Nařízení Komise (EU) č. 508/2011 ze dne 24. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, fenhexamid, proquinazid, prothiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiametoxam a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 508/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 508/2011
          ze dne 24. května 2011,
          kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, fenhexamid, proquinazid, prothiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiametoxam a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maximální limity reziduí (MLR) pro abamektin, acetamiprid, fenhexamid, pyraclostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, proquinazid, prothiokonazol, spirotetramat a thiametoxam byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.
          (2) V rámci postupu povolování přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku fenhexamid pro použití k ošetření cibule kuchyňské v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2] byla podána žádost podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 s cílem stávající MLR změnit.
          (3) V případě abamektinu byla podána žádost pro použití k ošetření meruněk a broskví. V případě acetamipridu byla podána žádost pro použití k ošetření barborky jarní a červené hořčice. V případě cyprodinilu byla podána žádost pro použití k ošetření čerstvé čočky. V případě látky difenoconazole byla podána žádost pro použití k ošetření papriky zeleninové a lilku. V případě dimethomorfu byla podána žádost pro použití k ošetření česneku, cibule kuchyňské, šalotky, lilku a artyčoků. V případě proquinazidu byla podána žádost pro použití k ošetření jahod. V případě prothiokonazolu byla podána žádost pro použití k ošetření rozmanité kořenové zeleniny. V případě pyraclostrobinu byla podána žádost pro použití k ošetření rajčat, lilku, artyčoků a celeru bulvového. V případě spirotetramatu byla podána žádost pro použití k ošetření rozmanitých plodin mimo Evropskou unii. V případě thiaclopridu byla podána žádost pro použití k ošetření bavlníkových semen a fíků. V případě thiametoxamu byla podána žádost pro použití k ošetření jahod a fazolových lusků. V případě trifloxystrobinu byla podána žádost pro použití k ošetření košťálové zeleniny listové.
          (4) V případě trifloxystrobinu Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") přezkoumal nejen použití k ošetření košťálové zeleniny listové, ale rovněž zkrmovací studie, a dospěl k závěru, že pro účely prosazování je třeba stanovit MLR pro produkty živočišného původu s pozměněnou definicí reziduí na mez stanovitelnosti.
          (5) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy.
          (6) Úřad žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska [3]. Tato stanoviska byla předána Komisi a členským státům a zpřístupněna veřejnosti.
          (7) Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR doporučené úřadem jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).
          (8) Na základě odůvodněných stanovisek a prohlášení úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005.
          (9) Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [3] Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu:
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for abamectin in apricots and peaches (including nectarines), EFSA Journal 2010; 8(7):1683. Zveřejněno: 13. července 2010. Přijato: 12. července 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in land cress and red mustard, EFSA Journal 2010; 8(6):1643. Zveřejněno: 7. června 2010. Přijato: 3. června 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for cyprodinil in fresh lentils EFSA Journal 2010; 8(3):1529. Zveřejněno: 10. března 2010. Přijato: 8. března 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in peppers and aubergines, EFSA Journal 2010; 8(6):1651. Zveřejněno: 25. června 2010. Přijato: 24. června 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for dimethomorph in various crops, EFSA Journal 2010; 8(5):1622. Zveřejněno: 21. května 2010. Přijato: 20. května 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fenhexamid in onions, EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Zveřejněno: 13. července 2010. Přijato: 12. července 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for proquinazid in strawberries, EFSA Journal 2010; 8(8):1712. Zveřejněno: 26. července 2010. Přijato: 20. července 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for prothioconazole in various root vegetables, EFSA Journal 2010; 8(7):1675. Zveřejněno: 8. července 2010. Přijato: 7. července 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyraclostrobin in tomatoes, aubergines, globe artichokes and celeriac EFSA Journal 2010; 8(6):1630. Zveřejněno: 7. června 2010. Přijato: 28. května 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in various crops, EFSA Journal 2010; 8(7):1665. Zveřejněno: 1. července 2010. Přijato: 29. června 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in figs and various crops, EFSA Journal 2010; 8(7):1668. Zveřejněno: 1. července 2010. Přijato: 29. června 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in cotton seed, EFSA Journal 2010; 8(8):1713. Zveřejněno: 27. srpna 2010. Přijato: 26. srpna 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam in strawberries and beans (with pods), EFSA Journal 2010; 8(6):1647. Zveřejněno: 24. června 2010. Přijato: 22. června 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for trifloxystrobin in leafy brassica, EFSA Journal 2010; 8(6):1648. Zveřejněno: 28. června 2010. Přijato: 23. června 2010.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:
          (1) V příloze II se sloupce pro abamektin, fenhexamid, pyraclostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [1] [**] [***]
          (F) Trifloxystrobinu - kód 1000000 : Suma trifloxystrobinu a jeho metabolitu (E, E)-methoxyimino- {2-[[1-(3-trifluoromethyl)fenyl)ethyliden]amino-oxymethyl]fenyl}octové kyseliny (CGA 321113)."
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [1] | Abamektin (suma avermektinu B1a, avermektinu B1b a delta-8,9 izomeru avermektinu B1a) (F) | Fenhexamid | Pyraklostrobin (F) | Thiakloprid (F) | Trifloxystrobin (F) |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 1 | 0,02 [2] | 0,3 |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | | | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | | | |
          0110990 | Ostatní | | | | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0120010 | Mandle | | | 0,02 [2] | | |
          0120020 | Para ořechy | | | 0,02 [2] | | |
          0120030 | Kešu ořechy | | | 0,02 [2] | | |
          0120040 | Kaštany jedlé | | | 0,02 [2] | | |
          0120050 | Kokosové ořechy | | | 0,02 [2] | | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | 0,02 [2] | | |
          0120070 | Makadamie | | | 0,02 [2] | | |
          0120080 | Pekanové ořechy | | | 0,02 [2] | | |
          0120090 | Piniové oříšky | | | 0,02 [2] | | |
          0120100 | Pistácie | | | 1 | | |
          0120110 | Vlašské ořechy | | | 0,02 [2] | | |
          0120990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | |
          0130030 | Kdoule | | | | | |
          0130040 | Mišpule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130990 | Ostatní | | | | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | | | | | |
          0140010 | Meruňky | 0,02 | 5 | 0,2 | 0,3 | 1 |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně ) | 0,01 [2] | 5 | 2 | 0,3 | 1 |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | 0,02 | 5 | 0,2 | 0,3 | 1 |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | 0,01 [2] | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
          0140990 | Ostatní | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | | | | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 0,01 [2] | 5 | | 0,02 [2] | 5 |
          0151010 | Hrozny stolní | | | 1 | | |
          0151020 | Hrozny moštové | | | 2 | | |
          0152000 | b)Jahody | 0,1 | 5 | 1 | 1 | 0,5 |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | | 10 | 2 | | 0,02 [2] |
          0153010 | Ostružiny | 0,1 | | | 3 | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | 0,01 [2] | | | 1 | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | 0,1 | | | 3 | |
          0153990 | Ostatní | 0,01 [2] | | | 1 | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | 0,01 [2] | | 3 | 1 | |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky ) | | 5 | | | 2 |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | | 5 | | | 0,02 [2] |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | 5 | | | 1 |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | 5 | | | 1 |
          0154050 | Šípky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154990 | Ostatní | | 5 | | | 0,02 [2] |
          0160000 | vi)Různé ovoce | | | | | |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | |
          0161010 | Datle | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0161020 | Fíky | | | | 0,4 | 0,02 [2] |
          0161030 | Stolní olivy | | | | 4 | 0,3 |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161990 | Ostatní | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | |
          0162010 | Kiwi | | 10 | | | 0,02 [2] |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | | 0,05 [2] | | | 4 |
          0162040 | Opuncie | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162050 | Zlatolist | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162990 | Ostatní | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] |
          0163000 | c)s nejedlou slupkou, velké | | 0,05 [2] | | | |
          0163010 | Avokádo | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 |
          0163030 | Mango | 0,01 [2] | | 0,05 | 0,02 [2] | 0,5 |
          0163040 | Papája | 0,05 | | 0,05 | 0,5 | 1 |
          0163050 | Granátová jablka | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163080 | Ananas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | | |
          0211000 | a)Brambory | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | |
          0212040 | Maranta | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0212990 | Ostatní | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | |
          0213010 | Řepa salátová | | | 0,1 | 0,05 | 0,02 [2] |
          0213020 | Mrkev | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
          0213030 | Celer bulvový | | | 0,3 | 0,1 | 0,02 [2] |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce ) | | | 0,3 | 0,05 | 0,02 [2] |
          0213050 | Topinambury | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0213060 | Pastinák | | | 0,3 | 0,05 | 0,04 |
          0213070 | Petržel kořenová | | | 0,1 | 0,05 | 0,04 |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | | 0,1 | 0,05 | 0,04 |
          0213100 | Tuřín | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,04 |
          0213110 | Vodnice | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,04 |
          0213990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | 0,01 [2] | | | | 0,02 [2] |
          0220010 | Česnek | | 0,05 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | 0,6 | 0,2 | 0,02 [2] | |
          0220030 | Šalotka | | 0,05 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | 0,05 [2] | 1,5 | 0,1 | |
          0220990 | Ostatní | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | | | | | |
          0231000 | a)Lilkovité | | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | 0,02 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | 0,05 | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 |
          0231030 | Lilek (Pepino) | 0,02 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,02 [2] |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0231990 | Ostatní | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,02 | 1 | | 0,3 | 0,2 |
          0232010 | Okurky salátové | | | 0,3 | | |
          0232020 | Okurky nakládačky | | | 0,5 | | |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | 0,5 | | |
          0232990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | | |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,5 | | |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano ) | | | | 0,2 | 0,3 |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | | 0,02 [2] | 0,2 |
          0233030 | Melouny vodní | | | | 0,2 | 0,2 |
          0233990 | Ostatní | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | | |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | 0,1 | 0,1 | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini ) | | | | | 0,05 |
          0241020 | Květák | | | | | 0,05 |
          0241990 | Ostatní | | | | | 0,02 [2] |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | 0,2 | 0,05 | 0,5 |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
          0242990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | | | 0,02 [2] | 1 | 3 |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai) ) | | | | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | |
          0243990 | Ostatní | | | | | |
          0244000 | d)Kedlubny | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,5 |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | | | |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 0,1 | | | | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | 30 | 10 | 5 | 0,02 [2] |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | 40 | 2 | 2 | 10 |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | 30 | 2 | 2 | 10 |
          0251040 | Řeřicha setá | | 30 | 2 | 2 | 0,02 [2] |
          0251050 | Barborka jarní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | 30 | 2 | 3 | 0,02 [2] |
          0251070 | Červená hořčice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | 30 | 2 | 2 | 0,02 [2] |
          0251990 | Ostatní | | 30 | 2 | 2 | 0,02 [2] |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | | 0,5 | | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | 0,5 | | |
          0252990 | Ostatní | | | 0,5 | | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | 1 | 30 | 2 | 5 | 10 |
          0256010 | Kerblík | | | | | |
          0256020 | Pažitka | | | | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | | | | |
          0256040 | Petrželová nať | | | | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní ) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256060 | Rozmarýn | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256090 | Bobkový list | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy ) | | | | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | | |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | 2 | | 1 | 0,5 |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | 0,05 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] |
          0260050 | Čočka | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0260990 | Ostatní | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | | |
          0270010 | Chřest | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0270020 | Kardy | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0270030 | Celer řapíkatý | | | 0,02 [2] | 0,5 | 1 |
          0270040 | Fenykl sladký | | | 0,02 [2] | 0,5 | 0,02 [2] |
          0270050 | Artyčoky | | | 2 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0270060 | Pór | | | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
          0270070 | Reveň | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0270080 | Bambusové výhonky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0280000 | viii)Houby | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | |
          0280990 | Ostatní | | | | | |
          0290000 | ix)Chaluhy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,3 | 0,1 | 0,02 [2] |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | | | |
          0300020 | Čočka | | | | | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | |
          0300040 | Vlčí bob | | | | | |
          0300990 | Ostatní | | | | | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | | | | | |
          0401000 | i)Olejnatá semena | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] |
          0401010 | Lněná semena | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0401030 | Mák | | | 0,02 [2] | 0,3 | |
          0401040 | Sezamová semena | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0401050 | Slunečnicová semena | | | 0,3 | 0,05 [2] | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | 0,02 [2] | 0,3 | |
          0401070 | Sojové boby | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0401080 | Hořčičná semena | | | 0,02 [2] | 0,2 | |
          0401090 | Bavlníková semena | | | 0,02 [2] | 0,15 | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0401110 | Světlice barvířská | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401120 | Brutnák | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401130 | Lnička setá | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401140 | Semena konopí | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0401150 | Skočec obecný | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | 0,02 [2] | | |
          0402010 | Olivy na olej | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | 4 | 0,3 |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402030 | Plody palmy olejové | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402990 | Ostatní | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] |
          0500000 | 5.OBILOVINY | 0,01 [2] | 0,05 [2] | | | |
          0500010 | Ječmen | | | 0,3 | 1 | 0,3 |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |
          0500030 | Kukuřice | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |
          0500050 | Oves | | | 0,3 | 1 | 0,02 [2] |
          0500060 | Rýže | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |
          0500070 | Žito | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
          0500080 | Čirok | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale) ) | | | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
          0500990 | Ostatní | | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | | | 0,05 [2] | 10 | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631000 | a)Květy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631010 | Květ heřmánku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631020 | Květ ibišku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631030 | Květní lístky růže | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra) ) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631050 | Lípa | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632000 | b)Listy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632010 | List jahodníku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633000 | c)Kořeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 | 0,1 [2] | 10 | 0,1 | 30 |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810000 | i)Semena | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810010 | Anýz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810020 | Kmín černý | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810040 | Semena koriandru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810050 | Semena kmínu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810060 | Semena kopru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810070 | Semena fenyklu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810090 | Muškátové oříšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820010 | Nové koření | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820030 | Kmín | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820040 | Kardamom | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820050 | Jalovcové bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820070 | Vanilkové lusky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830000 | iii)Kůra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská ) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840010 | Lékořice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840020 | Zázvor | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840030 | Kurkuma | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840040 | Křen | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850000 | v)Pupeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850010 | Hřebíček | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850020 | Kapary | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860000 | vi)Blizny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860010 | Šafrán | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870010 | Muškátový květ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900020 | Cukrová třtina | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900030 | Kořen čekanky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | | 0,05 [2] | | | |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | | 0,05 [2] | | 0,04 [2] |
          1011000 | a)Prasata | 0,01 [2] | | | | |
          1011010 | Maso | | | | 0,05 | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | | | | 0,05 | |
          1011030 | Játra | | | | 0,3 | |
          1011040 | Ledviny | | | | 0,3 | |
          1011050 | Poživatelné droby | | | | 0,01 [2] | |
          1011990 | Ostatní | | | | 0,01 [2] | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | | | |
          1012010 | Maso | 0,01 [2] | | | 0,05 | |
          1012020 | Tuk | 0,01 [2] | | | 0,05 | |
          1012030 | Játra | 0,02 | | | 0,3 | |
          1012040 | Ledviny | 0,01 [2] | | | 0,3 | |
          1012050 | Poživatelné droby | 0,01 [2] | | | 0,01 [2] | |
          1012990 | Ostatní | 0,01 [2] | | | 0,01 [2] | |
          1013000 | c)Ovce | 0,01 [2] | | | | |
          1013010 | Maso | | | | 0,05 | |
          1013020 | Tuk | | | | 0,05 | |
          1013030 | Játra | | | | 0,3 | |
          1013040 | Ledviny | | | | 0,3 | |
          1013050 | Poživatelné droby | | | | 0,01 [2] | |
          1013990 | Ostatní | | | | 0,01 [2] | |
          1014000 | d)Kozy | 0,01 [2] | | | | |
          1014010 | Maso | | | | 0,05 | |
          1014020 | Tuk | | | | 0,05 | |
          1014030 | Játra | | | | 0,3 | |
          1014040 | Ledviny | | | | 0,3 | |
          1014050 | Poživatelné droby | | | | 0,01 [2] | |
          1014990 | Ostatní | | | | 0,01 [2] | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | 0,01 [2] | | | | |
          1016010 | Maso | | | | 0,05 | |
          1016020 | Tuk | | | | 0,05 | |
          1016030 | Játra | | | | 0,3 | |
          1016040 | Ledviny | | | | 0,3 | |
          1016050 | Poživatelné droby | | | | 0,01 [2] | |
          1016990 | Ostatní | | | | 0,01 [2] | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | 0,005 [2] | | 0,01 [2] | 0,03 | 0,02 [2] |
          1020010 | Kravské | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | 0,01 [2] | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,04 [2] |
          1030010 | Slepičí | | | | | |
          1030020 | Kachní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030030 | Husí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030040 | Křepelčí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          (2) V příloze III části A se sloupce pro cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, proquinazid, prothiokonazol, spirotetramat a thiametoxam nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [4] [*****]
          (F) = rozpustné v tuku
          (R) Cyprodinil - kód 1000000 : suma cyprodinilu a metabolitu CGA 304075
          Prothiokonazol – kód 1000000: suma prothiokonazolu-desthio a jeho glukuronidového konjugátu, vyjádřeno jako prothiokonazol-desthio. : Sum of prothioconazole-desthio and its glucuronide conjugate, expressed as prothioconazoledesthio.
          Spirotetramat - kód 1000000: Spirotetramat a jeho metabolit BYI08330-enol vyjádřený jako spirotetramat : Spirotetramat and its metabolite BYI08330-enol expressed as spirotetramat"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [4] | Cyprodinil (F) (R) | Difenoconazole | Dimethomorf | Proquinazid | Prothiokonazol (prothiokonazol-desthio) (R) | Spirotetramat a 4 jeho metabolity BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy a BYI08330 enol-glucosid, vyjádřeno jako spirotetramat (R) | Thiametoxam (suma thiametoxamu a klothianidinu, vyjádřeno jako thiametoxam) |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | 0,02 [5] | | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,05 [5] | 0,1 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 1 | 0,2 |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | | | | | |
          0110990 | Ostatní | | | | | | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0120010 | Mandle | | | | | | | |
          0120020 | Para ořechy | | | | | | | |
          0120030 | Kešu ořechy | | | | | | | |
          0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | | |
          0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | | | |
          0120070 | Makadamie | | | | | | | |
          0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | | |
          0120090 | Piniové oříšky | | | | | | | |
          0120100 | Pistácie | | | | | | | |
          0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | | |
          0120990 | Ostatní | | | | | | | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 1 | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 1 | |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | 0,5 | | | | | 0,2 |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | 0,5 | | | | | 0,2 |
          0130030 | Kdoule | | 0,2 | | | | | 0,1 |
          0130040 | Mišpule | | 0,5 | | | | | 0,1 |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | 0,5 | | | | | 0,1 |
          0130990 | Ostatní | | 0,2 | | | | | 0,1 |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 3 | |
          0140010 | Meruňky | 2 | 0,5 | | | | | 0,3 |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně ) | 1 | 0,3 | | | | | 0,5 |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | 2 | 0,5 | | | | | 0,3 |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | 2 | 0,5 | | | | | 0,3 |
          0140990 | Ostatní | 0,5 | 0,1 | | | | | 0,3 |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | | | | | | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | | 2 | 0,5 |
          0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | |
          0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | |
          0152000 | b)Jahody | 5 | 0,1 | 0,05 [5] | 1,5 | | 0,1 [5] | 0,3 |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0153010 | Ostružiny | 10 | 0,3 | | | | | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | 0,05 [5] | 0,1 | | | | | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | 10 | 0,3 | | | | | |
          0153990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,1 | | | | | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky ) | 5 | 0,1 | | | | | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | 2 | 0,1 | | | | | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | 5 | 0,2 | | | | | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | 5 | 0,1 | | | | | |
          0154050 | Šípky | 2 | 0,1 | | | | | |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | 2 | 0,1 | | | | | |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | 2 | 0,1 | | | | | |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | 2 | 0,1 | | | | | |
          0154990 | Ostatní | 2 | 0,1 | | | | | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | | |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0161010 | Datle | | 0,1 | | | | | |
          0161020 | Fíky | | 0,1 | | | | | |
          0161030 | Stolní olivy | | 2 | | | | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | 0,1 | | | | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | 0,1 | | | | | |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | | 0,1 | | | | | |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | 0,1 | | | | | |
          0161990 | Ostatní | | 0,1 | | | | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | 0,1 | | | | | |
          0162010 | Kiwi | | | | | | 0,3 | 0,2 |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | | | | | 15 | 0,05 [5] |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0162040 | Opuncie | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0162050 | Zlatolist | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0162990 | Ostatní | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163000 | c)s nejedlou slupkou, velké | | 0,1 | | | | | |
          0163010 | Avokádo | | | | | | 0,7 | 0,05 [5] |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163030 | Mango | | | | | | 0,2 | 0,5 |
          0163040 | Papája | | | | | | 0,4 | 0,05 [5] |
          0163050 | Granátová jablka | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163080 | Ananas | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163100 | Durian | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0163990 | Ostatní | | | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | 0,02 [5] | | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | | | | | | | |
          0211000 | a)Brambory | 0,05 [5] | 0,1 | 0,5 | | 0,02 [5] | 0,8 | 0,1 |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | 0,05 [5] | 0,1 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | | | |
          0212040 | Maranta | | | | | | | |
          0212990 | Ostatní | | | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | | 0,1 [5] | |
          0213010 | Řepa salátová | 1 | 0,2 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213020 | Mrkev | 2 | 0,3 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,3 |
          0213030 | Celer bulvový | 0,3 | 2 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | | 0,05 [5] |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce ) | 2 | 0,2 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213050 | Topinambury | 0,05 [5] | 0,1 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | | 0,05 [5] |
          0213060 | Pastinák | 2 | 0,3 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213070 | Petržel kořenová | 2 | 0,2 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 1 | | 0,02 [5] | | 0,05 [5] |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | 2 | 0,2 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213100 | Tuřín | 0,05 [5] | 0,4 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213110 | Vodnice | 0,05 [5] | 0,4 | 0,05 [5] | | 0,1 | | 0,05 [5] |
          0213990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | | 0,05 [5] |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | | | | | 0,02 [5] | | |
          0220010 | Česnek | 0,3 | 0,05 [5] | 0,15 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | 0,3 | 0,05 [5] | 0,15 | | | 0,3 | 0,1 |
          0220030 | Šalotka | 0,3 | 0,05 [5] | 0,15 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | 1 | 0,1 | 0,3 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0220990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,1 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | | | | | 0,02 [5] | | |
          0231000 | a)Lilkovité | | | | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 0,2 |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | 1 | 0,5 | 0,5 | | | 2 | 0,5 |
          0231030 | Lilek (Pepino) | 1 | 0,4 | 0,3 | | | 2 | 0,2 |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,5 | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 1 | 0,05 [5] |
          0231990 | Ostatní | 0,5 | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 1 | 0,05 [5] |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,5 | 0,1 | 1 | | | 0,2 | |
          0232010 | Okurky salátové | | | | | | | 0,3 |
          0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | | 0,2 |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | | | | | 0,3 |
          0232990 | Ostatní | | | | | | | 0,1 |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | 0,2 | |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano ) | | | 1 | | | | 0,2 |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | 0,05 [5] | | | | 0,1 |
          0233030 | Melouny vodní | | | 0,05 [5] | | | | 0,2 |
          0233990 | Ostatní | | | 0,05 [5] | | | | 0,1 |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | | | 0,2 |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | | | | 1 | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini ) | | 0,2 | | | 0,03 | | |
          0241020 | Květák | | 0,2 | | | 0,03 | | |
          0241990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | 0,2 | | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | | | 0,1 | 0,3 | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | 0,1 | 2 | |
          0242990 | Ostatní | | | | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | | 2 | | | 0,02 [5] | 7 | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai) ) | | | | | | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | | | |
          0243990 | Ostatní | | | | | | | |
          0244000 | d)Kedlubny | | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | 2 | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | | | 0,02 [5] | | |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 10 | | | | | 7 | 5 |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | 3 | 10 | | | | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0251040 | Řeřicha setá | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0251050 | Barborka jarní | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | 2 | 10 | | | | |
          0251070 | Červená hořčice | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0251990 | Ostatní | | 0,05 [5] | 1 | | | | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | | | | | | 7 | 0,05 [5] |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | 8 | 2 | 0,1 | | | | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | 10 | 2 | 1 | | | | |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | 10 | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | |
          0252990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 10 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0254000 | dPotočnice lékařská | 0,05 [5] | 0,5 | 10 | | | 7 | 0,05 [5] |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 10 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | 10 | | 10 | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0256010 | Kerblík | | 10 | | | | | |
          0256020 | Pažitka | | 2 | | | | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | 10 | | | | | |
          0256040 | Petrželová nať | | 10 | | | | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní ) | | 2 | | | | | |
          0256060 | Rozmarýn | | 2 | | | | | |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | 2 | | | | | |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | 2 | | | | | |
          0256090 | Bobkový list | | 2 | | | | | |
          0256100 | Estragon (Yzop) | | 2 | | | | | |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy ) | | 2 | | | | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | | | | | 0,02 [5] | | |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | 2 | 1 | 0,05 [5] | | | 1,5 | 0,5 |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | 0,5 | 1 | 0,05 [5] | | | 0,7 | 0,05 [5] |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | 2 | 1 | 0,05 [5] | | | 1,5 | 0,2 |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | 0,1 | 1 | 0,1 | | | 0,1 [5] | 0,2 |
          0260050 | Čočka | 0,2 | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0260990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | | | | | | | 0,05 [5] |
          0270010 | Chřest | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270020 | Kardy | 0,05 [5] | 0,3 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270030 | Celer řapíkatý | 5 | 5 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 4 | |
          0270040 | Fenykl sladký | 0,2 | 5 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270050 | Artyčoky | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 2 | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270060 | Pór | 0,05 [5] | 0,5 | 1,5 | | 0,05 | 0,1 [5] | |
          0270070 | Reveň | 0,05 [5] | 0,3 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0270990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0280000 | viii)Houby | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | | | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | | | |
          0280990 | Ostatní | | | | | | | |
          0290000 | ix)Chaluhy | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,2 | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | | |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | 0,05 [5] | | | | 1,5 | 0,05 [5] |
          0300020 | Čočka | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | 0,1 | | | | 1,5 | 0,2 |
          0300040 | Vlčí bob | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0300990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | | 0,05 [5] |
          0401000 | i)Olejnatá semena | | | | | 0,05 | | |
          0401010 | Lněná semena | | 0,2 | | | | 0,1 [5] | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401030 | Mák | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401040 | Sezamová semena | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401050 | Slunečnicová semena | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | 0,5 | | | | 0,1 [5] | |
          0401070 | Sojové boby | | 0,05 [5] | | | | 3 | |
          0401080 | Hořčičná semena | | 0,2 | | | | 0,1 [5] | |
          0401090 | Bavlníková semena | | 0,05 [5] | | | | 0,3 | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401110 | Světlice barvířská | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401120 | Brutnák | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401130 | Lnička setá | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401140 | Semena konopí | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401150 | Skočec obecný | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0401990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | | 0,1 [5] | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | | | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0402010 | Olivy na olej | | 2 | | | | | |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | 0,05 [5] | | | | | |
          0402030 | Plody palmy olejové | | 0,05 [5] | | | | | |
          0402040 | Kapok | | 0,05 [5] | | | | | |
          0402990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | | | |
          0500000 | 5.OBILOVINY | | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0500010 | Ječmen | 3 | 0,05 [5] | | | 0,3 | | |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0500030 | Kukuřice | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0500050 | Oves | 2 | 0,05 [5] | | | 0,05 | | |
          0500060 | Rýže | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0500070 | Žito | 0,5 | 0,1 | | | 0,1 | | |
          0500080 | Čirok | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale) ) | 0,5 | 0,1 | | | 0,1 | | |
          0500990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,02 [5] | | |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | | | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,1 [5] | |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,1 |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,05 [5] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | | 20 | | | | | 0,1 |
          0631000 | a)Květy | 0,05 [5] | | | | | | |
          0631010 | Květ heřmánku | | | | | | | |
          0631020 | Květ ibišku | | | | | | | |
          0631030 | Květní lístky růže | | | | | | | |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra) ) | | | | | | | |
          0631050 | Lípa | | | | | | | |
          0631990 | Ostatní | | | | | | | |
          0632000 | b)Listy | 0,05 [5] | | | | | | |
          0632010 | List jahodníku | | | | | | | |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | | | | | |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | | | | |
          0632990 | Ostatní | | | | | | | |
          0633000 | c)Kořeny | 1 | | | | | | |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | | | | |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | | | | |
          0633990 | Ostatní | | | | | | | |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | 0,05 [5] | | | | | | |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,05 [5] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,05 [5] |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 50 | 0,05 | 0,02 [5] | 15 | 0,1 |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | | 0,3 | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0810000 | i)Semena | 0,05 [5] | | | | | | |
          0810010 | Anýz | | | | | | | |
          0810020 | Kmín černý | | | | | | | |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | | | | | |
          0810040 | Semena koriandru | | | | | | | |
          0810050 | Semena kmínu | | | | | | | |
          0810060 | Semena kopru | | | | | | | |
          0810070 | Semena fenyklu | | | | | | | |
          0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | | | |
          0810090 | Muškátové oříšky | | | | | | | |
          0810990 | Ostatní | | | | | | | |
          0820000 | ii)Plody a bobule | 0,05 [5] | | | | | | |
          0820010 | Nové koření | | | | | | | |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | | | | | |
          0820030 | Kmín | | | | | | | |
          0820040 | Kardamom | | | | | | | |
          0820050 | Jalovcové bobule | | | | | | | |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | | | | | |
          0820070 | Vanilkové lusky | | | | | | | |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | | | | |
          0820990 | Ostatní | | | | | | | |
          0830000 | iii)Kůra | 0,05 [5] | | | | | | |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská ) | | | | | | | |
          0830990 | Ostatní | | | | | | | |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | 1 | | | | | | |
          0840010 | Lékořice | | | | | | | |
          0840020 | Zázvor | | | | | | | |
          0840030 | Kurkuma | | | | | | | |
          0840040 | Křen | | | | | | | |
          0840990 | Ostatní | | | | | | | |
          0850000 | v)Pupeny | 0,05 [5] | | | | | | |
          0850010 | Hřebíček | | | | | | | |
          0850020 | Kapary | | | | | | | |
          0850990 | Ostatní | | | | | | | |
          0860000 | vi)Blizny | 0,05 [5] | | | | | | |
          0860010 | Šafrán | | | | | | | |
          0860990 | Ostatní | | | | | | | |
          0870000 | vii)Semenné míšky | 0,05 [5] | | | | | | |
          0870010 | Muškátový květ | | | | | | | |
          0870990 | Ostatní | | | | | | | |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,1 [5] | 0,05 [5] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | 0,2 | | | | | |
          0900020 | Cukrová třtina | | 0,05 [5] | | | | | |
          0900030 | Kořen čekanky | | 0,1 | | | | | |
          0900990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | | | |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | | | |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | | | | | | 0,01 [5] |
          1011000 | a)Prasata | | | | | | | |
          1011010 | Maso | | 0,02 [5] | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1011030 | Játra | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1011040 | Ledviny | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1011050 | Poživatelné droby | | 0,1 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1011990 | Ostatní | | 0,1 | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | | | | | |
          1012010 | Maso | | 0,02 [5] | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1012020 | Tuk | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1012030 | Játra | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1012040 | Ledviny | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1012050 | Poživatelné droby | | 0,1 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1012990 | Ostatní | | 0,1 | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1013000 | c)Ovce | | | | | | | |
          1013010 | Maso | | 0,02 [5] | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1013020 | Tuk | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1013030 | Játra | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1013040 | Ledviny | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1013050 | Poživatelné droby | | 0,1 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1013990 | Ostatní | | 0,1 | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | |
          1014000 | d)Kozy | | | | | | | |
          1014010 | Maso | | 0,02 [5] | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1014020 | Tuk | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1014030 | Játra | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1014040 | Ledviny | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1014050 | Poživatelné droby | | 0,1 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1014990 | Ostatní | | 0,1 | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | | | | | | | |
          1015010 | Maso | | 0,02 [5] | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1015020 | Tuk | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1015030 | Játra | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1015040 | Ledviny | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1015050 | Poživatelné droby | | 0,1 | | | 0,2 | 0,03 | |
          1015990 | Ostatní | | 0,1 | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | | 0,1 | | | | 0,01 [5] | |
          1016010 | Maso | | | | | 0,05 | | |
          1016020 | Tuk | | | | | 0,05 | | |
          1016030 | Játra | | | | | 0,05 | | |
          1016040 | Ledviny | | | | | 0,05 | | |
          1016050 | Poživatelné droby | | | | | 0,01 [5] | | |
          1016990 | Ostatní | | | | | 0,01 [5] | | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | | 0,1 | | | | | |
          1017010 | Maso | | | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1017020 | Tuk | | | | | 0,05 | 0,01 [5] | |
          1017030 | Játra | | | | | 0,2 | 0,03 | |
          1017040 | Ledviny | | | | | 0,2 | 0,03 | |
          1017050 | Poživatelné droby | | | | | 0,2 | 0,03 | |
          1017990 | Ostatní | | | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | | 0,01 [5] | | | 0,01 [5] | 0,005 [5] | 0,02 |
          1020010 | Kravské | | | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | | 0,05 [5] | | | 0,05 | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1030010 | Slepičí | | | | | | | |
          1030020 | Kachní | | | | | | | |
          1030030 | Husí | | | | | | | |
          1030040 | Křepelčí | | | | | | | |
          1030990 | Ostatní | | | | | | | |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | | 0,05 [5] | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | | 0,05 [5] | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | | 0,05 [5] | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | | 0,05 [5] | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          (3) V příloze III části B se sloupce pro abamektin, acetamiprid, fenhexamid a trifloxystrobin nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [6] []
          (F) = rozpustné v tuku
          (R) Acetamiprid - kód 1000000 : Suma acetamipridu a N-desmethyl-acetamipridu ( IM-2-1), vyjádřeno jako acetamiprid
          Trifloxystrobinu - kód 1000000 : tSuma trifloxystrobinu a jeho metabolitu (E, E)-methoxyimino- {2-[[1-(3-trifluoromethyl)fenyl)ethyliden]amino-oxymethyl]fenyl}octové kyseliny (CGA 321113)."
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [6] | Abamektin (suma avermektinu B1a, avermektinu B1b a delta-8,9 izomeru avermektinu B1a) (F) | Acetamiprid (R) | Fenhexamid | Trifloxystrobin (F) |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
          0130040 | Mišpule | 0,01 [7] | 0,1 | 0,05 [7] | 0,5 |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,01 [7] | 0,1 | 0,05 [7] | 0,5 |
          0154050 | Šípky | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 5 | 0,02 [7] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 10 | 0,02 [7] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 5 | 0,02 [7] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 5 | 2 |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0162040 | Opuncie | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0162050 | Zlatolist | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0163100 | Durian | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0212040 | Maranta | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0251050 | Barborka jarní | 0,1 | 3 | 30 | 0,02 [7] |
          0251070 | Červená hořčice | 0,1 | 3 | 30 | 0,02 [7] |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0253000 | (c)Listy révy vinné | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní ) | 1 | 3 | 30 | 10 |
          0256060 | Rozmarýn | 1 | 3 | 30 | 10 |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | 1 | 3 | 30 | 10 |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | 1 | 3 | 30 | 10 |
          0256090 | Bobkový list | 1 | 3 | 30 | 10 |
          0256100 | Estragon (Yzop) | 1 | 3 | 30 | 10 |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0290000 | ix)Chaluhy | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0401110 | Světlice barvířská | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0401120 | Brutnák | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0401130 | Lnička setá | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0401150 | Skočec obecný | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0402030 | Plody palmy olejové | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0402040 | Kapok | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631000 | a)Květy | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631010 | Květ heřmánku | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631020 | Květ ibišku | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631030 | Květní lístky růže | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra) ) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631050 | Lípa | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632000 | b)Listy | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632010 | List jahodníku | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633000 | c)Kořeny | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810000 | i)Semena | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810010 | Anýz | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810020 | Kmín černý | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810040 | Semena koriandru | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810050 | Semena kmínu | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810060 | Semena kopru | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810070 | Semena fenyklu | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810090 | Muškátové oříšky | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820010 | Nové koření | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820030 | Kmín | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820040 | Kardamom | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820050 | Jalovcové bobule | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820070 | Vanilkové lusky | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0830000 | iii)Kůra | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská ) | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0830990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840010 | Lékořice | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840020 | Zázvor | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840030 | Kurkuma | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840040 | Křen | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850000 | v)Pupeny | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850010 | Hřebíček | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850020 | Kapary | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0860000 | vi)Blizny | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0860010 | Šafrán | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0860990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0870010 | Muškátový květ | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0870990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,1 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 |
          0900020 | Cukrová třtina | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0900030 | Kořen čekanky | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0900990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | 0,01 [7] | | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1015010 | Maso | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1015020 | Tuk | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1015030 | Játra | 0,01 [7] | 0,1 | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1015040 | Ledviny | 0,01 [7] | 0,2 | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1015050 | Poživatelné droby | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1015990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | 0,01 [7] | | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017010 | Maso | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017020 | Tuk | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017030 | Játra | 0,01 [7] | 0,1 | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017040 | Ledviny | 0,01 [7] | 0,2 | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017050 | Poživatelné droby | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1017990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1030020 | Kachní | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1030030 | Husí | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1030040 | Křepelčí | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1030990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,04 [7] |
          [1] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [**] Označuje mez stanovitelnosti.
          [***] Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III část B.
          [4] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [*****] Označuje mez stanovitelnosti.
          [6] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [] Označuje mez stanovitelnosti.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.