Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2011 ze dne 6. května 2011 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (CHOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (CHOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (CHOP, 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 449/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2011
          ze dne 6. května 2011
          o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (
          +++++ TIFF +++++
          (Shaanxi ping guo) (CHOP),
          +++++ TIFF +++++
          (Longjing Cha) (CHOP),
          +++++ TIFF +++++
          (Guanxi Mi You) (CHOP,
          +++++ TIFF +++++
          (Lixian Ma Shan Yao) (CHZO))
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 byly v Úředním věstníku Evropské unie [2] zveřejněny žádosti Čínské lidové republiky o zapsání názvů "
          +++++ TIFF +++++
          (Shaanxi ping guo)", "
          +++++ TIFF +++++
          (Longjing Cha)", "
          +++++ TIFF +++++
          (Guanxi Mi You)" a "
          +++++ TIFF +++++
          (Lixian Ma Shan Yao)" do rejstříku.
          (2) Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedené názvy zapsány do rejstříku,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisují do rejstříku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
          [2] Úř. věst. C 252, 18.9.2010, s. 16; Úř. věst. C 254, 22.9.2010, s. 6; Úř. věst. C 257, 24.9.2010, s. 3; Úř. věst. C 257, 24.9.2010, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
          Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
          ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA
          +++++ TIFF +++++
          (Guanxi Mi You) (CHOP)
          +++++ TIFF +++++
          (Lixian Ma Shan Yao) (CHZO)
          +++++ TIFF +++++
          (Shaanxi ping guo) (CHOP)
          Třída 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)
          ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA
          +++++ TIFF +++++
          (Longjing Cha) (CHOP)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.