Nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 442/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 442/2011
          ze dne 9. května 2011
          o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii [1], přijaté v souladu s hlavou V kapitolou 2 Smlouvy o Evropské unii,
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2011/273/SZBP stanoví zbrojní embargo, zákaz vývozu vybavení pro vnitřní represi a omezení vstupu do Unie a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob a subjektů odpovědných za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. Tyto osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v příloze uvedeného rozhodnutí.
          (2) Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (3) Toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.
          (4) S ohledem na vážnou politickou situaci v Sýrii a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/273/SZBP by pravomoc měnit seznam v příloze II tohoto nařízení měla vykonávat Rada.
          (5) Součástí postupu provádění změn seznamů uvedených v příloze II tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.
          (6) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [2] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (7) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "finančními prostředky" finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:
          i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,
          ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,
          iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,
          iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,
          v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,
          vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy,
          vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;
          b) "zmrazením finančních prostředků" zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
          c) "hospodářskými zdroji" aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          d) "zmrazením hospodářských zdrojů" zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;
          e) "technickou pomocí" jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;
          f) "územím Unie" území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.
          Článek 2
          1. Zakazuje se:
          a) prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli;
          b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).
          2. Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Sýrie zaměstnanci Organizace spojených národů, zaměstnanci Evropské unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.
          3. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států, uvedené v příloze III, povolit prodej, dodávku, převod či vývoz zařízení, které lze použít k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové zařízení je zamýšleno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.
          Článek 3
          1. Zakazuje se:
          a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie [4] (dále jen "společný vojenský seznam") a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;
          b) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;
          c) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;
          d) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) až c).
          2. Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm uvedené neuplatní na poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci týkající se:
          - technické pomoci určené výhradně k podpoře Pozorovatelské mise OSN pro uvolňování napětí (UNDOF);
          - nesmrtícího vojenského vybavení nebo vojenského vybavení, které lze použít k vnitřním represím, určeného výhradně k humanitárním účelům nebo k ochraně, nebo vybavení určeného pro programy budování institucí prováděné OSN a Unií nebo pro operace Unie nebo OSN pro řešení krizí; nebo
          - nebojových vozidel vybavených materiály, jež poskytují balistickou ochranu, určených výhradně k ochraně personálu Unie a jejích členských států v Sýrii;
          za podmínky, že toto poskytnutí technické pomoci, financování nebo finanční pomoci je předem schváleno příslušným orgánem členského státu uvedeným na seznamu internetových stránek v příloze III.
          Článek 4
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze II, nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.
          2. Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo ani nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze II nebo v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž předmětem nebo následkem je přímé nebo nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 5
          1. Příloha II obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 2011/273/SZBP určeny Radou jako osoby či orgány odpovědné za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii nebo jako fyzické či právnické osoby a subjekty s nimi spojené.
          2. Příloha II obsahuje důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
          3. Příloha II rovněž obsahuje případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.
          Článek 6
          Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze II a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
          c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo
          d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pod podmínkou, že příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.
          Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.
          Článek 7
          Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze III povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 4 zařazeny do přílohy II, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vydané před tímto dnem;
          b) dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek, které takové zástavní právo zajišťuje nebo které takové rozhodnutí uznává za platné, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;
          c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II a
          d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
          Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.
          Článek 8
          1. Ustanovení čl. 4 odst. 2 se nevztahují na připisování na zmrazené účty:
          a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo
          b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto nařízení,
          pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 4 odst. 1.
          2. Ustanovení čl. 4 odst. 2 nebrání finančním ani úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
          Článek 9
          Odchylně od článku 4 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba, subjekt nebo orgán uzavřely, nebo závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl přede dnem, kdy byly určeny, mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba či subjekt uvedený v článku 4.
          Článek 10
          1. Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici, učiněné v dobré víře, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu provádějících takové kroky nebo jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
          2. Zákaz uvedený v čl. 4 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním daný zákaz porušují.
          Článek 11
          1. Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:
          a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze III, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 4, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a
          b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při ověřování těchto informací.
          2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.
          Článek 12
          Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 13
          Komise je oprávněna měnit přílohu III na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 14
          1. Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 4 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu II.
          2. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.
          3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
          4. Seznam uvedený v příloze II se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za 12 měsíců.
          Článek 15
          1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.
          Článek 16
          Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.
          Článek 17
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru,
          b) na palubě letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu,
          c) na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu,
          d) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu,
          e) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.
          Článek 18
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. května 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          [4] Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi ve smyslu článků 2 a 3
          1. Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:
          1.1 palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu Evropské unie [1] (dále jen "společný vojenský seznam");
          1.2 střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;
          1.3 zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.
          2. Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.
          3. Tato vozidla:
          3.1 vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;
          3.2 vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;
          3.3 vozidla zvlášť určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;
          3.4 vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;
          3.5 vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;
          3.6 součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.
          Poznámka 1Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.
          Poznámka 2Pro účely bodu 3.5 pojem "vozidla" zahrnuje přívěsy.
          4. Tyto výbušné látky a související vybavení:
          4.1 vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které jsou spouštěny nebo zprovozněny explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);
          4.2 nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu;
          4.3 tyto jiné výbušniny a jejich příslušenství, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu;
          a) amatol;
          b) nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);
          c) nitroglykol;
          d) pentaerytritol-tetranitrát (PETN);
          e) pikrylchlorid;
          f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
          5. Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 společného vojenského seznamu:
          5.1 neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;
          5.2 neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přílby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.
          Poznámka:Tato položka nezahrnuje:
          - vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti;
          - vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.
          6. Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a pro ně speciálně určené programové vybavení.
          7. Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.
          8. Žiletkový ostnatý drát.
          9. Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.
          10. Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.
          11. Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.
          [1] Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 4
          Osoby
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Maher Al-Assad | Narozen dne 8.12.1967; diplomatický pas č. 4138 | Velitel 4. armádní divize, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy hlavní osoba odpovědná za provádění represí vůči demonstrantům | 09.05.2011 |
          2. | Ali Mamlouk | Narozen dne 19.2.1946 v Damašku; diplomatický pas č. 983 | Velitel zpravodajské služby; velitel syrské zpravodajské služby od roku 2005; podílí se na represích vůči demonstrantům. | 09.05.2011 |
          3. | Mohammad Ibrahim Al-Chaar | | Ministr vnitra; podílí se na represích vůči demonstrantům. | 09.05.2011 |
          4. | Atef Najib | | Bývalý velitel tajné policie ve městě Dará; podílí se na represích vůči demonstrantům. | 09.05.2011 |
          5. | Hafez Makhlouf | Narozen dne 2.4.1971 v Damašku; diplomatický pas č. 2246 | Plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení generálního ředitelství zpravodajské služby); blízký spolupracovník Mahera al-Assada; podílí se na represích vůči demonstrantům. | 09.05.2011 |
          6. | Mohammed Dib Zeitoun | | Velitel tajné policie; podílí se na represích vůči demonstrantům. | 09.05.2011 |
          7. | Amjad Al-Abbas | | Velitel tajné policie ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá. | 09.05.2011 |
          8. | Rami Makhlouf | Narozen dne 10.7.1969 v Damašku, pas č. 454224 | Syrský podnikatel. Osoba spojená s Maherem al-Assadem; financuje režím, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům. | 09.05.2011 |
          9. | Abd Al-Fatah Qudsiyah | | Velitel syrské vojenské rozvědky a v této funkci se podílí na represích vůči civilnímu obyvatelstvu. | 09.05.2011 |
          10. | Jamil Hassan | | Velitel rozvědky syrského letectva a v této funkci se podílí na represích vůči civilnímu obyvatelstvu. | 09.05.2011 |
          11. | Rustum Ghazali | | Velitel odboru syrské vojenské rozvědky zaměřeného na okolí Damašku a v této funkci se podílí na represích vůči civilnímu obyvatelstvu | 09.05.2011 |
          12. | Fawwaz Al-Assad | | Podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných "Shabiha". | 09.05.2011 |
          13. | Mundir Al-Assad | | Podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných "Shabiha". | 09.05.2011 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam příslušných orgánů v členských státech podle čl. 3 odst. 2, článků 6, 7, 8, 9, čl. 11 odst. 1 a čl. 13 odst. 4 a adresa pro účely oznamování Evropské komisi
          A. Příslušné orgány v členských státech:
          BELGIE
          http://www.diplomatie.be/eusanctions
          BULHARSKO
          http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519
          ČESKÁ REPUBLIKA
          http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
          DÁNSKO
          http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
          NĚMECKO
          http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
          ESTONSKO
          http://www.vm.ee/est/kat_622/
          IRSKO
          http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
          ŘECKO
          http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
          ŠPANĚLSKO
          http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx
          FRANCIE
          http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
          ITÁLIE
          http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
          KYPR
          http://www.mfa.gov.cy/sanctions
          LOTYŠSKO
          http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
          LITVA
          http://www.urm.lt
          LUCEMBURSKO
          http://www.mae.lu/sanctions
          MAĎARSKO
          http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
          MALTA
          http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
          NIZOZEMSKO
          http://www.minbuza.nl/sancties
          RAKOUSKO
          http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
          POLSKO
          http://www.msz.gov.pl
          PORTUGALSKO
          http://www.min-nestrangeiros.pt
          RUMUNSKO
          http://www.mae.ro/node/1548
          SLOVINSKO
          http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
          SLOVENSKO
          http://www.foreign.gov.sk
          FINSKO
          http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
          ŠVÉDSKO
          http://www.ud.se/sanktioner
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          www.fco.gov.uk/competentauthorities
          B. Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:
          European Commission
          Service for Foreign Policy Instruments
          CHAR 12/096
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Belgie
          E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
          Tel.: +(32 2) 295 66 73
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.