Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2380/2001, pokud jde o složení doplňkové látky maduramicin amonný alfa Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 406/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2011
          ze dne 27. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2380/2001, pokud jde o složení doplňkové látky maduramicin amonný alfa
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").
          (2) Používání maduramicinu amonného alfa, který patří do skupiny "kokcidiostatika a ostatní léčivé látky", bylo v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS [2] povoleno na dobu deseti let jako doplňková látka k použití pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 [3] a k použití u krůt nařízením Komise (ES) č. 2380/2001 [4].
          (3) Držitel povolení předložil žádost o změnu povolení, pokud jde o složení nosiče doplňkové látky. Na podporu své žádosti předložil držitel povolení příslušné údaje.
          (4) Ve svém stanovisku ze dne 8. prosince 2010 [5] došel úřad k závěru, že používání tohoto nového složení doplňkové látky u krůt by nemělo vzbuzovat žádné další obavy ohledně vlivu na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí, a že toto nové složení je účinné při tlumení kokcidiózy.
          (5) Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
          (6) Nařízení (ES) č. 2380/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2380/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Premixy a krmné směsi obsahující maduramicin amonný alfa, které jsou vyrobeny v souladu s nařízením (ES) č. 2380/2001, mohou být nadále uváděny na trh a používány do vyčerpání zásob.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 321, 6.12.2001, s. 18.
          [5] EFSA Journal 2011; 9(1):1954.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kokcidiostatika a jiné léčebné látky
          E 770 | Alpharma Belgium BVBA | Maduramicin ammoium alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) | Složení doplňkové látky:Maduramicin amonný alfa: 1 g/100 gSodná sůl karboxymethylcelulózy: 2 g/100 gDihydrát síranu vápenatého: 97 g/100 gÚčinná látkaMaduramicin amonný alfa C47H83O17NČíslo CAS: 84878-61-5, amonná sůl polyetherické monokarboxylové kyseliny produkované při fermentačním procesu kmenem Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)Přidružené nečistoty:Maduramicin amonný beta: < 10 % | Krůty | 16 týdnů | 5 | 5 | 1.Ochranná lhůta nejméně pět dnů před porážkou.2.V návodu k použití musí být uvedeno: "Nebezpečné pro koňovité".Toto krmivo obsahuje ionofor: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami (např. tiamulinem) může být kontraindikováno. | 15.12.2011" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.