Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 475/2011 ze dne 13. května 2011 o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 475/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 475/2011
          ze dne 13. května 2011
          o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"),
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1425/2006 [2], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh, který předložila Evropská komise ("Komise") po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
          (1) Nařízením (ES) č. 1425/2006 uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR") do Unie. Vzhledem k velkému počtu spolupracujících vyvážejících výrobců při šetření, které vedlo k uložení antidumpingového cla (dále jen "původní šetření") v ČLR, byl vybrán vzorek čínských vyvážejících výrobců a společnostem zařazeným do vzorku byly uloženy individuální celní sazby v rozmezí od 4,8 % do 12,8 %, přičemž na ostatní spolupracující společnosti, které do vzorku zařazeny nebyly, byla uvalena celní sazba ve výši 8,4 %. Nařízením (ES) č. 249/2008 byla pro jistou společnost stanovena celní sazba ve výši 4,3 %. Na společnosti v ČLR, které se samy nepřihlásily ani při šetření nespolupracovaly, byla uvalena celní sazba ve výši 28,8 %.
          (2) Článek 2 nařízení (ES) č. 1425/2006 stanoví, že pokud nový vyvážející výrobce v ČLR předloží Komisi dostatečné důkazy o tom, že
          - během období šetření (od 1. dubna 2004 do 31. března 2005) (dále jen "období šetření") nevyvážel do Unie výrobky popsané v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení (první kritérium),
          - není ve spojení s žádným z vývozců nebo výrobců v ČLR, jejichž výrobky podléhají antidumpingovým opatřením uloženým uvedeným nařízením (druhé kritérium), a dále
          - skutečně vyvezl do Unie dotčené výrobky po období šetření, od kterého jsou opatření odvozena, nebo se smluvně neodvolatelně zavázal k vývozu podstatného množství výrobků do Unie (třetí kritérium),
          může být článek 1 uvedeného nařízení změněn tak, že novému vyvážejícímu výrobci bude poskytnuta celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku, tj. 8,4 %.
          (3) Seznam společností, na které byla uvalena vážená průměrná celní sazba ve výši 8,4 % pro spolupracující společnosti, uvedený v nařízení (ES) č. 1425/2006 byl změněn nařízeními Rady (ES) č. 249/2008 [3] a (ES) č. 189/2009 [4] a prováděcím nařízením (EU) č. 474/2011 [5].
          B. ŽÁDOSTI NOVÝCH VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ
          (4) Šest čínských společností požádalo, aby měly stejný status jako společnosti, které spolupracovaly při původním šetření, ale nebyly zařazeny do vzorku (dále jen "status nového vyvážejícího výrobce").
          (5) Bylo přezkoumáno, zda těchto šest žadatelů splňuje kritéria pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce uvedená v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006.
          (6) Formulář žádosti byl zaslán všem šesti žadatelům, kteří byli požádáni o předložení důkazů svědčících o tom, že splňují tři výše uvedená kritéria.
          (7) Jedna ze společností požadující status nového vyvážejícího výrobce nepředložila požadované informace. Proto nebylo možné ověřit, zda splňuje kritéria stanovená v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006, a její žádost musela být zamítnuta.
          (8) Jedna ze společností vzala svou žádost zpět.
          (9) Jedna ze společností nevyvezla po období šetření dotčený výrobek do Unie, ani se smluvně neodvolatelně nezavázala k vývozu podstatného množství výrobků do Unie. Nesplnila tak třetí kritérium, a její žádost byla proto zamítnuta.
          (10) Jedna ze společností nebyla považována za nového vyvážejícího vývozce, jelikož je ve spojení s vyvážejícím výrobcem v ČLR, na kterého se vztahují antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1425/2006. Nesplnila tak druhé kritérium, a její žádost byla proto zamítnuta.
          (11) Jedna ze společností předložila zavádějící informace ohledně svého data založení. Tato skutečnost zpochybňuje spolehlivost poskytnutých informací, včetně časového období, ve kterém mohl být dotčený výrobek vyvážen do EU. Její žádost byla proto zamítnuta.
          (12) Důkazy předložené zbývajícím čínským vyvážejícím výrobcem byly považovány za dostatečné k prokázání toho, že společnost splňuje kritéria stanovená v článku 2 nařízení (ES) č. 1425/2006. Tomuto vyvážejícímu výrobci byla tudíž přiznána celní sazba použitelná pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku (tj. 8,4 %), a proto může být jeho název doplněn do seznamu vyvážejících výrobců v příloze I nařízení (ES) č. 1425/2006.
          (13) Žadatelé a výrobní odvětví Unie byli informováni o výsledcích šetření a měli příležitost předložit připomínky.
          (14) Veškerá tvrzení a podání učiněná zúčastněnými stranami byla přezkoumána a řádně vzata v úvahu, pokud byla oprávněná,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Do seznamu výrobců z Čínské lidové republiky uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1425/2006 se doplňuje tato společnost:
          Společnost | Město | Doplňkový kód TARIC |
          Xiamen Good Plastic Co., Ltd. | Xiamen | B109 |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. května 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 5.
          [5] Viz strana 2 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.