Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2011 ze dne 13. května 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na dvanácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 468/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2011
          ze dne 13. května 2011
          o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na dvanácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (EU) č. 1017/2010 [2] byl zahájen prodej obilovin prostřednictvím nabídkových řízení v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence [3].
          (2) V souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 1272/2009 a s článkem 4 nařízení (EU) č. 1017/2010 musí Komise na základě nabídek do nabídkového řízení pro každou obilovinu a každý členský stát určit minimální prodejní cenu nebo rozhodnout, že minimální prodejní cenu neurčí.
          (3) Na základě nabídek obdržených pro dvanácté jednotlivé nabídkové řízení bylo rozhodnuto neurčit pro žádné obiloviny a pro žádný členský stát minimální prodejní cenu.
          (4) Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro dvanácté jednotlivé nabídkové řízení na prodej obilovin v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010, u nichž dne 11. května 2011 vypršela lhůta pro podávání nabídek, jsou rozhodnutí o prodejní ceně pro jednotlivé obiloviny a členské státy stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 41.
          [3] Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Rozhodnutí o prodeji
          — žádná minimální prodejní cena nebyla určena (všechny nabídky byly zamítnuty)
          ° žádné nabídky
          X pro prodej nejsou k dispozici žádné obiloviny
          # nepoužije se
          (v EUR/t) |
          Členský stát | Minimální prodejní cena |
          Pšenice obecná | Ječmen | Kukuřice |
          Kód KN 100190 | Kód KN 100300 | Kód KN 10059000 |
          Belgique/België | X | X | X |
          България | X | X | X |
          Česká republika | X | X | X |
          Danmark | X | X | X |
          Deutschland | X | — | X |
          Eesti | X | X | X |
          Eire/Ireland | X | X | X |
          Elláda | X | X | X |
          España | X | X | X |
          France | X | ° | X |
          Italia | X | X | X |
          Kypros | X | X | X |
          Latvija | X | X | X |
          Lietuva | X | X | X |
          Luxembourg | X | X | X |
          Magyarország | X | X | X |
          Malta | X | X | X |
          Nederland | X | X | X |
          Österreich | X | X | X |
          Polska | X | X | X |
          Portugal | X | X | X |
          România | X | X | X |
          Slovenija | X | X | X |
          Slovensko | X | X | X |
          Suomi/Finland | X | — | X |
          Sverige | X | — | X |
          United Kingdom | X | — | X |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.