Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2011 ze dne 19. května 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 491/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2011
          ze dne 19. května 2011,
          kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhu) [1], a zejména na článek 143 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 614/2009 ze dne 7. července 2009 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin [2], a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 [3] stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.
          (2) Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.
          (3) Vzhledem k situaci na trhu je nezbytné provést tuto změnu co nejdříve.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 8.
          [3] Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          k nařízení Komise ze dne 19. května 2011, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
          "PŘÍLOHA I
          Kód KN | Popis | Reprezentativní cena (EUR/100 kg) | Jistota podle čl. 3 odst. 3 (EUR/100 kg) | Původ [1] |
          02071210 | 70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená | 116,4 | 0 | AR |
          02071290 | 65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená | 139,9 | 0 | BR |
          127,3 | 0 | AR |
          02071410 | Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené | 212,3 | 26 | BR |
          241,1 | 18 | AR |
          322,3 | 0 | CL |
          02072710 | Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené | 336,4 | 0 | BR |
          04081180 | Žloutky | 348,6 | 0 | AR |
          04089180 | Vejce bez skořápky, sušená | 372,9 | 0 | AR |
          16023211 | Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí | 266,9 | 6 | BR |
          35021190 | Vaječný albumin, sušený | 602,6 | 0 | AR |
          [1] Klasifikace zemí stanovena nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu"."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.