Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 444/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšířuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 444/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 444/2011
          ze dne 5. května 2011,
          kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšířuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před antidumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP
          1.1 Stávající opatření
          (1) Nařízením (ES) č. 193/2009 [2] uložila Komise prozatímní antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických (dále jen "USA").
          (2) Nařízením (ES) č. 599/2009 [3] (dále jen "konečné nařízení") Rada uložila konečné antidumpingové clo v rozsahu od 0 EUR do 198 EUR na tunu dovážené bionafty vymezené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení (dále jen "dotčený výrobek") pocházející z USA (dále jen "stávající opatření"). Na šetření, které vedlo k přijetí konečného nařízení, se zde dále odkazuje jako na "původní šetření".
          (3) Je třeba rovněž poznamenat, že nařízením (ES) č. 598/2009 [4] Rada uložila konečné vyrovnávací clo v rozsahu od 211,2 EUR do 237 EUR na tunu dováženého dotčeného výrobku.
          1.2 Žádost
          (4) Dne 30. června 2010 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz dotčeného výrobku. Žádost podala organizace European Biodiesel Board (dále jen "EBB") jménem výrobců bionafty v Unii.
          (5) Žádost uváděla, že antidumpingová opatření na dovoz dotčeného výrobku jsou obcházena překládkou v Kanadě a Singapuru a vývozem bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty.
          (6) Žádost uváděla, že po uložení opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z USA, Kanady a Singapuru a že pro tuto změnu neexistuje žádné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení cla. Tuto změna obchodních toků údajně způsobila překládka dotčeného výrobku v Kanadě a Singapuru.
          (7) V žádosti bylo rovněž uvedeno, že po uložení uvedených opatření začala být z USA do Unie dovážena bionafta ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty, přičemž se údajně využívá hranice pro obsah bionafty stanovená v popise dotčeného výrobku.
          (8) Žádost dále uváděla, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny. Žádost uváděla, že dovoz dotčeného výrobku byl nahrazen dovozem značného objemu bionafty v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních bionafty z Kanady a Singapuru a dovozem bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty. Navíc existovaly dostatečné důkazy, že ceny u tohoto zvýšeného objemu dovozu byly značně nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci šetření, které vedlo ke stávajícím opatřením.
          (9) Žádost rovněž uváděla, že ceny dotčeného výrobku jsou i nadále subvencovány, jak bylo stanoveno dříve.
          1.3 Zahájení řízení
          (10) Poté, co bylo po konzultaci s poradním výborem shledáno, že existují dostatečné zjevné důkazy pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení, zahájila Komise šetření nařízením (EU) č. 720/2010 [5] (dále jen "zahajovací nařízení"). Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení Komise zahajovacím nařízením také vyzvala celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu výrobků zasílaných z Kanady a Singapuru a také dovozu bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.
          (11) Nařízením (EU) č. 721/2010 [6] Komise rovněž zahájila souběžné šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovoz bionafty pocházející z USA prostřednictvím dovozu bionafty zasílané z Kanady a Singapuru a prostřednictvím dovozu bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející z USA.
          1.4 Šetření
          (12) Komise oficiálně vyrozuměla orgány USA, Kanady a Singapuru. Známým výrobcům/vývozcům v USA, Kanadě a Singapuru byly zaslány dotazníky. Zúčastněné strany dostaly příležitost předložit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.
          (13) Následující společnosti poskytly odpovědi na dotazník a následně byly v jejich prostorách provedeny ověřovací návštěvy:
          Výrobci/vývozci v Kanadě:
          - BIOX Corporation
          - Rothsay Biodiesel
          Obchodníci v Singapuru:
          - Trafigura Pte Ltd.
          - Wilmar Trading Pte Ltd.
          Výrobci/vývozci v USA:
          - Archer Daniels Midland Company
          - BP Products North America Inc
          - Louis Dreyfus Corporation
          Dovozci ve spojení
          - BP Oil International Limited
          - Cargill BV
          (14) Kromě toho proběhly návštěvy příslušných orgánů vlád Kanady a Singapuru.
          1.5 Období šetření
          (15) Šetření se vztahovalo na období od 1. dubna 2009 do 30. června 2010 (dále jen "období šetření"). Pro prošetření údajné změny obchodních toků byly shromážděny údaje za období od roku 2008 do konce období šetření.
          2. VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ OHLEDNĚ OBCHÁZENÍ PŘEDPISŮ
          (16) Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, tj. výrobek, o který jde v původním šetření, jsou monoalkylestery mastných kyselin a/nebo parafínovaný plynový olej ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně "bionafta", buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, v současnosti kódů KN ex15162098, ex15180091, ex15180099, ex27101941, 38249091, ex38249097, pocházející z USA (dále jen "dotčený výrobek").
          (17) Výrobek, který je předmětem šetření ohledně obcházení, má dvojí podobu. Pokud jde o údajnou překládku v Kanadě a Singapuru, shoduje se s výrobkem, o nějž jde v původním šetření, popsaným v předchozím odstavci. Pokud jde o dodávky přímo z USA, je výrobkem, který je předmětem šetření, bionafta ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející ze Spojených států amerických.
          3. DOVOZ BIONAFTY DO UNIE VE SROVNÁNÍ S VÝVOZEM Z USA
          (18) Po uložení prozatímních antidumpingových opatření v březnu 2009 dovoz dotčeného výrobku prakticky ustal. Situaci shrnuje následující tabulka:
          Dovoz bionafty a některých směsí bionafty do Evropské unie
          pod kódem KN 38249091 (v tunách)
          Zdroj: Eurostat
          | 2008 | podíl | 2009 | podíl | období šetření | podíl |
          USA | 1487790 | 83,62 % | 381227 | 22,29 % | 24 | 0,00 % |
          Kanada | 1725 | 0,10 % | 140043 | 8,19 % | 197772 | 9,28 % |
          Singapur | 179 | 0,01 % | 20486 | 1,20 % | 32078 | 1,50 % |
          (19) Uvedené údaje Eurostatu zahrnují veškerou bionaftu obsahující 96,5 % nebo více esterů.
          (20) Ve srovnání s tím USA uvádí vývoz bionafty a směsí bionafty pod kódem HTS 3824 90 40 00 (směsi živočišných nebo rostlinných tuků) takto:
          Vývoz bionafty a směsí bionafty z USA
          pod kódem HTS 3824 90 40 00 (v tunách)
          Zdroj: US Department of Commerce
          | 2008 | 2009 | období šetření |
          Evropská unie | 2241473 | 335577 | 358291 |
          Kanada | 967 | 128233 | 161841 |
          Singapur | 311 | 42056 | 27415 |
          | 2242751 | 505866 | 547547 |
          (21) Srovnání dvou uvedených tabulek vede k závěru, že 358291 tun vyvezených do Unie v průběhu období šetření jsou směsi obsahující 96,5 % a méně bionafty.
          4. KANADA
          4.1 Obecné úvahy
          (22) Výrobci/vývozci v Kanadě intenzivně spolupracovali. Dva výrobci představující přibližně 90 % kanadské výroby bionafty poskytli odpovědi na dotazník a plně spolupracovali při šetření. Při šetření navíc spolupracovaly Canadian Renewable Fuels Association a příslušné orgány kanadské vlády.
          (23) V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem je zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi USA, Kanadou a Unií, zda je tato změna způsobena praktikami, postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny cenami a/nebo množstvím obdobného výrobku a že existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro obdobný výrobek.
          4.2 Změna obchodních toků
          4.2.1 Dovoz do Unie
          (24) Dovoz bionafty z USA klesl z 1487790 tun v roce 2008 na 381227 tun v roce 2009 a téměř na nulu v období šetření.
          (25) Na druhou stranu podle údajů Eurostatu celkový dovoz bionafty z Kanady do Unie mezi rokem 2008 a obdobím šetření výrazně vzrostl, a to z 1725 tun v roce 2008 na 140043 tun v roce 2009 a 197772 tun v období šetření.
          4.2.2 Vývoz bionafty z USA do Kanady
          (26) Na prodej bionafty mezi USA a Kanadou se nevztahují žádná cla ani žádná jiná dovozní omezení.
          (27) Podle statistik USA vzrostl vývoz bionafty z USA do Kanady z 967 tun v roce 2008 na 128233 tun v roce 2009 a na 161841 tun v období šetření.
          (28) Srovnání vývozních statistik poskytnutých orgány USA se statistikami poskytnutými na místě kanadskými orgány vykazovalo měsíčně značné nesrovnalosti. Podle kanadských statistik vzrostl dovoz bionafty z USA z 11757 tun v roce 2008 na 18673 tun v roce 2009 a na 174574 tun v období šetření.
          (29) Podle kanadských orgánů neexistuje pro deklarování bionafty žádný zvláštní kód. Kanadské orgány poznamenaly, že Kanada a USA si vzájemně vyměňují údaje o dovozu za účelem jejich použití jako odpovídajících údajů o vývozu. Na úrovni šestimístného číselného kódu by se kanadské údaje o dovozu měly shodovat s údaji USA o vývozu a také se do značné míry shodují v rámci kódu HTS 38.24.90. Při dalším členění šestimístného číselného kódu však každá ze zemí má svůj vlastní systém klasifikace. Rovněž je třeba poznamenat, že kanadské statistiky zahrnují pouze dovoz, který byl celně odbaven v Kanadě, a nikoli překládané zboží.
          (30) Navzdory nesrovnalostem mezi těmito dvěma zdroji údajů je tedy zřejmé, že vývoz bionafty z USA do Kanady od roku 2008 do období šetření vzrostl, a to zejména po uložení antidumpingových opatření. Kanadský trh s bionaftou není v současné době schopen absorbovat taková množství bionafty. Výrobci původní kanadské bionafty se ve skutečnosti zaměřují na vývoz.
          4.2.3 Výroba v Kanadě a prodej původní kanadské bionafty do Unie
          (31) Dva spolupracující výrobci v Kanadě nezakoupili v průběhu šetření žádnou bionaftu z USA ani z jiných zdrojů.
          (32) Výroba bionafty v Kanadě je vznikající průmyslové odvětví. V průběhu období šetření existovalo asi šest výrobních zařízení, avšak samotná dvě zařízení na východě Kanady, která ve skutečnosti vlastní a provozují dva spolupracující výrobci, představují přibližně 90 % celkové výroby.
          (33) Z vyrobeného objemu prodaného spolupracujícími výrobci byl stanoven objem prodeje, jehož koneční zákazníci byli určitě v Severní Americe, tj. v USA nebo Kanadě. Zbývající množství prodaného zboží zakoupili zákazníci, kteří buď obchodovali se zbožím a/nebo míchali zboží s jinou bionaftou. Tyto dvě společnosti nevěděly, zda zákazníci prodávali výrobky do Unie jako kanadskou bionaftu, zda ji míchali nebo zda byla bionafta prodávána konečným zákazníkům v USA nebo v Kanadě.
          (34) I kdyby se v krajním případě předpokládalo, že veškerá "původní" kanadská bionafta skončila v Unii, jednalo by se pouze o 20 % celkového dovozu do Unie v průběhu šetření.
          4.3 Závěr týkající se změny obchodních toků
          (35) Srovnání statistik s údaji získanými od spolupracujících výrobců ukázalo, že kanadští výrobci nemohli vyrobit objem, který byl vyvezen z Kanady do Unie. Tato skutečnost proto naznačuje, že prudký růst dovozu z Kanady na trh Unie souvisí s vývozem bionafty pocházející z USA a zasílané z Kanady.
          (36) Celkový pokles vývozu z USA do Unie od roku 2008 a souběžné zvýšení vývozu z Kanady do Unie a vývozu z USA do Kanady po uložení původních opatření lze proto považovat za změnu obchodních toků.
          4.4 Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
          (37) Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky mimo snahu vyhnout se zaplacení platného antidumpingového cla na bionaftu pocházející z USA.
          4.5 Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla
          (38) K posouzení, zda dovážené výrobky z hlediska množství mařily vyrovnávací účinky platných antidumpingových opatření na dovoz bionafty z USA, byly použity údaje Eurostatu. Množství a ceny zboží vyváženého z Kanady byly porovnány s úrovní pro odstranění újmy stanovenou při původním šetření.
          (39) Jak je uvedeno výše, dovoz z Kanady do Unie se zvýšil z 1725 tun v roce 2008 na 197772 tun v období šetření, přičemž toto množství představuje 9,2 % podíl na dovozu. Zvýšení dovozu z Kanady nebylo možno považovat za nepodstatné s ohledem na velikost trhu Unie stanovenou při původním šetření. Vzhledem k úrovni ceny, která nezpůsobuje újmu, stanovené při původním šetření, vykazoval kanadský dovoz do Unie prodej pod cenou přibližně 50 %, přičemž ceny byly nižší než prodejní ceny výrobců v Unii přibližně o 40 %.
          (40) Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že opatření jsou mařena z hlediska množství a cen.
          4.6 Důkazy o dumpingu
          (41) V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené při původním šetření.
          (42) Při původním šetření byla běžná hodnota stanovena na základě domácích prodejních cen v běžném obchodním styku a určena na základě výrobních nákladů plus přiměřené ziskové rozpětí v případě, že se neuskutečnil žádný domácí prodej nebo že k němu nedošlo v běžném obchodním styku.
          (43) Vývozní ceny z Kanady byly stanoveny na základě průměrné dovozní ceny bionafty v období šetření podle údajů Eurostatu.
          (44) Aby bylo zaručeno spravedlivé porovnání běžné hodnoty a vývozní ceny, byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy o rozdíly, které ovlivňují ceny a porovnatelnost cen. Vzhledem k neexistenci informací týkajících se počtu nákladových položek byly s cílem získat ceny FOB na kanadské hranici od cen CIF Eurostatu odečteny pouze přepravní náklady a pojištění na základě pozorovaných průměrných nákladů na námořní přepravu bionafty z USA do Unie v období šetření.
          (45) V souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení byl dumping vypočten srovnáním vážené průměrné běžné hodnoty stanovené při původním šetření a vážených průměrných vývozních cen v období šetření vyjádřený jako procentní podíl ceny CIF na hranici Unie před proclením.
          (46) Toto srovnání ukázalo existenci dumpingu.
          4.7 Závěr
          (47) Šetření dospělo k závěru, že konečná antidumpingová cla uložená na dovoz bionafty pocházející z USA byla obcházena překládkou v Kanadě podle článku 13 základního nařízení.
          5. SINGAPUR
          (48) Při šetření spolupracovali dva obchodníci v Singapuru. Kromě toho také spolupracovaly příslušné orgány singapurské vlády.
          (49) Kritéria pro posouzení existence obcházení jsou popsána v 23. bodě odůvodnění.
          (50) Podle údajů Eurostatu vzrostl celkový vývoz bionafty ze Singapuru do Unie ze 179 tun v roce 2008 na 20486 tun v roce 2009 a na 32078 tun v období šetření. Vývoz z USA do Singapuru se ve stejném období také zvýšil.
          (51) Příslušné orgány singapurské vlády uvedly, že se bionafta vyrobená v Singapuru prodává především v Singapuru, aby byla uspokojena domácí poptávka. Pozorují však v Singapuru růst tohoto odvětví, jelikož byla nedávno vybudována nová výrobní zařízení.
          (52) Objem vývozu ze Singapuru je tradičně nízký. Dovoz bionafty do Unie byl důkladně zkoumán v databázi podle čl. 14 odst. 6 a zkontrolován u příslušných vnitrostátních celních orgánů. Zdá se, že dovoz několikrát zaznamenal prudký nárůst. Z analýzy vyplývá, že většina tohoto dováženého zboží pocházela skutečně ze Singapuru. Nebylo však možno objasnit veškerý dovoz.
          (53) Ve srovnání se spotřebou Unie stanovenou v původním šetření byly objemy dovezené ze Singapuru do Unie, které nebylo možné objasnit, velmi malé. Vzhledem ke značnému zvýšení spotřeby v Unii od původního šetření, které odhadovala organizace EBB, by navíc jejich podíl na spotřebě Unie byl zanedbatelný.
          (54) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze dospět k závěru, že vyrovnávací účinky antidumpingových opatření nejsou mařeny, pokud jde o množství zasílaná ze Singapuru.
          (55) Co se týče překládky, je známo, že Singapur je velkým přepravním uzlem v Asii a že tam připlouvají lodě z tohoto regionu a vykládají zde zboží, jež se později nakládá na lodě, které plují mimo jiné do Evropy. V tomto šetření jeden ze spolupracujících obchodníků překládal bionaftu pocházející z Malajsie nebo Indonésie v Singapuru, přičemž konečným místem určení byla Unie. V průběhu šetření tento obchodník sám vyvezl do Unie značné množství bionafty prostřednictvím překládky v Singapuru, přičemž tato bionafta byla v Unii celně odbavena jako zboží pocházející z Malajsie nebo Indonésie. Ověření neodhalilo žádné náznaky, které by zpochybňovaly původ z Indonésie nebo Malajsie.
          (56) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by šetření týkající se možného obcházení antidumpingových opatření dovozem bionafty zasílané ze Singapuru mělo být ukončeno.
          6. USA
          6.1 Předběžné poznámky
          (57) Při šetření spolupracovalo pět výrobců bionafty nebo směsí bionafty v USA, přičemž do vzorku v původním šetření byli zahrnuti tři z nich. Vláda USA spolupracovala poskytnutím vývozních statistik a vlastní interpretace statistik.
          (58) Všichni tři výrobci, kteří byli zahrnuti ve vzorku v původním šetření, po uložení konečných opatření přestali bionaftu vyvážet.
          (59) Pouze jedna z pěti spolupracujících společností, BP North America, která při původním šetření nespolupracovala, vyvážela v období šetření do Unie směsi bionafty obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty (dále jen "B20 a méně").
          (60) Organizace National Biodiesel Board (dále jen "NBB"), která zastupuje odvětví bionafty v USA, uvedla, že výrobek, který se podle ní výslovně nacházel mimo oblast výrobků, na něž se vztahovala stávající opatření, se nemůže stát předmětem antidumpingových opatření bez nového antidumpingového šetření. NBB uvedla, že konečné nařízení výslovně definuje "dotčený výrobek" a "obdobný výrobek" jako bionaftu nebo směsi obsahující více než 20 % bionafty. Podle NBB to nebyla umělá mezní hranice, nýbrž hranice odpovídající tržní realitě zjištěné při původním šetření. Bylo například zjištěno, že hranice 20 % umožňuje jasně rozlišovat mezi různými druhy směsí, které jsou k dispozici na trhu USA.
          (61) Podle názoru NBB a ostatních zúčastněných stran může šetření zaměřené na obcházení předpisů rozšířit antidumpingová opatření pouze na dotčený výrobek a obdobný výrobek, který je ve srovnání s dotčeným výrobkem pouze mírně změněný. NBB znovu uvedla, že sama Rada ve svém konečném nařízení stanoví, že bionafta ve směsích obsahujících 20 % nebo méně bionafty není obdobným výrobkem. Proto podle NBB není ve struktuře ustanovení základního nařízení jiná možnost než zahájit nové šetření s cílem stanovit, zda by se předmětem opatření měly stát i tyto směsi.
          (62) V reakci na tyto argumenty je nejprve třeba poznamenat, že účelem ustanovení o obcházení v článku 13 základního nařízení je čelit údajným pokusům o obcházení platných opatření. Pokud existují dostatečné zjevné důkazy, že dochází k obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení, zahájí Komise šetření s cílem zjistit, zda k obcházení skutečně dochází. V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být existence obcházení posouzena například prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem je zjistit, zda došlo ke změně obchodních toků mezi USA a Unií, zda tato změna byla způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny z hlediska cen a/nebo množství.
          (63) Je rovněž třeba připomenout, že šetření zaměřené na obcházení není přezkumem výrobku podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení a nemění definici dotčeného výrobku a obdobného výrobku. Článek 13 základního nařízení poskytuje příslušný právní základ pro šetření, zda dochází k obcházení u výrobku, který je předmětem opatření.
          (64) V tomto ohledu bylo v žádosti obdržené Komisí podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení rovněž uvedeno, že po uložení uvedených opatření začala být z USA do Unie vyvážena bionafta ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty, přičemž se údajně využívá hranice pro obsah bionafty stanovená v popisu dotčeného výrobku a obdobného výrobku. Šetření zkoumalo, zda lze tuto praxi považovat za obcházení podle článku 13 základního nařízení. Závěrem je třeba poznamenat, že údajné obcházení lze zkoumat pouze podle článku 13 základního nařízení.
          6.2 Vývoz B20 a méně z USA do Unie
          (65) Jak uvádí 20. bod odůvodnění, kód USA HTS 3824 90 40 00 obsahuje také směsi obsahující 96,5 % a méně bionafty. Podle vývozních statistik USA bylo do Unie v období šetření vyvezeno celkové množství 358291 tun tohoto druhu směsi.
          (66) Společnost BP Products North America (dále jen "BPNA") vyvezla v období šetření značný podíl výše uvedeného množství.
          (67) BPNA se neúčastnila původního šetření, jelikož zahájila svou činnost v odvětví bionafty až počátkem roku 2009, přičemž očekávala budoucí růst trhu s bionaftou v reakci na vládní mandát v USA i v zahraničí. BPNA začala vyvážet do Unie v prosinci 2009. V tomto ohledu se připomíná, že konečná opatření byla uložena v červenci 2009.
          (68) Společnost BP v Unii prodávala bionaftu ve formě směsi obsahující 15 % hmotnostních nebo méně bionafty (dále jen "B15") pocházející z USA ve Spojeném království, Francii a Nizozemsku. Ve všech případech je výrobek dále míchán, aby vyhovoval příslušným právním předpisům platným v některých členských státech, jejichž cílem je podporovat spotřebu biopaliv u čerpacích stanic, jelikož jsou v současné době považována za ekologicky udržitelná.
          (69) BPNA uvedla, že směsi obsahující 15 % nebo méně nejsou pro dotčený výrobek obdobným výrobkem. Vlastnosti a tržní realita jsou velmi odlišné. Logistika (včetně přepravních omezení) spojená s výrobou a dovozem směsí s nižším obsahem se velmi liší od logistiky u vyšších stupňů. Podle BPNA jsou při přepravě směsí s obsahem nižším než 15 % tyto výrobky klasifikovány jako ropné produkty a ne jako chemické výrobky, v důsledku čehož je přeprava méně nákladná. BPNA rovněž uvedla, že mezi výkonností vyšších a nižších stupňů směsí bionafty jsou při použití v naftových motorech rozdíly.
          (70) Cílem šetření ohledně obcházení je stanovit, zda bionafta ve směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty obcházela platná opatření. Může být pravdou, že směsi s nižším obsahem vedou k nižším nákladům na přepravu. Je však třeba poznamenat, že směs B20 a méně má ve srovnání s postupem výroby bionafty ve směsi s obsahem nad B20 ve skutečnosti pouze jiné složení. Změna složení směsi je jednoduchý postup. Existence směsi B20 a méně je považována pouze za mírnou změnu dotčeného výrobku, přičemž jediným rozdílem je podíl bionafty ve směsi. Je třeba rovněž poznamenat, že dotčený výrobek i směsi B20 a méně jsou nakonec určeny ke stejnému použití v Unii. Bionafta ve směsích B20 a méně a bionafta ve směsích nad B20 mají navíc stejné základní vlastnosti.
          6.3 Změna obchodních toků
          (71) Dovoz dotčeného výrobku z USA klesl z 1487790 tun v roce 2008 na 381227 tun v roce 2009 a téměř na nulu v období šetření.
          (72) V tomto ohledu je třeba poznamenat, že navzdory povinnému míchání např. B5 v Unii v průběhu původního šetření začaly být směsi B20 a méně vyváženy z USA do Unie až po uložení konečných opatření. Podle údajů získaných od spolupracujících vyvážejících výrobců zařazených do vzorku byla při původním šetření vyvážena do Unie především B99,9. Bylo tomu tak z důvodu, že tento postup maximalizoval subvence na vyvážené zboží (daňový dobropis ve výši 1 USD na galon bionafty).
          (73) Proto lze stěží seznat jiný hospodářský důvod k zahájení vývozu směsi B20 a méně než snahu vyhnout se platným antidumpingovým opatřením.
          (74) Podíl bionafty ve směsi je stále subvencován a dovozce se vyhýbá zaplacení dlužného antidumpingového cla. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že antidumpingové clo na směsi se použije proporcionálně na podíl bionafty ve směsi, tj. v případě dovozu směsi B15 by nezaplacené antidumpingové clo činilo až přibližně 26 EUR na tunu.
          6.4 Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
          (75) Podle BNPA nebyla směs obsahující méně bionafty než B15 vytvořena zvlášť za účelem vyhýbání se clu. Společnost uvedla, že se neúčastnila původního šetření, jelikož zahájila svou činnost v odvětví bionafty počátkem roku 2009, přičemž očekávala budoucí aktivní trh s bionaftou v reakci na vládní mandát v USA i v zahraničí. Vzhledem ke specifické struktuře společnosti, její činnosti v oblasti zpracování ropy a k existenci jejích logistických zařízení v USA je výroba směsí v USA a vývoz do Unie logickým obchodním rozhodnutím. Vyváženou směsí byla vždy B15 a méně, a to z důvodu méně přísných bezpečnostních opatření: směsi do hodnoty B15 nejsou podle námořních předpisů považovány za chemické výrobky.
          (76) Poznamenává se, že činnost této společnosti, pokud jde o vývoz do Unie, začala až po uložení opatření. Má se za to, že neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky mimo snahu vyhnout se zaplacení platného antidumpingového cla na bionaftu pocházející z USA.
          6.5 Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla
          (77) Vzhledem k úrovni ceny, která nezpůsobuje újmu, stanovené při původním šetření vykazoval dovoz směsi B20 a méně z USA do Unie v průběhu období šetření cenové podbízení i prodej pod cenou. Směs B20 a méně se začala dovážet až po uložení konečných opatření a její množství nejsou nevýznamná.
          (78) Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že opatření jsou mařena z hlediska množství a cen.
          6.6 Důkazy o dumpingu
          (79) V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené při původním šetření. Srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a vážené průměrné vývozní ceny ukázalo existenci dumpingu.
          6.7 Závěr
          (80) Šetření dospělo k závěru, že konečná antidumpingová cla na dovoz bionafty pocházející z USA byla obcházena dovozem bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty do Unie.
          (81) Byl učiněn závěr, že hospodářským důvodem pro vývoz směsí B20 a méně bylo pouze subvencování v USA a snaha vyhnout se platbě jakýchkoliv antidumpingových cel při dovozu do Unie.
          (82) BPNA požádala o osvobození od možných rozšířených opatření. Jelikož však šetření jasně prokázalo, že k dovozu B20 a méně docházelo pouze s cílem obcházet platná opatření, nelze toto osvobození udělit. Podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení lze osvobození udělit výrobcům dotčeného výrobku, jež jsou schopni prokázat, že nejsou ve spojení s žádnými výrobci, kteří podléhají opatřením, a že se nepodílejí na praktikách obcházení. V tomto šetření bylo zjištěno, že BPNA prováděla praktiky obcházení tím, že začala vyvážet směs B20 a méně po uložení antidumpingových a vyrovnávacích opatření bez dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu mimo uložení opatření. Kromě toho existují důkazy, že jsou účinky opatření mařeny z hlediska cen a množství a že existuje dumping ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve.
          (83) Někteří výrobci spolupracující při původním šetření požádali o osvobození od veškerých rozšířených opatření v důsledku obcházení. Bylo zjištěno, že tito výrobci v USA nevyráběli ani neprodávali bionaftu B20 a méně. Podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být žádost o osvobození zvážena pouze v průběhu šetření zaměřeného na obcházení. Je však třeba poznamenat, že článek 13 základního nařízení obsahuje ustanovení o nových subjektech.
          7. OPATŘENÍ
          7.1 Kanada
          (84) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl učiněn závěr, že konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející z USA bylo obcházeno překládkou v Kanadě podle článku 13 základního nařízení.
          (85) V souladu s čl. 13 odst. 1 první větou základního nařízení by proto platná opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z USA měla být rozšířena na dovoz téhož výrobku zasílaného z Kanady, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kanady.
          (86) S cílem zabránit vyhýbání se clu neověřitelnými tvrzeními, že výrobek překládaný v Kanadě byl vyroben společností podléhající individuální sazbě v konečném nařízení, by opatřením, které bude rozšířeno, mělo být opatření stanovené pro "Všechny ostatní společnosti" v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 599/2009, což je konečné antidumpingové clo ve výši 172,2 EUR/t.
          (87) Antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.
          (88) V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu bionafty zasílané z Kanady vybráno clo.
          7.2 USA
          (89) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl učiněn závěr, že konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející z USA bylo obcházeno dovozem B20 a méně do Unie podle článku 13 základního nařízení.
          (90) V souladu s čl. 13 odst. 1 první větou základního nařízení by proto platná opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z USA měla být rozšířena na dovoz B20 a méně.
          (91) Opatření, která se rozšiřují, jsou opatření stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 599/2009.
          (92) Rozšířené antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.
          (93) V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu B20 a méně pocházející z USA vybráno clo.
          8. UKONČENÍ ŠETŘENÍ PROTI SINGAPURU
          (94) S ohledem na zjištění týkající se Singapuru by mělo být šetření možného obcházení antidumpingových opatření dovozem bionafty zasílané ze Singapuru ukončeno a měla by být zastavena celní evidence dovozu bionafty zasílané ze Singapuru, která byla zavedena zahajovacím nařízením.
          9. ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ
          (95) Dvě spolupracující společnosti v Kanadě, které poskytly odpověď na dotazníky, požádaly v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření.
          (96) Bylo zjištěno, že dva spolupracující kanadští výrobci se nepodíleli na praktikách obcházení, které byly předmětem tohoto šetření. Tito výrobci byli navíc schopni prokázat, že nejsou ve spojení s žádnými výrobci/vývozci bionafty v USA. Proto lze jejich žádostem o osvobození vyhovět.
          (97) Má se za to, že je v tomto případě zapotřebí zvláštních opatření, aby bylo zajištěno řádné provádění těchto osvobození. Tato zvláštní opatření spočívají v předložení platné obchodní faktury celním orgánům členských států, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze tohoto nařízení. Na dovoz, k němuž taková faktura přiložena není, se vztahuje rozšířené antidumpingové clo.
          (98) Jedna spolupracující strana v USA, která poskytla odpověď na dotazník, také požádala v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření.
          (99) Jak je vysvětleno v 82. bodě odůvodnění, šetření však jasně prokázalo, že se tato strana podílela na praktikách obcházení vyrovnávacích opatření prostřednictvím dovozu směsi B20 a méně. V důsledku toho nelze toto osvobození udělit.
          (100) Nicméně je třeba zdůraznit, že pokud již vyvážející výrobci dumping neprovádějí, mohou tyto strany požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.
          10. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
          (101) Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly zváženy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně "bionafta", buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, pocházejících ze Spojených států amerických, se rozšiřuje na dovoz monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně "bionafta", buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu zasílaných z Kanady, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kanady, v současnosti kódů KN ex15162098 (kód TARIC 1516209821), ex15180091 (kód TARIC 1518009121), ex15180099 (kód TARIC 1518009921), ex27101941 (kód TARIC 2710194121), ex38249091 (kód TARIC 3824909110) a ex38249097 (kód TARIC 3824909701), do Unie, s výjimkou těch, které vyrábějí níže uvedené společnosti:
          Země | Společnost | Doplňkový kód TARIC |
          Kanada | BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada | B107 |
          Kanada | Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada | B108 |
          Clem, které se rozšiřuje, je clo stanovené pro "Všechny ostatní společnosti" v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 599/2009, což je konečné antidumpingové clo ve výši 172,2 EUR/t netto.
          Antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.
          2. Uplatnění osvobození udělených společnostem uvedeným v odstavci 1 nebo schváleným Komisí v souladu s čl. 4 odst. 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze, celním orgánům členských států. Není-li takováto faktura předložena, použije se antidumpingové clo uložené v odstavci 1.
          3. Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Kanady bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kanady, celně evidovaného v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 720/2010 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009, s výjimkou výrobků vyrobených společnostmi, které jsou uvedeny v odstavci 1.
          4. Použijí se platné celní předpisy.
          Článek 2
          1. Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně "bionafta", buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, pocházejících ze Spojených států amerických, se rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, pocházející ze Spojených států amerických, v současnosti kódů KN ex15162098 (kód TARIC 1516209830), ex15180091 (kód TARIC 1518009130), ex15180099 (kód TARIC 1518009930), ex27101941 (kód TARIC 2710194130) a ex38249097 (kód TARIC 3824909704), do Unie.
          Cla, která se rozšiřují, jsou cla stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 599/2009.
          Antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.
          2. Cla rozšířená odstavcem 1 tohoto článku se vyberou z dovozu pocházejícího ze Spojených států amerických evidovaného podle článku 2 nařízení (EU) č. 720/2010 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009.
          3. Použijí se platné celní předpisy.
          Článek 3
          Šetření zahájené nařízením (EU) č. 720/2010 o možném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických prostřednictvím dovozu bionafty zasílané ze Singapuru, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ ze Singapuru, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu se ukončuje.
          Článek 4
          1. Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
          European Commission
          Directorate General for Trade
          Directorate H
          Office: N-105 04/92
          1049 Bruxelles
          BELGIQUE
          Fax: + 32 22956505
          2. V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím udělit dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 599/2009, osvobození od cla rozšířeného podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1.
          Článek 5
          Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 720/2010.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. května 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 22.
          [3] Úř. věst. L 179, 10.7.2009, s. 26.
          [4] Úř. věst. L 179, 10.7.2009, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 211, 12.8.2010, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 211, 12.8.2010, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Platná obchodní faktura zmíněná v čl. 1 odst. 2 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který obchodní fakturu vystavil, v tomto formátu:
          1. Jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil.
          2. Prohlášení: "Já, níže podepsaný/podepsaná, potvrzuji, že (objem) (dotčeného výrobku) prodávané na vývoz do Evropské unie a uvedené v této faktuře, bylo vyrobeno společností (název a adresa) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že informace uvedené v této faktuře jsou úplné a správné."
          3. Datum a podpis.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.