Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2011 ze dne 18. května 2011 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 482/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2011
          ze dne 18. května 2011,
          kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru [2], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané příslušným orgánům od 1. do 7. května 2011 v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009, jsou stejná jako množství dostupná pro pořadové číslo 09.4319.
          (2) Podávání dalších žádostí o licence pro pořadové číslo 09.4319 by mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009 pozastaveno až do konce hospodářského roku,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podávání dalších žádostí o licence, jež odpovídají pořadovým číslům uvedeným v příloze, se pozastavuje do konce hospodářského roku 2010/11.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Koncesní cukr CXL
          Hospodářský rok 2010/2011
          Žádosti podané od 1.5.2011 do 7.5.2011
          "—" : Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.
          [1]
          Pořadové číslo | Země | Koeficient přidělení (%) | Další žádosti |
          09.4317 | Austrálie | — | pozastaveno |
          09.4318 | Brazílie | — | pozastaveno |
          09.4319 | Kuba | [1] | pozastaveno |
          09.4320 | Ostatní třetí země | — | pozastaveno |
          09.4321 | Indie | — | pozastaveno |
          Cukr z balkánských zemí
          Hospodářský rok 2010/2011
          Žádosti podané od 1.5.2011 do 7.5.2011
          "—" : Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.
          [2]
          Pořadové číslo | Země | Koeficient přidělení (%) | Další žádosti |
          09.4324 | Albánie | — | |
          09.4325 | Bosna a Hercegovina | — | |
          09.4326 | Srbsko | [2] | |
          09.4327 | Bývalá jugoslávská republika Makedonie | — | |
          09.4328 | Chorvatsko | [2] | |
          Cukr výjimečného a průmyslového dovozu
          Hospodářský rok 2010/2011
          Žádosti podané od 1.5.2011 do 7.5.2011
          "—" : Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.
          [3]
          Pořadové číslo | Typ | Koeficient přidělení (%) | Další žádosti |
          09.4380 | Výjimečný | — | pozastaveno |
          09.4390 | Průmyslový | [3] | |
          [1] Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.
          [2] Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.
          [3] Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.