Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2011 ze dne 16. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 470/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2011
          ze dne 16. května 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) [1], a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 [2], a zejména na čl. 11 odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 828/2009 [3], je země uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 1528/2007 nebo uvedená jako nejméně rozvinutá země v příloze I nařízení (ES) č. 732/2008 způsobilá k zařazení do přílohy I nařízení (ES) č. 828/2009.
          (2) Uganda patří mezi nejméně rozvinuté země, je zařazená jako nejméně rozvinutá země do přílohy I nařízení (ES) č. 732/2008 a požádala Komisi o zařazení do přílohy I nařízení (ES) č. 828/2009. Uganda je producentem cukru, a je tedy možným vývozcem do Evropské unie.
          (3) Nařízení (ES) č. 828/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Část I přílohy I nařízení (ES) č. 828/2009 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 14.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "Část I: Nejméně rozvinuté země
          Označení skupiny | Třetí země | Referenční číslo |
          NRZ, které nepatří k zemím AKT | Bangladéš Kambodža Laos Nepál | 09.4221 |
          AKT-NRZ | Benin Burkina Faso Demokratická republika Kongo Etiopie Madagaskar Malawi Mosambik Senegal Sierra Leone Súdán Tanzanie Togo Uganda Zambie | 09.4231" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.