Nařízení Komise (EU) č. 477/2011 ze dne 17. května 2011 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Švýcarska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 477/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 477/2011
          ze dne 17. května 2011
          o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Švýcarska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 základního nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST
          (1) Evropská komise (dále jen "Komise") obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky a aby zavedla celní evidenci dovozu určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Švýcarska.
          (2) Žádost předložilo dne 4. dubna 2011 Evropské sdružení pro kovy (EUROMETAUX) jménem výrobce určitých drátů z molybdenu v Unii.
          B. VÝROBEK
          (3) Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, je drát z molybdenu obsahující nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, pocházející z Čínské lidové republiky, v současnosti kódu KN ex81029600 (dále jen "dotčený výrobek").
          (4) Výrobek, který je předmětem šetření, je tentýž jako v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda pochází z Malajsie a Švýcarska, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (5) Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 [2].
          D. ODŮVODNĚNÍ
          (6) Žádost obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že platná antidumpingová opatření uložená na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou těchto drátů v Malajsii a Švýcarsku.
          Předloženy byly následující důkazy:
          Žádost prokazuje, že po uložení opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně struktury obchodu zahrnujícího vývoz z Čínské lidové republiky, Malajsie a Švýcarska do Unie a že tato změna nemá žádnou jinou příčinu nebo důvod než uložení cla.
          Zdá se, že tato změna struktury obchodu vyplývá z překládky určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky v Malajsii a Švýcarsku.
          Žádost dále obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství. Zdá se, že dovoz dotčeného výrobku byl ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho má Komise k dispozici dostatečné důkazy o tom, že ceny u dovozu výrobku, který je předmětem šetření, jsou značně nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci šetření, které vedlo ke stávajícím opatřením, po úpravě o snížení cen nákladů na suroviny.
          Žádost rovněž obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek stanovena dříve, dumpingové, po úpravě o snížení cen nákladů na suroviny.
          Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky i jiné praktiky obcházení přes Malajsii a Švýcarsko ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.
          E. POSTUP
          Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Švýcarska, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
          a) Dotazníky
          S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Malajsii a Švýcarsku, známým vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, známým dovozcům a sdružením dovozců v Unii a orgánům Čínské lidové republiky, Malajsie a Švýcarska. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.
          Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.
          Orgány Čínské lidové republiky, Malajsie a Švýcarska budou informovány o zahájení šetření.
          b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
          Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody pro takové slyšení.
          c) Osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření
          V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.
          Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, osvobození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může udělit výrobcům určitých drátů z molybdenu v Malajsii a Švýcarsku, kteří mohou prokázat, že nejsou ve spojení [3] s žádným výrobcem, na kterého se opatření vztahují [4], a u kterých bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení vymezených v čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí dosáhnout osvobození, by měli ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení podat žádost s příslušnými důkazy.
          F. CELNÍ EVIDENCE
          Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být zavedena celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby bylo zajištěno, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána zpětně ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku zasílaného z Malajsie a Švýcarska.
          G. LHŮTY
          V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:
          - se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,
          - mohou výrobci v Malajsii a Švýcarsku požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření,
          - mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtě uvedené v článku 3 tohoto nařízení.
          H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          Pokud některá zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění z dostupných údajů.
          Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.
          I. ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ
          Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          J. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
          S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [5].
          K. ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ
          Dále se poznamenává, že domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z generálního ředitelství pro obchod. Tento úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje jsou zúčastněným stranám k dispozici na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce generálního ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 s cílem stanovit, zda dovoz drátu z molybdenu obsahující nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, zasílaný do Unie z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Švýcarska, v současnosti kódu KN ex81029600 (kód TARIC 8102960011) obchází opatření uložená nařízením (EU) č. 511/2010.
          Článek 2
          Celní orgány se podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.
          Celní evidence končí devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.
          Článek 3
          1. Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.
          3. Výrobci v Malajsii a Švýcarsku, kteří požadují osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření, by měli ve stejné lhůtě 37 dnů předložit žádost řádně podloženou důkazy.
          4. Zúčastněné strany mohou také ve stejné lhůtě 37 dnů požádat Komisi o slyšení.
          5. Veškeré informace, žádosti o slyšení nebo o dotazník a veškeré žádosti o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou "Limited" [6] a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a která se označí poznámkou "For inspection by interested parties".
          Korespondenční adresa Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
          European Commission
          Directorate-General for Trade
          Directorate H
          Office: N105 4/92
          1049 Bruxelles/Brussel
          BELGIQUE/BELGIË
          Fax +32 22956505
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 150, 16.6.2010, s. 17.
          [3] V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu, nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). "Osobou" se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
          [4] Nicméně, i pokud jsou výrobci ve spojení ve výše uvedeném smyslu se společnostmi, na které se vztahují opatření týkající se dovozu pocházejícího z Čínské lidové republiky (původní antidumpingová opatření), může být osvobození přesto uděleno v případě, že neexistují důkazy, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují původní opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení původních opatření.
          [5] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [6] Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.