Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 619/2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 409/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2011
          ze dne 27. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 619/2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 161 odst. 3, čl. 164 odst. 2 písm. b) a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 619/2008 [2] bylo zahájeno stálé nabídkové řízení týkající se vývozních náhrad pro přírodní máslo v blocích kódu produktu ex 0405 10 19 9700, máselný olej v nádobách kódu produktu ex 0405 90 10 9000 a sušené odstředěné mléko kódu produktu ex 0402 10 19 9000 a stanoví se pravidla pro uvedené řízení. Zejména se v něm stanoví období nabídkových řízení, ve kterých se mohou nabídky podávat.
          (2) Za účelem lepší reakce na zhoršování trhu s mléčnými výrobky, k němuž došlo na počátku roku 2009, bylo nařízení (ES) č. 619/2008 pozměněno s cílem stanovit dvě období nabídkových řízení měsíčně. Výrazné zlepšení situace na trhu od té doby umožňuje stanovit počet období nabídkových řízení opět na jedno měsíčně.
          (3) Nařízení (ES) č. 619/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 619/2008 se úvodní slova třetího pododstavce nahrazují tímto:
          "Každé období nabídkového řízení končí třetí úterý v měsíci ve 13:00 hodin (bruselského času), s výjimkou:".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.