Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2011 ze dne 28. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 413/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2011
          ze dne 28. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 143 písm. b) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny [2], stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVII uvedeného nařízení. Tento dohled se vykonává v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3].
          (2) Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství [4] uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2008, 2009 a 2010 by měly být přizpůsobeny spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní.
          (3) Nařízení (ES) č. 1580/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha XVII nařízení (ES) č. 1580/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA XVII
          DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA II ODDÍL 2
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis produktů | Období uplatnění | Spouštěcí hodnoty (v tunách) |
          78.0015 | 07020000 | Rajčata | od 1. října do 31. května | 1215717 |
          78.0020 | od 1. června do 30. září | 966474 |
          78.0065 | 07070005 | Okurky salátové | od 1. května do 31. října | 31289 |
          78.0075 | od 1. listopadu do 30. dubna | 26583 |
          78.0085 | 07099080 | Artyčoky | od 1. listopadu do 30. června | 17258 |
          78.0100 | 07099070 | Cukety | od 1. ledna do 31. prosince | 57955 |
          78.0110 | 08051020 | Pomeranče | od 1. prosince do 31. května | 368535 |
          78.0120 | 08052010 | Klementinky | od 1. listopadu do konce února | 175110 |
          78.0130 | 08052030 08052050 08052070 08052090 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); wilkingy a podobné citrusové hybridy | od 1. listopadu do konce února | 115625 |
          78.0155 | 08055010 | Citrony | od 1. června do 31. prosince | 329872 |
          78.0160 | od 1. ledna do 31. května | 120619 |
          78.0170 | 08061010 | Hrozny stolní | od 21. července do 20. listopadu | 146510 |
          78.0175 | 08081080 | Jablka | od 1. ledna do 31. srpna | 916384 |
          78.0180 | od 1. září do 31. prosince | 95396 |
          78.0220 | 08082050 | Hrušky | od 1. ledna do 30. dubna | 291094 |
          78.0235 | od 1. července do 31. prosince | 93666 |
          78.0250 | 08091000 | Meruňky | od 1. června do 31. července | 49314 |
          78.0265 | 08092095 | Třešně, s výjimkou višní | od 21. května do 10. srpna | 30783 |
          78.0270 | 080930 | Broskve, včetně nektarinek | od 11. června do 30. září | 6867 |
          78.0280 | 08094005 | Švestky | od 11. června do 30. září | 57764" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.