Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 426/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2011
          ze dne 2. května 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 [1], a zejména na čl. 28 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V článku 24 nařízení (ES) č. 834/2007 se stanoví, že logo Evropské unie označující ekologickou produkci (dále jen "logo EU pro ekologickou produkci") je jedním z povinných údajů, který má být používán na balených potravinách, přičemž má obsahovat výrazy odkazující na ekologickou produkci, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 1; používání loga u stejných ekologických potravin dovezených ze třetích zemí je nepovinné. Spotřebitelé by měli být ujištěni, že ekologické produkty byly vyprodukovány v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 [2]. Důležitým faktorem je proto sledovatelnost každého produktu označeného logem EU pro ekologickou produkci ve všech fázích jeho produkce, přípravy a distribuce.
          (2) Aby měli spotřebitelé možnost informovat se o hospodářských subjektech a jejich produktech, které podléhají kontrolnímu systému pro ekologické zemědělství, měly by členské státy vhodným způsobem zpřístupnit příslušné informace o hospodářských subjektech podléhajících tomuto systému, přičemž budou dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (3) Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V hlavě IV kapitole 8 nařízení (ES) č. 889/2008 se doplňuje nový článek 92a, který zní:
          "Článek 92a
          Zveřejnění informací
          Členské státy veřejnosti vhodným způsobem, včetně zveřejnění na internetu, zpřístupní aktualizované seznamy uvedené v čl. 28 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 obsahující aktualizovaná osvědčení týkající se každého hospodářského subjektu, jak stanoví čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení, a s použitím vzoru obsaženého v příloze XII tohoto nařízení. Členské státy řádně dodržují požadavky na ochranu osobních údajů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES [****].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 1 se však použije ode dne 1. ledna 2013.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          [****] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.