Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 419/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 419/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 419/2011
          ze dne 29. dubna 2011,
          kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny [1], a zejména na čl. 11a odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 12. dubna 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 560/2005.
          (2) Vzhledem k vývoji situace v Pobřeží slonoviny by měl být změněn seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení se vyjímají ze seznamu obsaženého v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 1
          1. | PETROCI (Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire) (státní podnik v odvětví ropného průmyslu) |
          2. | BNI (Banque Nationale d’Investissement) (státní investiční banka) |
          3. | BFA (Banque pour le Financement de l’Agriculture) (státní banka pro financování zemědělství) |
          4. | Versus Bank |
          5. | Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire |
          6. | Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.