Nařízení Komise (EU) č. 428/2011 ze dne 27. dubna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 428/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 428/2011
          ze dne 27. dubna 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Klasifikace (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Baterií napájený přístroj ve tvaru válce o rozměrech přibližně 21 cm na výšku a průměrem 9 cm vážící přibližně 310 g (tzv. "aerosolový rozprašovač") výslovně určený k použití spolu s vyměnitelnou nádobou aerosolu.Přístroj obsahuje:elektromechanický systém aktivace rozprašovacího mechanismu nádoby aerosolu,snímač a tlačítka pro aktivaci elektromechanického systému aplastové pouzdro s otvorem, který umožňuje rozprašování aerosolu, je-li aktivován elektromechanický systém.Když je přístroj napojen na nádobu aerosolu, může osvěžovat vzduch v omezeném prostoru uvnitř budovy rozprašováním dávek vonné látky, a to buď tehdy, když snímač detekuje přítomnost osoby, nebo v pravidelných předem nastavených intervalech. | 85098000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 b) ke kapitole 85 a na znění kódů KN 8509 a 85098000. Vzhledem k tomu, že přístroj sám nestříká ani nerozprašuje, nýbrž pouze aktivuje rozprašovací mechanismus nádoby aerosolu, je zařazení do čísla 8424 vyloučeno. Přístroj je elektromechanický spotřebič s vestavěným motorem čísla 8509 typu, který se běžně používá v domácnostech. Je proto třeba jej zařadit do kódu KN 85098000. |
          2.Sada pro maloobchodní prodej obsahující:elektromechanický přístroj (tzv. "aerosolový rozprašovač") avyměnitelnou nádobou aerosolu."Aerosolový rozprašovač" je baterií napájený přístroj ve tvaru válce o rozměrech přibližně 21 cm na výšku a průměrem 9 cm vážící přibližně 310 g, který obsahuje:elektromechanický systém aktivace rozprašovacího mechanismu nádoby aerosolu,snímač a tlačítka pro aktivaci elektromechanického systému aplastové pouzdro s otvorem, který umožňuje rozprašování aerosolu, je-li aktivován elektromechanický systém.Nádoba aerosolu obsahuje hotový parfémovaný pokojový deodorant kódu KN 33074900.Když je aerosolový rozprašovač napojen na nádobu aerosolu, může osvěžovat vzduch v omezeném prostoru uvnitř budovy rozprašováním dávek vonné látky, a to buď tehdy, když snímač detekuje přítomnost osoby, nebo v pravidelných předem nastavených intervalech.Nádoba aerosolu je spotřební zboží, které lze po vyprázdnění nahradit jinou nádobou aerosolu stejných rozměrů. | 85098000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 b) ke kapitole 85 a na znění kódů KN 8509 a 85098000. Součástkou, která určuje charakter sady, je aerosolový rozprašovač, který se používá neustále, zatímco nádoba aerosolu se po vyprázdnění musí vyměnit. Vzhledem k tomu, že přístroj sám nestříká ani nerozprašuje, nýbrž pouze aktivuje rozprašovací mechanismus nádoby aerosolu, je zařazení do čísla 8424 vyloučeno. Přístroj je elektromechanický spotřebič s vestavěným motorem čísla 8509 typu, který se běžně používá v domácnostech. Sadu je proto třeba zařadit do kódu KN 85098000. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.