Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 494/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 494/2011
          ze dne 20. května 2011,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [1], a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Svým usnesením ze dne 25. ledna 1988 o akčním programu Společenství [2] vyzvala Rada Komisi, aby bojovala proti znečištění životního prostředí kadmiem.
          (2) V tabulce stanovené v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 obsahuje záznam č. 23 omezení pro uvádění na trh a používání kadmia ve směsích a předmětech.
          (3) Kadmium a oxid kademnatý jsou klasifikovány jako látky karcinogenní kategorie 1B a látky akutně a chronicky toxické pro vodní organismy kategorie 1.
          (4) Od 31. prosince 1992 je podle směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [3] kadmium zakázáno jako barvivo v řadě polymerů a nátěrových barev, v řadě aplikací jako stabilizátor polyvinylchloridu (PVC) a v řadě aplikací je zakázáno pokovování kadmiem. S účinkem od 1. června 2009 byla směrnice 76/769/EHS zrušena a nahrazena nařízením (ES) č. 1907/2006.
          (5) V roce 2007 bylo dokončeno evropské posouzení rizik kadmia [4] podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek [5]. Dne 14. června 2008 Komise zveřejnila sdělení o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro kadmium a oxid kademnatý [6], které doporučilo omezit uvádění na trh a používání kadmia v pájkách pro tvrdé pájení a špercích.
          (6) Sdělení nastínilo potřebu zvláštních opatření na snižování rizik spojených s používáním pájek pro tvrdé pájení obsahujících kadmium a s nošením šperků obsahujících kadmium. Profesionálové a kutilové jsou při tvrdém pájení vystaveni výparům. Spotřebitelé včetně dětí jsou vystaveni kadmiu ve špercích prostřednictvím styku s pokožkou či olizování.
          (7) Komise zadala studii sociálně-ekonomického dopadu možné aktualizace omezení uvádění kadmia na trh a jeho používání ve špercích, slitinách pro tvrdé pájení a PVC. Výsledky studie byly zveřejněny v lednu 2010 [7].
          (8) Stávající ustanovení o nátěrových barvách obsahujících zinek by měla být vyjasněna s cílem definovat vysoký obsah zinku. Měla by být také vyjasněna ustanovení o nátěrových barvách na natřených předmětech.
          (9) Od roku 2001 přijal evropský průmysl výroby PVC dobrovolnou iniciativu s cílem vyvarovat se používání kadmia jako stabilizátoru v nově vyráběném PVC pro ty aplikace, které dosud nebyly regulovány podle směrnice 76/769/EHS. Tato dobrovolná iniciativa nakonec vedla k postupnému ukončování používání kadmia v PVC.
          (10) Zákaz používání kadmia by měl být rozšířen na všechny předměty vyráběné z PVC za účelem plnění cíle spočívajícího v boji proti znečištění kadmiem.
          (11) Měla by být přiznána odchylka pro směsi vyráběné z odpadního PVC, označované jako "recyklovaný PVC", aby bylo umožněno jejich uvádění na trh pro použití v určitých stavebních výrobcích.
          (12) Při výrobě určitých stavebních výrobků by mělo být podporováno používání recyklovaného PVC, protože umožňuje opakované použití starého PVC, který může obsahovat kadmium. V důsledku toho by měla být pro tyto stavební výrobky stanovena vyšší mezní hodnota obsahu kadmia. Tím se předejde skládkování PVC nebo jeho spalování, které vede k uvolňování oxidu uhličitého a kadmia do životního prostředí.
          (13) Toto nařízení by mělo být použitelné šest měsíců po svém vstupu v platnost, aby mohly hospodářské subjekty zajistit soulad s ustanoveními tohoto nařízení.
          (14) Předpokládá se, že v důsledku zákazu kadmia v novém PVC by se měl obsah kadmia ve stavebních výrobcích vyráběných z recyklovaného PVC postupně snižovat. Proto by mezní hodnota pro kadmium měla být odpovídajícím způsobem přezkoumávána a na přezkumu omezení by se měla podle článku 69 nařízení (ES) č. 1907/2006 podílet Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).
          (15) V souladu s ustanoveními o přechodných opatřeních v čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení REACH je nezbytné změnit přílohu XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.
          (16) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 10. ledna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 30, 4.2.1988, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.
          [4] http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf
          [5] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.
          [6] Úř. věst. C 149, 14.6.2008, s. 6.
          [7] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se tabulka, která stanoví název látek, skupin látek a směsí a omezující podmínky, mění takto:
          1) Ve druhém sloupci záznamu č. 23 se odstavce 1 až 4 nahrazují tímto:
          +++++ TIFF +++++
          | "1.Nesmí se používat ve směsích a předmětech vyrobených ze syntetických organických polymerů (dále jen "plastový materiál"), jako jsou:polymery či kopolymery vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21],polyurethan (PUR) [3909 50],polyethylen o nízké hustotě (LDPE) s výjimkou polyethylenu o nízké hustotě pro výrobu barevné předsměsi [3901 10],acetylcelulosa (CA) [3912 11],acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11],epoxidové pryskyřice [3907 30],melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20],močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10],nenasycené polyestery (UP) [3907 91],poly(ethylentereftalát) (PET) [3907 60],poly(butylentereftalát) (PBT),průsvitný/univerzální polystyren [3903 11],akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA),síťovaný polyethylen (VPE),polystyren odolný proti nárazu,polypropylen (PP) [3902 10],polyethylen o vysoké hustotě (HDPE) [3901 20],akrylonitril-butadien-styren (ABS) [3903 30],poly(methylmetakrylát) (PMMA) [3906 10].Směsi a předměty vyráběné z plastového materiálu nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních plastového materiálu.Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012.První a druhý pododstavec se použijí, aniž je dotčena směrnice Rady 94/62/ES [1] a akty přijaté na jejím základě.2.Nesmí se používat v nátěrových barvách [3208] [3209].U nátěrových barev s obsahem zinku přesahujícím 10 % hmotnostních nátěrové barvy nesmí být koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.Natřené předměty nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních nátěrové barvy na natřeném předmětu.3.Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují na předměty barvené pomocí směsí obsahujících kadmium z bezpečnostních důvodů.4.Odchylně se odst. 1 druhý pododstavec nevztahuje na:směsi vyráběné z odpadního PVC (dále jen "recyklovaný PVC"),směsi a předměty obsahující recyklovaný PVC, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) v nich nepřesahuje 0,1 % hmotnostních plastového materiálu v těchto aplikacích z tvrdého PVC:a)profily a tuhé desky používané ve stavebnictví;b)dveře, okna, předokenní rolety, stěny, žaluzie, oplocení a střešní žlaby;c)venkovní podlahy a terasy;d)kabelovody;e)potrubí pro rozvod nepitné vody, jestliže je recyklovaný PVC použit ve střední vrstvě vícevrstvého potrubí a je zcela zakryt vrstvou nově vyrobeného PVC splňujícího požadavky odstavce 1 výše.Před prvním uvedením směsí a předmětů obsahujících recyklovaný PVC na trh dodavatelé zajistí, aby byly tyto směsi a předměty viditelně, čitelně a neodstranitelně označeny takto: "Obsahuje recyklovaný PVC" nebo tímto piktogramem:V souladu s článkem 69 tohoto nařízení bude odchylka přiznaná v odstavci 4 přezkoumána do 31. prosince 2017, zvláště s cílem snížit mezní hodnotu pro kadmium a znovu posoudit odchylku pro aplikace uvedené v písmenech a) až e). |
          2) Ve druhém sloupci záznamu č. 23 se doplňují nové odstavce 8, 9, 10 a 11, které znějí:
          | "8.Nesmí se používat ve výplních pro tvrdé pájení v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.Výplně pro tvrdé pájení nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.Pro účely tohoto odstavce se tvrdým pájením rozumí technika spojování za použití slitin prováděná při teplotách přesahujících 450 °C.9.Odchylně se odstavec 8 nevztahuje na výplně pro tvrdé pájení používané v aplikacích v oblasti obrany, v leteckých a kosmických aplikacích a na výplně pro tvrdé pájení používané z bezpečnostních důvodů.10.Nesmí se používat nebo uvádět na trh, jestliže koncentrace je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních kovu v těchto předmětech:i)kovové korálky a jiné kovové součástky pro výrobu šperků,ii)kovové části šperků, bižuterie a vlasových doplňků, včetně:náramků, náhrdelníků a prstenů,piercingových šperků,náramkových hodinek a ozdob nošených kolem zápěstí,broží a manžetových knoflíků.11.Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. ledna 2012." |
          [*] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.