Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2011 ze dne 6. května 2011 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 439/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2011
          ze dne 6. května 2011
          o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu "původní produkty" používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [2], a zejména na článek 89 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 815/2008 [3] byla Kapverdám udělena odchylka od pravidel původu stanovených v nařízení (EHS) č. 2454/93, díky níž lze považovat některé produkty rybolovu vyrobené na Kapverdách z nepůvodních ryb za zpracované produkty pocházející z Kapverd. Platnost této odchylky skončila dne 31. prosince 2010.
          (2) Nařízením Komise (EU) č. 894/2010 [4] bylo Kapverdám uděleno zvýšení množství poskytnutých na rok 2010, pokud jde o dvě ze tří kategorií produktů rybolovu, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 815/2008. Množství pro odchylku byla odpovídajícím způsobem zvýšena na 2500 tun u přípravků a konzerv z filé makrel a na 875 tun u přípravků a konzerv z filé tuňáka nepravého a tuňáka makrelovitého.
          (3) Dopisem ze dne 21. října 2010 podaly Kapverdy žádost o prodloužení zmíněné odchylky. Dopisy ze dne 3. a 21. prosince 2010 a 14. ledna 2011 podložily Kapverdy svou žádost doplňujícími informacemi.
          (4) Tato žádost se týká prodloužení o jeden rok a množství 2500 tun u přípravků a konzerv z filé makrel a 875 tun u přípravků a konzerv z filé tuňáka nepravého a tuňáka makrelovitého.
          (5) Celkové původně poskytnuté roční množství mezi roky 2008 až 2010 přispělo značnou měrou ke zlepšení situace odvětví zpracování produktů rybolovu a do jisté míry i k oživení kapverdské flotily určené pro drobný rybolov, což má pro tuto zemi zásadní význam. Úplné oživení kapverdské flotily na předpokládanou úroveň však vyžaduje další zvyšování dostupné kapacity, aby měly kapverdské podniky v odvětví zpracování produktů rybolovu dostatek původních surovin.
          (6) Ze žádosti vyplývá, že bez provedení odchylky by byla významně ovlivněna schopnost odvětví zpracování produktů rybolovu na Kapverdách pokračovat ve vývozu do Evropské unie, což by mohlo ohrozit další rozvoj kapverdské flotily určené pro drobný pelagický rybolov.
          (7) Účelem této odchylky je poskytnout Kapverdám dostatek času na přípravu a dosažení souladu s pravidly pro získání preferenčního původu. Zajištění toho, aby úsilí o oživení místní rybářské flotily pokračovalo a Kapverdy tak zlepšily svou schopnost dodávat místnímu odvětví zpracování produktů rybolovu původní ryby, bude vyžadovat určitý čas.
          (8) Protože se prodloužení požaduje pro období, které začíná dnem 1. ledna 2011, měla by být nová odchylka udělena se zpětnou platností od 1. ledna 2011, aby byly zajištěny nepřetržité dodávky z Kapverd do Evropské unie.
          (9) Aby bylo možno omezit dočasnou odchylku na dobu, kterou budou Kapverdy potřebovat k dosažení souladu s pravidly, měla by být odchylka udělena na období jednoho roku, pokud jde o 2500 tun u přípravků a konzerv z filé makrel a 875 tun u přípravků a konzerv z filé tuňáka nepravého a tuňáka makrelovitého.
          (10) Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví pravidla pro správu celních kvót. Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce orgánů Kapverd, celních orgánů Unie a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky udělené tímto nařízením.
          (11) V zájmu účinnější kontroly uplatňování dané odchylky je nutné uložit orgánům Kapverd v souladu s čl. 89 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93 povinnost pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných osvědčeních o původu na tiskopise A.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od článků 72, 73, 75 až 79 nařízení (EHS) č. 2454/93 se přípravky a konzervy z makrel, tuňáka nepravého a tuňáka makrelovitého kódů KN 16041511 a ex16041998 produkované na Kapverdách z nepůvodních ryb považují za přípravky a konzervy pocházející z Kapverd v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4 tohoto nařízení.
          Článek 2
          Odchylka uvedená v článku 1 se vztahuje, během období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, na produkty vyvezené z Kapverd, které jsou v celním prohlášení navrženy na propuštění do volného oběhu v Unii, jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 74 nařízení (EHS) č. 2454/93, nejvýše v množstvích stanovených v příloze pro jednotlivé dovezené produkty.
          Článek 3
          Množství stanovená v příloze tohoto nařízení jsou spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 4
          1. Celní orgány Kapverd přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.
          2. Do kolonky 4 osvědčení o původu na tiskopise A, které vydaly příslušné orgány Kapverd podle tohoto nařízení, se uvede: "Odchylka – nařízení (EU) č. 439/2011".
          3. Příslušné orgány Kapverd předají Komisi každé čtvrtletí přehled množství, pro která byla vydána osvědčení o původu na tiskopise A podle tohoto nařízení a pořadová čísla těchto osvědčení.
          Článek 5
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
          
          V Bruselu dne 6. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 266, 9.10.2010, s. 39.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Období | Množství (tuny v čisté hmotnosti) |
          09.1647 | 16041511 ex16041998 | Makrely (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), filé, přípravky či konzervy | Od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 2500 |
          09.1648 | ex16041998 | Tuňák nepravý, tuňák makrelovitý (Auxis thazard, Auxis Rochei), filé, přípravky či konzervy | Od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 875 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.