Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 488/2011 ze dne 19. května 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 488/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 488/2011
          ze dne 19. května 2011,
          kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru [2], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4320 bylo pozastaveno ode dne 22. března 2011 nařízením Komise (EU) č. 279/2011 ze dne 21. března 2011, kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž byly žádosti podány od 1. do 7. března 2011, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence [3], podle nařízení (ES) č. 891/2009.
          (2) Na základě oznámení o nevyužitých a/nebo částečně využitých licencích jsou množství opět dostupná pro uvedené pořadové číslo. Pozastavení podávání žádostí by proto mělo být odvoláno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pozastavení podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4320 ode dne 22. března 2011 stanovené nařízením (EU) č. 279/2011 se odvolává.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
          [3] Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 48.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.