Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 412/2011 ze dne 27. dubna 2011 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2011 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 412/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 412/2011
          ze dne 27. dubna 2011
          o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2011 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže [3], a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 327/98 byly otevřeny některé dovozní celní kvóty (a zároveň stanoven způsob jejich správy) pro rýži a zlomkovou rýži rozdělené podle země původu a na několik podobdobí podle přílohy IX uvedeného nařízení.
          (2) Pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 je druhým podobdobím měsíc duben.
          (3) Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 vyplývá, že žádosti na kvótu (kvóty) s pořadovým číslem (pořadovými čísly) 09.4130 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2011 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství u dotčené (dotčených) kvóty (kvót).
          (4) Z uvedeného sdělení vyplývá mimo jiné, že žádosti na kvótu (kvóty) s pořadovým číslem (pořadovými čísly) 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2011 podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 327/98 se týkají množství nižšího, než je dostupné množství.
          (5) Pro kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 je také třeba stanovit celková množství dostupná pro následující kvótové podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 327/98.
          (6) Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvóty (kvót) s pořadovým číslem (pořadovými čísly) 09.4130, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2011, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použije (použijí) koeficient (koeficienty) přidělení stanovený (stanovené) v příloze tohoto nařízení.
          2. Celková dostupná množství v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98 na následující kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce dubna 2011, a množství dostupná pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 327/98
          Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 100630 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98:
          Původ | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce dubna 2011 | Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce července 2011 (v kg) |
          Spojené státy americké | 09.4127 | — [1] | 23847531 |
          Thajsko | 09.4128 | — [1] | 11108417 |
          Austrálie | 09.4129 | — [1] | 713000 |
          Jiného původu | 09.4130 | 0,851981 % | 0 |
          [1] Žádosti se vztahují na množství, která jsou nižší než (nebo stejná jako) množství dostupná: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.