Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2011 ze dne 16. května 2011 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2010/11 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a  „přímý prodej“

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 471/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2011
          ze dne 16. května 2011
          o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2010/11 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na "dodávky" a "přímý prodej"
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 69 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 67 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že producenti mohou mít k dispozici jednu nebo dvě individuální kvóty, jednu pro dodávky a druhou pro přímý prodej, a převody množství z jedné kvóty na druhou může provádět pouze příslušný orgán členského státu na základě řádně odůvodněné žádosti producenta.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 445/2010 ze dne 21. května 2010 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2009/10 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 [2] na "dodávky" a "přímý prodej" stanoví rozdělení na "dodávky" a "přímý prodej" na období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010 pro všechny členské státy.
          (3) V souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků [3], členské státy oznámily množství, která byla s konečnou platností na žádost producentů převedena mezi individuálními kvótami určenými na dodávky a přímý prodej.
          (4) Celkové vnitrostátní kvóty všech členských států stanovené v příloze IX bodě 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 ve znění nařízení Rady (ES) č. 72/2009 [4] byly zvýšeny o 1 % s účinností od 1. dubna 2010 s výjimkou Itálie, jejíž kvóty již byly zvýšeny o 5 % s účinností od 1. dubna 2009. Členské státy, s výjimkou Itálie a Malty, jejichž vnitrostátní kvóta neobsahuje část na přímý prodej, oznámily Komisi rozdělení dodatečné kvóty na "dodávky" a "přímý prodej".
          (5) Je proto třeba stanovit rozdělení vnitrostátních kvót, které se použijí na období od 1. dubna 2010 do 31. března 2011, stanovených v příloze IX nařízení (ES) č. 1234/2007 na "dodávky" a "přímý prodej".
          (6) Vzhledem k tomu, že rozdělení na "přímý prodej" a "dodávky" slouží jako referenční základna pro kontroly podle článků 19 až 21 nařízení (ES) č. 595/2004 a pro sestavení ročního dotazníku stanoveného v příloze I uvedeného nařízení, je třeba stanovit datum uplynutí použitelnosti tohoto nařízení po uplynutí posledního možného data těchto kontrol.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rozdělení vnitrostátních kvót, které se použijí na období ode dne 1. dubna 2010 do dne 31. března 2011, stanovených v příloze IX nařízení (ES) č. 1234/2007 na "dodávky" a "přímý prodej" se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se do dne 30. září 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22.
          [4] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Členské státy | Dodávky (v tunách) | Přímý prodej (v tunách) |
          Belgie | 3454910,898 | 41266,346 |
          Bulharsko | 942195,260 | 76456,198 |
          Česká republika | 2833254,842 | 15567,839 |
          Dánsko | 4705285,916 | 47,256 |
          Německo | 29335337,102 | 91916,439 |
          Estonsko | 664758,821 | 7788,376 |
          Irsko | 5612152,970 | 2150,264 |
          Řecko | 852538,418 | 1207,000 |
          Španělsko | 6298788,511 | 65910,198 |
          Francie | 25241237,156 | 354420,110 |
          Itálie | 10973963,234 | 314579,632 |
          Kypr | 150243,694 | 837,196 |
          Lotyšsko | 738964,267 | 19195,434 |
          Litva | 1696613,534 | 77274,855 |
          Lucembursko | 283644,448 | 500,000 |
          Maďarsko | 1937342,553 | 133318,857 |
          Malta | 50670,366 | |
          Nizozemsko | 11624729,324 | 71360,125 |
          Rakousko | 2816825,721 | 87887,065 |
          Polsko | 9602696,317 | 157361,235 |
          Portugalsko [1] | 2019643,728 | 7826,444 |
          Rumunsko | 1495324,220 | 1685490,394 |
          Slovinsko | 579468,569 | 20524,423 |
          Slovensko | 1046628,953 | 36313,043 |
          Finsko [2] | 2537362,535 | 5440,665 |
          Švédsko | 3484129,778 | 4200,000 |
          Spojené království | 15289460,053 | 139724,783 |
          [1] Kromě Madeiry.
          [2] Vnitrostátní kvóta Finska uvedená v příloze IX nařízení (ES) č. 1234/2007 a celková výše vnitrostátní kvóty Finska uvedená v příloze tohoto nařízení se liší v důsledku zvýšení kvóty o 784683 tun na odškodnění finských producentů SLOM v minulosti podle čl. 67 odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.