Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2011 ze dne 20. května 2011 o povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Kemira Oyj) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 496/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2011
          ze dne 20. května 2011
          o povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Kemira Oyj)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení benzoátu sodného. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu se zařazením do skupiny doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 1. února 2011 [2] k závěru, že látka uvedená v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka je prokazatelně prospěšná, pokud jde o konečnou tělesnou hmotnost a zvýšení účinnosti konverze krmiva u cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení uvedené látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "jiné zootechnické doplňkové látky", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] EFSA Journal 2011;9(2):2005.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Zootechnické doplňkové látky: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení užitkových parametrů)
          4d 5 | Kemira Oyj | Benzoát sodný | Složení doplňkové látkybenzoát sodný: ≥ 99,9 %Účinná látkabenzoát sodnýC7H5O2NaAnalytická metoda [1]Pro stanovení benzoátu sodného v doplňkové látce: titrační metoda (monografie 01/2008:0123 Evropský lékopis)Pro stanovení benzoátu sodného v premixech a krmivech: metoda HPLC s UV detekcí. | Selata (po odstavu) | — | — | 4000 | 1.Doplňková látka se nesmí mísit s jinými zdroji kyseliny benzoové nebo benzoátů.2.Selata nesmí být přímo krmena doplňkovým krmivem obsahujícím benzoát sodný.3.Pro selata (po odstavu) do 35 kg.4.Doporučená minimální dávka 4000 mg/kg.5.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice. | 10. června 2021 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.