Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 474/2011 ze dne 3. května 2011 o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 474/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 474/2011
          ze dne 3. května 2011
          o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh, který předložila Evropská komise po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP
          1.1 Stávající opatření
          (1) Prostřednictvím nařízení (ES) č. 1425/2006 [2] (dále jen "původní nařízení") uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu do Evropské unie některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (ČLR). Vzhledem k velkému počtu spolupracujících čínských vyvážejících výrobců byl vybrán vzorek vyvážejících výrobců a společnostem, které byly do vzorku zařazeny, byly uloženy individuální celní sazby od 4,8 % do 12,8 %, zatímco ostatním spolupracujícím společnostem, které do vzorku zařazeny nebyly a jsou uvedené v příloze I původního nařízení, byla uložena celní sazba ve výši 8,4 %. Čínským společnostem, které se buď samy nepřihlásily nebo nespolupracovaly při šetření dumpingu, které zahrnovalo období od 1. dubna 2004 do 31. března 2005 (dále jen "původní šetření"), byla uložena celní sazba ve výši 28,8 % (dále jen "zbytková celní sazba").
          (2) Prostřednictvím nařízení (ES) č. 189/2009 [3] o změně původního nařízení a podle článku 2 původního nařízení byly do seznamu výrobců uvedených v příloze I doplněny tři čínské společnosti.
          1.2 Zahájení šetření z moci úřední
          (3) Přímé důkazy, které měla Komise k dispozici, ukázaly, že po uložení opatření došlo ke změně obchodních toků týkající se vývozu z ČLR do Evropské unie, pro kterou neexistuje žádné jiné opodstatnění nebo hospodářský důvod než uložení platného cla. Zdá se, že tato změna obchodních toků vyplývá z dovozu dotčeného výrobku vyráběného čínskými vyvážejícími výrobci, na něž se v současné době vztahuje zbytkové clo, do Evropské unie prostřednictvím čínského vyvážejícího výrobce, který využívá nižší celní sazbu, jmenovitě společnosti Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd, (dále jen "společnost Xiamen") uvedené v příloze I původního nařízení.
          (4) Důkazy dále poukázaly na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o ceny. Existují dostatečné přímé důkazy, že dovoz dotčeného výrobku, probíhá za ceny hluboko pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v původním šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.
          (5) Komise má navíc k dispozici dostatečné přímé důkazy, že ceny dotčeného výrobku, jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek dříve stanovena.
          (6) Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem dospěla k závěru, že podle článku 13 základního nařízení existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření, přijala nařízení (EU) č. 748/2010 [4] o zahájení šetření (dále jen "zahajovací nařízení") s cílem prošetřit údajné obcházení antidumpingových opatření. Komise rovněž prostřednictvím zahajovacího nařízení podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14. odst. 5 základního nařízení nařídila celním orgánům, aby evidovaly dovoz dotčeného výrobku, jenž je deklarován jakožto vyráběný společností Xiamen, pod specifickým kódem TARIC A981, aby se zajistilo, že pokud šetření prokáže obcházení, antidumpingové clo přiměřené výše může být uloženo se zpětnou platností vzhledem k datu evidence tohoto dovozu.
          1.3 Šetření
          (7) Komise oficiálně oznámila orgánům ČLR a společnosti Xiamen, jakož i společnostem údajně vyvážejícím své výrobky prostřednictvím společnosti Xiamen (dále jen "ostatní vyvážející výrobci"), začátek šetření a rozeslala dotazníky. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Zúčastněné strany byly dále informovány, že nedostatečná spolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení a k tomu, že zjištění budou vycházet pouze z dostupných údajů.
          (8) Od ostatních vyvážejících výrobců nebyla obdržena žádná odpověď a od společnosti Xiamen byla obdržena odpověď neúplná.
          1.4 Období šetření
          (9) Období šetření (dále jen "OŠ") bylo období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Byly shromážděny údaje za období od roku 2006 do konce OŠ s cílem prověřit údajnou změnu obchodních toků a jiné aspekty stanovené v článku 13 základního nařízení.
          2. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          2.1 Obecné úvahy / míra spolupráce/metoda
          (10) Společnost Xiamen předložila v dotazníku neúplnou a částečnou odpověď. Útvary Komise poslaly společnosti Xiamen dopis, ve kterém upozornily na nedostatky odpovědi na dotazník a požádaly o úplné a ucelené informace, na což společnost Xiamen nereagovala. Společnost Xiamen navíc odmítla navrženou prověrku údajů ve svých závodech.
          (11) Z tohoto důvodu bylo společnosti Xiamen oznámeno, že za daných okolností považuje Komise podle článku 18 základního nařízení společnost za nespolupracující a že zjištění budou vycházet pouze z dostupných údajů. Společnosti Xiamen bylo dále oznámeno, že výsledky šetření mohou být méně příznivé, než kdyby plně spolupracovala. Společnost Xiamen na tento dopis nereagovala.
          (12) Se zřetelem k výše uvedenému a protože nejsou k dispozici žádné statistické údaje k určení objemu vývozu a cen během OŠ, zjištění týkající se údajného obcházení muselo být učiněno na základě dostupných údajů a v souladu s článkem 18 základního nařízení, zejména pak na základě důkazů obdržených od celních orgánů členských států a na základě neověřené částečné odpovědi na dotazník, kterou společnost Xiamen předložila.
          2.2 Dotčený výrobek
          (13) Dotčeným výrobkem, jehož se údajné obcházení týká, jsou plastové pytle a sáčky obsahující nejméně 20 % hmotnostních polyethylenu a o tloušťce nejvýše 100 mikrometrů (μm), pocházející z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex39232100, ex39232910 a ex39232990 (kódy TARIC 3923210020, 3923291020 a 3923299020).
          2.3 Změna obchodních toků
          (14) Podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo posouzení existence obcházení provedeno na základě analýzy toho, zda došlo ke změně obchodních toků mezi jednotlivými společnostmi v ČLR a Unií způsobené praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku, a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k hodnotě určené dříve pro obdobný výrobek.
          (15) Protože údaje Eurostatu nemohou být použity k určení objemu vývozu a cen na úrovni společnosti z důvodu, že jsou k dispozici pouze souhrnné údaje země a jiné statistické údaje na úrovni společnosti k dispozici nejsou, byl použit objem vývozu a ceny, které společnost Xiamen uvedla ve své částečné odpovědi na dotazníku.
          (16) Podle informací, které společnost Xiamen poskytla, se prodej do Unie významně zvýšil po uložení opatření v září 2006. V některých obdobích se vývoz v porovnání se vzorkovým obdobím, které bylo užito během původního šetření, zdvojnásobil a jim uvedené ceny jsou pod průměrem směrné ceny, kterou Evropská unie stanovila během původního šetření.
          2.4 Nedostatečné opodstatnění nebo jiný hospodářský důvod než uložení antidumpingového cla
          (17) Kromě zvýšení objemu prodeje bylo dále pozorováno, že podle informací předložených během původního šetření probíhajícího v rámci výběru vzorku, společnost Xiamen uvedla, že neměla spřízněné společnosti ani výrobu mimo hlavní továrnu. Společnost Xiamen ve své částečné odpovědi na dotazník uvedla, že během OŠ některé fáze výrobního procesu, jako například nátisk barev nebo balení výrobků, přenechala jiným společnostem a že občas prodává suroviny smluvním společnostem.
          (18) Částečná odpověď na dotazník potvrdila, že smluvní společnosti, které společnost Xiamen uvedla, jsou ostatní vývozci, kteří podle přímých důkazů údajně přesměrovali vývoz do Unie. Odpověď však také ukázala, že se nejedná o dohody s jinými společnostmi, ve kterých by vlastnictví surovin a konečných výrobků zůstávalo společnosti, která dává k externímu zajišťování příkaz, nýbrž o jinou dohodu, a to z důvodů uvedených níže.
          (19) Ve všech případech prodeje uvedených jako "částečně zpracované" nebyla platba evropskými klienty uvedená jako určená společnosti Xiamen, ale jako platba zaslaná na bankovní účty dvou společností údajně zapojených do přesměrování vývozu. Tento prodej představuje více než 20 % celkového prodeje do EU v roce 2009. Kromě toho ze seznamu prodejních transakcí, které společnost Xiamen předložila, vyplývá, že při různých transakcích se použily různé fakturační metody, které se liší alfanumerickou strukturou a délkou. Pokud jde o prodej uvedený jako "částečně zpracovaný" jednou nebo druhou společností, které představují většinu daného prodeje, zdá se, že číslo faktury obsahuje dvě písmena odkazující na název společnosti, která byla údajně zapojená do přesměrování vývozu. Navíc jsou obě společnosti umístěny ve vzdálenosti přibližně 1000 km od společnosti Xiamen, což zpochybňuje hospodářské opodstatnění takové dohody.
          (20) Dále nelze vyloučit, že se údajné přesměrování vývozu netýká většího objemu prodeje, než je objem uvedený v podrobném seznamu prodejních transakcí, který předložila společnost Xiamen, protože ze statistiky týkající se výroby a kapacit, kterou společnost Xiamen rovněž předložila, vyplývá, že 40 % její výroby v letech 2007, 2008 a 2009 bylo deklarováno jako externě zajišťovaných.
          (21) Zjistilo se také, že prodej uvedený jako "částečně zpracovaný" skončil v říjnu 2009, tj. poté, co celní orgány některých členských států odmítly uplatňovat individuální antidumpingovou celní sazbu, kterou společnost Xiamen žádala pro některý dovoz výrobků zjevně vyrobených jinými vyvážejícími výrobci.
          (22) Z výše uvedeného vyplývá, že změna v obchodních tocích nastala po uložení opatření na dotčený výrobek a není pro ni kromě snahy obejít platné zbytkové antidumpingové celní sazby žádné hospodářské opodstatnění nebo důvod.
          2.4.1 Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla v souvislosti s újmou
          (23) Zvýšení dovozu, který společnost Xiamen přiznala, bylo z hlediska množství významné. Z vyplněného dotazníku vyplývá, že společnost Xiamen v letech 2007 a 2008 téměř zdvojnásobila svůj prodej do Evropské unie ve srovnání s prodejem přiznaným během období původního šetření, což bylo zejména v důsledku zapojení dalších vyvážejících výrobců. Ze srovnání průměrné ceny stanovené EU během původního šetření s váženou průměrnou vývozní cenou uvedenou během OŠ vyplývá, že docházelo k prodeji pod cenou.
          (24) Proto se dospělo k závěru, že dotčené dovozy maří nápravné účinky cla, a to jak vzhledem k množství, tak k cenám.
          2.4.2 Důkazy o existenci dumpingu
          (25) Na závěr se v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení přezkoumalo, zda existuje důkaz o dumpingu ve vztahu k dříve stanovené běžné hodnotě.
          (26) Porovnání vážené průměrné běžné hodnoty, která byla stanovena během původního šetření (přičemž běžná hodnota byla stanovena na základě srovnatelné země – Malajsie) s průměrnou váženou vývozní cenou stanovenou během právě probíhajícího OŠ a dodanou společností Xiamen v rámci její částečné odpovědi na dotazník, ukazuje, že dumpingové rozpětí přesahuje dumpingové rozpětí stanovené během původního šetření, které se týkalo společností nezařazených do vzorku.
          3. OPATŘENÍ
          (27) Z výše uvedeného a z článku 18 základního nařízení vyplývá, že došlo ke změně v obchodních tocích, a to podle s čl. 13 odst. 1 základního nařízení. V souladu s druhou větou čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být zbytková antidumpingová celní sazba, uložená na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, rozšířena na dovoz téhož výrobku deklarovaného společností Xiamen. V praxi to znamená, že u takového dovozu by se měl od vstupu tohoto nařízení v platnost deklarovat doplňkový kód TARIC A999.
          (28) Dále, aby se dále umožnila podrobnější kontrola obchodních toků týkajících se společností nezařazených do vzorku, bude doplňkový kód TARIC přidělen každé společnosti nezařazené do vzorku uvedené v příloze I původního nařízení.
          (29) V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že se každé rozšířené opatření vztahuje na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené původním nařízením, by měla být vybrána cla z evidovaných dovozů zasílaných společností Xiamen.
          4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
          (30) Zúčastněné strany byly informovány o zásadních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě Rada zamýšlela rozšířit platnou zbytkovou antidumpingovou celní sazbu na společnost Xiamen, a byla jim poskytnuta příležitost k podání připomínek a ke slyšení. Nebyly doručeny žádné připomínky, které by odůvodňovaly změnu výše uvedených závěrů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Konečné antidumpingové clo ve výši 28,8 % uplatnitelné na "všechny ostatní společnosti" uložené nařízením (ES) č. 1425/2006 z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz deklarovaný jako výrobky vyrobené společností XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., Ltd.
          2. Tabulka v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1425/2006 se nahrazuje tímto:
          "Země | Společnost | Sazba antidumpingového cla (%) | Doplňkový kód TARIC |
          Čínská lidová republika | Cedo (Shanghai) Limited and Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai | 7,4 | A757 |
          Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai | 5,1 | A758 |
          Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. and Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai | 4,8 | A760 |
          Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. and Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang | 7,8 | A761 |
          Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. and Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi | 12,8 | A763 |
          Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan | 5,7 | A764 |
          Huizhou Jun Yang Plastics Co,. Ltd., Huizhou | 4,8 | A765 |
          Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui | 4,3 | A854 |
          Společnosti uvedené v příloze I | 8,4 | Viz příloha I. |
          Všechny ostatní společnosti | 28,8 | A999 |
          Thajsko | King Pac Industrial Co., Ltd., Chonburi and Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok | 14,3 | A767 |
          Multibax Public Co., Ltd., Chonburi | 5,1 | A768 |
          Naraipak Co Ltd. and Narai Packaging (Thailand) Ltd., Bangkok | 10,4 | A769 |
          Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok | 6,8 | A770 |
          Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn | 5,8 | A771 |
          Společnosti uvedené v příloze II | 7,9 | A772 |
          Všechny ostatní společnosti | 14,3 | A999" |
          3. Příloha I nařízení (ES) č. 1425/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Clo rozšířené článkem 1 bude vybíráno z evidovaných dovozů v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 748/2010.
          2. Použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 3
          Celním orgánům se ukládá zastavit evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 748/2010.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Článek 2 se však použije ode dne vstupu nařízení (EU) č. 748/2010 v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. května 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 219, 20.8.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA I
          ČÍNŠTÍ SPOLUPRACUJÍCÍ VYVÁŽEJÍCÍ VÝROBCI NEZAŘAZENÍ DO VZORKU
          Společnost | Město | Doplňkový kód TARIC |
          BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. | Shenzhen | B014 |
          BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO., LTD | Beijing | B015 |
          CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Zhuliu | B016 |
          CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B017 |
          CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Changle | B018 |
          CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Changle | B019 |
          CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B020 |
          CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Wujin | B021 |
          CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY | Shenzhen | B022 |
          CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD. | Hong Kong | B023 |
          CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED | Shenzhen | B024 |
          CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT’L) LTD. | Hong Kong | B025 |
          DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD. | Dalian | B026 |
          DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD. | Dongguan | B027 |
          DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD. | Dongguan | B028 |
          DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Dongguan | B029 |
          DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED | Dongguan | B030 |
          DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED | Dongguan | B031 |
          DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Dongguan | B032 |
          DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY | Dongguan | B033 |
          FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Shunde | B034 |
          FU YUEN ENTERPRISES CO. | Hong Kong | B035 |
          GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED | Jiangmen | B036 |
          GOOD-IN HOLDINGS LTD. | Hong Kong | B037 |
          HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD. | Shenzhen | B038 |
          HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY | Huizhou | B039 |
          JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD. | Jiangmen | B040 |
          JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Jiangmen | B041 |
          JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD. | Jiangmen | B042 |
          JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD. | Jiangyin | B043 |
          JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD. | Jinan | B044 |
          JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Jinan | B045 |
          JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD. | Jinan | B046 |
          JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD. | Jinan | B047 |
          JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO., LTD. | Qingzhou | B048 |
          JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD. | Liuguanzhuang | B049 |
          JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Liuguanzhuang | B050 |
          KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD. | Hong Kong | B051 |
          LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | Laizhou | B052 |
          LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD. | Laizhou | B053 |
          LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD. | Shenzhen | B054 |
          LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Linqu | B055 |
          LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD. | Longkou | B056 |
          NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD. | Jiangmen | B057 |
          NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD. | Dongying | B058 |
          NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD. | Ningbo | B059 |
          NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO., LTD. | Ningbo | B060 |
          POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO. | Hong Kong | B061 |
          QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD. | Qingdao | B062 |
          QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO., LTD. | Nanan | B063 |
          RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN | Zhongshan | B064 |
          RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Liuguanzhuang | B065 |
          DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD. | Dongguan | B066 |
          SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD. | Shanghai | B067 |
          SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. | Shanghai | B068 |
          SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD. | Zhangyan | B069 |
          SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED | Shanghai | B070 |
          SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD. | Shanghai | B071 |
          SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD. | Shantou | B072 |
          SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD. | Shangyu | B073 |
          SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD. | Zhongshan | B074 |
          SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | Hong Kong | B075 |
          TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN | Zhongshan | B076 |
          TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD. | Tianjin | B077 |
          UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED | Hong Kong | B078 |
          WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD. | Hong Kong | B079 |
          WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B080 |
          WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B081 |
          WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B082 |
          WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B083 |
          WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD. | Changle | B084 |
          WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD. | Weifang | B085 |
          WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Weifang | B086 |
          WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Weifang | B087 |
          WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Weifang | B088 |
          WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | Weihai | B089 |
          WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED | Shenzhen | B090 |
          WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED | Shenzhen | B091 |
          XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD. | Gaoqi | B092 |
          XIAMEN GOOD PLASTIC CO., LTD. | Xiamen | B109 |
          XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD. | Xiamen | B093 |
          XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD. | Xiamen | B094 |
          XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. | Xiamen | B095 |
          XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD. | Xintai | B096 |
          YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD. | Yantai | B097 |
          YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | Yantai | B098 |
          YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD. | Hong Kong | B099 |
          YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD. | Yingkou | B100 |
          YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD. | Weifang | B101 |
          ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD. | Zhangjiagang | B102 |
          ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY. | Zhongshan | B103 |
          ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY | Zhongshan | B104 |
          ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD. | Zhuhai | B105 |
          ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Zibo | B106" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.