Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 497/2011 ze dne 18. května 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 497/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 497/2011
          ze dne 18. května 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          voda | 65,13 |
          třtinový cukr | 28,47 |
          limetová šťáva | 3,18 |
          kyselina citronová | 1,49 |
          citronová šťáva | 1,18 |
          aromatické přísady | 0,46 |
          barviva | 0,0003 |
          pomocné látky | |
          Po rozředění vodou nebo alkoholem je přípravek připraven k pití jako koktejl.
          | 21069059 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106, 210690 a 21069059. Jelikož se výrobek samotný nedá pít, je jeho zařazení jako nápoje do kapitoly 22 vyloučeno. Vzhledem ke svému složení je výrobek obsahující aromatické přísady a barviva nutno zařadit jako cukerný sirup s přísadou aromatických látek do kódu KN 21069059. Viz také vysvětlivky k HS k číslu 2106, bod 12). |
          2. Sirupová kapalina s přísadou aromatických látek následujícího složení (procenta hmotnostní):
          voda | 51,27 |
          třtinový cukr | 28,40 |
          malinová šťáva | 10,60 |
          malinový protlak (malinové pyré) | 8,20 |
          aromatické přísady | 0,18 |
          barviva | 0,02 |
          pomocné látky | |
          Po rozředění vodou nebo alkoholem je přípravek připraven k pití jako koktejl.
          | 21069098 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106, 210690 a 21069098. Jelikož se výrobek samotný nedá pít, je jeho zařazení jako nápoje do kapitoly 22 vyloučeno. Vzhledem ke svému složení je výrobek obsahující větší množství ovocné šťávy a ovocného protlaku (pyré) komplexnější než cukerný sirup s přísadou aromatických látek kódu KN 21069059. Výrobek by proto měl být zařazen jako přípravek pro výrobu nápojů do kódu KN 21069098. Viz také vysvětlivky k HS k číslu 2106, bod 12). |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.