí obsahovat jeden z dílčích prvků DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP | |
          2 | Země určení | AD | Místo určení zprávy (kód země ISO alfa-3) | C |
          3 | Vysílající země | FR | Země vysílající údaje (kód země ISO alfa-3) | C |
          4 | Číslo hlášení | ON | Jedinečné identifikační číslo (AAARRRRMMDD999999) vytvořené odesílatelem | C |
          5 | Datum hlášení | OD | Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD v koordinovaném světovém čase (UTC)) | C |
          6 | Čas hlášení | OT | Čas zaslání zprávy (HH:MM v UTC) | C |
          7 | Zkušební vlajka | TS | Volný text | O |
          8 | Hlášení údajů | DAT | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DAT) | CIF |
          9 | Potvrzení zprávy | RET | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RET) | CIF |
          10 | Hlášení o vymazání | DEL | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DEL) | CIF |
          11 | Hlášení o opravě | COR | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COR) | CIF |
          12 | Hlášení o dotazu | QUE | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech QUE) | CIF |
          13 | Hlášení o odpovědi | RSP | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RSP) | CIF |
          14 | | | | |
          15 | Hlášení údajů | DAT | Hlášení údajů, kterým se jinému členskému státu sdělují údaje z lodního deníku či údaje z prodejního dokladu. | |
          16 | Zpráva ERS | ERS | Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu | C |
          17 | Druh zprávy | TM | Druh zprávy (aktuální (CU) nebo opožděná (DE)) | C |
          18 | | | | |
          19 | Hlášení o vymazání | DEL | Hlášení o vymazání, jehož účelem je požádat přijímající členský stát o vymazání dříve zaslaných údajů. | |
          20 | Číslo záznamu | RN | Číslo záznamu, které má být vymazáno (AAARRRRMMDD999999) | C |
          21 | Důvod odmítnutí | RE | Volný text nebo seznam kódů s vysvětlením odmítnutí | O |
          22 | | | | |
          23 | Hlášení o opravě | COR | Hlášení o opravě, jehož účelem je požádat jiný členský stát o opravu dříve zaslaných údajů. | |
          24 | Číslo původní zprávy | RN | Číslo záznamu, který má být opraven (formát AAARRRRMMDD999999) | C |
          25 | Důvod opravy | RE | Volný text nebo seznam kódů [4] | O |
          26 | Nové opravené údaje | ERS | Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu | C |
          27 | | | | |
          28 | Hlášení o potvrzení | RET | Hlášení o potvrzení jako odpověď na hlášení DAT, DEL či COR. | |
          29 | Číslo zaslané zprávy | ON | Potvrzované číslo hlášení (AAARRRRMMDD999999) | C |
          30 | Status odpovědi | RS | Označuje status obdržené zprávy/hlášení [4] | C |
          31 | Důvod odmítnutí | RE | Volný text nebo seznam kódů [4] s vysvětlením odmítnutí | O |
          32 | | | | |
          33 | Hlášení o dotazu | QUE | Hlášení o dotazu, kterým se od jiného členského státu vyžadují informace z lodního deníku rybolovu. | |
          34 | Příkazy, které je třeba provést | CD | Získat údaje LOG (celých 12 měsíců, ledaže specifikováno SD a ED do maximálně 12 měsíců). Musí být vždy obsaženy současné a poslední dostupné údaje. | C |
          35 | Typ identifikace plavidla | ID | Je třeba uvést alespoň jeden z těchto údajů: RC/IR/XR/NA | C |
          36 | Hodnota identifikace plavidla | IV | Pokud je uvedena, musí být v souladu s formátováním uvedeným u typu identifikace plavidla | C |
          37 | Datum zahájení | SD | Datum zahájení požadovaného období (nejstarší datum dotazu), jedná-li se o dotaz (RRRR-MM-DD) | O |
          38 | Datum ukončení | ED | Datum ukončení požadovaného období (poslední datum dotazu), jedná-li se o dotaz (RRRR-MM-DD) | O |
          39 | | | | |
          40 | Hlášení o odpovědi | RSP | Hlášení o odpovědi, kterým se odpovídá na hlášení QUE. | |
          41 | Zpráva ERS | ERS | Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, závislé na použitém typu identifikace plavidla v dotazu, tj. celou zprávu | O |
          42 | Status odpovědi | RS | Označuje status obdržené zprávy/hlášení [4] | C |
          43 | Číslo hlášení | ON | Číslo hlášení (AAARRRRMMDD999999) dotazu, k němuž se vztahuje tato odpověď | C |
          44 | Důvod odmítnutí | RE | U záporné odpovědi se uvede důvod, proč nebyly údaje zprostředkovány. Volný text nebo seznam kódů [4] s vysvětlením odmítnutí | O |
          45 | Části odpovědí | RP | Odpovědi s odlišnými definicemi schématu | C |
          46 | | | | |
          Tabulkový přehled informací z lodního deníku rybolovu, z prodejního dokladu a přepravního dokladu
          č. | Název prvku nebo atributu | Kód | Popis a obsah | Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF) [2] Nepovinné (O) [3] |
          47 | Zpráva ERS | ERS | Označení se zprávou ERS. Zpráva ERS obsahuje prohlášení LOG, SAL nebo TRN. | |
          48 | Číslo zprávy (záznamu) | RN | Pořadové číslo zprávy (formát AAARRRRMMDD999999) | C |
          49 | Datum zprávy (záznamu) | RD | Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD v koordinovaném světovém čase (UTC)) | C |
          50 | Čas zprávy (záznamu) | RT | Čas předání zprávy (HH:MM:SS v UTC) | C |
          51 | | | | |
          52 | Prohlášení o lodním deníku rybolovu | LOG | Prohlášení o lodním deníku rybolovu obsahuje jedno nebo více těchto prohlášení: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT. | |
          53 | Číslo v rejstříku loďstva Evropské unie (číslo CFR) | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo | C |
          54 | IRCS | RC | Mezinárodní rádiová volací značka | C |
          55 | Vnější identifikace plavidla | XR | Registrační číslo a písmena plavidla vyznačené na boku (trupu) | CIF FAR, PNO |
          56 | Název plavidla | NA | Název plavidla | CIF FAR, PNO a podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          57 | Jméno velitele | MA | Jméno velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG) | C |
          58 | Adresa velitele | MD | Adresa velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG) | C |
          59 | Země registrace | FS | Stát vlajky, v němž je plavidlo registrováno. Kód země ISO-alfa 3. | C |
          60 | Číslo plavidla v rejstříku ICCAT | IN | Číslo plavidla v rejstříku ICCAT | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          61 | Číslo IMO plavidla | IM | Číslo IMO podle pravidel pro odlov tuňáka obecného | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného a pokud jsou k dispozici |
          62 | | | | |
          63 | Prohlášení o vyplutí | DEP | Prohlášení o vyplutí z přístavu. Požadováno po každém vyplutí z přístavu, je třeba zaslat v dalším hlášení. | |
          64 | Datum | DA | Datum vyplutí (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          65 | Čas | TI | Čas vyplutí (HH:MM v UTC). Pro režimy intenzity rybolovu se vyžaduje úplný čas. Pokud se požaduje jen hodina, zaokrouhlují se minuty na půlhodiny. | C |
          66 | Název přístavu | PO | Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | C |
          67 | Předpokládaná činnost | AA | Seznam kódů [4] | O |
          68 | Lovné zařízení na palubě | GEA | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA) | C |
          69 | Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE) | SPE | (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | CIF – pokud jsou na palubě plavidla úlovky |
          70 | | | | |
          71 | Prohlášení o zprávě rybolovné činnosti | FAR | Požadováno do půlnoci každý den strávený na moři nebo v reakci na žádost státu vlajky. | |
          72 | Značka pro poslední zprávu | LR | Značka, která udává, že jde o poslední zprávu FAR, která bude odeslána (LR=1). FAR musí být zaslána za každý den, který plavidlo stráví na moři. Po zaslání FAR spolu s LR = 1 před vplutím do přístavu již nelze zaslat další FAR. | CIF – pokud jde o poslední záznam |
          73 | Značka pro inspekci | IS | Značka, která udává, že zpráva o rybolovné činnosti byla obdržena bezprostředně před inspekcí provedenou na palubě plavidla (IS=1). Objevuje se v případě, že inspektor žádá námořníka o aktualizaci lodního deníku rybolovu před jeho ověřením. | CIF – pokud se uskutečňuje inspekce |
          74 | Datum | DA | Datum, za které se hlásí rybolovné činnosti v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          75 | Čas | TI | Čas začátku rybolovné činnosti (HH:MM v UTC) | O |
          76 | Partnerské plavidlo (partnerská plavidla) provádějící rybolov v páru | PFP | Uvádí se, pokud se rybolovné operace v páru účastní další plavidlo/a. Vyžaduje se k účinnému sledování rybolovu v páru. Může se účastnit více než jedno partnerské plavidlo. Každý účastnící se partner předloží prohlášení FAR, ve kterém uvede všechny ostatní partnery. Pokud se rybolov v páru uskutečňuje bez přemístění úlovků, plavidlo, které bere veškerý úlovek, ohlásí SPE a druhé plavidlo vyplní jen RAS. Pokud dojde k přemístění úlovků, musí se navíc předložit prohlášení RLC. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PFP). | CIF – pokud existuje partnerské plavidlo provádějící rybolov v páru a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          77 | Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Uvádí se, pokud nebyly odloveny žádné úlovky (pro účely intenzity rybolovu) [4]. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS). | CIF – pokud není k dispozici údaj SPE (a v rámci režimů intenzity rybolovu) |
          78 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Poloha v poledne, pokud nebyly odloveny žádné úlovky. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          79 | Dílčí prohlášení o lovných zařízeních | GEA | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA). Nejvýše jeden GEA na FAR. | CIF – pokud se uskuteční |
          80 | Dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení | GLS | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GLS) | CIF – pokud je požadováno předpisy [3] |
          81 | Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE) | SPE | Úlovky při této rybolovné činnosti na palubě tohoto plavidla. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného vyplňte namísto předchozího celkový a přidělený počet SPE podle CVT, CVO a JCI. | CIF – pokud nejsou uloveny žádné ryby a neplatí, pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          82 | Dílčí prohlášení o plavidle provádějícím odlov, které přemísťuje ryby | CVT | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CVT). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného musí údaje o "plavidle provádějícím odlov, které přemísťuje ryby", nahlásit každé plavidlo účastnící se společné rybolovné operace. | CIF – pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          83 | Dílčí prohlášení o jiném (jiných) plavidle(ch) provádějícím (provádějících) odlov | CVO | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CVO). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného musí údaje o "dalším plavidle provádějícím odlov, které je zapojené do společné rybolovné operace", nahlásit každé plavidlo účastnící se společné rybolovné operace. | CIF – pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          84 | Dílčí prohlášení o úlovku | JCI | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech JCI). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného musí údaje o celkovém úlovku společné rybolovné operace nahlásit každé plavidlo účastnící se společné rybolovné operace. | CIF – pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          85 | Číslo společné rybolovné operace v rejstříku ICCAT | JF | Číslo společné rybolovné operace v rejstříku ICCAT, volitelně podle pravidel pro odlov tuňáka obecného | O |
          86 | | | | |
          87 | Prohlášení o přemístění | RLC | Používá se, pokud jsou úlovky (všechny nebo jejich část) přemístěny ze sdíleného rybolovného zařízení na plavidlo nebo z podpalubí plavidla nebo z jeho rybolovného zařízení do sítě na uchovávání živých úlovků, kontejneru nebo klece (mimo plavidlo), v nichž se živé úlovky uchovávají až do vykládky | |
          88 | Datum | DA | Datum přemístění úlovků v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          89 | Čas | TI | Čas přemístění (HH:MM v UTC) | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          90 | Přijímající plavidlo | REC | Identifikace přijímajícího plavidla. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech REC). Pro přemístění podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto předchozího vyplnit BTI. | CIF – pokud dojde k přemístění a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          91 | Předávající plavidlo/a | DON | Identifikace předávajícího plavidla (plavidel). (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DON). Pro přemístění podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto předchozího vyplnit BTI. | CIF – pokud dojde k přemístění a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          91 | Přemístěno do | RT | Třípísmenný kód pro místo určení přemístění [4] | CIF – pokud se vyžaduje, zejména podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          92 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Místo přemístění. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS). | C |
          93 | Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE) | SPE | Množství přemístěných ryb. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE). Podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto předchozího vyplnit BTI. | CIF – pokud dojde k přemístění a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          94 | Dílčí prohlášení o přemístění tuňáka obecného | BTI | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech BTI). Podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto DON, REC a SPE vyplnit BTI. | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          95 | | | | |
          96 | Prohlášení o překládce | TRA | Pro každou překládku úlovků je požadováno prohlášení předávajícího i příjemce. | |
          97 | Datum | DA | Začátek TRA (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          98 | Čas | TI | Začátek TRA (HH:MM v UTC) | O |
          99 | Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Zeměpisná oblast, v níž se uskutečnila překládka [4]. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS). | CIF – pokud se uskutečnila na moři |
          100 | Název přístavu | PO | Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | CIF – pokud se uskutečnila v přístavu |
          101 | Číslo přijímajícího plavidla (přijímajících plavidel) v CFR | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi registrace v EU a X je písmeno nebo číslo | CIF – pokud jde o rybářské plavidlo Evropské unie |
          102 | Překládka: přijímající plavidlo | TT | Mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla | C |
          103 | Překládka: stát vlajky přijímajícího plavidla | TC | Stát vlajky plavidla přijímajícího překládku (kód země ISO alfa-3 ) | C |
          104 | Číslo předávajícího plavidla (předávajících plavidel) v CFR | RF | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo | CIF – pokud jde o rybářské plavidlo Evropské unie |
          105 | Překládka: (předávající) plavidlo | TF | Mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla | C |
          106 | Překládka: stát vlajky předávajícího plavidla | FC | Stát vlajky předávajícího plavidla (kód země ISO alfa-3) | C |
          107 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS). | CIF – pokud je požadováno [3] (vody NEAFC, NAFO nebo rybolov pravidla pro odlov tuňáka obecného) |
          108 | Přeložené úlovky (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE) | SPE | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE). | C |
          109 | | | | |
          110 | COE: prohlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu | COE | Prohlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu. Pokud rybolov v oblasti podléhá režimu intenzity rybolovu. | CIF – pokud je požadováno |
          111 | Datum | DA | Datum vplutí (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          112 | Čas | TI | Čas vplutí (HH:MM v UTC) | C |
          113 | Cílové druhy | TS | Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří [4] | CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování |
          114 | Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Zeměpisná poloha plavidla [4]. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS). | CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování |
          115 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Poloha vplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          116 | Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE) | SPE | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE). | O |
          117 | | | | |
          118 | Prohlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu | COX | Prohlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu. Pokud rybolov v oblasti podléhá režimu intenzity rybolovu. | CIF – pokud je požadováno |
          119 | Datum | DA | Datum vyplutí (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          120 | Čas | TI | Čas vyplutí (HH:MM v UTC) | C |
          121 | Cílové druhy | TS | Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří [4] | CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování |
          122 | Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Zeměpisná poloha plavidla [4]. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS). | CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování |
          123 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Poloha vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          124 | Dílčí prohlášení o úlovcích | SPE | Úlovky odlovené v oblasti (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE). | O |
          125 | | | | |
          126 | Prohlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu | CRO | Prohlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu (žádná rybolovná operace). Pokud křižování oblasti podléhá režimu intenzity rybolovu. | CIF – pokud je požadováno |
          127 | Prohlášení o vplutí do oblasti | COE | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE). Je třeba uvést pouze DA TI POS. | CIF |
          128 | Prohlášení o vyplutí z oblasti | COX | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX). Je třeba uvést pouze DA TI POS. | CIF |
          129 | | | | |
          130 | Prohlášení o intenzitě rybolovu napříč oblastmi | TRZ | Označení pro rybolov napříč oblastmi, pokud rybolov podléhá režimu intenzity rybolovu. | CIF – pokud je požadováno |
          131 | Prohlášení o vplutí | COE | První vplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE) | C |
          132 | Prohlášení o vyplutí | COX | Poslední vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX) | C |
          133 | | | | |
          134 | INS: prohlášení o inspekci | INS | Označení pro začátek dílčího prohlášení o inspekci. Poskytnou orgány, nikoli velitel. | O |
          135 | Země inspekce | IC | Kód ISO alfa-3 pobřežního státu, kde probíhá inspekce | C |
          136 | Určený inspektor | IA | Textové pole se jménem inspektora nebo případně čtyřmístné číslo identifikující jejich inspektora | O |
          137 | Země inspektora | SC | Kód ISO alfa-3 země inspektora. | O |
          138 | Datum | DA | Datum inspekce (RRRR-MM-DD) | C |
          139 | Čas | TI | Čas inspekce (HH:MM v UTC) | C |
          140 | Název přístavu | PO | Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | CIF – pokud není prohlášení o poloze |
          141 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Místo inspekce (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | CIF – pokud není kód přístavu |
          142 | | | | |
          143 | Prohlášení o výmětech | DIS | Označení obsahující údaje o vyřazených rybách | CIF – pokud je požadováno [3] |
          144 | Datum | DA | Datum výmětu (RRRR-MM-DD) | C |
          145 | Čas | TI | Čas výmětu (HH:MM v UTC) | C |
          146 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Poloha v době výmětu (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | CIF – pokud je požadováno |
          147 | Dílčí prohlášení o vyřazených rybách | SPE | Vyřazené ryby (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | C |
          148 | | | | |
          149 | Prohlášení o předběžném oznámení návratu | PNO | Označení obsahující prohlášení o předběžném oznámení. Má se předat před návratem do přístavu nebo v případě, že to vyžadují předpisy Společenství. | CIF – pokud je požadováno [1] [2] |
          150 | Předpokládané datum připlutí do přístavu | PD | Zamýšlené datum připlutí/křižování (RRRR-MM-DD) | C |
          151 | Předpokládaný čas připlutí do přístavu | PT | Zamýšlený čas připlutí/křižování (HH:MM v UTC) | C |
          152 | Název přístavu | PO | Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | C |
          153 | Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Rybolovná oblast, která se má použít pro účely předběžného oznámení tresky. Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti [4]. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS). | CIF – pokud v Baltském moři |
          154 | Předpokládané datum vykládky | DA | Zamýšlené datum vykládky (RRRR-MM-DD) v Baltském moři pro oblast odplutí | O |
          155 | Předpokládaný čas vykládky | TI | Zamýšlený čas vykládky (HH:MM v UTC) v Baltském moři pro oblast odplutí | O |
          156 | Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE) | SPE | Úlovky na palubě (pokud jsou pelagické, je třeba uvést oblast ICES). (viz podrobnosti v dílčím prohlášení o SPE) | CIF – pokud úlovky na palubě |
          157 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Místo vplutí do / vyplutí z mořské oblasti / oblasti rybolovu (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS). | CIF |
          158 | Účel výzvy | PC | LAN pro vykládku, TRA pro překládku, ACS pro přístup k servisu, OTH pro ostatní | C |
          159 | Datum začátku rybářského výjezdu | DS | Datum začátku výjezdu (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          160 | | | | |
          161 | Prohlášení o předběžném oznámení přemístění | PNT | Označení obsahující prohlášení o předběžném oznámení přemístění. Použije se podle pravidel pro odlov tuňáka obecného. | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          162 | Odhadované datum | DA | Odhadované datum přemísťování do klecí (RRRR-MM-DD) | C |
          163 | Odhadovaný čas | TI | Odhadovaný čas přemísťování do klecí (HH:MM v UTC) | C |
          164 | Dílčí prohlášení o odhadovaném množství | SPE | Odhadované množství tuňáka obecného, které má být přemístěno, s upřesněním množství živých ryb a ryb na palubě. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE). | C |
          165 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Místo, kde dojde k přemístění. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS). | C |
          166 | Název vlečného člunu | NA | Název vlečného člunu či plavidla | C |
          167 | Číslo vlečného člunu v rejstříku ICCAT | IN | Číslo vlečného člunu v rejstříku plavidel ICCAT | C |
          168 | Počet vlečených klecí | CT | Počet klecí vlečených vlečným člunem | C |
          169 | | | | |
          170 | Prohlášení o ukončení rybolovu | EOF | Označení pro ukončení rybolovných operací před návratem do přístavu. Má se předat ihned po poslední rybolovné operaci a před návratem do přístavu. | |
          171 | Datum | DA | Datum ukončení rybolovu (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          172 | Čas | TI | Čas ukončení rybolovu (HH:MM v UTC) | C |
          173 | | | | |
          174 | Prohlášení o návratu do přístavu | RTP | Označení pro návrat do přístavu. Má se předat při vplutí do přístavu po jakémkoli prohlášení PNO. | |
          175 | Datum | DA | Datum návratu (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          176 | Čas | TI | Čas návratu (HH:MM v UTC) | C |
          177 | Název přístavu | PO | Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | C |
          178 | Důvod návratu | RE | Důvod návratu do přístavu [4] | CIF |
          179 | Lovné zařízení na palubě | GEA | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA). | O |
          180 | | | | |
          181 | Prohlášení o vykládce | LAN | Označení s podrobnostmi o vykládce. Má se předat po vykládce úlovků. LAN lze použít místo prohlášení o přepravě. | |
          182 | Datum | DA | (RRRR-MM-DD v UTC) – datum ukončení vykládky | C |
          183 | Čas | TI | Čas vykládky. Formát HH:MM v UTC | O |
          184 | Odesílatel | TS | Třípísmenný kód (MAS: velitel, REP: jeho zástupce, AGE: agent) | C |
          185 | Název přístavu | PO | Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | C |
          186 | Dílčí prohlášení o vyložených úlovcích (seznamu SPE s dílčími prohlášeními PRO) | SPE | Druhy, oblasti rybolovu, vyložené hmotnosti, související zařízení a úprava (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | C |
          187 | Prohlášení o přepravě | TRN | LAN lze použít místo prohlášení o přepravě. Zahrnutím TRN může být přepravce osvobozen od povinnosti vyplnit samostatný TRN. V tom případě by SPE přepravy nemuselo být vyplněno, jelikož by to bylo přebytečné vzhledem k dílčímu prohlášení o vyloženém úlovku. | O |
          188 | | | | |
          189 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Dílčí prohlášení obsahující souřadnice zeměpisné polohy | |
          190 | Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření) | LT | Zeměpisná šířka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS | C |
          191 | Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření) | LG | Zeměpisná délka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS | C |
          192 | | | | |
          193 | GEA: dílčí prohlášení o nasazení lovných zařízení | GEA | Dílčí prohlášení obsahující údaje o nasazení lovných zařízení | |
          194 | Druh lovného zařízení | GE | Kód lovného zařízení podle "Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení" FAO [4] | C |
          195 | Velikost ok | ME | Velikost ok (v milimetrech) | CIF – pokud má lovné zařízení oka, na která se vztahuje požadavek na velikost |
          196 | Rozměry lovného zařízení | GC | Rozměry lovného zařízení podle sloupce 2 přílohy XI. Textová informace | O |
          197 | Rybolovné operace | FO | Počet rybolovných operací | C |
          198 | Doba rybolovu | DU | Trvání rybolovné činnosti v minutách – vymezeno jako doba trvání rybolovu, která se rovná počtu hodin strávených na moři minus čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu | C (sloučeno s řádkou 74: prvek FAR/DU) |
          199 | Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení | GES | Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GES) | CIF – pokud je požadováno [3] (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení) |
          200 | Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení | GER | Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GER) | CIF – pokud je požadováno [3] (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení) |
          201 | Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí | GIL | Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GIL) | CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII |
          202 | Hloubky výlovu | FD | Vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení (v metrech). Vztahuje se na plavidla používající vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry a kotvené sítě | CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách |
          203 | Průměrný počet háčků použitých u dlouhých lovných šňůr | NH | Průměrný počet háčků na dlouhých lovných šňůrách | CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách |
          204 | Průměrná délka sítí | GL | Průměrná délka sítí při použití kotvených sítí (v metrech) | CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách |
          205 | Průměrná výška sítí | GD | Průměrná výška sítí při použití kotvených sítí (v metrech) | CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách |
          206 | Množství lovných zařízení | QG | Celkové množství sítí na palubě – oznamuje se při vyplutí, pokud jsou na palubě tenatové sítě | CIF – pokud jsou na palubě tenatové sítě |
          207 | Celková délka lovných zařízení | TL | Celková délka lovných zařízení na palubě – oznamuje se při vyplutí, pokud jsou na palubě tenatové sítě | CIF – pokud jsou na palubě tenatové sítě |
          208 | | | | |
          209 | GES: dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení | GES | Dílčí prohlášení obsahující informace o ponoru lovných zařízení | CIF – pokud je požadováno předpisy [3] |
          210 | Datum | DA | Datum ponoru lovných zařízení (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          211 | Čas | TI | Čas ponoru lovných zařízení (HH:MM v UTC) | C |
          212 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Místo ponoru lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          213 | Identifikátor ponoru lovných zařízení | GS | Datum ukončení ponoru lovných zařízení a pořadové číslo dne (MMDDXX) (pořadové číslo dne začíná číslicí 01 pro první soubor ponoru lovných zařízení). Například druhý soubor ponoru lovných zařízení dne 20. prosince by byl 122002. | O |
          214 | | | | |
          215 | Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízeních | GER | Dílčí prohlášení obsahující informace o vytažení lovných zařízení | CIF – pokud je požadováno předpisy [3] |
          216 | Datum | DA | Datum vytažení lovných zařízení (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          217 | Čas | TI | Čas vytažení lovných zařízení (HH:MM v UTC) | C |
          218 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Místo vytažení lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          219 | Identifikátor ponoru lovných zařízení | GS | Datum ukončení ponoru lovných zařízení a pořadové číslo dne (MMDDXX) | O |
          220 | | | | |
          221 | Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí | GIL | Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí | CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII |
          222 | Nominální délka jedné sítě | NL | Informace, kterou je třeba zaznamenat během každého rybářského výjezdu (v metrech) | C |
          223 | Počet sítí | NN | Počet sítí v loďstvu | C |
          224 | Počet souborů sítí | FL | Počet nasazených souborů sítí | C |
          225 | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Poloha každého nasazeného souboru sítí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          226 | Hloubka každého nasazeného souboru sítí | FD | Hloubka každého nasazeného souboru sítí (vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení) | C |
          227 | Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí | ST | Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí (v hodinách) | C |
          228 | Identifikátor ponoru lovných zařízení | GS | Datum ukončení ponoru lovných zařízení a pořadové číslo dne (MMDDXX) | O |
          229 | | | | |
          230 | Dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení | GLS | Dílčí prohlášení o ztracených upevněných lovných zařízeních | CIF – pokud je požadováno předpisy [3] |
          231 | Datum ztráty lovných zařízení | DA | Datum ztráty lovných zařízení (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          232 | Čas ztráty lovných zařízení | TI | Čas ztráty lovných zařízení (HH:MM v UTC) | C |
          233 | Počet jednotek | NN | Počet ztracených zařízení | C |
          234 | Dílčí prohlášení POS | POS | Poslední známá poloha lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          235 | Opatření k vytažení lovných zařízení | MG | Volný text | C |
          236 | | | | |
          237 | RAS: Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Příslušná oblast v závislosti na příslušném požadavku na hlášení – mělo by být vyplněno alespoň jedno pole. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. | CIF |
          238 | Oblast FAO | FA | Oblast FAO (např. 27) | CIF – pokud je příslušná oblast FAO |
          239 | Podoblast FAO | SA | Podoblast FAO (např. 3) | CIF – pokud je příslušná oblast FAO |
          240 | Divize FAO | ID | Divize FAO (např. d) | CIF – pokud je příslušná oblast FAO |
          241 | Subdivize FAO | SD | Subdivize FAO (např. 28) (tj. ve spojení s výše uvedeným 27.3.d.28) | CIF – pokud je příslušná oblast FAO |
          242 | Jednotka FAO | UI | Jednotka FAO (např. 1) (tj. ve spojení s výše uvedeným 27.3.d.28) | CIF – pokud je příslušná oblast FAO |
          243 | Hospodářská oblast | EZ | Hospodářská oblast | CIF – pokud je mimo vody EU |
          244 | Statistický obdélník | SR | Statistický obdélník (např. 49E6) | CIF – pokud je příslušná oblast statistický obdélník |
          245 | Oblast intenzity rybolovu | FE | Seznam kódů intenzity rybolovu [4]. | CIF – pokud je příslušná oblast oblastí intenzity rybolovu |
          246 | | | | |
          247 | Dílčí prohlášení o druzích | SPE | Dílčí prohlášení o podrobnostech týkajících se ulovených ryb podle druhů | |
          248 | Název druhu | SN | Název druhu (FAO kód alfa-3) | C |
          249 | Hmotnost ryb | WT | V závislosti na souvislostech může být tato položka buď: 1.celkovou hmotností ryb (v kilogramech) v rybolovném období2.celkovou hmotností ryb (v kilogramech) na palubě (v úhrnu), nebo3.celkovou hmotností vyložených ryb (v kilogramech)4.celkovou hmotností vyřazených ryb či ryb použitých jako živá návnada | CIF – pokud se druhy nepočítají; podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          250 | Počet ryb | NF | Počet ryb (pokud musí být úlovky zaznamenány v počtech ryb, jako u lososů a tuňáků) | CIF – pokud jde o lososy; pravidla pro odlov tuňáka obecného |
          251 | Hmotnost ryb určených k vykládce | WL | Celková hmotnost ryb určených k vykládce nebo překládce (v kilogramech) | CIF – pokud požadováno PNO |
          252 | Počet ryb určených k vykládce | FL | Celkový počet ryb určených k vykládce nebo překládce | CIF – pokud požadováno PNO |
          253 | Množství v sítích | NQ | Odhad množství živých ryb v sítích, tj. nikoli v podpalubí | CIF – pokud se jedná o živého tuňáka obecného |
          254 | Počet ryb v sítích | NB | Odhad počtu živých ryb v sítích, tj. nikoli v podpalubí | CIF – pokud se jedná o živého tuňáka obecného |
          255 | Dílčí prohlášení o třídění velikosti | SIZ | Velikostní složení ryb odlovených při normální minimální velikosti (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SIZ) | CIF – pokud se jedná o malé ryby podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          256 | Dílčí prohlášení o příslušné oblasti | RAS | Zeměpisná oblast, v níž byla chycena většina úlovků [4]. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS). | C |
          257 | Druh lovného zařízení | GE | Písmenný kód podle "Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení" FAO [4] | CIF – pokud je prohlášení o vykládce pouze pro určité druhy a oblasti úlovku |
          258 | Dílčí prohlášení o zpracování | PRO | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PRO) | CIF – pokud je prohlášení o vykládce (překládce) |
          259 | Způsoby měření hmotnosti | MM | Způsoby měření hmotnosti: odhad (EST), vážení na palubě (WGH) | CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          260 | | | | |
          261 | Dílčí prohlášení o zpracování | PRO | Údaje o zpracování / úpravě u každého vyloženého druhu | |
          262 | Kategorie čerstvosti ryb | FF | Kategorie čerstvosti ryb [4] | CIF – pokud je požadováno v prodejním dokladu |
          263 | Stav uchování | PS | Písmenný kód pro stav ryb [4] | CIF – pokud je požadováno v prodejním dokladu |
          264 | Úprava ryb | PR | Písmenný kód obchodní úpravy produktů (odráží způsob zpracování ryb) [4] | C |
          265 | Druh balení po zpracování | TY | Třípísmenný kód [4] | CIF – (pokud LAN nebo TRA a ryby nebyly předtím zváženy) |
          266 | Počet jednotek balení | NN | Počet jednotek balení: lepenkových krabic, beden, pytlů, kontejnerů, bloků atd. | CIF – (pokud LAN nebo TRA a ryby nebyly předtím zváženy) |
          267 | Průměrná hmotnost na jednotku balení | AW | Hmotnost produktu (v kg) | CIF – (pokud LAN nebo TRA a ryby nebyly předtím zváženy) |
          268 | Přepočítací koeficient | CF | Číselný faktor, který se používá k přepočítání zpracované hmotnosti ryb na hmotnost živých ryb | CIF – pokud neexistuje regionální přepočítací koeficient nebo koeficient EU pro tyto SPE a kombinaci úpravy |
          269 | | | | |
          270 | Dílčí prohlášení CVT | CVT | Dílčí prohlášení obsahující údaje o plavidle provádějícím odlov tuňáka obecného v rámci společné rybolovné operace, které přemísťuje ryby do klecí | |
          271 | Název rybářského plavidla | NA | Název rybářského plavidla | C |
          272 | Číslo ICCAT | IN | Číslo plavidla v rejstříku plavidel ICCAT | C |
          273 | Číslo IMO | IM | Číslo IMO | CIF – pokud je k dispozici |
          274 | Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (CFR) | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo (pouze, pokud jde o plavidlo EU) | CIF – pokud jde o plavidlo EU |
          275 | IRCS plavidla | RC | Mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla | C |
          276 | Dílčí prohlášení o úlovku podle kvóty | SPE | Množství úlovku v rámci společné rybolovné operace odpočítané od individuální kvóty daného plavidla s ohledem na klíče pro rozdělování v rámci společné rybolovné operace. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | CIF – pokud se používá v prohlášení FAR |
          277 | | | | |
          278 | Dílčí prohlášení CVO | CVO | Dílčí prohlášení obsahující podrobnosti o jiném (jiných) plavidle(ch) provádějícím (provádějících) odlov tuňáka obecného v rámci společné rybolovné operace, ale neúčastnícím (neúčastnících) se přemístění ryb. Jedno dílčí prohlášení CVO za další plavidlo provádějící odlov v rámci společné rybolovné operace. Vyplněním CVO plavidlo potvrzuje, že nevzalo na palubu žádný úlovek nebo jej nepřemístilo do klecí. | |
          279 | Název rybářského plavidla | NA | Název rybářského plavidla | C |
          280 | Číslo ICCAT | IN | Číslo plavidla v rejstříku plavidel ICCAT | C |
          281 | Číslo IMO | IM | Číslo IMO | CIF – pokud je k dispozici |
          282 | Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (CFR) | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo (pouze, pokud jde o plavidlo EU) | CIF – pokud jde o plavidlo EU |
          283 | IRCS plavidla | RC | Mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla | C |
          284 | Dílčí prohlášení o úlovku podle kvóty | SPE | Množství úlovku v rámci společné rybolovné operace odpočítané od individuální kvóty daného plavidla s ohledem na klíče pro rozdělování v rámci společné rybolovné operace. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | C |
          285 | | | | |
          286 | Dílčí prohlášení JCI | JCI | Dílčí prohlášení o úlovku v rámci společné rybolovné operace. Obsahuje informace o úlovku a celkovém množství odloveném v rámci společné rybolovné operace (podle pravidel pro odlov tuňáka obecného). | |
          287 | Datum úlovku | DA | Datum úlovku | C |
          288 | Čas úlovku | TI | Čas úlovku | C |
          289 | Dílčí prohlášení o poloze úlovku | POS | Místo úlovku (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          290 | Dílčí prohlášení o celkovém úlovku v rámci společné rybolovné operace | SPE | Celkové množství odloveného tuňáka obecného s upřesněním jeho množství v kleci a na palubě (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | CIF – pokud je úlovek |
          291 | | | | |
          292 | Dílčí prohlášení BTI | BTI | Dílčí prohlášení o informacích týkajících se přemístění v rámci odlovu tuňáka obecného. Informace o přemísťování a plavidle určeném k provedení přemístění v rámci operace odlovu tuňáka obecného. | |
          293 | Dílčí prohlášení o plavidle provádějícím odlov, které přemísťuje ryby | CVT | Identifikace plavidla provádějícího odlov, které přemísťuje ryby (v rámci CVT, SPE není třeba vyplňovat) (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CVT) | C |
          294 | Dílčí prohlášení o poloze přemístění | POS | Poloha přemístění (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          295 | Dílčí prohlášení o přemístěném úlovku | SPE | Celkové množství tuňáka obecného přemístěného do klece (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | CIF – pokud je úlovek |
          296 | Název vlečného člunu | NA | Název vlečného člunu či plavidla | C |
          297 | Číslo vlečného člunu v rejstříku ICCAT | IN | Číslo vlečného člunu v rejstříku plavidel ICCAT | C |
          298 | Název cílového chovného hospodářství | FN | Název chovného hospodářství | C |
          299 | Číslo chovného hospodářství v rejstříku ICCAT | FI | Číslo chovného hospodářství v rejstříku ICCAT | C |
          300 | | | | |
          301 | Dílčí prohlášení o třídění velikosti | SIZ | Velikostní složení ryb odlovených při menší než minimální velikosti | |
          302 | Množství větší než 6,4 kg | S6 | Množství tuňáka obecného větší než 6,4 kg nebo 70 cm a menší než 8 kg nebo 75 cm | CIF |
          303 | Množství větší než 8kg | S8 | Množství tuňáka obecného větší než 8 kg nebo 75 cm a menší než 30 kg nebo 115 cm | CIF |
          304 | | | | |
          305 | Dílčí prohlášení o přijímajícím plavidle | REC | Prvek obsahující prohlášení o dílčích prvcích partnerského plavidla provádějícího rybolov v páru. | |
          306 | Partnerské plavidlo | PFP | Identifikace partnerského plavidla provádějícího rybolov v páru | C |
          307 | | | | |
          308 | Dílčí prohlášení o předávajícím plavidle | DON | Prvek obsahující jedno nebo více prohlášení o dílčích prvcích partnerského plavidla provádějícího rybolov v páru. Několik partnerských plavidel provádějících rybolov v páru může udat několik plavidel, která společně předají úlovek v rámci jediné operace přemístění. | |
          309 | Partnerské plavidlo (partnerská plavidla) | PFP | Jedna nebo více identifikací partnerských plavidel provádějících rybolov v páru | C |
          310 | | | | |
          311 | Dílčí prohlášení PFP | PFP | Údaj o partnerských plavidlech provádějících rybolov v páru předávaný za plavidlo zapojené (plavidla zapojená) do rybolovných činností v páru s přemístěním nebo bez něj. | |
          312 | Čísla partnerských plavidel v CFR | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo | O |
          313 | IRCS partnerského plavidla | RC | Mezinárodní rádiová volací značka partnerského plavidla | C |
          314 | Vnější identifikace partnerského plavidla | XR | Registrační číslo plavidla vyznačené na boku (trupu) | C |
          315 | Stát vlajky partnerského plavidla | FS | Stát vlajky partnerského plavidla (kód země ISO alfa-3) | C |
          316 | Název partnerského plavidla | NA | Název rybářského plavidla | C |
          317 | Jméno velitele partnerského plavidla | MA | Jméno velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG) | C |
          318 | | | | |
          319 | Prohlášení o prodejním dokladu | SAL | Záznam o prodejním dokladu. | |
          320 | Číslo v rejstříku loďstva Evropské unie (číslo CFR) | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo | C |
          321 | IRCS | RC | Mezinárodní rádiová volací značka | CIF – pokud CFR není aktuální |
          322 | Vnější identifikace plavidla | XR | Číslo registrace vyznačené na boku (trupu) plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy | C |
          323 | Země registrace | FS | Kód země plavidla ISO-alfa 3 | C |
          324 | Název plavidla | NA | Název plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy | C |
          325 | Prohlášení SLI | SLI | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SLI) | CIF – pokud jde o prodej |
          326 | Prohlášení TLI | TLI | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech TLI) | CIF – pokud jde o převzetí |
          327 | Referenční číslo faktury | NR | Referenční číslo faktury stanovené členským státem | CIF – pokud je to možné |
          328 | Datum faktury | ND | Datum faktury (RRRR-MM-DD) | CIF – pokud je to možné |
          329 | Referenční číslo smlouvy o převzetí | CN | Referenční číslo smlouvy o převzetí | CIF – pokud se převzetí uskutečnilo |
          330 | Referenční číslo přepravního dokladu | TR | Referenční číslo přepravního dokladu identifikující přepravní doklad, viz TRN | CIF – případně |
          331 | | | | |
          332 | Prohlášení o prodeji | SLI | Prohlášení obsahující údaje o prodeji zásilky | |
          333 | Datum | DA | Datum prodeje (RRRR-MM-DD) | C |
          334 | Země prodeje | SC | Země, kde se prodej uskutečnil (kód země ISO alfa-3) | C |
          335 | Místo prodeje | SL | Seznam kódů přístavů (CCPPP) [4] | C |
          336 | Jméno prodávajícího | NS | Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby prodávající ryby | C |
          337 | Jméno odběratele | NB | Název subjektu nebo jméno osoby kupující ryby | C |
          338 | Identifikační číslo odběratele | VN | číslo plátce DPH odběratele (kód země ISO alfa-2 následovaný nejvýše 12 znaky nebo číslicemi) nebo DIČ nebo jiný jedinečný identifikátor | C |
          339 | Referenční číslo kupní smlouvy | CN | Referenční číslo kupní smlouvy | CIF – v případě potřeby |
          340 | Dílčí prohlášení o zdrojovém dokladu | SRC | (Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech SRC) | C |
          341 | Dílčí prohlášení o prodané zásilce | CSS | (Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech CSS) | C |
          342 | Číslo BCD | BC | Referenční číslo BCD (dokumentace o úlovku tuňáka obecného) | O – podle pravidel pro odlov tuňáka obecného |
          343 | | | | |
          344 | Dílčí prohlášení o zdroji | SRC | Dílčí prohlášení obsahující údaje o zdrojovém dokladu pro prodanou zásilku. Orgány státu vlajky zpětně vysledují zdrojový doklad na základě lodního deníku rybolovu plavidla a údajů o vykládce. | |
          345 | Datum vykládky | DL | Datum vykládky (RRRR-MM-DD) | C |
          346 | Země a název přístavu | PO | Země a název přístavu pro místo vykládky. Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze použít k výměně údajů [4] | C |
          347 | | | | |
          348 | Dílčí prohlášení o prodané zásilce | CSS | Dílčí prohlášení obsahující údaje o prodané položce | |
          349 | Cena ryb | FP | Cena za kg | C |
          350 | Celková cena | TP | Celková cena za tuto prodanou položku CSS. Udává se, pokud celkovou cenu nelze odvodit od ceny za kg. Čl. 64 odst. 1 písm. l) nařízení o kontrolním režimu. | CIF |
          351 | Měna prodeje | CR | Kódy měn u ceny prodeje [4] | C |
          352 | Kategorie velikosti ryb | SF | Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm, nebo popřípadě počet ryb na kg). [4] | CIF |
          353 | Určení produktu (účel) | PP | Kódy určení produktu [4] | CIF |
          354 | Stažení | WD | Staženo prostřednictvím organizace producentů (Y – ano, N – ne, T – dočasně) | C |
          355 | Uživatelský kód organizace producentů | OP | Kódy seznamu organizací producentů [4] | O |
          356 | Druhy v zásilce | SPE | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | C |
          357 | | | | |
          358 | Prohlášení o převzetí | TLI | Prohlášení s údaji o převzetí | |
          359 | Datum | DA | Datum převzetí (RRRR-MM-DD) | C |
          360 | Země převzetí | SC | Země, kde se převzetí uskutečnilo (kód země ISO alfa-3) | C |
          361 | Místo převzetí | SL | Kód místa, kde se převzetí uskutečnilo, podle systému UN/LOCODE (pokud k převzetí nedojde v přístavu). Pokud k převzetí dojde v přístavu, použije se seznam kódů přístavů ES [4]. | C |
          362 | Název organizace, která uskutečnila převzetí | NT | Název organizace, která převzala ryby | C |
          363 | Název skladového zařízení | NF | Název zařízení, kde se produkty skladují | C |
          364 | Adresa skladového zařízení | AF | Adresa zařízení, kde se produkty skladují | C |
          365 | Referenční číslo přepravního dokladu | TR | Referenční číslo přepravního dokladu identifikující přepravní doklad, viz TRN | CIF – případně |
          366 | Dílčí prohlášení o zdroji | SRC | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SRC) | C |
          367 | Dílčí prohlášení o převzetí zásilky | CST | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CST) | C |
          368 | | | | |
          369 | Dílčí prohlášení o převzetí zásilky | CST | Dílčí prohlášení obsahující podrobnou položku pro každý převzatý druh | |
          370 | Kategorie velikosti ryb | SF | Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm, nebo popřípadě počet ryb na kg). Podle přílohy II nařízení Rady (ES) č. 2406/96. | O |
          371 | Druhy v zásilce | SPE | (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE) | C |
          372 | | | | |
          373 | Dílčí prohlášení o přepravě | TRN | Přepravní doklad lze zaslat elektronicky před tím, než začne přeprava ryb. | |
          374 | Místo určení zásilky | DC | Kód místa, kam se ryby přepravují, podle systému UN/LOCODE (pokud tím místem není přístav). Pokud tím místem je přístav, použije se seznam kódů přístavů ES [4]. | C |
          375 | Registrační číslo vozidla | LP | Číselný nebo alfanumerický kód, který jednoznačně identifikuje vozidlo v databázi země, která ho vydala, a který je uveden na poznávací značce auta | C |
          376 | Vnější identifikační číslo rybářského plavidla | XR | Vnější identifikační číslo rybářského plavidla | C |
          377 | Název rybářského plavidla | NA | Název rybářského plavidla | C |
          378 | Seznam druhů | SPE | Seznam druhů vyskytujících se v zásilce, které odlovilo výše uvedené rybářské plavidlo (obsahuje též informace RAS a PRO). Protože je možno prohlášení o přepravě nahradit prohlášením o vykládce, bezprostředním předcházejícím článkem tohoto dílčího prvku TRN může být LAN místo prvku ERS. | CIF – pokud tento TRN není součástí LAN |
          379 | Místo nakládky | PL | Kód místa, kam se ryby vykládají, podle systému UN/LOCODE (pokud k vykládce nedojde v přístavu). Pokud k vykládce dojde v přístavu, použije se seznam kódů přístavů ES [4]. | C |
          380 | Datum nakládky | DL | Datum nakládky přepravovaných ryb (RRRR-MM-DD v UTC) | C |
          381 | Jméno příjemce(ů) zásilky | NC | Název společnosti, která zaslala ryby po přepravě | C |
          382 | Adresa příjemce(ů) zásilky | AC | Adresa společnosti, která zaslala ryby po přepravě | C |
          383 | Referenční číslo přepravního dokladu | TR | Referenční číslo přepravního dokladu, které umožňuje identifikovat tento přepravní doklad. V případě potřeby musí jednoznačně identifikovat přepravní doklad. Toto číslo přidělí členský stát zasílající TRN. | CIF – pokud se použije elektronický přepravní doklad |
          384 | | | | |
          [*] Tato příloha v celém rozsahu nahrazuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 1077/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007 ve znění nařízení (ES) č. 599/2010 (Úř. věst. L 295, 4.11.2008, s. 3)
          [**] Povinné, pokud je to vyžadováno předpisy Evropské unie, mezinárodními nebo dvoustrannými dohodami.
          [***] Pokud se CIF nepoužije, pak je atribut nepovinný.
          [****] Všechny kódy (nebo odpovídající odkazy) jsou uvedeny v seznamech na internetových stránkách Komise věnovaných rybolovu:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XIII
          PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ RYBY
          DruhTuňák křídlatýThunnus alalunga | ALB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          DruhPilonoši rodu BeryxBeryx spp. | ALF |
          WHL | 1,00 |
          DruhSardel obecnáEngraulis encrasicholus | ANE |
          WHL | 1,00 |
          DruhĎasovití (čeleď)Lophiidae | ANF |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,22 |
          GUH | 3,04 |
          TAL | 3,00 |
          DruhLedařka makrelovitáChampsocephalus gunnari | ANI |
          WHL | 1,00 |
          DruhStříbrnice atlantskáArgentina silus | ARU |
          WHL | 1,00 |
          DruhTuňák velkookýThunnus obesus | BET |
          WHL | 1,00 |
          GUH | 1,10 |
          GUH | 1,29 |
          DruhMník modrýMolva dypterygia | BLI |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          DruhPakambala východoatlantskáScophthalmus rhombus | BLL |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,09 |
          DruhTkaničnice tmaváAphanopus carbo | BSF |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,24 |
          HEA | 1,40 |
          DruhMarlín modrýMakaira nigricans | BUM |
          WHL | 1,00 |
          DruhHuňáček severníMallotus villosus | CAP |
          WHL | 1,00 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | COD |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          GUH | 1,70 |
          HEA | 1,38 |
          FIL | 2,60 |
          FIS | 2,60 |
          DruhLimanda obecnáLimanda limanda | DAB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          GUH | 1,39 |
          DruhOstroun obecnýSqualus acanthias | DGS |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,35 |
          GUS | 2,52 |
          DruhPlatýs bradavičnatýPlatichthys flesus | FLE |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,08 |
          GUS | 1,39 |
          DruhMníkovec velkookýPhycis blennoides | GFB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          GUH | 1,40 |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | GHL |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,08 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | HAD |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          GUH | 1,46 |
          DruhPlatýs obecnýHippoglossus hippoglossus | HAL |
          WHL | 1,00 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | HER |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,12 |
          GUH | 1,19 |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | HKE |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          GUH | 1,40 |
          DruhMníkovec bělavýUrophycis tenuis | HKW |
          WHL | 1,00 |
          DruhKranasiTrachurus spp | JAX |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,08 |
          DruhKrunýřovka krilováEuphausia superba | KRI |
          WHL | 1,00 |
          DruhPlatýs červenýMicrostomus kitt | LEM |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,05 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp | LEZ |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,06 |
          FIL | 2,50 |
          DruhLedařka kerguelenskáChannichthys rhinoceratus | LIC |
          WHL | 1,00 |
          DruhMník mořskýMolva molva | LIN |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,14 |
          GUH | 1,32 |
          FIL | 2,64 |
          DruhMakrela obecnáScomber scombrus | MAC |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,09 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | NEP |
          WHL | 1,00 |
          TAL | 3,00 |
          DruhLedovka hrbočeláNotothenia gibberifrons | NOG |
          WHL | 1,00 |
          DruhTreska EsmarkovaTrisopterus esmarkii | NOP |
          WHL | 1,00 |
          DruhLedovka RossovaNotothenia rossii | NOR |
          WHL | 1,00 |
          DruhČervenice atlantskáHoplostethus atlanticus | ORY |
          WHL | 1,00 |
          DruhKrabi rodu ChionoecetesChionoecetes spp | PCR |
          WHL | 1,00 |
          DruhGarnely rodu PenaeusPenaeus spp | PEN |
          WHL | 1,00 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | PLE |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,07 |
          GUH | 1,39 |
          FIL | 2,40 |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | POK |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,19 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | POL |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | PRA |
          WHL | 1,00 |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp | RED |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,19 |
          DruhHlavoun severníMacrourus berglax | RHG |
          WHL | 1,00 |
          DruhHlavoun tuponosýCoryphaenoides rupestris | RNG |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          GUH | 1,92 |
          GHT | 3,20 |
          DruhSmačci rodu AmmodytesAmmodytes spp | SAN |
          WHL | 1,00 |
          DruhRůžicha šedáPagellus bogaraveo | SBR |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          DruhBezkýlovec trnitýDeania histricosa | SDH |
          WHL | 1,00 |
          DruhBezkýlovec šípohlavýDeania profundorum | SDU |
          WHL | 1,00 |
          DruhLedařka temnáPseudochaenichthys georgianus | SGI |
          WHL | 1,00 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | SOL |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,04 |
          DruhŠprot obecnýSprattus sprattus | SPR |
          WHL | 1,00 |
          DruhKalmar tryskovýIllex illecebrosus | SQI |
          WHL | 1,00 |
          DruhKalmar HyadesůvMartialia hyadesi | SQS |
          WHL | 1,00 |
          DruhRejnokovitíRajidae | SRX |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,13 |
          WNG | 2,09 |
          DruhMečoun obecnýXiphias gladius | SWO |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          GUH | 1,31 |
          DruhLedovka patagonskáDissostichus eleginoides | TOP |
          WHL | 1,00 |
          DruhPakambala velkáPsetta maxima | TUR |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,09 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | USK |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,14 |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | WHB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,15 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | WHG |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,18 |
          DruhMarlín bělavýTetrapturus albidus | WHM |
          WHL | 1,00 |
          DruhPlatýs protaženýGlyptocephalus cynoglossus | WIT |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,06 |
          DruhLimanda žlutoocasáLimanda ferruginea | YEL |
          WHL | 1,00 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XIV
          PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ NASOLENÉ RYBY
          DruhMník mořskýMolva molva | LIN |
          WHL | 2,80 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XV
          PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ZMRAZENÉ RYBY
          DruhTuňák křídlatýThunnus alalunga | ALB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,23 |
          DruhPilonoši rodu BeryxBeryx spp. | ALF |
          WHL | 1,00 |
          DruhSardel obecnáEngraulis encrasicholus | ANE |
          WHL | 1,00 |
          DruhĎasovití (čeleď)Lophiidae | ANF |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,22 |
          GUH | 3,04 |
          TAL | 3,00 |
          FIS | 5,60 |
          DruhLedařka makrelovitáChampsocephalus gunnari | ANI |
          WHL | 1,00 |
          DruhStříbrnice atlantskáArgentina silus | ARU |
          WHL | 1,00 |
          DruhTuňák velkookýThunnus obesus | BET |
          WHL | 1,00 |
          GUH | 1,29 |
          HEA | 1,25 |
          DruhMník modrýMolva dypterygia | BLI |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          GUH | 1,40 |
          DruhPakambala východoatlantskáScophthalmus rhombus | BLL |
          WHL | 1,00 |
          DruhTkaničnice tmaváAphanopus carbo | BSF |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,48 |
          DruhMarlín modrýMakaira nigricans | BUM |
          WHL | 1,00 |
          DruhHuňáček severníMallotus villosus | CAP |
          WHL | 1,00 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | COD |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          GUH | 1,70 |
          FIL | 2,60 |
          FIS | 2,60 |
          FSP | 2,95 |
          SAD | 1,63 |
          DruhLimanda obecnáLimanda limanda | DAB |
          WHL | 1,00 |
          DruhOstroun obecnýSqualus acanthias | DGS |
          WHL | 1,00 |
          GUS | 2,52 |
          DruhPlatýs bradavičnatýPlatichthys flesus | FLE |
          WHL | 1,00 |
          DruhMníkovec velkookýPhycis blennoides | GFB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,12 |
          GUH | 1,40 |
          DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | GHL |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,08 |
          GUH | 1,39 |
          DruhTreska jednoskvrnnáMelanogrammus aeglefinus | HAD |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          GUH | 1,46 |
          FIL | 2,60 |
          FIS | 2,60 |
          FSB | 2,70 |
          FSP | 3,00 |
          DruhPlatýs obecnýHippoglossus hippoglossus | HAL |
          WHL | 1,00 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | HER |
          WHL | 1,00 |
          DruhŠtikozubec obecnýMerluccius merluccius | HKE |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,34 |
          GUH | 1,67 |
          DruhMníkovec bělavýUrophycis tenuis | HKW |
          WHL | 1,00 |
          DruhKranasiTrachurus spp | JAX |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,08 |
          DruhKrunýřovka krilováEuphausia superba | KRI |
          WHL | 1,00 |
          DruhPlatýs červenýMicrostomus kitt | LEM |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,05 |
          DruhPakambaly rodu LepidorhombusLepidorhombus spp | LEZ |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,06 |
          DruhLedařka kerguelenskáChannichthys rhinoceratus | LIC |
          WHL | 1,00 |
          DruhMník mořskýMolva molva | LIN |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,14 |
          GUH | 1,33 |
          FIL | 2,80 |
          FSP | 2,30 |
          DruhMakrela obecnáScomber scombrus | MAC |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          DruhHumr severskýNephrops norvegicus | NEP |
          WHL | 1,00 |
          TAL | 3,00 |
          DruhLedovka hrbočeláNotothenia gibberifrons | NOG |
          WHL | 1,00 |
          DruhTreska EsmarkovaTrisopterus esmarkii | NOP |
          WHL | 1,00 |
          DruhLedovka RossovaNotothenia rossii | NOR |
          WHL | 1,00 |
          DruhČervenice atlantskáHoplostethus atlanticus | ORY |
          WHL | 1,00 |
          DruhKrabi rodu ChionoecetesChionoecetes spp | PCR |
          WHL | 1,00 |
          DruhGarnely rodu PenaeusPenaeus spp | PEN |
          WHL | 1,00 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | PLE |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,07 |
          DruhTreska tmaváPollachius virens | POK |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,19 |
          GUH | 1,44 |
          FIS | 2,78 |
          FSB | 2,12 |
          FSP | 2,43 |
          DruhTreska sajdaPollachius pollachius | POL |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,17 |
          DruhKreveta severníPandalus borealis | PRA |
          WHL | 1,00 |
          DruhOkouníci rodu SebastesSebastes spp | RED |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,19 |
          GUH | 1,88 |
          FIS | 3,37 |
          FSP | 3,00 |
          JAT | 1,90 |
          DruhHlavoun severníMacrourus berglax | RHG |
          WHL | 1,00 |
          DruhHlavoun tuponosýCoryphaenoides rupestris | RNG |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          GUH | 1,92 |
          DruhSmačci rodu AmmodytesAmmodytes spp | SAN |
          WHL | 1,00 |
          DruhRůžicha šedáPagellus bogaraveo | SBR |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,11 |
          DruhBezkýlovec trnitýDeania histricosa | SDH |
          WHL | 1,00 |
          DruhBezkýlovec šípohlavýDeania profundorum | SDU |
          WHL | 1,00 |
          DruhLedařka temnáPseudochaenichthys georgianus | SGI |
          WHL | 1,00 |
          DruhJazyk obecnýSolea solea | SOL |
          WHL | 1,00 |
          DruhŠprot obecnýSprattus sprattus | SPR |
          WHL | 1,00 |
          DruhKalmar tryskovýIllex illecebrosus | SQI |
          WHL | 1,00 |
          DruhKalmar HyadesůvMartialia hyadesi | SQS |
          WHL | 1,00 |
          DruhRejnokovitíRajidae | SRX |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,13 |
          WNG | 2,09 |
          DruhMečoun obecnýXiphias gladius | SWO |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,12 |
          GUH | 1,31 |
          HEA | 1,33 |
          GHT | 1,33 |
          DruhLedovka patagonskáDissostichus eleginoides | TOP |
          WHL | 1,00 |
          DruhPakambala velkáPsetta maxima | TUR |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,09 |
          DruhMníkovec bělolemýBrosme brosme | USK |
          WHL | 1,00 |
          DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | WHB |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,15 |
          FIS | 2,65 |
          SUR | 2,97 |
          DruhTreska bezvousáMerlangius merlangus | WHG |
          WHL | 1,00 |
          GUT | 1,18 |
          DruhMarlín bělavýTetrapturus albidus | WHM |
          WHL | 1,00 |
          DruhPlatýs protaženýGlyptocephalus cynoglossus | WIT |
          WHL | 1,00 |
          DruhLimanda žlutoocasáLimanda ferruginea | YEL |
          WHL | 1,00 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XVI
          METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL UVEDENÝCH V ČL. 16 ODST. 1 A ČL. 25 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU
          Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol uvedené v čl. 16 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu pro plavidla, na něž se nevztahují požadavky týkající se lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce.
          1. Pro účely této přílohy se použijí následující definice:
          a) Aktivní plavidla : plavidla uvedená v článku 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu, která se během kalendářního roku účastnila jakékoli rybolovné operace (více než 0 dní). V opačném případě se plavidlo považuje za "neaktivní".
          b) Métier : skupina rybolovných operací zaměřených na podobné druhy (soubory druhů), používajících podobná lovná zařízení, probíhajících ve stejném období roku a/nebo ve stejné oblasti a vyznačujících se podobným vzorcem využívání zdrojů. Přiřazení k métier je dáno rybolovnou činností v předchozím roce. Pokud bylo plavidlo aktivní v jednom métier více než 50 % roku, je přiděleno k tomuto métier. Pokud je rybolovná činnost nižší než 50 % v jakémkoli métier, plavidlo je přiděleno do skupiny nazvané polyvalentní métier;
          c) Cílová skupina : vykládky produktů rybolovu z aktivních plavidel používajících různá métier.
          2. Účelem plánu namátkových kontrol je sledovat činnosti plavidel uvedených v článku 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu a odhadnout jejich celkový úlovek pro daný druh a métier za období namátkových kontrol.
          3. Kontrolovanou jednotkou je v zásadě métier. Každé dotčené plavidlo by mělo být přiřazeno pouze k jednomu métier.
          4. Cílovou skupinu by měly tvořit vykládky z aktivních plavidel o délce méně než 10 metrů rozdělené podle métier.
          5. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky pro métier v členském státě, kde se uskuteční vykládka (vykládky). Velikost vzorku musí být pro dané métier reprezentativní.
          6. Členské státy definují riziko v těchto stupních: "velmi nízké", "nízké", "střední", "vysoké" a "velmi vysoké".
          7. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:
          - objemy vykládek podle cílové skupiny, včetně regulovaných populací, rozdělené podle métier,
          - úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů u daného plavidla,
          - celkový počet provedených inspekcí podle métier,
          - dostupnost kvót pro plavidla cílové skupiny podle métier,
          - používání normalizovaných beden.
          Případně:
          - kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,
          - souvislosti a/nebo potenciální nebezpečí podvodu spojeného s přístavem/místem/regionem a métier.
          8. Při vytváření plánů namátkových kontrol zohlední členské státy objem činností métier za kontrolované období.
          9. Pokud jde o intenzitu namátkových kontrol, zohlední se proměnlivost vykládek podle métier.
          10. Pokud jsou produkty rybolovu vykládány v normalizovaných bednách, musí být minimální počet kontrolovaných beden úměrný stupňům rizika, které určí členské státy, jak uvádí tento příklad:
          Počet vyložených beden podle druhů | Počet beden ke zvážení podle stupně rizika |
          Velmi nízké | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké |
          0–25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
          25–50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
          50–100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          Každých dalších 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
          11. Použijí se úrovně přesnosti/spolehlivosti 2 a 3 stanovené v bodu 4 části B kapitoly II rozhodnutí Komise 2010/93/EU [1].
          12. Plán namátkových kontrol zahrnuje rovněž informace o tom, jak se odhaduje celkový úlovek u daných populací a métier za kontrolované období.
          [1] Úř. věst. L 41, 16.2.2010, s. 8.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XVII
          FORMÁTY PRO HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU
          1. Pro účely tohoto nařízení, v hlášení o intenzitě rybolovu:
          a) zeměpisná poloha rybářského plavidla je vyjádřena ve stupních a minutách zeměpisné délky a šířky;
          b) oblastí se rozumí oblast, v níž rybolov podléhá režimu Unie pro intenzitu rybolovu;
          c) čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);
          d) uvádí-li se úlovky uchovávané na palubě, sdělují se všechny druhy ryb, které byly zaznamenány v lodním deníku rybolovu podle článku 14 nařízení o kontrolním režimu, jednotlivě v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti; množství uvedená v hlášení jsou celková množství každého druhu uchovávaného na palubě v okamžiku, kdy je sdělováno hlášení o intenzitě rybolovu.
          Druhy, které se sdělují, jsou určeny pomocí třímístného písmenného kódu FAO.
          2. Velitele rybářských plavidel Unie sdělují formou "hlášení o intenzitě rybolovu" nejdříve 12 hodin a nejpozději 1 hodinu před vplutím do oblasti tyto údaje:
          a) nadpis "HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU – VPLUTÍ";
          b) název, vnější identifikační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla;
          c) jméno velitele rybářského plavidla;
          d) zeměpisnou polohu rybářského plavidla, na které se sdělení vztahuje;
          e) oblast, do které rybářské plavidlo vplouvá;
          f) předpokládané datum a čas každého vplutí do této oblasti;
          g) úlovek uchovávaný na palubě podle druhů v kilogramech živé hmotnosti.
          3. Velitele rybářských plavidel Unie sdělují formou "hlášení o intenzitě rybolovu" nejdříve 12 hodin a nejpozději 1 hodinu před vyplutím z oblasti tyto údaje:
          a) nadpis "HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU – VYPLUTÍ";
          b) název, vnější identifikační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla;
          c) jméno velitele rybářského plavidla;
          d) zeměpisnou polohu rybářského plavidla, kterého se sdělení týká, s udáním zeměpisné šířky a délky;
          e) oblast, ze které rybářské plavidlo vyplouvá;
          f) předpokládané datum a čas každého vyplutí z této oblasti;
          g) úlovek uchovávaný na palubě podle druhů v kilogramech živé hmotnosti.
          4. Aniž je dotčen odstavec 3, sdělí velitelé rybářských plavidel Unie, která loví napříč oblastmi a během 24 hodin více než jednou překračují dělící linii mezi dvěma oblastmi, avšak zdržují se uvnitř vymezené oblasti 5 námořních mil po obou stranách dělící linie, první vplutí a poslední vyplutí během těchto 24 hodin.
          5. Členské státy zajistí, aby velitelé rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou dodržovali povinnost podávat hlášení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XVIII
          METODIKA VÝPOČTU PRŮMĚRNÉ ČISTÉ HMOTNOSTI BEDEN NEBO BLOKŮ ZMRAZENÝCH PRODUKTŮ RYBOLOVU
          Plán namátkových kontrol
          Velikost partie (počet beden) | Velikost vzorku (počet palet × 52 beden) |
          5000 nebo méně | 3 |
          5001–10000 | 4 |
          10001–15000 | 5 |
          15001–20000 | 6 |
          20001–30000 | 7 |
          30001–50000 | 8 |
          Více než 50000 | 9 |
          1. Průměrná hmotnost bedny nebo bloku se určí podle druhů pomocí plánu namátkových kontrol uvedeného v následující tabulce a případně podle úpravy. Vzorek se vybere namátkově.
          2. Zváží se každá paleta beden nebo bloků. Celková hrubá hmotnost všech palet ve vzorku se vydělí celkovým počtem palet ve vzorku a zjistí se průměrná hrubá hmotnost jedné palety daného druhu a případně dané úpravy.
          3. Pro zjištění čisté hmotnosti bedny nebo bloku daného druhu případně dané úpravy se provedou tyto odpočty od průměrné hrubé hmotnosti palet vzorku uvedené v bodě 2:
          a) průměrná hmotnost obalu jedné bedny nebo bloku rovnající se hmotnosti ledu a lepenkových, plastových nebo jiných obalových materiálů násobená počtem beden nebo bloků na paletě;
          b) průměrná hmotnost prázdných palet ze vzorku použitých při vykládce.
          Výsledná čistá hmotnost jedné palety daného druhu a případně dané úpravy se potom vydělí počtem beden na paletě.
          4. Hmotnost obalu bedny nebo bloku uvedená v bodě 3 písm. a) činí 1,5 kg. Členské státy mohou použít jinou hmotnost obalu bedny nebo bloku, pokud předloží svou metodiku namátkové kontroly a její veškeré změny Komisi ke schválení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XIX
          METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL VÁŽENÍ VYKLÁDEK PRODUKTŮ RYBOLOVU V ČLENSKÝCH STÁTECH PODLE ČL. 60 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU
          Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol v souladu s čl. 60 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          1. Účelem plánu namátkových kontrol je zajistit přesné zvážení produktů rybolovu při vykládce.
          2. Velikost vzorku, který se má zvážit, se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky pro přístav/místo/region v členském státě, kde se uskuteční vykládka (vykládky).
          3. Členské státy stanoví riziko v těchto stupních: "velmi nízké", "nízké", "střední", "vysoké" a "velmi vysoké".
          4. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:
          - objemy vykládek v přístavu/místě/regionu, včetně všech regulovaných populací,
          - úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s vykládkami v přístavu/místě/regionu,
          - celkový počet inspekcí provedených v přístavu/místě/regionu,
          - dostupnost kvót pro plavidla provádějící vykládku v přístavu/místě/regionu,
          - používání normalizovaných beden.
          Případně:
          - kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,
          - riziko podvodu v přístavu/místě/regionu.
          5. Namátková kontrola musí být reprezentativní a alespoň tak účinná, jako prostý náhodný výběr.
          6. Pokud jsou produkty rybolovu vykládány v normalizovaných bednách, musí být minimální počet beden, které budou výběrově zváženy, úměrný stupni rizika, které určí členské státy. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:
          Počet vyložených beden podle druhů | Počet beden ke zvážení podle stupně rizika |
          Velmi nízké | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké |
          0–25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
          25–50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
          50–100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          100–200 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Každých dalších 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
          7. Plán namátkových kontrol zahrnuje rovněž informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit, aby:
          - hospodářské subjekty vyhověly stanoveným úrovním namátkových kontrol,
          - výsledky vážení stanoveného plány namátkových kontrol byly využity pro účely uvedené v čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu,
          - vybraný počet vykládek produktů rybolovu, který stanoví každý členský stát na základě své analýzy rizik, byl zvážen v přítomnosti úředníků příslušných orgánů.
          8. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám plánu namátkových kontrol musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XX
          METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL PODLE ČL. 60 ODST. 3 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU
          Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol pro produkty rybolovu vyložené z rybářských plavidel s povolením vážit na palubě v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.
          1. Účelem plánu namátkových kontrol je ověřit přesnost vážení, je-li povoleno vážit produkty rybolovu na palubě.
          2. Členské státy zajistí, aby namátková kontrola byla vykonána v době vykládky produktů rybolovu z rybářských plavidel, na kterých byly zváženy.
          3. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky rybářskými plavidly s povolením vážit produkty rybolovu na palubě.
          4. Členské státy stanoví riziko v těchto stupních: "velmi nízké", "nízké", "střední", "vysoké" a "velmi vysoké".
          5. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:
          - objemy vykládek v přístavu, na jiném místě nebo v rámci regionu z rybářských plavidel s povolením vážit úlovky produktů rybolovu na palubě,
          - úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s rybářskými plavidly s povolením vážit úlovky produktů rybolovu na palubě,
          - objem inspekční činnosti v přístavu, na jiném místě nebo v rámci regionu, kde jsou produkty rybolovu vykládány z rybářských plavidel s povolením vážit na palubě,
          - dostupnost kvót pro rybářská plavidla s povolením vážit produkty rybolovu na palubě.
          Případně:
          - kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,
          - riziko podvodu v přístavu/místě/regionu.
          6. Namátková kontrola vykládky produktů rybolovu musí být alespoň tak účinná, jako prostý náhodný výběr, a úměrná stupni rizika.
          7. Plán namátkových kontrol zahrnuje opatření, kterými se zajistí zvážení vzorku.
          8. Počet vážených vzorků beden musí být úměrný vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:
          Počet vyložených beden podle druhů | Počet beden ke zvážení podle stupně rizika |
          Velmi nízké | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké |
          0–25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
          25–50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
          50–100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          100–200 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Každých dalších 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
          9. Pokud jsou produkty rybolovu z těchto plavidel zváženy před prvním uvedením na trh a vážení se provádí bezprostředně po vykládce partií produktů rybolovu, lze výsledek tohoto vážení použít pro účely plánu namátkových kontrol.
          10. Plán namátkových kontrol rovněž zahrnuje opatření, kterými se zajistí, aby:
          - hospodářské subjekty vyhověly stanoveným úrovním namátkových kontrol,
          - aniž je dotčen čl. 71 odst. 2 tohoto nařízení, byly výsledky vážení stanoveného plánem namátkových kontrol využity pro účely uvedené v čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu,
          - vybraný počet vykládek produktů rybolovu, který stanoví každý členský stát na základě své analýzy rizik, byl zvážen v přítomnosti úředníků příslušných orgánů.
          11. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám plánu namátkových kontrol musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXI
          METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ KONTROLNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČL. 61 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU
          Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují kontrolní programy, které se uplatní v případě, že povolí, aby produkty rybolovu byly váženy po přepravě z místa vykládky do místa určení na území tohoto členského státu v souladu s čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.
          1. Účelem kontrolního programu je minimalizovat riziko nedodržení pravidel společné rybářské politiky, povolí-li členský stát, aby produkty rybolovu byly váženy po přepravě z místa vykládky do místa určení na území tohoto členského státu.
          2. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky v souvislosti s povoleným vážením produktů rybolovu po přepravě.
          3. Členské státy definují riziko v těchto stupních: "velmi nízké", "nízké", "střední", "vysoké" a "velmi vysoké".
          4. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:
          - objemy vykládek produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s vykládkami produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - známé úrovně kontrol přepravy,
          - dostupnost kvót pro rybářská plavidla provádějící vykládky, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - používání normalizovaných beden plavidly, z nichž pochází dané produkty rybolovu.
          Případně:
          - kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,
          - riziko podvodu v přístavu/místě/regionu.
          5. Kontrolní programy mimo jiné zahrnují:
          - program inspekcí produktů rybolovu, pokud jsou přepravovány z místa vykládky k vážení do jiného místa určení na území členského státu,
          - ustanovení o vybavenosti přepravními doklady v souladu s článkem 68 nařízení o kontrolním režimu,
          - ustanovení týkající se ověřování údajů o přepravovaných produktech rybolovu s ohledem na údaje z předchozího oznámení předloženého velitelem rybářského plavidla vykládajícího produkty rybolovu v souladu s článkem 17 nařízení o kontrolním režimu,
          - ustanovení o neporušenosti a údajích týkajících se pečetí umístěných na vozidlech nebo kontejnerech použitých k přepravě těchto produktů rybolovu v souladu s článkem 109 tohoto nařízení,
          - ustanovení o křížové kontrole lodního deníku rybolovu a údajů v přepravním dokladu se záznamy o vážení v místě určení, kde jsou produkty váženy,
          - vážení vzorku produktů rybolovu v přítomnosti úředníků příslušných orgánů v místě určení, kde jsou produkty váženy před prvním uvedením na trh. Velikost vzorků musí být úměrná vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy mohou případně začlenit používání standardizovaných beden do postupu vážení vzorku.
          6. Pokud jsou produkty rybolovu skladovány v normalizovaných bednách, několik vzorků beden musí být zváženo v přítomnosti úředníků příslušných orgánů členských států. Počet vážených vzorků beden musí být úměrný vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:
          Počet vyložených beden podle druhů | Počet beden ke zvážení podle stupně rizika |
          Velmi nízké | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké |
          0–25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
          25–50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
          50–100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          100–200 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Každých dalších 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
          7. Kontrolní program zahrnuje opatření, kterými se zajistí zvážení vzorku.
          8. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám kontrolního programu musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXII
          METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ SPOLEČNÝCH KONTROLNÍCH PROGRAMŮ PODLE ČL. 61 ODST. 2 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU
          Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují společné kontrolní programy, které se uplatní, pokud členské státy, v nichž jsou produkty rybolovu vykládány, povolí přepravu těchto produktů před zvážením registrovaným odběratelům, registrovaným dražebním střediskům nebo jiným subjektům či osobám odpovídajícím za první uvedení produktů rybolovu na trh v jiném členském státě v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu.
          1. Účelem společného kontrolního programu je minimalizovat riziko nedodržení pravidel společné rybářské politiky v případě, že členské státy, v nichž jsou produkty rybolovu vykládány, povolí přepravu těchto produktů před zvážením registrovaným odběratelům, registrovaným dražebním střediskům nebo jiným subjektům či osobám odpovídajícím za první uvedení produktů rybolovu na trh v jiném členském státě.
          2. Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky v souvislosti s přepravou před zvážením v jiném členském státě.
          3. Členské státy definují riziko v těchto stupních: "velmi nízké", "nízké", "střední", "vysoké" a "velmi vysoké".
          4. Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:
          - objemy vykládek produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů v souvislosti s vykládkami produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - známé úrovně kontrol přepravy v členských státech vykládky, tranzitu a místa určení,
          - dostupnost kvót pro rybářská plavidla provádějící vykládky, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - používání normalizovaných beden plavidly, z nichž pochází dané produkty rybolovu,
          případně:
          - kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,
          - riziko podvodu v přístavu/místě/regionu,
          - kolísání tržních cen produktů rybolovu, které jsou váženy po přepravě z místa vykládky,
          - riziko podvodu v přístavu, na jiném místě nebo v rámci regionu, kde probíhají vykládky a/nebo vážení těchto produktů.
          5. Společné kontrolní programy mimo jiné zahrnují:
          - program inspekcí produktů rybolovu, pokud jsou přepravovány z místa vykládky k vážení do jiného místa určení na území jiného členského státu,
          - ustanovení o vybavenosti přepravními doklady v souladu s článkem 68 nařízení o kontrolním režimu,
          - ustanovení týkající se ověřování údajů o přepravovaných produktech rybolovu, které předložil velitel rybářského plavidla vykládajícího produkty rybolovu v souladu s článkem 17 nařízení o kontrolním režimu,
          - ustanovení o neporušenosti a údajích týkajících se pečetí umístěných na vozidlech nebo kontejnerech použitých k přepravě těchto produktů rybolovu v souladu s článkem 109 tohoto nařízení,
          - ustanovení o křížové kontrole lodního deníku rybolovu a údajů v přepravním dokladu se záznamy o vážení v místě určení, kde jsou produkty váženy,
          - vážení vzorku produktů rybolovu v přítomnosti úředníků příslušných orgánů v místě určení, kde jsou produkty váženy před prvním uvedením na trh. Velikost vzorků musí být úměrná vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy mohou případně začlenit používání standardizovaných beden do postupu vážení vzorku.
          6. Pokud jsou produkty rybolovu skladovány v normalizovaných bednách, několik vzorků beden musí být zváženo v přítomnosti úředníků příslušných orgánů členských států. Počet vážených vzorků beden musí být úměrný vyhodnocenému stupni rizika. Členské státy nejlépe určí počet beden ke zvážení pomocí tabulek pro různé stupně rizika, jak uvádí tento příklad:
          Počet vyložených beden podle druhů | Počet beden ke zvážení podle stupně rizika |
          Velmi nízké | Nízké | Střední | Vysoké | Velmi vysoké |
          0–25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
          25–50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
          50–100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          100–200 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Každých dalších 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
          7. Společný kontrolní program zahrnuje opatření, kterými se zajistí zvážení vzorku.
          8. Analýza rizik, vyhodnocení údajů, postup validace a auditu nebo další podklady k vypracování a budoucím změnám společného kontrolního programu musí být zdokumentovány a přichystány pro audit a inspekci.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXIII
          SEZNAM INFORMACÍ POŽADOVANÝCH K VYPLNĚNÍ ZPRÁV O DOHLEDU OHLEDNĚ POZOROVÁNÍ A DETEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL
          OBECNÉ INFORMACE
          Datum pozorování
          Členský stát původu a název jediného orgánu
          ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE
          Stát vlajky
          Název
          Vnější identifikace
          Mezinárodní rádiová volací značka
          Případné číslo podle Lloyd's / IMO [*]
          Popis plavidla, pokud je pozorováno vizuálně
          Druh
          Poloha vyjádřená ve stupních a minutách zeměpisné šířky a délky
          Rybolovná oblast, podoblast, divize
          Údaje o tom, jak byly pozorování nebo detekce provedeny
          Vizuální VMS radar rádiová výměna jiné (případně)
          Uveďte, zda se navázal rádiový kontakt s plavidlem
          Údaje o osobě, se kterou bylo komunikováno
          Čas a činnost pozorování nebo detekce plavidla
          Datum.…čas….činnost….poloha kurz rychlost
          Záznam provedeného pozorování
          fotografie….video….audio písemně
          Případně připojte fotografii nebo nákres plavidla
          Úředník podávající hlášení
          POZNÁMKY K INFORMACÍM PRO ZPRÁVU O DOHLEDU
          1. Předložte co nejúplnější informace
          2. Údaje o názvu plavidla, volací značce, vlajce a pokud možno registračním čísle nebo čísle podle Lloyd's / IMO [*] je nutno získat při pozorování/detekci plavidla nebo při rádiovém kontaktu s plavidly (je nutno uvést zdroj těchto informací).
          3 Rozlišovací znaky (případně): uveďte, zda byl viditelný název a přístav registrace plavidla, či nikoli. Zaznamenejte barvy trupu a nástavby, počet stěžňů, umístění velitelského můstku a výšku komínu, atd.
          4. Druh plavidla (případně): popište druh pozorovaného plavidla a zařízení (např. plavidlo pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidlo lovící vlečnými sítěmi, zpracovatelská rybářská loď, přepravní loď).
          5. Poloha: zaznamenejte první pozorování plavidla, včetně rybolovné oblasti/podoblasti/divize.
          6. Činnost pozorovaného/zaznamenaného plavidla (případně): zaznamenejte čas pozorování, činnost vykonávanou plavidlem v té době a kurz (stupně). Zaznamenejte, zda plavidlo provádělo rybolovnou činnost, nastavení lovných zařízení, vytahování lovného zařízení nebo jiné činnosti.
          7. Záznam o pozorování/detekci: uveďte, zda byl z pozorování/detekce plavidla pořízen videozáznam nebo fotografie.
          8. Poznámky: uveďte, v jakém kurzu a jakou rychlostí plavidlo plulo. Shrňte případnou rádiovou konverzaci, k níž došlo, s uvedením jména, státní příslušnosti a funkce, které nahlásila osoba (osoby) kontaktovaná (kontaktované) na palubě pozorovaného/zaznamenaného plavidla.
          9. Schéma plavidla (případně): načrtněte profil plavidla s uvedením případných rozlišujících znaků, které lze použít k identifikaci.
          [*] "IMO" se rozumí "Mezinárodní námořní organizace".
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXIV
          INFORMACE UVEDENÉ NA ZABEZPEČENÝCH PODSTRÁNKÁCH ZABEZPEČENÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK
          1. Seznam úředníků pověřených inspekcemi (čl. 116 odst. 1 písm. a) nařízení o kontrolním režimu) obsahující:
          a) jméno;
          b) příjmení;
          c) hodnost;
          d) zkratku útvaru, ke kterému patří;
          e) seznam služeb pověřených inspekcemi rybolovu nebo do nich zapojených. U každé organizace seznam obsahuje:
          - úplný název služby,
          - zkratku,
          - úplnou poštovní adresu,
          - ulici (neshoduje-li se s poštovní adresou),
          - telefonní číslo,
          - fax,
          - e-mail,
          - internetovou adresu (URL).
          2. Údaje z databáze pro zpracování inspekčních zpráv a zpráv o dohledu podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu (čl. 116 odst. 1 písm. b) nařízení o kontrolním režimu):
          a) veškeré datové prvky definované v článku 92 a 118 tohoto nařízení musí být přístupné;
          b) internetové rozhraní obsahuje funkce pro zobrazení, třídění, filtrování, procházení a vytváření statistik z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu.
          3. Údaje ze systému sledování plavidel uvedené v článku 19 tohoto nařízení (čl. 116 odst. 1 písm. c) nařízení o kontrolním režimu). Minimální přístupné datové prvky pro každou polohu VMS jsou tyto:
          a) stát vlajky;
          b) číslo v rejstříku loďstva Unie;
          c) mezinárodní rádiová volací značka (nepovinné);
          d) vnější registrační písmena a čísla plavidla (nepovinné);
          e) název rybářského plavidla (nepovinné);
          f) datum;
          g) čas;
          h) zeměpisná šířka;
          i) zeměpisná délka;
          j) kurz;
          k) rychlost;
          l) číslo výjezdu (je-li k dispozici);
          m) příslušné varování;
          n) údaj, zda byla poloha zaslána automaticky nebo zadána do systému manuálně.
          Internetové rozhraní obsahuje funkce ke stažení dat nebo k jejich zobrazení na mapě, a to podle rybářského plavidla, seznamu rybářských plavidel, druhu rybářského plavidla, časového období nebo zeměpisné oblasti.
          4. Údaje o licencích a oprávněních k rybolovu vydaných a spravovaných podle článků 3, 4 a 5 tohoto nařízení s jasným uvedením stanovených podmínek a informací o všech pozastaveních a odnětích (čl. 116 odst. 1 písm. d) nařízení o kontrolním režimu).
          5. Veškeré datové prvky uvedené v přílohách II a III tohoto nařízení, které vymezují prvky licencí a oprávnění k rybolovu, jsou přístupné.
          Tyto údaje se převezmou z rejstříku loďstva EU. Rozhraní obsahuje funkce pro zobrazení, třídění, filtrování a procházení licencí a oprávnění.
          6. Způsob měření nepřetržitého období 24 hodin za účelem kontroly intenzity rybolovu (čl. 116 odst. 1 písm. e) nařízení o kontrolním režimu):
          měří se čas, od kterého se měří nepřetržité období dne v oblasti (ve formátu hh:mm v UTC).
          7. Údaje o rybolovných právech podle článku 33 nařízení o kontrolním režimu (čl. 116 odst. 1 písm. f) nařízení o kontrolním režimu):
          veškeré datové prvky o záznamech úlovků a intenzity rybolovu jsou přístupné.
          8. Národní kontrolní akční programy (čl. 116 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu): hypertextový odkaz na každý národní kontrolní akční program s uvedením právního základu platného víceletého plánu.
          Definice internetových služeb (parametry a URL), které umožňují přebírání veškerých údajů z elektronické databáze pro účely ověření úplnosti a kvality shromažďovaných údajů podle článku 109 nařízení o kontrolním režimu (čl. 116 odst. 1 písm. h) nařízení o kontrolním režimu).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXV
          ÚKOLY KONTROLNÍCH POZOROVATELŮ
          1. Kontrolní pozorovatelé zaznamenávají během svého pobytu na palubě rybářského plavidla veškeré rybolovné činnosti, včetně zejména:
          a) data, času a zeměpisné polohy počátku a konce každé rybolovné operace;
          b) pozorování hloubky na počátku a na konci rybolovné operace;
          c) druhu zařízení používaného při každé operaci a jeho rozměrů, včetně případně velikosti ok a používaných přídavných zařízení;
          d) pozorování odhadovaného úlovku za účelem určení cílových druhů, vedlejších úlovků a výmětů pro srovnání s pravidly pro složení úlovku a výmětů;
          e) pozorování velikosti různých druhů v rámci úlovku se zvláštním odkazem na podměrečné exempláře.
          2. Kontrolní pozorovatelé zaznamenávají jakékoli narušení funkčnosti systému pro satelitní sledování.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXVI
          FORMÁT ZPRÁVY KONTROLNÍHO POZOROVATELE
          ZPRÁVA KONTROLNÍHO POZOROVATELE
          ÚDAJE O POZOROVATELI
          Název | |
          Pověřil (příslušný orgán) | |
          Nasadil (zaměstnávající orgán) | |
          Datum zahájení | |
          Datum ukončení | |
          ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE
          Druh | |
          Stát vlajky | |
          Název | |
          Číslo v rejstříku loďstva Společenství | |
          Vnější identifikační znak | |
          IRCS | |
          Číslo IMO | |
          Výkon hnacího motoru | |
          Celková délka | |
          DRUHY TRANSPORTOVANÝCH LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ
          1. | |
          2. | |
          3. | |
          POZOROVANÉ ZAŘÍZENÍ POUŽITÉ BĚHEM VÝJEZDU
          1. | |
          2. | |
          3. | |
          ÚDAJE O RYBOLOVNÝCH OPERACÍCH
          Referenční číslo rybolovné operace (případně) | |
          Datum | |
          Druh použitého zařízení | |
          Rozměry | |
          Velikost ok | |
          Vybaveno přídavným zařízením | |
          Čas zahájení operace Čas ukončení operace | |
          Poloha při zahájení operace | |
          Hloubka při zahájení operace | |
          Hloubka při ukončení operace | |
          Poloha při ukončení operace | |
          ÚLOVEK | Druh | Uchovaný | Výměty |
          Odhadované množství každého druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti | | | |
          Odhadované množství cílového druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti | | | |
          Odhadované množství cílového druhu v kg ekvivalentu živé hmotnosti | | | |
          Odhadované celkové množství úlovku v kg ekvivalentu živé hmotnosti | | | |
          POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE NEDODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
          SHRNUTÍ NA KONCI VÝJEZDU
          PODPIS POZOROVATELE
          DATUM
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXVII
          INSPEKČNÍ ZPRÁVY
          NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE POŽADOVANÉ K VYPLNĚNÍ INSPEKČNÍCH ZPRÁV
          MODUL 1: INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA NA MOŘI (UVEDOU SE VHODNÉ INFORMACE)
          1. INSPEKČNÍ ORGÁN A ČLENSKÝ STÁT [*]
          2. INSPEKČNÍ PLAVIDLO [*]
          3. DATUM [*]
          4. ČAS ZAHÁJENÍ INSPEKCE [*]
          5. ČAS UKONČENÍ INSPEKCE [*]
          6. MÍSTO [*] PODLE DIVIZE ICES A STATISTICKÉHO OBDÉLNÍKU/PODOBLASTI CECAF/GFCM/NEAFC/NAFO
          7. POLOHA INSPEKČNÍHO PLAVIDLA S UDÁNÍM ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY A DÉLKY [*]
          8. ODPOVĚDNÝ INSPEKTOR [*]
          9. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
          10. INSPEKTOR 2 [*]
          11. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
          12. IRCS [*] [2]
          13. Číslo IMO
          14. CÍLOVÉ RYBÁŘSKÉ PLAVIDLO, VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE, NÁZEV A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST [*]
          15. POLOHA S UDÁNÍM ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY A DÉLKY (POKUD SE LIŠÍ OD HLÍDKOVÉHO PLAVIDLA) [*]
          16. DRUH [*]
          17. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PLAVEBNÍ LICENCE [*]
          18. IRCS
          19. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA VLASTNÍKA [*]
          20. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA NÁJEMCE [*]
          21. ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA A JEHO ADRESA [*]
          22. JMÉNO A ADRESA VELITELE A DATUM NAROZENÍ [*]
          23. RÁDIOVÉ VOLÁNÍ PŘED NALODĚNÍM
          24. LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PLAVIDLA VYPLNĚN PŘED INSPEKCÍ [*]
          25. NALOĎOVACÍ ŽEBŘÍK [*]
          26. IDENTIFIKACE INSPEKTORŮ
          27. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          28. INSPEKCE DOKLADŮ A OPRÁVNĚNÍ [*]
          29. PLAVEBNÍ LICENCE
          30. KONTROLA VÝKONU HNACÍHO MOTORU
          31. ÚDAJE O LICENCI K RYBOLOVU [*]
          32. ÚDAJE O OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU [*]
          33. VMS FUNGUJE SPRÁVNĚ [*]
          34. POČET STRÁNEK Z LODNÍHO DENÍKU V PAPÍROVÉM FORMÁTU [*]
          35. ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ LODNÍ DENÍK RYBOLOVU [*]
          36. ODKAZ NA PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ [*]
          37. ÚČEL OZNÁMENÍ [*]
          38. OSVĚDČENÍ SKLADOVACÍHO PROSTORU PRO RYBY
          39. ROZPIS USKLADNĚNÍ
          40. KALIBRAČNÍ TABULKY PRO CHLAZENÉ NÁDRŽE S MOŘSKOU VODOU
          41. OSVĚDČENÍ PRO SYSTÉMY VÁŽENÍ NA PALUBĚ
          42. ČLENSTVÍ V ORGANIZACI PRODUCENTŮ
          43. PŘÍSTAV, STÁT A DATUM POSLEDNÍHO VPLUTÍ DO PŘÍSTAVU [*]
          44. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          45. INSPEKCE ÚLOVKU [*]
          46. DRUHY (KÓD ALFA-3) A MNOŽSTVÍ V KG EKVIVALENTU ŽIVÉ HMOTNOSTI [*]
          47. ODDĚLENÉ USKLADNĚNÍ PRO VÍCELETÉ POPULACE [*]
          48. ZDA DOŠLO KE KONTROLE VÁŽENÍ/SPOČÍTÁNÍ BEDEN
          49. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          50. INSPEKCE LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ [*]
          51. SÍŤ/DRUH/ÚDAJE O VLÁKNĚ/VELIKOST OK [*]
          52. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ/ÚDAJE O VLÁKNĚ/VELIKOST OK [*]
          53. MĚŘENÍ SÍLY VLÁKNA [*]
          54. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          55. POZNÁMKY INSPEKTORA [*]
          56. POZNÁMKY VELITELE [*]
          57. PŘIJATÉ OPATŘENÍ [*]
          58. PODPIS INSPEKTORA [*]
          59. PODPIS VELITELE [*]
          MODUL 2: INSPEKCE PŘEKLÁDKY RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (UVEDOU SE VHODNÉ INFORMACE)
          1. ODKAZ NA INSPEKČNÍ ZPRÁVU
          2. INSPEKČNÍ ORGÁN A ČLENSKÝ STÁT [*]
          3. DATUM [*]
          4. ČAS ZAHÁJENÍ [*]
          5. ČAS UKONČENÍ [*]
          6. MÍSTO [***] PODLE PŘÍSTAVU, DIVIZE ICES A STATISTICKÉHO OBDÉLNÍKU/PODOBLASTI CECAF/GFCM NEBO NEAFC/NAFO
          7. POLOHA S UDÁNÍM ZEMĚPISNÉ ŠÍŘKY A DÉLKY [*]
          8. URČENÝ PŘÍSTAV [*]
          9. ODPOVĚDNÝ INSPEKTOR [*]
          10. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
          11. INSPEKTOR 2 [*]
          12. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
          13. STÁT VLAJKY INSPEKČNÍHO PLAVIDLA [*]
          14. IRCS [*]
          15. VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE, NÁZEV A STÁT VLAJKY PŘEDÁVAJÍCÍHO RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [*]
          16. DRUH RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [*]
          17. INSPEKCE DOKLADŮ A OPRÁVNĚNÍ [*]
          18. ÚDAJE O LICENCI K RYBOLOVU PŘEDÁVAJÍCÍHO RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [*]
          19. OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU PŘEDÁVAJÍCÍHO RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [*]
          20. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PLAVEBNÍ LICENCE [*]
          21. IRCS [*]
          22. ÚDAJE IMO [*]
          23. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA VLASTNÍKA [*]
          24. JMÉNO ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA A JEHO ADRESA [*]
          25. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA NÁJEMCE [*]
          26. JMÉNO A ADRESA VELITELE A DATUM NAROZENÍ [*]
          27. KONTROLA VMS PŘED NALODĚNÍM
          28. VMS FUNGUJE SPRÁVNĚ
          29. PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ [*]
          30. ÚČEL OZNÁMENÍ [*]
          31. PŘÍSTAV, STÁT A DATUM POSLEDNÍHO VPLUTÍ DO PŘÍSTAVU [***]
          32. LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PŘEDÁVAJÍCÍHO PLAVIDLA VYPLNĚN PŘED PŘEKLÁDKOU [*]
          33. ÚDAJE O LODNÍM DENÍKU RYBOLOVU PŘEDÁVAJÍCÍHO PLAVIDLA [*]
          34. ELEKTRONICKÝ LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PŘEDÁVAJÍCÍHO PLAVIDLA VYPLNĚN
          35. ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PŘEDÁVAJÍCÍHO PLAVIDLA [*]
          36. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          37. INSPEKCE ÚLOVKU [*]
          38. DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ/HMOTNOST PRODUKTU/ÚPRAVA/OBLAST ÚLOVKU
          39. MNOŽSTVÍ VYKÁZANÉ V LODNÍM DENÍKU RYBOLOVU (VM)
          40. MÍRA ODCHYLKY PODLE DRUHU [*]
          41. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          42. VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE, NÁZEV A STÁT VLAJKY PŘIJÍMAJÍCÍHO PLAVIDLA [*]
          43. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PLAVEBNÍ LICENCE [*]
          44. IRCS [*]
          45. ÚDAJE IMO [*]
          46. PŘÍSTAV, STÁT A DATUM POSLEDNÍHO VPLUTÍ DO PŘÍSTAVU [*]
          47. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA VLASTNÍKA [*]
          48. JMÉNO ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA A JEHO ADRESA [*]
          49. KONTROLA VMS PŘED NALODĚNÍM
          50. PŘÍSTAV, STÁT A DATUM POSLEDNÍHO VPLUTÍ DO PŘÍSTAVU [***]
          51. ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PŘIJÍMAJÍCÍHO PLAVIDLA
          52. VYKÁZANÉ DRUHY NA PALUBĚ PŘED PŘEKLÁDKOU (KÓD ALFA-3/HMOTNOST PRODUKTU/OBLAST ÚLOVKU) [*]
          53. LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PŘIJÍMAJÍCÍHO PLAVIDLA VYPLNĚN PŘED PŘEKLÁDKOU [*]
          54. ÚDAJE O LODNÍM DENÍKU RYBOLOVU PŘIJÍMAJÍCÍHO PLAVIDLA [*]
          55. ELEKTRONICKÝ LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PŘIJÍMAJÍCÍHO PLAVIDLA VYPLNĚN
          56. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [*]
          57. PŘIJATÉ OPATŘENÍ [*]
          58. POZNÁMKY A PODPIS INSPEKTORA [*]
          59. POZNÁMKY A PODPIS VELITELE [*]
          MODUL 3. INSPEKCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA V PŘÍSTAVU NEBO PŘI VYKLÁDCE A PŘED PRVNÍM PRODEJEM (UVEDOU SE VHODNÉ INFORMACE)
          1. ODKAZ NA INSPEKČNÍ ZPRÁVU
          2. INSPEKČNÍ ORGÁN A ČLENSKÝ STÁT [***] [*]
          3. DATUM [***] [*]
          4. ČAS ZAHÁJENÍ [***] [*]
          5. ČAS UKONČENÍ [***] [*]
          6. MÍSTO PODLE PŘÍSTAVU, DIVIZE ICES A STATISTICKÉHO OBDÉLNÍKU ICES/PODOBLASTI CECAF/GFCM/NEAFC/NAFO [***] [*]
          7. URČENÝ PŘÍSTAV [*]
          8. JMÉNO A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST ODPOVĚDNÉHO INSPEKTORA [*]
          9. JMÉNO A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST INSPEKTORA 2 [*]
          10. CÍLOVÉ RYBÁŘSKÉ PLAVIDLO [***] [*]
          11. VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE A STÁT VLAJKY CÍLOVÉHO RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [***] [*]
          12. DRUH RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA [***] [*]
          13. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PLAVEBNÍ LICENCE [***] [*]
          14. IRCS [***] [*]
          15. IMO [***] [*]
          16. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA VLASTNÍKA [***] [*]
          17. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA SKUTEČNÉHO VLASTNÍKA, POKUD JE ZNÁM [***] [*]
          18. JMÉNO ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA A JEHO ADRESA [*]
          19. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA NÁJEMCE [*]
          20. JMÉNO A ADRESA VELITELE A DATUM NAROZENÍ [*]
          21. ČLEN ORGANIZACE PRODUCENTŮ
          22. KONTROLA VMS PŘED PŘIPLUTÍM K PEVNINĚ [DRUH A ZDA JDE O KONTROLU VNITROSTÁTNÍ NEBO REGIONÁLNÍ ORGANIZACE PRO ŘÍZENÍ RYBOLOVU [***] [*]
          23. PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ [***] [*]
          24. ÚČEL PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ [***] [*]
          25. PŘÍSTAV, STÁT A DATUM POSLEDNÍHO VPLUTÍ DO PŘÍSTAVU [***] [*]
          26. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [***] [*]
          27. INSPEKCE DOKLADŮ A OPRÁVNĚNÍ [***] [*]
          28. ÚDAJE O LICENCI K RYBOLOVU [*]
          29. OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU [IDENTIFIKÁTOR/VYDAL/PLATNOST PŘEKLÁDKY [***] [*]
          30. ÚDAJE O OPRÁVNĚNÍ [***] [*]
          31. ČÍSLO LODNÍHO DENÍKU V TIŠTĚNÉ PODOBĚ [*]
          32. ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ LODNÍ DENÍK RYBOLOVU [*]
          33. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [***] [*]
          34. INSPEKCE ÚLOVKU [***] [*]
          35. DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ/HMOTNOST PRODUKTU/ÚPRAVA/OBLAST ÚLOVKU [***] [*]
          36. MNOŽSTVÍ VYKÁZANÉ V LODNÍM DENÍKU RYBOLOVU [***] [*]
          37. MÍRA ODCHYLKY PODLE DRUHU [*]
          38. VYLOŽENÉ MNOŽSTVÍ [***] [*]
          39. OSVĚDČENÍ SKLADOVACÍHO PROSTORU PRO RYBY
          40. ROZPIS USKLADNĚNÍ
          41. KALIBRAČNÍ TABULKY PRO CHLAZENÉ NÁDRŽE S MOŘSKOU VODOU
          42. OSVĚDČENÍ PRO SYSTÉMY VÁŽENÍ NA PALUBĚ
          43. BEDNY/KONTEJNERY SPOČÍTÁNY PO VYLOŽENÍ PODLE DRUHŮ
          44. NÁKLADOVÝ PROSTOR PRO RYBY ZKONTROLOVÁN PO VYLOŽENÍ
          45. ÚLOVEK ZVÁŽEN PŘI VYKLÁDCE
          46. KONTROLA MINIMÁLNÍ VELIKOSTI
          47. OZNAČOVÁNÍ
          48. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY
          49. INFORMACE O PŘEKLÁDCE ÚLOVKŮ OBDRŽENÝCH OD JINÝCH RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL [***] [*](připadá-li v úvahu)
          50. NÁZEV/VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE/STÁT VLAJKY [***] [*]
          51. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE [***] [*]
          52. DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ/HMOTNOST PRODUKTU/ÚPRAVA/OBLAST ÚLOVKU [***] [*]
          53. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [***] [*]
          54. ÚLOVEK UCHOVÁVANÝ NA PALUBĚ [***] [*]
          55. DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ/HMOTNOST PRODUKTU/ÚPRAVA/OBLAST ÚLOVKU [***] [*]
          56. JINÁ DOKUMENTACE O ÚLOVCÍCH (OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU) [***] [*]
          57. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY
          58. INSPEKCE LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ [***] [*]
          59. SÍŤ/DRUH/ÚDAJE O VLÁKNĚ/VELIKOST OK [***] [*]
          60. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ/ÚDAJE O VLÁKNĚ/VELIKOST OK [***] [*]
          61. MĚŘENÍ SÍLY VLÁKNA [***] [*]
          62. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY [***] [*]
          63. STAV V OBLASTECH REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ PRO ŘÍZENÍ RYBOLOVU, KDE BYL PROVÁDĚN RYBOLOV NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI, VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁZNAMŮ O RYBÁŘSKÝCH PLAVIDLECH NNN [***] [*]
          64. POZNÁMKY INSPEKTORA [*]
          65. POZNÁMKY VELITELE [***] [*]
          66. PŘIJATÉ OPATŘENÍ [***] [*]
          67. PODPIS VELITELE [***] [*]
          68. PODPIS INSPEKTORA [***] [*]
          MODUL 4. INSPEKCE NA TRHU / INSPEKCE PROSTOR (UVEDOU SE VHODNÉ INFORMACE)
          1. ODKAZ NA INSPEKČNÍ ZPRÁVU [*]
          2. DATUM [*]
          3. ČAS ZAHÁJENÍ [*]
          4. ČAS UKONČENÍ [*]
          5. MÍSTO [*] PŘÍSTAV
          6. URČENÝ PŘÍSTAV [*]
          7. JMÉNO A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST ODPOVĚDNÉHO INSPEKTORA [*]
          8. JMÉNO A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST INSPEKTORA 2 (PŘÍPADNĚ)
          9. INSPEKCE NA TRHU / INSPEKCE PROSTOR [*]
          10. NÁZEV TRHU/PROSTOR [*]
          11. ADRESA
          12. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA VLASTNÍKA [*]
          13. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA ZÁSTUPCE VLASTNÍKA
          14. ÚDAJE O INSPEKCI PRODUKTŮ RYBOLOVU [*]
          15. DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ/HMOTNOST PRODUKTU/ÚPRAVA/OBLAST ÚLOVKU
          16. VÁŽENO PŘED PRODEJEM
          17. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA REGISTROVANÉHO ODBĚRATELE, REGISTROVANÉHO DRAŽEBNÍHO STŘEDISKA NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ ČI OSOB ODPOVÍDAJÍCÍCH ZA PRVNÍ UVEDENÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU NA TRH [*]
          18. KONTROLA MINIMÁLNÍ VELIKOSTI
          19. DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ/HMOTNOST PRODUKTU/ÚPRAVA/PODMĚREČNÉ RYBY PŘÍTOMNY V PROSTORÁCH
          20. OZNAČOVÁNÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU
          21. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY
          22. INSPEKCE DOKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S KONTROLOVANÝMI PRODUKTY RYBOLOVU [*]
          23. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE
          24. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ
          25. PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ
          26. FAKTURY A PRODEJNÍ DOKLADY DODAVATELE
          27. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ
          28. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU NNN
          29. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA DOVOZCE
          30. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY
          31. POŽADAVKY SPOLEČNÝCH OBCHODNÍCH NOREM
          32. VELIKOSTNÍ KATEGORIE
          33. KATEGORIE ČERSTVOSTI
          34. INSPEKCE PRODUKTŮ RYBOLOVU STAŽENÝCH Z PRODEJE
          35. OVĚŘENÍ INTERVENČNÍHO FORMULÁŘE
          36. POZNÁMKY INSPEKTORA [*]
          37. POZNÁMKY VLASTNÍKA NEBO ZÁSTUPCE
          38. PŘIJATÉ OPATŘENÍ
          39. PODPIS INSPEKTORA
          40. PODPIS VLASTNÍKA
          MODUL 5. INSPEKCE PŘEPRAVNÍCH VOZIDEL (UVEDOU SE VHODNÉ INFORMACE)
          1. ODKAZ NA INSPEKČNÍ ZPRÁVU
          2. INSPEKČNÍ ORGÁN A STÁT VLAJKY [*]
          3. DATUM [*]
          4. ČAS ZAHÁJENÍ [*]
          5. ČAS UKONČENÍ [*]
          6. ADRESA MÍSTA, KDE BYLA PROVEDENA INSPEKCE PŘEPRAVY [*]
          7. URČENÝ PŘÍSTAV [*]
          8. JMÉNO A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST ODPOVĚDNÉHO INSPEKTORA [*]
          9. JMÉNO A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST INSPEKTORA 2
          10. CÍLOVÁ VOZIDLA
          11. 12.OZNAČENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU [*]
          12. OZNAČENÍ TRAKTORU [*]
          13. OZNAČENÍ PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA [*]
          14. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA VLASTNÍKA [*]
          15. JMÉNO A ADRESA ŘIDIČE [*]
          16. INSPEKCE DOKLADŮ A OPRÁVNĚNÍ [*]
          17. PRODUKTY RYBOLOVU PŘED PŘEPRAVOU VÁŽENY [*]
          18. PLAVIDLO PŮVODU/VNĚJŠÍ IDENTIFIKACE A STÁT VLAJKY/DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ PRODUKTU/POČET BEDEN NEBO KONTEJNERŮ/HMOTNOST PRODUKTŮ RYBOLOVU/ÚPRAVA/OBLAST ÚLOVKU
          19. K PŘEPRAVNÍMU DOKLADU PŘILOŽENA JINÁ DOKUMENTACE O ÚLOVKU, NAPŘ. OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU NNN
          20. PRODUKTY RYBOLOVU OZNAČENY ŠTÍTKY PRO ÚČELY SLEDOVATELNOSTI
          21. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE, POKUD JE K DISPOZICI A BYLO VYPLNĚNO U DRUHŮ PODLÉHAJÍCÍCH PLÁNŮM OBNOVY
          22. KONTROLA MÍRY ODCHYLKY LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU
          23. V PŘÍPADĚ SKLADOVÁNÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ, POKUD BYLO VYPLNĚNO
          24. PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ POROVNÁNO S PROHLÁŠENÍM O VYKLÁDCE
          25. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ PŘEDÁNY ELEKTRONICKY PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ČLENSKÉHO STÁTU URČENÍ
          26. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ OBDRŽENY PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU
          27. VOZIDLO ZAPEČETĚNO/KONTEJNER ZAPEČETĚN
          28. ÚDAJE O PEČETI ZAZNAMENÁNY DO PŘEPRAVNÍHO DOKLADU
          29. VÁŽENÍ VZORKU
          30. SYSTÉMY VÁŽENÍ KALIBROVÁNY A ZAPEČETĚNY
          31. ÚDAJE O PEČETI ZAZNAMENÁNY DO PŘEPRAVNÍHO DOKLADU
          32. URČENÍ
          33. INSPEKČNÍ ORGÁN [*]
          34. STAV PEČETÍ
          35. VÁŽENÍ VZORKU BEDEN/KONTEJNERŮ
          36. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY
          37. PRODUKTY RYBOLOVU PŘEPRAVENY PŘED VÁŽENÍM [*]
          38. ČLENSKÝ STÁT URČENÍ [*]
          39. VYHOTOVENÝ PŘEPRAVNÍ DOKLAD UVÁDÍ PLAVIDLO PŮVODU/VNĚJŠÍ IDENTIFIKACI A STÁT VLAJKY/DRUHY (KÓD ALFA-3)/MNOŽSTVÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU/POČET BEDEN NEBO KONTEJNERŮ/HMOTNOST PRODUKTŮ RYBOLOVU PODLE LODNÍHO DENÍKU/ÚPRAVU/OBLAST ÚLOVKU
          40. PŘEPRAVNÍ DOKLAD PŘEDÁN ELEKTRONICKY PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ČLENSKÉHO STÁTU
          41. LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PLAVIDLA PŮVODU PROVÁZEJÍCÍ PŘEPRAVU
          42. LODNÍ DENÍK RYBOLOVU PLAVIDLA PŮVODU PŘEDÁN ELEKTRONICKY PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ČLENSKÉHO STÁTU
          43. VÁŽENÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU POZOROVÁNO PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU PŘI PŘÍJEZDU DO MÍSTA URČENÍ
          44. JMÉNO/NÁZEV A ADRESA REGISTROVANÉHO ODBĚRATELE, REGISTROVANÉHO DRAŽEBNÍHO STŘEDISKA NEBO JINÝCH SUBJEKTŮ ČI OSOB ODPOVÍDAJÍCÍCH ZA PRVNÍ UVEDENÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU NA TRH
          45. KONTROLA MÍRY ODCHYLKY LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU
          46. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE, POKUD JE K DISPOZICI A BYLO VYPLNĚNO U DRUHŮ PODLÉHAJÍCÍCH PLÁNŮM OBNOVY
          47. VOZIDLO BYLO ZAPEČETĚNO/KONTEJNER BYL ZAPEČETĚN A ÚDAJE O PEČETI ZAZNAMENÁNY DO PŘEPRAVNÍHO DOKLADU
          48. INSPEKČNÍ ORGÁN [*]
          49. STAV PEČETÍ [*]
          50. PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY MÍSTA URČENÍ OBDRŽELY PŘEPRAVNÍ DOKLAD PŘED PŘÍJEZDEM
          51. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ NEBO PŘIPOMÍNKY
          52. POZNÁMKY INSPEKTORA [*]
          53. POZNÁMKY PŘEPRAVCE [*]
          54. PŘIJATÉ OPATŘENÍ
          55. PODPIS INSPEKTORA
          56. PODPIS PŘEPRAVCE
          [*] Povinné informace podle článku 118 tohoto nařízení
          [2] "IRCS" (International Radio Call Sign) se rozumí mezinárodní rádiová volací značka
          [***] Dodatečné informace pro kontrolní inspekci státu přístavu
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXVIII
          OZNAČOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ INSPEKCE RYBOLOVU
          +++++ TIFF +++++
          INSPEKČNÍ PRAPOREK NEBO ZNAK
          Všechna plavidla používaná pro kontrolní inspekce rybolovu a prosazování právních předpisů mají inspekční praporek nebo znak jasně vyznačené na bocích použitého dopravního prostředku tak, aby byly jasně viditelné. Plavidla nasazená k plnění těchto úkolů vždy vyvěsí inspekční praporek tak, aby byla jasně viditelný.
          Na bocích dopravních prostředků mohou být také vyznačena slova "INSPEKCE RYBOLOVU".
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXIX
          KONSTRUKCE A POUŽÍVÁNÍ NALOĎOVACÍCH ŽEBŘÍKŮ
          1. Ustanovení této přílohy se vztahují na bezpečný a pohodlný výstup na palubu rybářských plavidel, u kterých je nutné překonat výšku přesahující 1,5 metru.
          2. K dispozici musí být naloďovací žebřík, který umožní inspektorům bezpečné nalodění na palubu a vylodění na moře. Naloďovací žebřík musí být udržován v čistotě a v dobrém stavu.
          3. Žebřík musí být umístěn a zabezpečen tak, aby:
          a) nebyl znečištěn látkami, které mohou být vypouštěny z rybářského plavidla;
          b) nebyl v dosahu zakřivení trupu rybářského plavidla a byl pokud možno v jeho polovině;
          c) byla každá příčka pevně opřena o bok rybářského plavidla.
          4. Příčky naloďovacího žebříku musejí:
          a) být z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu o stejných vlastnostech, z jednoho kusu bez suků, přičemž čtyři nejnižší příčky mohou být z gumy o dostatečné síle a pevnosti nebo z jiného vhodného materiálu o stejných vlastnostech;
          b) mít účinný protiskluzný povrch;
          c) být nejméně 480 mm dlouhé, 115 mm široké a 23 mm silné, nepočítaje v to všechny protiskluzné součásti nebo drážky;
          d) být od sebe rovnoměrně vzdálené nejméně 300 mm a nejvíce 380 mm;
          e) být zabezpečeny takovým způsobem, aby zůstávaly vodorovné.
          5. Žádný naloďovací žebřík nesmí mít více než dvě náhradní příčky, jejichž zajištění je provedeno odlišným způsobem od způsobu použitého v původní konstrukci žebříku a všechny příčky takto zajištěné musejí být nahrazeny co možná nejdříve příčkami, které budou zajištěny způsobem použitým v původní konstrukci žebříku.
          Jestliže je kterákoliv náhradní příčka připevněna k postranním lanům naloďovacího žebříku pomocí drážek na straně příčky, potom tyto drážky musí být na delších stranách příček.
          6. Postranní lana žebříku musejí být ze dvou nepotažených konopných lan nebo lan stejných vlastností o obvodu nejméně 60 mm na každé straně; nesmějí být pokryty žádným materiálem a musejí být až po horní příčku nepřerušované a bez spojek; v případě potřeby musejí být připravena k použití dvě provazová zábradlí o obvodu nejméně 65 mm náležitě upevněná k rybářskému plavidlu, jakož i záchytné lano.
          7. Latě z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu o stejných vlastnostech, z jednoho kusu bez suků a o délce 1,8 m až 2 m, musejí být připevněny v takovém rozestupu, aby zabránily zkroucení naloďovacího žebříku. Nejnižší lať musí být připevněna na páté příčce od spodu žebříku a rozestup mezi jednotlivými latěmi nesmí být vyšší než devět příček.
          8. Přechod mezi horní částí naloďovací žebříku a visutými schůdky nebo jiným zařízením a palubou lodě musí být zajištěn tak, aby inspektoři mohli pohodlně a bezpečně vstoupit na palubu a palubu opustit. Jestliže je tímto přechodem průchod v zábradlí nebo v hrazení paluby, musí být opatřen odpovídajícími držadly.
          9. Jestliže je tímto přechodem žebřík na hrazení paluby, musí být tento žebřík bezpečně připevněn k zábradlí hrazení paluby nebo plošiny a v místě nastupování na plavidlo nebo vystupování z plavidla musejí být umístěny dvě podpěry vzdálené od sebe nejméně 0,70 m a nejvíce 0,80 m. Každá podpěra musí být pevně upevněna ke konstrukci plavidla nebo blízko jejího základu a rovněž na vyšším místě, její průměr musí být nejméně 40 mm a musí přečnívat nejméně 1,20 m nad hrazením paluby.
          10. V noci musí být zajištěno takové osvětlení, aby jak část naloďovacího žebříku přesahujícího přes okraj paluby, tak také místo, kde inspektor vstupuje na palubu, byly dostatečně osvětleny. Záchranný kruh opatřený samozažíhacím světlem musí být nadosah a připraven k okamžitému použití. Vrhací lano musí být připraveno k okamžitému použití v případě potřeby.
          11. Je třeba zajistit, aby naloďovací žebřík mohl být použit na obou bocích rybářského plavidla. Odpovědný inspektor může uvést, na kterém boku by chtěl mít umístěn naloďovací žebřík.
          12. Nad instalací žebříku a naloďováním a vyloďováním inspektora vykonává dozor odpovědný důstojník rybářského plavidla.
          13. Jestliže by na jakémkoliv rybářském plavidle zabraňovaly konstrukční prvky jako například pásy proti odření provedení kteréhokoliv z těchto ustanovení, musí být provedena zvláštní opatření k zajištění toho, aby se inspektoři mohli bezpečně nalodit a vylodit.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXX
          SANKČNÍ BODY PŘIDĚLOVANÉ ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
          Č. | Závažné porušení předpisů | Body |
          1 | Nesplnění povinností zaznamenávat a nahlašovat úlovek nebo údaje s ním související, včetně údajů, které mají být předávány prostřednictvím satelitního systému sledování plavidel (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 3 |
          2 | Používání zakázaného rybolovného zařízení nebo rybolovného zařízení, které není v souladu s právními předpisy EU (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 4 |
          3 | Falšování nebo skrývání označení, totožnosti nebo registrace (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 5 |
          4 | Zatajování důkazů týkajících se vyšetřování, manipulace s nimi nebo jejich odstranění (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 5 |
          5 | Přijetí na palubu, překládka nebo vykládka podměrečných ryb v rozporu s platnými právními předpisy (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 5 |
          6 | Provozování rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který není v souladu nebo je v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů přijatými touto organizací (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. k) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 5 |
          7 | Rybolov bez platné licence, oprávnění nebo povolení vydaného státem vlajky nebo příslušným pobřežním státem (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 7 |
          8 | Rybolov v uzavřené oblasti, během období hájení nebo bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 6 |
          9 | Cílený rybolov populací, na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov je zakázán. (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 7 |
          10 | Bránění rybářským inspektorům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování předpisů pro zachování a řízení zdrojů nebo pozorovatelům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování platných předpisů Unie (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. H) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 7 |
          11 | Překládání úlovků rybářských plavidel určených podle nařízení (ES) č. 1005/2008 jako rybářská plavidla provádějící rybolov NNN, a to zejména těch, která jsou zařazena na seznam Unie s plavidly provádějícími rybolov NNN nebo na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN, nebo účast na společných rybolovných operacích s těmito plavidly nebo podpora těchto plavidel či doplňování jejich zásob (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 7 |
          12 | Používání rybářského plavidla, které nemá státní příslušnost, a je proto podle mezinárodního práva plavidlem bez státní příslušnosti (ustanovení čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ve spojení s čl. 42 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) č. 1005/2008) | 7 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXI
          SEZNAM ÚDAJŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT NA ŽÁDOST SDĚLENY KOMISI
          Jak je uvedeno v čl. 136 odst. 2 tohoto nařízení, poskytne členský stát Komisi na její písemnou žádost příslušné informace podle níže uvedeného vzoru. Komise může požadovat informace ohledně operací, opatření, prioritních os nebo operačních programů podle nařízení (ES) č. 1198/2006 nebo ohledně projektů, na které se vztahuje čl. 8 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 861/2006.
          I-A Nařízení (ES) č. 1198/2006
          Členský stát
          Krátký popis operace případně za použití níže uvedených údajů
          C.C.I. (společný identifikační kód) programu:
          Rozhodnutí Komise č … ze dne …/…/20… o schválení finanční pomoci
          Informace o jednotlivých operacích
          Finanční údaje vyjádřené v eurech
          Znění sloupců: viz dále
          (1) | (2) | (3) | … | … | … | … | … | … | (11) | (12) | (13) |
          Jméno, postavení a podpis zástupce příslušného orgánu:
          Datum: dd/mm/rrrr
          Znění sloupců tabulky
          (Informace požadované pro každou operaci)
          Sloupce 1 až 5: Administrativní údaje o operaci
          (1)  Identifikační číslo operace (číslo přidělené řídícím orgánem poté, co bylo přijato správní rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory – maximálně 20 znaků)
          (2)  Číslo dotčených plavidel v rejstříku loďstva Unie (CFR)
          (3)  Místo, kde se operace provádí
          (4)  Kód NUTS III místa, kde se operace provádí
          (5)  Příjemce (obchodní jméno)
          (6)  Pohlaví (muž, žena)
          Sloupce 7 až 10: Odhad výdajů v rámci operace v souladu se správním rozhodnutím o poskytnutí veřejné podpory přijatým řídícím orgánem
          (7)  Celkové náklady zohledněné v rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory (v eurech)
          (8)  Celkové náklady z veřejných prostředků zohledněné v rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory (v eurech)
          (9)  Podpora ERF poskytnutá na operaci (v eurech)
          (10)  Datum správního rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory (dd/mm/rrrr)
          Sloupce 11 až 13: Informace o finančním provedení operace – výkaz o způsobilých výdajích a odpovídající veřejné podpoře
          (11)  Způsobilé výdaje ověřené a skutečně zaplacené ze strany příjemců (v eurech)
          (12)  Vnitrostátní příspěvek (v eurech): podpory vyplacené příjemcům členským státem, včetně dotací a jiných veřejných podpor, na celostátní, regionální nebo místní úrovni v rámci omezení stanovených v operačním programu
          (13)  Podpora ERF vyplacená příjemcům (v eurech).
          I-B Nařízení č. 861/2006
          Členský stát
          Rozhodnutí Komise č. 20xx/xxx/EU ze dne …/…/20… o schválení finančního příspěvku členským státům:
          Referenční číslo projektu podle tohoto rozhodnutí o financování:
          Informace o projektech (jedna stránka na každý projekt)
          Znění sloupců: viz dále
          (1) | (2) | (3) | (4). | (5). | (6) | (7) |
          Jméno, postavení a podpis zástupce příslušného orgánu:
          Datum: dd/mm/rrrr
          Znění sloupců tabulky
          (Informace požadované pro každý projekt)
          Sloupce 1 až 5: Administrativní údaje o projektu
          (1)  Referenční číslo projektu financovaného Komisí
          (2)  Příslušná příloha rozhodnutí
          (3)  Krátký popis projektu (maximálně 50 znaků)
          Sloupce 4 až 6: Způsobilé výdaje v rámci dotyčného projektu v souladu s finančním rozhodnutím
          (4)  Celkové plánované výdaje na projekt (v eurech, bez DPH)
          (5)  Celkové způsobilé výdaje na projekt (v eurech, bez DPH)
          (6)  Maximální příspěvek přidělený projektu (v eurech, bez DPH)
          Sloupec 7: Informace o finančním provedení projektu – výkaz plateb již uhrazených v rámci projektu
          (7)  Částka každé platby již uhrazené Komisí členskému státu na dotčený projekt (v eurech, bez DPH).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXII
          DALŠÍ ÚDAJE PRO ÚČELY SYSTÉMU POTVRZOVÁNÍ ÚDAJŮ
          | Datový prvek | Kód | Obsah | Povinné/nepovinné |
          1. | Pracovní pravidla | BUS | Pracovní pravidla určující, která potvrzení jsou prováděna v systému potvrzování údajů | |
          2. | Identifikační číslo pracovního pravidla | BR | Jedinečný kód pro každý druh ověření, potvrzení, kontroly atd. | C |
          3. | Primární soubor údajů | D1 | Uvádí, který soubor údajů je potvrzován | C |
          4. | Druhotný soubor údajů | D2 | Uvádí, pomocí kterých souborů údajů je primární soubor údajů potvrzován | C |
          5. | Odkaz na právní předpis EU | LE | Odkaz na platné nařízení a články | C |
          6. | Právní požadavek | RQ | Krátké shrnutí právního požadavku | C |
          7. | Upřesněné potvrzení | VS | Podrobné upřesnění toho, co je potvrzováno | C |
          8. | Nesrovnalosti v potvrzování | INC | Nesrovnalosti zjištěné v důsledku postupů potvrzování | |
          9. | Číslo záznamu nesrovnalosti | RN | Jedinečný identifikační kód nebo číslo záznamu nesrovnalosti | C |
          10. | Identifikační číslo pracovního pravidla | BR | Jedinečný kód pro každý druh ověření, potvrzení, kontroly atd. | C |
          11. | Číslo potvrzeného záznamu | RV | Jedinečný identifikační kód nebo číslo potvrzeného záznamu z primárního souboru údajů | C |
          12. | Druh nesrovnalosti | IY | Druh zjištěné nesrovnalosti | C |
          13. | Hodnota nesrovnalosti | IV | Hodnota/rozdíl/velikost zjištěné nesrovnalosti (připadá-li v úvahu) | CIF |
          14. | Původní hodnota | OR | Původní hodnota před opravou | C |
          15. | Následné opatření | FU | Vysvětlení, proč jsou údaje nesourodé, a následné opatření | O |
          16. | Výsledky následného opatření | FR | Opravená hodnota u této nesrovnalosti | CIF |
          17. | Následné opatření ukončeno | FX | Uveďte, zda je následné opatření ukončeno nebo ještě probíhá | CIF |
          18. | Datum ukončení následného opatření | FD | Datum, ke kterému byl problém plně vyřešen nebo ke kterému je znám výsledek řízení o nesplnění povinnosti | CIF |
          19. | Řízení o nesplnění povinnosti | IP | Odkaz na související řízení o nesplnění povinnosti nebo případně na soudní řízení zahájené orgány | CIF |
          20. | Informace o potvrzování údajů | VAL | Informace o potvrzování konkrétního prvku a pracovního pravidla. Použije se jako dílčí prvek potvrzeného prvku. | |
          21. | Datum potvrzení | VD | Datum potvrzení | C |
          22. | Odkaz na nesrovnalost | RI | Jedinečný identifikační kód nebo číslo záznamu nesrovnalosti | CIF |
          23. | Údaje z VMS | VMS | Údaje o poloze ze systému sledování plavidel | |
          24. | Země registrace | FS | Stát vlajky, v němž je plavidlo registrováno. Kód země ISO alfa-3 | C |
          25. | Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (číslo CFR) | IR | S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo | C |
          26. | Mezinárodní rádiová volací značka | RC | Mezinárodní rádiová volací značka, pokud CFR není aktualizován nebo neexistuje | CIF |
          27. | Název plavidla | NA | Název plavidla | O |
          28. | Číslo výjezdu | TN | Pořadové číslo rybářského výjezdu | C |
          29. | Číslo záznamu | RN | Jedinečné pořadové číslo přidělené každému záznamu | C |
          30. | Datum a čas | DT | Datum a čas předání | C |
          31. | Dílčí prohlášení o poloze | POS | Poloha v době výmětu (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS) | C |
          32. | Rychlost | SP | Rychlost plavidla v uzlech (nn,n) | C |
          33. | Kurz | CO | Kurz plavidla ve stupních (0–360) | C |
          34. | Datum a čas obdržený orgánem | DR | Datum a čas registrace u orgánu | C |
          35. | Manuálně | MA | Uvádí, zda jsou údaje obdrženy v elektronickém formátu nebo zadány manuálně (ano/ne) | C |
          36. | Datum a čas manuálního zadání údajů | DM | Datum a čas manuálního zadání údajů do databáze v případě manuálního zadání | CIF |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXIII
          INFORMACE UVEDENÉ NA VEŘEJNÝCH PODSTRÁNKÁCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK
          1. Orgány příslušné pro vydávání licencí a oprávnění k rybolovu (čl. 115 písm. a) nařízení o kontrolním režimu):
          a) název orgánu;
          b) úplná poštovní adresa;
          c) ulice (neshoduje-li se s poštovní adresou);
          d) telefonní číslo;
          e) fax;
          g) e-mail;
          h) internetová adresa (URL).
          2. Seznam určených přístavů pro účely překládky (čl. 115 písm. b) nařízení o kontrolním režimu) obsahující:
          a) název přístavu;
          b) kód přístavu podle systému UN/LOCODE;
          c) souřadnice polohy přístavu;
          d) provozní dobu;
          e) adresu nebo popis míst překládky.
          3. Seznam určených přístavů uvedených ve víceletém plánu (čl. 115 písm. c) nařízení o kontrolním režimu) obsahující:
          a) název přístavu;
          b) kód přístavu podle systému UN/LOCODE;
          c) souřadnice polohy přístavu;
          d) provozní dobu;
          e) adresu nebo popis míst vykládky nebo překládky;
          f) související podmínky pro záznam a hlášení množství druhů, na které se vztahuje víceletý plán, pro každou vykládku.
          4. Ukončení rybolovu členskými státy v reálném čase (čl. 115 písm. d) nařízení o kontrolním režimu):
          a) odkaz vnitrostátního právního předpisu na rozhodnutí zavádějící ukončení rybolovu v reálném čase;
          b) seznam souřadnic vymezujících hranice oblasti ukončení rybolovu;
          c) datum a čas zahájení;
          d) datum a čas ukončení;
          e) podmínky platné pro rybolov v této oblasti během ukončení rybolovu;
          f) mapa uvádějící vymezení ukončení rybolovu.
          5. Podrobnosti o kontaktním místě pro předávání nebo předkládání lodních deníků rybolovu, předchozích oznámení, prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce, prodejních dokladů, prohlášení o převzetí a přepravních dokladů (čl. 115 písm. e) nařízení o kontrolním režimu):
          a) název kontaktního místa;
          b) úplná poštovní adresa;
          c) ulice;
          d) telefonní číslo;
          e) fax;
          f) e-mail;
          g) popř. internetová adresa.
          6. Ukončení rybolovu Komisí v reálném čase (čl. 115 písm. f) nařízení o kontrolním režimu):
          a) seznam souřadnic vymezujících hranice oblasti ukončení rybolovu ve vodách dotčeného členského státu;
          b) datum a čas zahájení;
          c) datum a čas ukončení;
          d) podmínky platné pro rybolov v této oblasti během ukončení rybolovu;
          e) mapa uvádějící vymezení ukončení rybolovu.
          7. Rozhodnutí ukončit rybolov (čl. 115 písm. g) nařízení o kontrolním režimu):
          a) odkaz na vnitrostátní právní předpis;
          b) dotčená populace nebo skupina populací podléhající kvótě, která je považována za vyčerpanou, nebo maximální přípustné intenzitě rybolovu považované za dosaženou;
          c) kód oblasti rybolovu;
          d) datum zahájení;
          e) příp. druh rybolovu nebo rybolovného zařízení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXIV
          STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI PODLE ČLÁNKU 158 TOHOTO NAŘÍZENÍ
          I. Žádost o informace
          Žádající orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Dožádaný orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Datum předání žádosti | Uveďte veškeré dostupné informace |
          Referenční číslo žádajícího orgánu | Uveďte veškeré dostupné informace |
          Počet příloh žádosti | Uveďte veškeré dostupné informace |
          Údaje o fyzické nebo právnické osobě a/nebo rybářském plavidle, jichž se žádost týká | Uveďte veškeré dostupné informace pro identifikaci dotčených rybářských plavidel, velitelů, držitelů licencí k rybolovu a/nebo oprávnění k rybolovu, majitele atd. |
          Požadovány informace o | |
          možném nedodržování pravidel společné rybářské politiky nebo závažném porušení předpisů uvedeném v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu | Uveďte podrobné dotazy a potřebné podkladové informace a odůvodnění žádosti |
          možném porušení nařízení o kontrolním režimu nebo tohoto nařízení | Uveďte podrobné dotazy a potřebné podkladové informace a odůvodnění žádosti |
          Žádost o poskytnutí dokladů nebo ověřených opisů, které má k dispozici dožádaný orgán, podle čl. 158 odst. 4 tohoto nařízení | Uveďte podrobné dotazy a potřebné podkladové informace a odůvodnění žádosti |
          Případné další obecné informace nebo dotazy | |
          +++++ TIFF +++++
          II. Odpověď
          Žádající orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Dožádaný orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Datum předání žádosti | |
          Referenční číslo žádajícího orgánu | |
          Datum předání odpovědi | |
          Referenční číslo dožádaného orgánu | |
          Počet příloh odpovědi | |
          Požadovány informace o | |
          možném nedodržování pravidel společné rybářské politiky nebo závažném porušení předpisů uvedeném v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu | Uveďte veškeré příslušné informace, které jsou k dispozici nebo které byly získány v souvislosti s danou žádostí |
          možném porušení nařízení o kontrolním režimu nebo tohoto nařízení | Uveďte veškeré příslušné informace, které jsou k dispozici nebo které byly získány v souvislosti s danou žádostí |
          žádosti o provedení správního šetření | Uveďte podrobné údaje a výsledky provedených správních šetření |
          Žádost o poskytnutí dokladů nebo ověřených opisů, které má k dispozici dožádaný orgán, podle čl. 158 odst. 4 tohoto nařízení | Uveďte seznam poskytnutých dokladů, které jsou k tomuto formuláři pro odpověď připojeny jako příloha |
          Případné další informace | |
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXV
          STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST O DORUČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PODLE ČL. 161 ODST. 2 TOHOTO NAŘÍZENÍ
          I. Žádost o doručení prostřednictvím správních orgánů
          Žádající orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Dožádaný orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Datum předání žádosti | |
          Referenční číslo žádajícího orgánu | |
          Počet příloh žádosti | |
          Údaje o fyzické nebo právnické osobě, jíž se žádost týká | Uveďte veškeré dostupné údaje pro určení totožnosti adresáta, jemuž mají být dokument nebo rozhodnutí doručeny prostřednictvím správního orgánu |
          Informace o předmětu dokumentu nebo rozhodnutí, jež mají být doručeny | Uveďte veškeré možné údaje o předmětu dokumentu nebo rozhodnutí, které mají být doručeny |
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXVI
          STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO PRO ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O DORUČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PODLE ČL. 161 ODST. 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ
          Žádající orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Dožádaný orgán členský stát název adresa kontaktní údaje pověřeného úředníka | |
          Datum předání žádosti | |
          Referenční číslo žádajícího orgánu | |
          Datum předání odpovědi | |
          Referenční číslo dožádaného orgánu | |
          Počet příloh odpovědi | |
          Požadované doručení | |
          Informace o požadovaném doručení: datum doručení adresátovi nedoručení | V případě úspěšného doručení uveďte datum Pokud k doručení nedošlo, uveďte důvody |
          Jiné informace | |
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA XXXVII
          SEZNAM NEJNUTNĚJŠÍCH INFORMACÍ POŽADOVANÝCH K VYTVOŘENÍ ZÁKLADU PRO PĚTILETOU ZPRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU
          1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
          SHRNUTÍ
          Články 5 až 7 nařízení o kontrolním režimu
          2. OBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU DO VOD A KE ZDROJŮM
          SHRNUTÍ
          2.1 Článek 6 nařízení o kontrolním režimu
          LICENCE K RYBOLOVU:
          - počet vydaných licencí k rybolovu
          - počet dočasně pozastavených licencí k rybolovu
          - počet trvale odňatých licencí k rybolovu
          - počet zjištěných porušení licencí k rybolovu
          2.2 Článek 7 nařízení o kontrolním režimu
          OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU:
          - zvláštní vnitrostátní systémy oznámené Komisi
          - počet vydaných oprávnění k rybolovu
          - počet dočasně pozastavených oprávnění k rybolovu
          - počet trvale odňatých oprávnění k rybolovu
          - počet zjištěných porušení oprávnění k rybolovu
          2.3 Článek 8 nařízení o kontrolním režimu
          OZNAČOVÁNÍ LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ:
          - počet zjištěných porušení předpisů
          2.4 Článek 9 nařízení o kontrolním režimu
          SYSTÉM SLEDOVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL (VMS):
          - počet rybářských plavidel o celkové délce <12 a >15 metrů s nainstalovaným provozuschopným VMS
          - počet rybářských plavidel o celkové délce 15 metrů a větší s nainstalovaným provozuschopným VMS
          - počet pomocných rybářských plavidlech vybavených provozuschopným VMS
          - počet rybářských plavidel o délce <15 metrů, na něž se nevztahuje VMS
          - počet zjištěných porušení VMS týkajících se rybářských plavidel EU
          - údaje příslušného orgánu odpovědného za středisko pro sledování rybolovu
          2.5 Článek 10 nařízení o kontrolním režimu
          SYSTÉM AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE (AIS):
          - počet rybářských plavidlech vybavených AIS
          - počet středisek pro sledování rybolovu s funkčním AIS
          2.6 Článek 11 nařízení o kontrolním režimu
          SYSTÉM DETEKCE PLAVIDEL (VDS)
          - počet středisek pro sledování rybolovu s funkčním VDS
          2.7 Článek 13 nařízení o kontrolním režimu
          NOVÉ TECHNOLOGIE
          - prováděné pilotní projekty
          3. KONTROLA RYBOLOVU
          SHRNUTÍ
          KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ RYBOLOVNÝCH PRÁV
          3.1 Články 14, 15 a 16 nařízení o kontrolním režimu
          VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU A PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE
          - počet rybářských plavidel používajících elektronický lodní deník rybolovu
          - počet rybářských plavidel používajících tištěný lodní deník rybolovu
          - počet rybářských plavidel o délce menší než 10 metrů, která používají tištěný lodní deník rybolovu
          - počet zjištěných porušení lodního deníku rybolovu rybářského plavidla a prohlášení o vykládce
          3.2 Články 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu
          RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU A PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE
          - počet rybářských plavidel, na něž se vztahují plány namátkových kontrol
          - počet rybářských plavidel podléhajících sledování prostřednictvím prodejních dokladů
          - počet zjištěných porušení předpisů
          3.3 Článek 17 nařízení o kontrolním režimu
          PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ
          - počet předchozích oznámení obdržených střediskem pro sledování rybolovu
          - počet zjištěných porušení předpisů
          3.4 Článek 18 nařízení o kontrolním režimu
          PŘEDCHOZÍ OZNÁMENÍ O VYKLÁDCE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ
          - počet předchozích oznámení obdržených střediskem pro sledování rybolovu pobřežního státu
          - počet zjištěných porušení předpisů
          3.5 Článek 20 nařízení o kontrolním režimu
          PŘEKLÁDKA V PŘÍSTAVECH NEBO NA JINÝCH MÍSTECH
          - počet překládek schválených členským státem
          - počet zjištěných porušení předpisů
          3.6 Články 21 a 22 nařízení o kontrolním režimu
          PŘEKLÁDKA V PŘÍSTAVECH NEBO NA JINÝCH MÍSTECH
          - počet osvobozených rybářských plavidel
          3.7 Článek 26 nařízení o kontrolním režimu
          SLEDOVÁNÍ INTENZITY RYBOLOVU
          - počet zjištěných porušení předpisů týkajících se zpráv o intenzitě rybolovu
          - počet plavidel vyňatých z režimů intenzity rybolovu podle oblastí
          - počet zjištěných porušení předpisů týkajících se nehlášení lovného zařízení
          3.8 Články 33 a 34 nařízení o kontrolním režimu
          ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ A INTENZITY RYBOLOVU
          - provádění článku 33 nařízení o kontrolním režimu
          - údaje týkající se každoročních oznámení o ukončení rybolovu
          3.9 Článek 35 nařízení o kontrolním režimu
          UKONČENÍ RYBOLOVU
          - provádění článku 35 nařízení o kontrolním režimu
          4. KONTROLA ŘÍZENÍ LOĎSTVA
          4.1 Článek 38 nařízení o kontrolním režimu
          RYBOLOVNÁ KAPACITA
          - soulad s čl. 38 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu
          - počet ověřování výkonu motoru v souladu s článkem 41
          - počet zjištěných porušení předpisů
          4.2 Článek 42 nařízení o kontrolním režimu
          PŘEKLÁDKA V PŘÍSTAVU
          - počet schválených překládek pelagických druhů
          4.3 Článek 43 nařízení o kontrolním režimu
          URČENÉ PŘÍSTAVY
          - počet zjištěných porušení předpisů
          4.4 Článek 44 nařízení o kontrolním režimu
          ODDĚLENÉ USKLADNĚNÍ ÚLOVKŮ POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ VÍCELETÉ PLÁNY
          - počet zjištěných porušení předpisů
          4.5 Článek 46 nařízení o kontrolním režimu
          NÁRODNÍ KONTROLNÍ AKČNÍ PROGRAMY
          - údaje o programech definovaných členskými státy
          - počet zjištěných porušení předpisů
          5. KONTROLA TECHNICKÝCH OPATŘENÍ
          SHRNUTÍ
          5.1 Článek 47 nařízení o kontrolním režimu
          - počet zjištěných porušení předpisů týkajících se uskladnění lovného zařízení
          5.2 Článek 48 nařízení o kontrolním režimu
          VYTAŽENÍ ZTRACENÉHO LOVNÉHO ZAŘÍZENÍ
          - počet zjištěných porušení předpisů
          5.3 Článek 49 nařízení o kontrolním režimu
          SLOŽENÍ ÚLOVKU
          - počet zjištěných porušení předpisů
          6. KONTROLA OBLASTÍ OMEZENÉHO RYBOLOVU
          SHRNUTÍ
          6.1 Článek 50 nařízení o kontrolním režimu
          - počet zjištěných porušení předpisů na plavidlech EU a plavidlech třetích zemí
          7. UKONČENÍ RYBOLOVU V REÁLNÉM ČASE
          SHRNUTÍ
          7.1 Článek 53 nařízení o kontrolním režimu
          - údaje o iniciovaných ukončeních rybolovu v reálném čase
          - počet zjištěných porušení předpisů
          8. KONTROLA REKREAČNÍHO RYBOLOVU
          SHRNUTÍ
          8.1 Článek 55 nařízení o kontrolním režimu
          - počet zjištěných porušení předpisů týkajících se nezákonného uvádění na trh
          9. KONTROLA UVÁDĚNÍ NA TRH
          SHRNUTÍ
          9.1 Článek 56 nařízení o kontrolním režimu
          ZÁSADY KONTROLY UVÁDĚNÍ NA TRH
          - údaje o stavu provádění
          9.2 Článek 57 nařízení o kontrolním režimu
          SPOLEČNÉ OBCHODNÍ NORMY
          - počet zjištěných porušení předpisů
          9.3 Článek 58 nařízení o kontrolním režimu
          SLEDOVATELNOST
          - stav provádění
          - počet zjištěných porušení předpisů
          9.4 Článek 59 nařízení o kontrolním režimu
          PRVNÍ PRODEJ
          - počet registrovaných odběratelů, registrovaných dražebních středisek nebo jiných subjektů či osob, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh
          - počet zjištěných porušení předpisů
          9.5 Článek 60 nařízení o kontrolním režimu
          VÁŽENÍ
          - počet plánů namátkových kontrol vážení při vykládce
          - počet rybářských plavidel s povolením vážit na moři
          - počet porušení předpisů
          9.6 Článek 61 nařízení o kontrolním režimu
          VÁŽENÍ PO PŘEPRAVĚ
          - počet kontrolních programů vážení po přepravě
          - počet společných kontrolních programů s ostatními členskými státy týkajících se přepravy před vážením
          - počet zjištěných porušení předpisů
          9.7 Článek 62 nařízení o kontrolním režimu
          VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ PRODEJNÍCH DOKLADŮ
          - počet výše předložených elektronických prodejních dokladů
          - počet udělených výjimek z požadavků na prodejní doklady
          - počet zjištěných porušení předpisů
          9.8 Článek 66 nařízení o kontrolním režimu
          PROHLÁŠENÍ O PŘEVZETÍ
          - počet zjištěných porušení předpisů
          9.9 Článek 68 nařízení o kontrolním režimu
          VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ PŘEPRAVNÍCH DOKLADŮ
          - stav provádění
          - počet zjištěných porušení předpisů
          10. ORGANIZACE PRODUCENTŮ A CENA A INTERVENCE
          SHRNUTÍ
          10.1 Článek 69 nařízení o kontrolním režimu
          SLEDOVÁNÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ
          - počet ukončených kontrol
          - počet zjištěných porušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000
          10.2 Článek 70 nařízení o kontrolním režimu
          MONITOROVÁNÍ CENOVÝCH A INTERVENČNÍCH PRAVIDEL
          - počet ukončených cenových a intervenčních kontrol
          - počet zjištěných porušení předpisů
          11. DOHLED
          SHRNUTÍ
          11.1 Článek 71 nařízení o kontrolním režimu
          POZOROVÁNÍ A DETEKCE NA MOŘI
          - počet vypracovaných zpráv
          - počet obdržených zpráv
          - počet zjištěných porušení předpisů
          11.2 Článek 73 nařízení o kontrolním režimu
          KONTROLNÍ POZOROVATELÉ
          - počet zavedených pozorovatelských kontrolních programů
          - počet obdržených zpráv kontrolních pozorovatelů
          - počet hlášených porušení předpisů
          12. INSPEKCE A VYNUCOVÁNÍ
          SHRNUTÍ
          12.1 Články 74 a 76 nařízení o kontrolním režimu
          PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ
          - počet inspektorů rybolovu na částečný/plný úvazek
          - procento pracovní doby inspektorů rybolovu na částečný/plný úvazek strávené kontrolou a inspekcí rybolovu
          - počet inspekcí podle druhu prováděných inspektory na částečný/plný úvazek
          - počet porušení předpisů zjištěných inspektory na částečný/plný úvazek
          12.2 INSPEKČNÍ PROSTŘEDEK: PLAVIDLA
          - počet určených inspekčních plavidel spolufinancovaných EU a celkový počet dní strávených hlídkováním na moři za rok
          - počet určených inspekčních plavidel nespolufinancovaných EU a celkový počet dní strávených hlídkováním na moři za rok
          - procento celkové provozní doby strávené kontrolou rybolovu určenými inspekčními plavidly spolufinancovanými EU
          - procento celkové provozní doby strávené kontrolou rybolovu určenými inspekčními plavidly nespolufinancovanými EU
          - procento celkové provozní doby strávené kontrolou rybolovu všemi určenými inspekčními plavidly
          - procento celkové pracovní doby strávené kontrolou rybolovu určenými inspekčními plavidly spolufinancovanými EU
          - počet inspekčních plavidel, která nejsou určena pro kontrolu rybolovu, a celkový počet dní strávených hlídkováním na moři za rok
          - procento doby strávené kontrolou rybolovu
          - celkový počet dní na moři u všech plavidel
          12.3 INSPEKČNÍ ČINNOST: NA MOŘI
          - počet inspekcí na moři všech rybářských plavidel každého členského státu
          - počet zjištěných porušení předpisů na moři podle členských států
          - počet inspekcí na moři na rybářských plavidlech třetích zemí (uveďte třetí zemi)
          - počet porušení předpisů zjištěných na pomocných rybářských plavidlech
          12.4 INSPEKČNÍ PROSTŘEDEK: POZOROVACÍ LETADLO
          - počet pozorovacích letadel určených ke kontrole rybolovu a celkový počet hodin strávených kontrolou rybolovu a dohledem nad ním
          - procento provozních hodin strávených kontrolou rybolovu a dohledem nad ním
          - počet zjištěných porušení předpisů
          12.5 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ K INSPEKCÍM A ZJIŠTĚNÝM PORUŠENÍM PŘEDPISŮ
          - počet zpráv o dohledu zadaných do databáze zpráv o kontrole rybolovu a zpráv o dohledu
          - počet inspekčních zpráv zadaných do databáze zpráv o kontrole rybolovu a zpráv o dohledu
          - počet případů, kdy byly přiděleny sankční body
          - počet řízení převedených jinému členskému státu
          - počet porušení předpisů zjištěných inspektory Společenství v jurisdikci členského státu
          12.6 Článek 75 nařízení o kontrolním režimu
          POVINNOSTI PROVOZOVATELE
          - počet zjištěných porušení předpisů
          12.7 Článek 79
          INSPEKTOŘI UNIE
          - počet plánů společného nasazení v rámci jurisdikce členských států
          - počet zjištěných porušení předpisů během plánů společného nasazení
          12.8 Články 80, 81, 82, 83, 84 nařízení o kontrolním režimu
          INSPEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL MIMO VODY ČLENSKÉHO STÁTU PROVÁDĚJÍCÍHO INSPEKCI
          - počet inspekcí
          - počet zjištěných porušení předpisů
          12.9 Články 85 a 86 nařízení o kontrolním režimu
          ŘÍZENÍ VE VĚCI PORUŠENÍ PŘEDPISŮ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU INSPEKCÍ
          - počet inspekcí
          - počet porušení předpisů
          - počet řízení převedených státu vlajky
          - počet inspekcí provedených inspektory Unie
          13. VYNUCOVÁNÍ
          SHRNUTÍ
          Články 89, 90, 91 nařízení o kontrolním režimu
          OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ SHODY
          - stav provádění
          13.1 Článek 92 nařízení o kontrolním režimu
          SANKČNÍ BODOVÝ SYSTÉM
          - počet zjištěných závažných porušení předpisů
          - počet případů, kdy byly držiteli licence přiděleny sankční body
          - stav provádění bodového systému pro velitele rybářských plavidel
          13.2 Článek 93 nařízení o kontrolním režimu
          VNITROSTÁTNÍ REJSTŘÍKY PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
          - stav provádění
          14. KONTROLNÍ PROGRAMY
          14.1 Článek 94 nařízení o kontrolním režimu
          SPOLEČNÉ KONTROLNÍ PROGRAMY
          - počet realizovaných společných kontrolních programů
          14.2 Článek 95 nařízení o kontrolním režimu
          ZVLÁŠTNÍ KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ PROGRAMY
          - počet realizovaných zvláštních kontrolních a inspekčních programů
          15. ÚDAJE A INFORMACE
          ANALÝZA A AUDIT ÚDAJŮ
          15.1 Články 109–116 nařízení o kontrolním režimu
          - shrnutí stavu provádění
          16. PROVÁDĚNÍ
          16.1 Články 117 a 118 nařízení o kontrolním režimu
          SPRÁVNÍ A VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.