Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 259/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 410/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2011
          ze dne 27. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 259/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky [1], a zejména na čl. 42 bod 8b uvedeného nařízení,
          po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ve svém rozsudku ve spojených věcech C-92/09 a C-93/09 [2] týkajícím se povinnosti zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z evropských zemědělských fondů došel Soudní dvůr Evropské unie k závěru, že zveřejnění osobních údajů fyzických osob, aniž činí rozdíl podle takových relevantních kritérií, jako je doba, po kterou takové podpory dostávaly, frekvence podpor nebo jejich typ a výše, není přiměřené. Soudní dvůr proto prohlásil ustanovení týkající se tohoto zveřejňování za neplatná. V zájmu sladění rozličných cílů spojených s povinností zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), stanovená nařízením Komise (ES) č. 259/2008 [3], a vzhledem k tomu, že fyzické osoby mají zájem na tom, aby jejich osobní údaje byly chráněny, je třeba stanovit, že tato povinnost se nevztahuje na fyzické osoby.
          (2) V zájmu větší transparentnosti by proto nařízení (ES) č. 259/2008 mělo být odpovídajícím způsobem formálně změněno do doby, než Evropský parlament a Rada přijmou nový režim, který zohlední námitky vznesené Soudním dvorem.
          (3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (ES) č. 259/2008 se mění takto:
          1) Odstavec 1 se mění takto:
          a) návětí se nahrazuje tímto:
          "1. Zveřejnění podle článku 44a nařízení (ES) č. 1290/2005 zahrnuje s ohledem na příjemce, jež jsou právnickými osobami, následující informace:";
          b) písmeno a) se zrušuje;
          c) písmena b) a c) se nahrazují tímto:
          "b) plný evidovaný oficiální název, pokud jsou příjemci právnické osoby s vlastní právní subjektivitou podle právních předpisů daného členského státu;
          c) plný název sdružení, tak jak je evidováno nebo jinak úředně uznáno, pokud jsou příjemci sdružení právnických osob bez vlastní právní subjektivity;".
          2) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. U právnických osob mohou členské státy zveřejnit podrobnější informace, než je stanoveno v odstavci 1."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
          [2] Rozsudek ve spojených věcech C-92/09 a C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert v Land Hessen, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí.
          [3] Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 28.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.