Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 465/2011 ze dne 13. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 882/2010, pokud jde o příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám pro hospodářský rok 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 465/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 465/2011
          ze dne 13. května 2011
          o změně nařízení (EU) č. 882/2010, pokud jde o příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám pro hospodářský rok 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru [2], a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr vyrobený během hospodářského roku nad kvótu podle článku 56 uvedeného nařízení vyvézt pouze v rámci stanoveného množstevního omezení.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 397/2010 ze dne 7. května 2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11 [3], stanovilo pro cukr množstevní omezení ve výši 650000 tun.
          (3) Množství cukru, na něž se vztahují žádosti o vývozní licence, překročilo toto množstevní omezení. Nařízením Komise (EU) č. 882/2010 ze dne 6. října 2010, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám [4], byl proto pozastaven příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám na období od 11. října 2010 do 30. září 2011.
          (4) Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 461/2011 ze dne 12. května o změně nařízení (EU) č. 397/2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11 [5], kterým bylo množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhající kvótám pro hospodářský rok 2010/11 navýšeno o 700000 tun.
          (5) Jelikož bylo množstevní omezení na hospodářský rok 2010/11 navýšeno, měl by být obnoven příjem žádostí od prvního týdne měsíce července.
          (6) Nařízení (EU) č. 882/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (EU) č. 882/2010 se zrušuje odstavec 3.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 4. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
          [3] Úř. věst. L 115, 8.5.2010, s. 26.
          [4] Úř. věst. L 264, 7.10.2010, s. 13.
          [5] Úř. věst. L 124, 13.5.2011, s. 41.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.