Nařízení Rady (EU) č. 501/2011 ze dne 24. února 2011 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 501/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 501/2011
          ze dne 24. února 2011
          o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 23. července 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 894/2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu [1] (dále jen "dohoda"). K této dohodě byl připojen protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody [2] (dále jen "původní protokol"). Původní protokol pozbyl platnosti dne 31. května 2010
          (2) Nový protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen "protokol"), byl parafován dne 15. července 2010. Tento protokol přiznává plavidlům EU rybolovná práva ve vodách, které, pokud jde o rybolov, spadají do pravomoci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.
          (3) Dne 24. února 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/296/EU [3] o podpisu a prozatímním provádění protokolu.
          (4) Je nezbytné stanovit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členskými státy po dobu platnosti protokolu.
          (5) V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [4], jestliže se ukáže, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Společenství podle protokolu nejsou plně využívány, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtě, o níž rozhodne Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.
          (6) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rybolovná práva stanovená protokolem připojeným k rozhodnutí 2011/296/EU o podpisu a prozatímním provádění protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:
          a) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:
          Španělsko | 16 plavidel |
          Francie | 12 plavidel |
          b) plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:
          Francie | 9 plavidel |
          Portugalsko | 3 plavidla |
          Aniž jsou dotčena ustanovení dohody a protokolu, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v prvním pododstavci nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise žádosti o oprávnění k rybolovu ze všech ostatních členských států v souladu s ustanoveními článku 10 nařízení (ES) č. 1006/2008. Lhůta podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení činí 10 pracovních dní.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2011.
          Za Radu
          předseda
          Pintér S.
          [1] Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35.
          [2] Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 40.
          [3] Viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [4] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.