Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 461/2011 ze dne 12. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 397/2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 461/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 461/2011
          ze dne 12. května 2011
          o změně nařízení (EU) č. 397/2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 61 první pododstavec písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr vyrobený během hospodářského roku nad kvótu podle článku 56 uvedeného nařízení vyvézt pouze v rámci stanoveného množstevního omezení.
          (2) Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, stanoví nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru [2]. S ohledem na možné příležitosti na vývozních trzích by se však množstevní omezení mělo stanovovat pro jednotlivé hospodářské roky.
          (3) Nařízení Komise (EU) č. 397/2010 ze dne 7. května 2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11 [3], stanovilo množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám ve výši 650000 tun. Toto množství se rychle vyčerpalo. Současné vysoké ceny cukru představují pobídku pro pěstitele vysadit cukrovou řepu v dodatečných oblastech v roce 2011. S ohledem na to, že strop WTO pro vývoz v hospodářském roce 2010/11 se nevyužil v plné míře, je vhodné zvýšit množstevní omezení pro vývoz o 700000 tun, aby se využily všechny možnosti odbytu dostupného produktu. Tímto opatřením se v odvětví cukru v Unii zabezpečí dodatečné obchodní příležitosti včetně budoucích příležitostí pro pěstitele v souvislosti s aktuální výsadbou, a zároveň by se díky němu měl stabilizovat trh.
          (4) S cílem umožnit hospodářským subjektům plánovat svoje operace, žádosti o vývozní licence by se měly povolit od prvního týdne v červenci. Je vhodné stanovit dobu platnosti těchto licencí od 1. září 2011 do 31. prosince 2011 v případě tohoto opatření, aby se vztahovala jen na cukr vyrobený z nové, tedy zářijové sklizně.
          (5) Nařízení (EU) č. 397/2010 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 397/2010 se mění takto:
          1) Čl. 1odst. 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Na hospodářský rok 2010/11, tj. od 1. října 2010 do 30. září 2011, v případě bílého cukru kódu KN 170199 nepodléhajícího kvótám množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 činí 1350000 tun u vývozu bez náhrady."
          2) Vkládá se nový článek 2a, který zní:
          "Článek 2a
          Odchylně od článku 8a nařízení (ES) č. 951/2006 vývozní licence vydané od 4. července 2011 na množství stanovená v článku 1 jsou platné od 1. září 2011 do 31. prosince 2011."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 4. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
          [3] Úř. věst. L 115, 8.5.2010, s. 26.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.