Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 425/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2011
          ze dne 29. dubna 2011,
          kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen "jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Oddíl 3 kapitoly III nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.
          (2) Žádosti předložené pro kvótový rok 2011/2012 se vztahují na množství menší, než jsou dostupná množství. Je proto vhodné podle čl. 31 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009 stanovit, aby byla zbývající množství rozdělena. Vydání vývozních licencí pro tato zbývající množství by se mělo podmínit tím, že dotčený hospodářský subjekt sdělí příslušnému orgánu přijatá množství a že žadatelé složí jistotu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vyhovuje se žádostem o vývozní licence podaným od 1. do 10. dubna 2011 na kvótové období od 1. července 2011 do 30. června 2012.
          Množství, na která se vztahují žádosti o vývozní licence podle prvního pododstavce tohoto článku pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vynásobí těmito přídělovými koeficienty:
          - 1,160149 u žádostí předložených pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1187/2009,
          - 1,311859 u žádostí předložených pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1187/2009.
          Vývozní licence pro množství, která přesahují požadovaná množství a která jsou přidělena podle koeficientů stanovených v druhém pododstavci, se vydávají po přijetí hospodářským subjektem do jednoho týdne od data zveřejnění tohoto nařízení a jsou podmíněny složením odpovídající jistoty.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.