Nařízení Komise (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 420/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 420/2011
          ze dne 29. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách [2], stanoví maximální limity kontaminujících látek v řadě potravin.
          (2) Vzhledem k různícím se výkladům ohledně části krabů, která má být analyzována za účelem porovnání s maximálním limitem kadmia, by proto mělo být vyjasněno, že maximální limit kadmia v korýších stanovený v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 se vztahuje na svalovinu z koncových částí (končetin a klepet) a břicha. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů se maximální limit vztahuje pouze na koncové části. Toto vymezení vylučuje jiné části korýšů, jako například hlavohruď kraba a nepoživatelné části (krunýř, ocas). Hlavohruď zahrnuje trávicí orgány (hepatopankreas), o nichž se ví, že obsahují vysoké hladiny kadmia. Vzhledem k tomu, že je možné, že spotřebitelé v některých členských státech jedí části hlavohrudi pravidelně, mohlo by být vhodné vydat na úrovni členského státu doporučení pro spotřebitele, že za účelem snížení expozice kadmiu je vhodné omezit konzumaci těchto částí. Informativní poznámka k této věci byla zveřejněna na internetové stránce Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise [3].
          (3) V zájmu jednotnosti by část korýšů, na niž se vztahují maximální limity, měla být odpovídajícím způsobem upravena v případě ostatních kontaminujících látek (olovo, rtuť, dioxiny a PCB a polycyklické aromatické uhlovodíky).
          (4) Mlži, jako slávky zelenoústé a ústřice, mohou akumulovat kadmium obdobně jako mořské řasy. Vzhledem k tomu, že se prášek ze slávky zelenoústé a ústřicový prášek, stejně jako sušené mořské řasy, prodávají jako doplňky stravy, maximální limit pro kadmium v sušených mlžích by měl být stejný jako limit, který je v současnosti stanoven pro sušené mořské řasy a výrobky získané z mořských řas.
          (5) Ustanovení týkající se košťálové zeleniny listové by měla být sladěna s ustanoveními pro ostatní druhy listové zeleniny. Košťálová zelenina listová by proto měla být vyňata ze standardního maximálního limitu pro kadmium v položce "zelenina a ovoce" v bodě 3.2.15 a měla by být vložena do bodu 3.2.17.
          (6) Standardní maximální limity pro olovo a kadmium v ovoci a zelenině nejsou reálné pro mořské řasy, které mohou přirozeně obsahovat vyšší hladiny. Mořské řasy by proto měly být vyňaty ze standardních maximálních limitů pro olovo a kadmium v ovoci a zelenině (body 3.1.10 a 3.2.15). Mělo by být shromážděno větší množství údajů o výskytu, aby bylo možné rozhodnout o potřebě stanovit specifické reálnější maximální limity pro olovo a kadmium v mořských řasách.
          (7) Existují určité nesrovnalosti v názvech potravin/skupin produktů v nařízení (ES) č. 1881/2006 a v názvech potravin / skupin produktů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [4]. Protože nařízení (ES) č. 1881/2006 odkazuje na skupinu produktů uvedenou v nařízení (ES) č. 396/2005, měly by tyto názvy odpovídat uvedenému nařízení.
          (8) Je namístě aktualizovat ustanovení o monitorování a předkládání zpráv s přihlédnutím k novým doporučením o monitorování ethylkarbamátu [5], perfluoralkylovaných látek [6] a akrylamidu [7]. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 2006/504/ES [8] bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (ES) č. 1152/2009 [9], měl by být odkaz na rozhodnutí 2006/504/ES nahrazen odkazem na nařízení (ES) č. 1152/2009. Mělo by být navíc vyjasněno, jaké údaje se předávají Komisi a jaké úřadu EFSA.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:
          1) Článek 9 se mění takto:
          a) Odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:
          "2. Členské státy a zúčastněné strany každoročně předloží Komisi výsledky provedených šetření a informace o pokroku při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace ochratoxinem A, deoxynivalenolem, zearalenonem, fumonisiny B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinem. Komise dá tyto výsledky k dispozici členským státům. Související údaje o výskytu se předávají úřadu EFSA.
          3. Členské státy předávají Komisi zprávy o zjištěních týkajících se aflatoxinů získaných podle nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 []. Členské státy by měly předávat úřadu EFSA zprávy o zjištěních týkajících se furanu, ethylkarbamátu, perfluoralkylovaných látek a akrylamidu, získaných podle doporučení Komise 2007/196/ES [], 2010/133/EU [], 2010/161/EU [] a 2010/307/EU [].
          b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
          "4. Případné údaje o výskytu kontaminujících látek shromážděné členskými státy by měly být předávány také úřadu EFSA."
          2) Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.
          [3] http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm
          [4] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 53.
          [6] Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 22.
          [7] Úř. věst. L 137, 3.6.2010, s. 4.
          [8] Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 21.
          [9] Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40.
          [] Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40.
          [] Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 56.
          [] Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 53.
          [] Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 22.
          [] Úř. věst. L 137, 3.6.2010, s. 4."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:
          1) V oddílu 3.1 o olovu se body 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 a 3.1.11 nahrazují tímto:
          Potraviny (1) | Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti) |
          "3.1.6 | Korýš (26): svalovina z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z koncových částí. | 0,50" |
          "3.1.9 | Lusková zelenina (27), obiloviny a luštěniny | 0,20" |
          "3.1.10 | Zelenina kromě košťálové zeleniny, listové zeleniny, čerstvých bylinek, hub a mořských řas (27). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory. | 0,10" |
          "3.1.11 | Košťálová zelenina, listová zelenina (43) a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake) | 0,30" |
          2) V oddílu 3.2 o kadmiu, se body 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 a 3.2.20 nahrazují tímto:
          Potraviny (1) | Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti) |
          "3.2.9 | Korýši (26): svalovina z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) svalovina z koncových částí. | 0,50" |
          "3.2.15 | Zelenina a ovoce, kromě listové zeleniny, čerstvých bylinek, košťálové zeleniny listové, hub, řapíkaté a stonkové zeleniny, kořenové a hlíznaté zeleniny a mořských řas (27) | 0,050" |
          "3.2.16 | Řapíkatá a stonková zelenina, kořenová a hlíznatá zelenina, kromě celeru bulvového (27). V případě brambor se maximální limit vztahuje na loupané brambory. | 0,10" |
          "3.2.17 | Listová zelenina, čerstvé bylinky, košťálová zelenina listová, celer bulvový a tyto houby (27): Agaricus bisporus (žampion), Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná), Lentinula edodes (houba shiitake) | 0,20" |
          "3.2.20 | Doplňky stravy (39) složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů | 3,0" |
          3) V oddílu 3.3 o rtuti se bod 3.3.1 nahrazuje tímto:
          Potraviny (1) | Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti) |
          "3.3.1 | Produkty rybolovu (26) a svalovina ryb (24) (25) kromě druhů uvedených v 3.3.2. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí. | 0,50" |
          4) V oddílu 5 o dioxinech a PCB se bod 5.3 nahrazuje tímto:
          Potraviny | Maximální limity |
          Suma dioxinů (WHO-PCDD/F-TEQ) (32) | Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32) |
          "5.3 | Svalovina ryb a produkty rybolovu a výrobky z nich, kromě úhoře (25) (34). V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí. | 4,0 pg/g čerstvé hmotnosti | 8,0 pg/g čerstvé hmotnosti" |
          5) V oddílu 6 o polycyklických aromatických uhlovodících se body 6.1.3 a 6.1.5 nahrazují tímto:
          Potraviny (1) | Maximální limity (μg/kg čerstvé hmotnosti) |
          "6.1.3 | Svalovina uzených ryb a uzené produkty rybolovu (25) (36), kromě mlžů. V případě uzených korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí. | 5,0" |
          "6.1.5 | Neuzení korýši a hlavonožci (26). V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí. | 5,0" |
          6) "(3) Potraviny uvedené v této kategorii podle směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16)."
          7) "(16) Kojenci a malé děti podle definice ve směrnici 2006/141/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1) a ve směrnici 2006/125/ES."
          8) Doplňují se nové poznámky pod čarou (43) a (44), které znějí:
          "(43) Maximální limit pro listovou zeleninu se nevztahuje na čerstvé bylinky (spadající pod číselný kód 0256000 v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005).
          (44) Tato definice nezahrnuje hlavohruď korýšů."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.