Nařízení Komise (EU) č. 408/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 408/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 408/2011
          ze dne 27. dubna 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1185/2009 vytváří nový rámec pro vytváření srovnatelných evropských statistik o prodeji a používání pesticidů.
          (2) V souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1185/2009 předávají členské státy statistické údaje v elektronické podobě v příslušném technickém formátu, který stanoví Komise.
          (3) Z důvodu zajištění důvěrnosti bude do zasílaného souboru doplněna značka označující, zda informace, které jsou předávány o látce, chemické skupině, kategorii přípravku nebo hlavní skupině, jsou nebo nejsou důvěrné.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Členské státy předávají statistické údaje o uvádění pesticidů na trh v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1185/2009, přičemž používají formát pro přenos statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange, SDMX). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Eurostatu.
          Členské státy předají požadované údaje v souladu s technickými specifikacemi stanovenými Komisí (Eurostatem).
          Článek 2
          Technický formát pro předávání údajů Komisi (Eurostatu) je definován v příloze.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Formát pro předávání statistických údajů o uvádění pesticidů na trh
          Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:
          Číslo | Pole | Poznámky |
          1 | Země | Třímístný písmenný kód (např. FRA) |
          2 | Rok | např. 2010 |
          3 | Hlavní skupina | Kódy uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1185/2009 v posledním znění |
          4 | Kategorie přípravků | |
          5 | Chemická skupina | |
          6 | Látka | |
          7 | Pro pole číslo 3, 4, 5 a 6 se uvádí prodané množství | Údaje se vyjadřují v kilogramech látek |
          8 | Pro pole číslo 3, 4, 5 a 6 se uvádí značka důvěrnosti | Ano/ne |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.