Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 109/2007, pokud jde o složení doplňkové látky monensinát sodný Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 495/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2011
          ze dne 20. května 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 109/2007, pokud jde o složení doplňkové látky monensinát sodný
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").
          (2) Použití monensinátu sodného patřícího do skupiny kokcidiostatik a histomonostatik bylo povoleno na deset let jako doplňková látka k použití pro výkrm kuřat a krůty nařízením Komise (ES) č. 109/2007 [2].
          (3) Držitel povolení předložil žádost o změnu povolení monensinátu sodného, pokud jde o doplnění složení uvedené doplňkové látky. Na podporu žádosti byly předloženy příslušné údaje.
          (4) Ve stanovisku ze dne 1. února 2011 [3] dospěl úřad k závěru, že použití tohoto nového složení doplňkové látky pro výkrm kuřat a krůty nevzbuzuje žádné další obavy týkající se zdraví zvířat, lidského zdraví nebo životního prostředí a že je při tlumení kokcidiózy účinné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
          (6) Nařízení (ES) č. 109/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 109/2007 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 31, 6.2.2007, s. 6.
          [3] EFSA Journal 2011; 9(2):2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení | Prozatímní maximální limity reziduí v příslušných potravinách živočišného původu |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kokcidiostatika a histomonostatika
          51701 | Huvepharma NV Belgium | monensinát sodný (Coxidin) | Složení doplňkové látkyTechnická látka monensinát sodný odpovídající aktivitě monensinátu: 25 %perlit: 15 %–20 %pšeničné otruby: 55–60 %Účinná látkaC36H61O11NaSodná sůl polyetheru kyseliny monokarboxylové produkovaná kmenem Streptomyces cinnamonensis, 28682, LMG S-19095, v prášku.Poměr složekmonensinát A: ne méně než 90 %monensinát A + B: ne méně než 95 %monensinát C: 0,2–0,3 %Analytická metoda [1]Metoda pro stanovení účinné látky: vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s postkolonovou derivatizací a UV detekcí (λ = 520 nm). | Výkrm kuřat | — | 100 | 125 | 1.Ochranná lhůta nejméně jeden den před porážkou.2.Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě premixu.3.Nejvyšší povolená dávka monensinátu sodného v doplňkovém krmivu:625 mg/kg pro výkrm kuřat,500 mg/kg pro krůty.4.Monensinát sodný se nesmí míchat s jinými kokcidiostatiky.5.V návodu k použití musí být uvedeno:"Nebezpečné pro koňovité. Toto krmivo obsahuje ionofor: nepodávat současně s tiamulinem a sledovat případné nežádoucí reakce při současném podávání jiných léčebných látek."6.Je nezbytné používat vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné prostředky pro oči a obličej. V případě nedostatečně větraných prostor je nutné používat vhodné prostředky k ochraně dýchacích cest. | 6.2.2017 | 25 μg monensinátu sodného/kg kůží a tuku v syrovém stavu. 8 μg monensinátu sodného/kg jater, ledvin a svaloviny v syrovém stavu. |
          Krůty | 16 týdnů | 60 | 100 |
          51701 | Huvepharma NV Belgium | monensinát sodný (Coxidin) | Složení doplňkové látkyTechnická látka monensinát sodný odpovídající aktivitě monensinátu: 25 %perlit: 15 %–20 %uhličitan vápenatý: ad 100 %Účinná látkaC36H61O11NaSodná sůl polyetheru kyseliny monokarboxylové produkovaná kmenem Streptomyces cinnamonensis, 28682, LMG S-19095, v prášku.Poměr složekmonensinát A: ne méně než 90 %monensinát A + B: ne méně než 95 %monensinát C: 0,2–0,3 %Analytická metoda [1]Metoda pro stanovení účinné látky: vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s postkolonovou derivatizací a UV-VIS detekcí (metoda podle normy EN ISO 14183:2008). | Výkrm kuřat | — | 100 | 125 | 1.Ochranná lhůta nejméně jeden den před porážkou.2.Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě granulovaného premixu.3.Monensinát sodný se nesmí míchat s jinými kokcidiostatiky.4.V návodu k použití musí být uvedeno:"Nebezpečné pro koňovité. Toto krmivo obsahuje ionofor: nepodávat současně s tiamulinem a sledovat případné nežádoucí reakce při současném podávání jiných léčebných látek."5.Je nezbytné používat vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné prostředky pro oči a obličej. V případě nedostatečně větraných prostor je nutné používat vhodné prostředky k ochraně dýchacích cest. | 10.6.2021 | 25 μg monensinátu sodného/kg kůží a tuku v syrovém stavu. 8 μg monensinátu sodného/kg jater, ledvin a svaloviny v syrovém stavu. |
          Krůty | 16 týdnů | 60 | 100 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.