Prováděcí nařízení Rady (EU) č 503/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 503/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č 503/2011
          ze dne 23. května 2011,
          kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu [1], a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 25. října 2010 přijala Rada nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007.
          (2) V souladu s rozhodnutím Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu [2] by na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 měly být zařazeny další osoby a subjekty.
          (3) Měly by být změněny položky týkající se některých osob a subjektů zařazených do přílohy VIII nařízení (EU) č. 961/2010,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na seznam obsažený v příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          V příloze VIII nařízení (EU) č. 961/2010 se položky týkající se těchto osob a subjektů:
          1) pan Ali Akbar Salehi;
          2) Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA);
          3) Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL);
          4) Research Institute of Nuclear Science & Technology (též Nuclear Science & Technology Research Institute)
          nahrazují položkami uvedenými v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. května 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 1.
          [2] Viz strana 65 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1
          I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami
          A. Fyzické osoby
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Mohammad Ahmadian | | Bývalý výkonný ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), v současné době působí jako zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). | 23.05.2011 |
          2. | Naser Rastkhah, inženýr | | Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). | 23.05.2011 |
          3. | Behzad Soltani | | Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). | 23.05.2011 |
          4. | Massoud Akhavan-Fard | | Zástupce ředitele AEOI pro plánování, mezinárodní a parlamentní záležitosti. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). | 23.05.2011 |
          5. | Mohammad Hossein Dajmar | dat. nar.: 19. února 1956; (íránský) pas: K13644968, s koncem platnosti v květnu roku 2013. | Předseda a generální ředitel společnosti IRISL. Předsedá rovněž společnostem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), které jsou známy jako přidružené společnosti IRISL. | 23.05.2011 |
          B. Právnické osoby, subjekty a orgány
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) | Sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; pobočka na ostrově Kish, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415 pobočka ve městě Teherán, 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Tehran, Iran | EIH sehrála klíčovou úlohu pro řadu íránských bank, jimž pomáhala s alternativními možnostmi dokončení transakcí, které byly přerušeny sankcemi EU zaměřenými na Írán. Bylo zaznamenáno, že EIH funguje jako poradní banka a zprostředkovatelská banka pro transakce s íránskými subjekty uvedenými na seznamu. EIH například na začátku srpna roku 2010 zmrazila účty bank Saderat Iran a Bank Mellat uvedené na seznamu EU u EIH v Hamburku. Krátce na to obnovila EIH s bankami Bank Mellat a Bank Saderat Iran obchod v eurech za použití účtů u EIH náležejících íránské bance, která není uvedena na seznamu. V srpnu roku 2010 zaváděla EIH systém umožňující provádění pravidelných plateb hrazených bance Bank Saderat London a bance Future Bank Bahrain, s cílem vyhnout se sankcím EU. Od října roku 2010 pokračovala EIH v činnostech "zprostředkovatele" pro platby prováděné íránskými bankami, na něž byly uvaleny sankce, včetně bank Bank Mellat a Bank Saderat. Banky, na něž se vztahují sankce, směřují své platby do EIH přes íránskou banku Bank of Industry and Mine. V roce 2009 banku EIH využívala Post Bank pro systém obcházení sankcí, jehož součástí bylo zpracovávání transakcí v zastoupení banky Bank Sepah, uvedené na seznamu OSN. Bank Mellat uvedená na seznamu EU je jednou z mateřských bank EIH. | 23.05.2011 |
          2. | Onerbank ZAO (také pod názvem Eftekhar Bank, Honor Bank) | Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus | Banka se sídlem v Bělorusku vlastněná bankami Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Export Development Bank of Iran. | 23.05.2011 |
          3. | Aras Farayande | Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran | Společnost podílející se na pořizování materiálu pro Iran Centrifuge Technology Company, na níž se vztahují sankce EU. | 23.05.2011 |
          4. | EMKA Company | | Pobočka společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN, zabývající se hledáním nalezišť a těžbou uranu. | 23.05.2011 |
          5. | Neda Industrial Group | No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran | Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která v zařízení pro obohacování uranového paliva ve městě Natanz pracovala pro společnost Kalaye Electric Company (KEC) uvedenou na seznamu OSN. | 23.05.2011 |
          6. | Neka Novin | Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653 | Podílí se na pořizování odborného vybavení a materiálu pro přímé využití v íránském jaderném programu. | 23.05.2011 |
          7. | Noavaran Pooyamoj | No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran | Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu. | 23.05.2011 |
          8. | Noor Afza Gostar, (také pod názvem Noor Afzar Gostar) | Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township | Dceřiná společnost organizace AEOI, na niž se vztahují sankce OSN. Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program. | 23.05.2011 |
          9. | Pouya Control | No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran | Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. | 23.05.2011 |
          10. | Raad Iran (také pod názvem Raad Automation Company) | Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran | Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. RaadIran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů. | 23.05.2011 |
          11. | SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) | Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road | Společnost podřízená organizaci AEOI; jejími složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějícím zirkon (Zirconium Production Plant). | 23.05.2011 |
          12. | Sun Middle East FZ Company | | Společnost pořizující citlivé zboží pro společnost Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Společnost Sun Middle East využívá zprostředkovatelských společností se sídlem mimo Írán k získávání zboží požadovaného společností SUREH. Při odesílání zboží do Íránu Sun Middle East těmto zprostředkovatelským společnostem poskytuje nepravé údaje o koncových uživatelích, a tak se snaží obejít celní režim dané země. | 23.05.2011 |
          13. | Ashtian Tablo | Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran | Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE. | 23.05.2011 |
          14. | Bals Alman | | Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE. | 23.05.2011 |
          15. | Hirbod Co | Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 | Společnost pořizující zboží a vybavení určené pro íránské programy jaderných a balistických raket pro společnost Kalaye Electric Company (KEC), na níž se vztahují sankce OSN. | 23.05.2011 |
          16. | Iran Transfo | 15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran | Výrobce transformátorů používaných při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE. | 23.05.2011 |
          17. | Marou Sanat (také pod názvem Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) | 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran | Dodavatelská společnost, která jednala v zastoupení Mesbah Energy uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737. | 23.05.2011 |
          18. | Paya Parto (také pod názvem Paya Partov) | | Dceřiná společnost společnosti Novin Energy, na niž se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747, zabývající se laserovým svařováním. | 23.05.2011 |
          19. | Safa Nicu | | Komunikační společnost, která pořizovala vybavení pro zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE. | 23.05.2011 |
          20. | Taghtiran | | Strojírenská společnost pořizující materiál pro íránský výzkumný těžkovodní reaktor IR-40. | 23.05.2011 |
          21. | Pearl Energy Company Ltd. | Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia | Společnost Pearl Energy Company Ltd. je dceřinou společností banky First East Export Bank (FEEB), jež je jejím 100% vlastníkem. FEEB byla v červnu roku 2010 uvedena v rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929. Společnost Pearl Energy Company byla vytvořena bankou FEEB za účelem ekonomického výzkumu zaměřeného na řadu celosvětových odvětví. Předsedou představenstva Pearl Energy Company je ředitel banky Bank Mellat Ali Divandari. | 23.05.2011 |
          22. | Pearl Energy Services, SA | 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Registrace v obchodním rejstříku pod číslem CH-550.1.058.055-9. | Společnost Pearl Energy Services S.A. je zcela vlastněna společností Pearl Energy Company Ltd., jejíž je dceřinou společností, a má sídlo ve Švýcarsku. Jejím úkolem je poskytovat finanční prostředky a odborné znalosti/poradenství subjektům hodlajícím vstoupit do íránského ropného průmyslu. | 23.05.2011 |
          23. | West Sun Trade GMBH | Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; telefon: 0049 40 2270170; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB45757. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Machine Sazi Arak. | 23.05.2011 |
          24. | MAAA Synergy | Malajsie | Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránská bojová letadla. | 23.05.2011 |
          25. | Modern Technologies FZC (MTFZC) | P.O. Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates | Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program. | 23.05.2011 |
          26. | Qualitest FZE | Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, United Arab Emirates | Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program. | 23.05.2011 |
          27. | Bonab Research Center (BRC) | Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran | Společnost přidružená k AEOI. | 23.05.2011 |
          28. | Tajhiz Sanat Shayan (TSS) | Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran | Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program. | 23.05.2011 |
          29. | Institute of Applied Physics (IAP) | | Ústav aplikované fyziky provádí výzkum vojenského využití íránského jaderného programu. | 23.05.2011 |
          30. | Aran Modern Devices (AMD) | | Společnost přidružená k síti společnosti MTFZC. | 23.05.2011 |
          31. | Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (také pod názvem Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) | 8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran | Zapojena do pořizování dodávek pro íránský program balistických raket. | 23.05.2011 |
          32. | Electronic Components Industries (ECI) | Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran | Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries. | 23.05.2011 |
          33. | Shiraz Electronics Industries | Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran | Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries. | 23.05.2011 |
          34. | Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. | 23.05.2011 |
          35. | Shahid Beheshti University | Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran | Univerzita vlastněná nebo ovládaná Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL); provádí vědecký výzkum jaderných zbraní. | 23.05.2011 |
          36. | Bonyad Taavon Sepah (také pod názvy IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) | Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran | Společnost Bonyad Taavon Sepah, uváděnou také pod názvem IRGC Cooperative Foundation, vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic IRGC. Je ovládaná IRGC. Správní radu Bonyad Taavon Sepah tvoří devět členů, z nichž osm členů je členy IRGC. Mezi tyto důstojníky patří vrchní velitel IRGC, jenž je předsedou správní rady, zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC, velitel jednotek Basídž, velitel pozemních sil IRGC, velitel vzdušných sil IRGC, velitel námořních sil IRGC, vedoucí organizace pro bezpečnost informačních systémů IRGC, vyšší důstojník IRGC z generálního štábu ozbrojených sil a vyšší důstojník IRGC z MODAFL. | 23.05.2011 |
          37. | Ansar Bank (také pod názvy Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) | No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran | Banka Ansar Bank byla zřízena společností Bonyad Taavon Sepah za účelem poskytování finančních a úvěrových služeb personálu IRGC. Zpočátku byla banka Ansar Bank provozována jako úvěrové družstvo; v polovině roku 2009 se přeměnila na plnohodnotnou banku poté, co obdržela bankovní licenci od íránské centrální banky. Ansar Bank, dříve fungující pod názvem Ansar al Mojahedin, byla více než 20 let spojena s IRGC. Přes Ansar Bank byl vyplácen plat členům IRGC. Tato banka dále poskytovala personálu IRGC zvláštní výhody, včetně snížených sazeb pro zařízení domácností a bezplatnou, nebo levnější, zdravotní péči. | 23.05.2011 |
          38. | Mehr Bank (také pod názvy Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) | 204 Taleghani Ave., Tehran, Iran | Banka Mehr je ovládána společností Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Mehr Bank poskytuje finanční služby IRGC. Podle zveřejněného interview s Parvizem Fattahem (narozen v roce 1961), vedoucím představitelem Bonyad Taavon Sepah, tato společnost banku zřídila pro jednotky Basídž (polovojenské křídlo IRGC). | 23.05.2011 |
          39. | Darya Capital Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005. Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany; Obchodní licence č. HRB96253, vydaná dne 30. ledna 2006. | Společnost Darya Capital Administration je dceřinou společností IRISL Europe GmbH, která jí zcela vlastní. Generální ředitelem je Mohammad Talai. | 23.05.2011 |
          40. | Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102485 ze dne 19. srpna 2005; telefon: 004940278740 | Společnost vlastněná společnostmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je rovněž ředitelem společností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. | 23.05.2011 |
          41. | Ocean Capital Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB92501 ze dne 4. ledna 2005; telefon: 004940278740 | Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu, která společně se společností IRISL Europe vlastní společnost Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Společnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering rovněž uvádějí stejnou adresu v Německu, jakou uvádí společnost IRISL Europe GmbH. | 23.05.2011 |
          42. | First Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          42.a. | First Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          43. | Second Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94312 ze dne 21. července 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          43.a. | Second Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102602 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          44. | Third Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94313 ze dne 21. července 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          44.a. | Third Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102520 ze dne 29. srpna 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          45. | Fourth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94314 ze dne 21. července 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          45.a. | Fourth Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102600 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00494070383392; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          46. | Fifth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94315 ze dne 21. července 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          46.a. | Fifth Ocean GMBH & CO. KG | c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102599 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com;telefon: 00494070383392; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          47. | Sixth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94316 ze dne 21. července 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          47.a. | Sixth Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102501 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          48. | Seventh Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94829 ze dne 19. září 2005; | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          48.a. | Seventh Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102655 ze dne 26. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          49. | Eighth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94633 ze dne 24. srpna 2005; | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          49.a. | Eighth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102533 ze dne 1. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          50. | Ninth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94698 ze dne 9. září 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          50.a. | Ninth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102565 ze dne 15. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          51. | Tenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          51.a. | Tenth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102679 ze dne 27. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          52. | Eleventh Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94632 ze dne 24. srpna 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          52.a. | Eleventh Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102544 ze dne 9. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net;telefon: 004940302930; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          53. | Twelfth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94573 ze dne 18. srpna 2005. | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          53.a. | Twelfth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102506 ze dne 25. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          54. | Thirteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          54.a. | Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104149 ze dne 10. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          55. | Fourteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          55.a. | Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104174 ze dne 12. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          56. | Fifteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          56.a. | Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104175 ze dne 12. července 2006 e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          57. | Sixteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          57.a. | Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL. | 23.05.2011 |
          58. | Loweswater Ltd. | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA | Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Insight World Ltd., Kingdom New Ltd., Logistic Smart Ltd., Neuman Ltd. and New Desire Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU. | 23.05.2011 |
          58.a | Insight World Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Insight World Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          58.b. | Kingdom New Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Kingdom New Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          58.c. | Logistic Smart Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Logistic Smart Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          58.d. | Neuman Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Neuman Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          58.e. | New Desire LTD | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | New Desire LTD. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          59. | Mill Dene Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA | Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Gholamhossein Golpavar, generální ředitel společnosti SAPID a obchodní ředitel společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd. and Great Method Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU. | 23.05.2011 |
          59.a. | Advance Novel | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Advance Novel je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          59.b. | Alpha Effort Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Alpha Effort Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          59.c. | Best Precise Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Best Precise Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          59.d | Concept Giant Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Concept Giant Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          59.e. | Great Method Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Great Method Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          60. | Shallon Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA | Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Mehdi Rasekh, člen správní rady společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou Smart Day Holdings Ltd., System Wise Ltd. (AKA Sysyem Wise Ltd.), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU. | 23.05.2011 |
          60.a. | Smart Day Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Smart Day Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          60.b. | System Wise Ltd. (také pod názvem Sysyem Wise Ltd.) | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | System Wise Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          60.c. | Trade Treasure | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Trade Treasure je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          60.d. | True Honour Holdings Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | True Honour Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          61. | Springthorpe Limited | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA | Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Hossein Dajmar, generální ředitel IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: New Synergy Ltd., Partner Century Ltd., Sackville Holdings Ltd., Sanford Group a Sino Access Holdings. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU. | 23.05.2011 |
          61.a. | New Synergy Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | New Synergy Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          61.b. | Partner Century Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Partner Century Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          61.c. | Sackville Holdings Ltd. | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Sackville Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          61.d | Sanford Group | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Sanford Group je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          61.e. | Sino Access Holdings | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Sino Access Holdings je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL. | 23.05.2011 |
          62. | Kerman Shipping Company Ltd | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C37423, registrovaná na Maltě v roce 2005. | Kerman Shipping Company Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL. Sídlo se nachází na Maltě na stejné adrese jako sídlo společnosti Woking Shipping Investments Ltd. a sídla společností, jež vlastní. | 23.05.2011 |
          63. | Woking Shipping Investments Ltd. | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C39912, vydáno v roce 2006. | Woking Shipping Investments Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL a vlastní společnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, jež sídlí na stejné adrese na Maltě. | 23.05.2011 |
          63.a | Shere Shipping Company Limited | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Shere Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Shere Shipping Company Limited. | 23.05.2011 |
          63.b. | Tongham Shipping Co. Ltd. | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Tongham Shipping Co. Ltd. je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Tongham Shipping Co. Ltd. | 23.05.2011 |
          63.c. | Uppercourt Shipping Company Limited | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Uppercourt Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Uppercourt Shipping Company Limited. | 23.05.2011 |
          63.d. | Vobster Shipping Company | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Vobster Shipping Company je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Vobster Shipping Company. | 23.05.2011 |
          64. | Lancelin Shipping Company Ltd. | Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Registrace v (kyperském) obchodním rejstříku pod číslem C133993, z roku 2002. | Lancelin Shipping Company Ltd. je zcela vlastněna společností IRISL. Ředitelem společnosti Lacelin Shipping je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          65. | Ashtead Shipping Company Ltd. | Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108116C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. | Společnost Ashtead Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100% vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          66. | Byfleet Shipping Company Ltd | Byfleet Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 118117C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. | Společnost Byfleet Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          67. | Cobham Shipping Company Ltd. | Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108118C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. | Společnost Cobham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          68. | Dorking Shipping Company Ltd. | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108119C. | Společnost Dorking Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          69. | Effingham Shipping Company Ltd. | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108120C. | Společnost Effingham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          70. | Farnham Shipping Company Ltd. | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108146C. | Společnost Farnham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          71. | Gomshall Shipping Company Ltd. | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111998C. | Společnost Gomshall Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          72. | Horsham Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Horsham Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111999C. | Společnost Horsham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2
          A. Osoby
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Ali Akbar SALEHI | | Ministr zahraničních věcí. Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). | 23.05.2011 |
          B. Subjekty
          | Název | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Research Institute of Nuclear Science & Technology (také pod názvem Nuclear Science & Technology Research Institute) | AEOI, PO Box 14395-836, Tehran | Výzkumný ústav podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). | 23.05.2011 |
          2. | Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil) (také pod názvy Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; též MODAFL; MODSAF) | Located on the west side of Dabestan Street (na západní straně ulice Dabestan), Abbas Abad District, Tehran, Iran | Odpovídá za íránské výzkumné, vývojové a výrobní programy v oblasti obrany, včetně podpory raketového a jaderného programu. | 23.05.2011 |
          3. | Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA) | 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran. | Společnost Iran Centrifuge Technology Company převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek využívaných při obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). | 23.05.2011 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.