Nařízení Komise (EU) č. 407/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 407/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 407/2011
          ze dne 27. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutím Rady 97/836/ES [2] přistoupila Unie k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel (revidovaná dohoda z roku 1958).
          (2) Rozhodnutím 97/863/ES přistoupila Unie k předpisům EHK OSN č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 a 102.
          (3) Rozhodnutím Rady ze dne 28. února 2000 přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 110 týkajícímu se zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG), a vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu.
          (4) Rozhodnutím Rady 2000/710/ES [3] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 67, který se týká schvalování typu zvláštních zařízení pro motorová vozidla poháněná zkapalněným ropným plynem.
          (5) Rozhodnutím Rady ze dne 7. listopadu 2000 přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 112, který se týká jednotných ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly.
          (6) Rozhodnutím Rady 2001/395/ES [4] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 13-H o schvalování typu osobních automobilů z hlediska brzdových zařízení.
          (7) Rozhodnutím Rady 2001/505/ES [5] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel.
          (8) Rozhodnutím Rady ze dne 29. dubna 2004 přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 116, který se týká jednotných pravidel pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití, a č. 118 o jednotných technických ustanoveních týkajících se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření.
          (9) Rozhodnutím Rady ze dne 14. března 2005 přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 121, který se týká jednotných ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů, a č. 122, který se týká jednotných technických ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění.
          (10) Rozhodnutím Rady 2005/614/ES [6] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 94 o schvalování typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě čelního nárazu a č. 95 o schvalování typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě bočního nárazu.
          (11) Rozhodnutím Rady 2006/364/ES [7] schválila Unie předpis EHK OSN č. 123, který se týká jednotných ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS).
          (12) Rozhodnutím Rady 2006/444/ES [8] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 55 obsahujícímu jednotná ustanovení pro schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel.
          (13) Rozhodnutím Rady 2006/874/ES [9] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 107 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
          (14) Rozhodnutím Rady 2007/159/EC [10] schválila Unie předpis EHK OSN č. 125 o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu.
          (15) Rozhodnutím Rady 2009/433/EC [11] přistoupila Unie k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny.
          (16) V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) [12], mohou výrobci vozidel, kteří žádají o schválení svých systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, splňovat buď požadavky příslušných směrnic, nebo odpovídajících předpisů EHK OSN. Většina požadavků stanovených ve směrnicích, které se týkají částí vozidel, je převzata z odpovídajících předpisů EHK OSN. Vzhledem k vývoji technologií jsou předpisy EHK OSN neustále měněny a příslušné směrnice musí být pravidelně aktualizovány, aby byly v souladu s obsahem odpovídajících předpisů EHK OSN. Aby nedocházelo k tomuto zdvojení, skupina na vysoké úrovni CARS 21 doporučila nahrazení řady směrnic příslušnými předpisy EHK OSN.
          (17) Možnost povinného použití předpisů EHK OSN pro účely ES schválení typu a nahrazení právních předpisů Unie předpisy EHK OSN je uvedena ve směrnici 2007/46/ES. Podle nařízení (ES) č. 661/2009 se schválení typu v souladu s povinně používanými předpisy EHK OSN má považovat za ES schválení typu v souladu s uvedeným nařízením a prováděcími opatřeními k němu.
          (18) Nahrazení právních předpisů Unie předpisy EHK OSN umožní zamezit zdvojení nejen, pokud jde o technické požadavky, ale rovněž pokud jde o certifikaci a správní postupy. Schválení typu přímo založené na mezinárodně dohodnutých normách by navíc zlepšilo přístup na trh ve třetích zemích, zejména v těch, které jsou smluvními stranami revidované dohody z roku 1958, čímž by se posílila konkurenceschopnost příslušného odvětví Unie.
          (19) Nařízení (ES) č. 661/2009 proto zrušuje řadu směrnic týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, které by se mělo pro účely ES schválení typu v souladu s uvedeným nařízením nahradit příslušnými předpisy EHK OSN.
          (20) Předpisy EHK OSN č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 a 125 je proto vhodné začlenit do přílohy IV nařízení (ES) č. 661/2009, která obsahuje seznam předpisů EHK OSN, jejichž použití je povinné.
          (21) Nařízení (ES) č. 661/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (22) Předpisy EHK OSN uvedené v seznamu v příloze tohoto nařízení by se měly používat od dat provedení stanovených v článku 13 nařízení (ES) č. 661/2009.
          (23) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. S výhradou odstavců 2, 3 a 4 a článku 4 se předpisy EHK OSN, série změn a doplňky uvedené v příloze použijí pro účely ES schválení typu nových typů vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla ode dne 1. listopadu 2012.
          2. S účinkem ode dne 1. listopadu 2011 se doplněk 9 předpisu EHK OSN č. 13-H [13] použije pro účely ES schválení typu nových typů vozidel kategorie M1.
          3. S účinkem ode dne 1. listopadu 2011 se doplněk 3 k sérii změn 11 předpisu EHK OSN č. 13 [14] nebo doplněk 9 předpisu EHK OSN č. 13-H použije pro účely ES schválení typu nových typů vozidel kategorie N1.
          4. S účinkem od uplynutí lhůt pro provedení stanovených v tabulce 1 přílohy V nařízení (ES) č. 661/2009 se doplněk 3 k sérii změn 11 předpisu EHK OSN č. 13 použije pro účely ES schválení typu nových typů vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4, pokud jde o jejich elektronické systémy řízení stability.
          Článek 3
          1. S výhradou odstavců 2 a 3 a článku 4 se předpisy EHK OSN, série změn a doplňky uvedené v příloze použijí pro účely registrace, prodeje a uvádění do provozu nových vozidel a jejich přípojných vozidel a prodeje a uvádění do provozu nových systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla ode dne 1. listopadu 2014.
          2. S účinkem ode dne 1. listopadu 2014 se doplněk 3 k sérii změn 11 předpisu EHK OSN č. 13 nebo doplněk 9 předpisu EHK OSN č. 13-H použije pro účely registrace, prodeje a uvádění do provozu nových vozidel kategorie N1.
          3. S účinkem od uplynutí lhůt pro provedení stanovených v tabulce 2 přílohy V nařízení (ES) č. 661/2009 se doplněk 3 k sérii změn 11 předpisu EHK OSN č. 13 použije pro účely registrace, prodeje a uvádění do provozu nových vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4, pokud jde o jejich elektronické systémy řízení stability.
          Článek 4
          1. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 2, série změn 00 předpisu EHK OSN č. 100 [15] se použije pro účely ES schválení typu celých vozidel podle směrnice 2007/46/ES a ES schválení typu vozidel z hlediska elektrické bezpečnosti ode dne 1. května 2011.
          2. S účinkem ode dne 1. ledna 2012 se série změn 00 předpisu EHK OSN č. 100 použije pro účely registrace, prodeje a uvádění do provozu nových vozidel.
          3. S účinkem ode dne 4. prosince 2012 se série změn 01 předpisu EHK OSN č. 100 [16] použije pro účely ES schválení typu celých vozidel podle směrnice 2007/46/ES a ES schválení typu vozidel z hlediska elektrické bezpečnosti.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.
          [3] Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 29.
          [4] Úř. věst. L 139, 23.5.2001, s. 14.
          [5] Úř. věst. L 183, 6.7.2001, s. 33.
          [6] Úř. věst. L 217, 22.8.2005, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 135, 23.5.2006, s. 12.
          [8] Úř. věst. L 181, 4.7.2006, s. 53.
          [9] Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 45.
          [10] Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 37.
          [11] Úř. věst. L 144, 9.6.2009, s. 24.
          [12] Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
          [13] Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 1.
          [14] Úř. věst. L 297, 13.11.2010, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 45, 14.2.2009, s. 17.
          [16] Úř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 54.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA IV
          Seznam předpisů EHK OSN, jejichž použití je povinné
          Poznámky k tabulce:
          [1] [2] [3]
          Číslo předpisu | Předmět | Série změn | Odkaz na Úřední věstník | Použitelnost |
          1 | Světlomety s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1 | Série změn 02 | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 1 | M, N [1] |
          3 | Odrazky pro motorová vozidla | Doplněk 10 k sérii změn 02 | Úř. věst. L 31, 31.1.2009, s. 1 | M, N, O |
          4 | Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Doplněk 14 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 31, 31.1.2009, s. 35 | M, N, O |
          6 | Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Doplněk 19 k sérii změn 01 | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 40 | M, N, O |
          7 | Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Doplněk 16 k sérii změn 02 | Úř. věst. L 148, 12.6.2010, s. 1 | M, N, O |
          8 | Světlomety motorových vozidel (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11) | Série změn 05 Oprava 1 revize 4 | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 71 | M, N [1] |
          10 | Elektromagnetická kompatibilita | Série změn 03 | Úř. věst. L 116, 8.5.2010, s. 1 | M, N, O |
          11 | Zámky dveří a součásti upevnění dveří | Doplněk 2 k sérii změn 03 | Úř. věst. L 120, 13.5.2010, s. 1 | M1,N1 |
          12 | Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu | Doplněk 3 k sérii změn 03 | Úř. věst. L 165, 26.6.2008, s. 11 | M1, N1 |
          13 | Brzdová zařízení vozidel kategorií M, N a O | Doplněk 5 k sérii změn 10 Oprava 1 a 2 k revizi 6 Doplněk 3 k sérii změn 11 | Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 1 Úř. věst. L 297, 13.11.2010, s. 183 | M, N, O [2] |
          13-H | Brzdová zařízení osobních automobilů | Doplněk 9 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 1 | M1, N1 [3] |
          14 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů ISOFIX a kotevní úchyty horního postroje ISOFIX | Doplněk 2 k sérii změn 06 | Úř. věst. L 321, 6.12.2007, s. 1 | M, N |
          16 | Bezpečnostní pásy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy ISOFIX | Doplněk 17 k sérii změn 04 | Úř. věst. L 313, 30.11.2007, s. 58 | M, N |
          17 | Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy | Série změn 08 | Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 81 | M, N |
          18 | Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití | Doplněk 2 k sérii změn 03 | Úř. věst. L 120, 13.5.2010, s. 29 | M2, M3, N2, N3 |
          19 | Přední mlhové světlomety motorových vozidel | Doplněk 2 k sérii změn 03 | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 113 | M, N |
          20 | Světlomety s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené halogenovými žárovkami (žárovky H4) | Série změn 03 | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 170 | M, N [1] |
          21 | Vnitřní vybavení | Doplněk 3 k sérii změn 01 | Úř. věst. L 188, 16.7.2008, s. 32 | M1 |
          23 | Zpětné světlomety pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla | Doplněk 15 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 148, 12.6.2010, s. 34 | M, N, O |
          25 | Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla | Série změn 04 Oprava 2 revize 1 | Úř. věst. L 215, 14.8.2010, s. 1 | M, N |
          26 | Vnější výčnělky | Doplněk 1 k sérii změn 03 | Úř. věst. L 215, 14.8.2010, s. 27 | M1 |
          28 | Zvuková výstražná zařízení a signály | Doplněk 3 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 185, 17.7.2010, s. 1 | M, N |
          31 | Světlomety motorových vozidel typu "dealer-team" (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí | Doplněk 7 k sérii změn 02 | Úř. věst. L 185, 17.7.2010, s. 15 | M, N |
          34 | Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva) | Doplněk 2 k sérii změn 02 | Úř. věst. L 194, 23.7.2008, s. 14 | M, N, O |
          37 | Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Doplněk 34 k sérii změn 03 | Úř. věst. L 297, 13.11.2010, s. 1 | M, N, O |
          38 | Zadní mlhové svítilny pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla | Doplněk 14 k původnímu znění předpisu Oprava 1 doplňku 12 | Úř. věst. L 148, 12.6.2010, s. 55 | M, N, O |
          39 | Rychloměrné zařízení včetně jeho montáže | Doplněk 5 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 120, 13.5.2010, s. 40 | M, N |
          43 | Bezpečnostní zasklívací materiály | Doplněk 12 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 119 | M, N, O |
          44 | Zádržná zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech ("dětské zádržné systémy") | Série změn 04 Oprava 3 revize 2 | Úř. věst. L 306, 23.11.2007, s. 1 | M, N |
          46 | Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž | Doplněk 4 k sérii změn 02 Oprava 1 doplňku 4 série změn 02 | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 211 | M, N |
          48 | Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel | Série změn 04 | Úř. věst. L 135, 23.5.2008, s. 1 | M, N, O |
          55 | Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel | Doplněk 1 k sérii změn 01 | Úř. věst. L 227, 28.8.2010, s. 1 | M, N, O |
          58 | Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP) | Série změn 02 | Úř. věst. L 232, 30.8.2008, s. 13 | N2, N3, O3, O4 |
          61 | Užitková vozidla s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny | Doplněk 1 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 1 | N |
          66 | Pevnost nástavby velkých osobních vozidel | Série změn 02 | Úř. věst. L 84, 30.3.2011, s. 1 | M2, M3 |
          67 | Motorová vozidla, která používají zkapalněné ropné plyny | Doplněk 7 k sérii změn 01 | Úř. věst. L 72, 14.3.2008, s. 1 | M, N |
          73 | Boční ochrana nákladních automobilů | Doplněk 1 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 120, 13.5.2010, s. 49 | N2, N3, O3, O4 |
          77 | Parkovací svítilny motorových vozidel | Doplněk 12 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 130, 28.5.2010, s. 1 | M, N |
          79 | Mechanismus řízení | Doplněk 3 k sérii změn 01 | Úř. věst. L 137, 27.5.2008, s. 25 | M, N, O |
          80 | Sedadla autobusů | Doplněk 3 k sérii změn 01 Oprava 1 série změn 01 | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 18 | M2, M3 |
          87 | Denní svítilny motorových vozidel | Doplněk 14 k původnímu znění předpisu Oprava 1 revize 2 | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 46 | M, N |
          89 | Omezení rychlosti vozidel | Doplněk 1 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 158, 19.6.2007, s. 1 | M, N |
          90 | Náhradní části s brzdovým obložením a náhradní obložení bubnových brzd pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla | Doplněk 11 k sérii změn 01 | Úř. věst. L 130, 28.5.2010, s. 19 | M, N, O |
          91 | Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Doplněk 11 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 69 | M, N, O |
          93 | Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (FUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zepředu (FUP) | Původní znění předpisu | Úř. věst. L 185, 17.7.2010, s. 56 | N2, N3 |
          94 | Ochrana cestujících v případě čelního nárazu | Doplněk 3 k sérii změn 01 Oprava 2 série změn 01 Oprava 1 revize 1 | Úř. věst. L 130, 28.5.2010, s. 50 | M1 |
          95 | Ochrana cestujících v případě bočního nárazu | Doplněk 1 k sérii změn 02 | Úř. věst. L 313, 30.11.2007, s. 1 | M1, N1 |
          97 | Poplašné systémy vozidel | Revize 1 – změna 1 | Úř. věst. L 351, 30.12.2008, s. 1 | M1,N1 |
          98 | Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla | Doplněk 13 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 92 | M, N |
          99 | Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel | Doplněk 5 k původnímu znění předpisu znění předpisu | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 151 | M, N |
          100 | Elektrická bezpečnost | Doplněk 1 k původnímu znění předpisu Série změn 01 | Úř. věst. L 45, 14.2.2009, s. 17 Úř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 54 | M, N |
          102 | Zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN); montáž schváleného typu ZSVN | Původní znění předpisu | Úř. věst. L 351, 30.12.2008, s. 44 | N2, N3, O3, O4 |
          105 | Vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí | Doplněk 1 k sérii změn 04 | Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 253 | N, O |
          107 | Vozidla kategorií M2 a M3 | Série změn 03 | Úř. věst. L 255, 29.9.2010, s. 1 | M2, M3 |
          110 | Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn | Doplněk 6 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 72, 14.3.2008, s. 113 | M,N |
          112 | Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly | Doplněk 12 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 264 | M, N |
          116 | Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití | Doplněk 2 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 181 | M1, N1 |
          118 | Vlastnosti materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření | Původní předpis | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 263 | M3 |
          121 | Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů | Doplněk 3 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 177, 10.7.2010, s. 290 | M, N |
          122 | Systém vytápění vozidel kategorií M, N a O | Doplněk 1 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 164, 30.6.2010, s. 231 | M, N, O |
          123 | Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel | Doplněk 4 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 222, 24.8.2010, s. 1 | M, N |
          125 | Pole výhledu směrem dopředu | Doplněk 2 k původnímu znění předpisu | Úř. věst. L 200, 31.7.2010, s. 38 | M1 |
          [1] Předpisy EHK OSN č. 1, 8 a 20 se nepoužijí pro ES schválení typu nových vozidel.
          [2] Včetně požadavků na opatření proti převrácení a směrové řízení stanovených v příloze 21 pro účely ES schválení typu nových typů vozidel kategorie N1 a pro účely registrace, prodeje a uvádění do provozu nových vozidel kategorie N1.
          [3] Včetně požadavků stanovených v příloze 9 pro účely ES schválení typu nových typů vozidel kategorie N1 a M1 a pro účely registrace, prodeje a uvádění do provozu nových vozidel kategorie N1 a M1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.