Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 435/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2011
          ze dne 5. května 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství [1], a zejména na čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství [2].
          (2) Vzhledem ke zpožděnému zahájení programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství, by prodloužení fáze provádění projektů o jeden rok umožnilo dodržet pracovní programy a dokončit provádění rozsáhlých projektů.
          (3) Nařízení (ES) č. 951/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu s vyjádřením výboru, který byl založen nařízením (ES) č. 1638/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V ustanovení čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 951/2007 se podstavec b) nahrazuje tímto:
          "b) fáze provádění projektů financovaných ze společného operačního programu, která bude zahájena zároveň s obdobím provádění programu a ukončena nejpozději 31. prosince 2015. Veškeré projektové činnosti financované v rámci programu budou ukončeny nejpozději k tomuto datu".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 210, 10.8.2007, s. 10.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.