Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 511/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2011
          ze dne 11. května 2011,
          kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          v souladu s řádným legislativním postupem [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 23. dubna 2007 pověřila Rada Komisi, aby jménem Unie a jejích členských států zahájila jednání o dohodě o volném obchodu s Korejskou republikou (dále jen "Korea").
          (2) Tato jednání byla uzavřena a Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (dále jen "dohoda") byla podepsána dne 6. října 2010 [2], Evropský parlament s ní vyslovil souhlas dne 17. února 2011 [3] a dohoda se má uplatňovat v souladu s článkem 15.10 dohody.
          (3) Je nezbytné stanovit postupy pro uplatňování některých ustanovení dohody týkající se ochranných opatření.
          (4) Měly by se definovat pojmy "vážná újma", "hrozba vážné újmy" a "přechodné období", na které odkazuje článek 3.5 dohody.
          (5) Ochranná opatření mohou přicházet v úvahu pouze tehdy, jestliže je dotyčný výrobek do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí vážná újma výrobcům obdobného nebo přímo soutěžícího produktu v Unii, jak je stanoveno v článku 3.1 dohody.
          (6) Ochranná opatření by měla mít jednu z forem uvedených v článku 3.1 dohody.
          (7) Sledování a přezkum dohody a zavedení případných ochranných opatření by měly být prováděny co nejtransparentněji.
          (8) Komise by měla jednou ročně předložit zprávu o provádění dohody a o použití ochranných opatření.
          (9) Je třeba stanovit podrobnou úpravu zahájení řízení. Komise by měla od členských států obdržet informace včetně dostupných důkazů o jakémkoli vývoji dovozu, který by mohl vyžadovat použití ochranných opatření.
          (10) Spolehlivost statistik o veškerém dovozu z Koreje do Unie je proto rozhodující při stanovení toho, zda jsou splněny podmínky pro použití ochranných opatření.
          (11) V některých případech může nárůst dovozu soustředěného v jednom nebo ve více členských státech způsobit výrobnímu odvětví Unie vážnou újmu nebo hrozbu vážné újmy. V případě, že nárůst dovozu je soustředěn v jednom nebo ve více členských státech, může Komise zavést opatření předchozí kontroly. Komise důkladně zváží, jakým způsobem lze definovat výrobek, který je předmětem šetření, a tedy i výrobní odvětví Unie vyrábějící takový výrobek, aby byla zajištěna účinná náprava a zároveň byla plně dodržena kritéria stanovená tímto nařízením a dohodou.
          (12) Existují-li dostatečné a jednoznačné důkazy odůvodňující zahájení řízení, měla by Komise v Úředním věstníku Evropské unie zveřejnit oznámení, jak stanoví čl. 3.2 odst. 2 dohody.
          (13) Je třeba stanovit podrobnou úpravu zahájení šetření, přístupu zúčastněných stran k získaným informacím a kontroly těchto informací, slyšení účastníků řízení, jakož i možnosti účastníků řízení předložit svá stanoviska, jak stanoví čl. 3.2 odst. 2 dohody.
          (14) Komise by měla Koreu o zahájení šetření písemně uvědomit a provést s ní konzultaci, jak stanoví čl. 3.2 odst. 1 dohody.
          (15) Pro zvýšení právní jistoty dotčených hospodářských subjektů a v zájmu rychlého rozhodování je dále nutno, v souladu s články 3.2 a 3.3 dohody, stanovit lhůty pro zahájení šetření a pro rozhodnutí o vhodnosti opatření.
          (16) Před uplatněním ochranného opatření by mělo být provedeno šetření, aniž by tím byla Komise zbavena možnosti, aby v naléhavých případech uplatňovala prozatímní opatření, jak stanoví článek 3.3 dohody.
          (17) Ochranná opatření by se měla uplatňovat pouze v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytné k zabránění vážné újmě a k usnadnění přizpůsobení se. Měla by být stanovena maximální doba trvání ochranných opatření a konkrétní ustanovení o prodloužení a přezkumu takových opatření, jak je stanoveno v čl. 3.2 odst. 5 dohody.
          (18) Podrobné sledování usnadní včasné přijetí rozhodnutí o případném zahájení šetření či zavedení opatření. Komise by proto měla ode dne uplatňování dohody pravidelně sledovat dovoz a vývoz v citlivých odvětvích.
          (19) Je nezbytné stanovit postupy pro použití článku 14 (Navracení cla nebo osvobození od cla) protokolu o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce k dohodě (dále jen "protokol o pravidlech původu"), které zajistí účinné uplatňování mechanismů v ní stanovených a zajistí komplexní výměnu informací s příslušnými zainteresovanými subjekty.
          (20) Jelikož lze navracení cla omezit až po pěti letech od vstupu dohody v platnost, může být nezbytné zavést na základě tohoto nařízení ochranná opatření, aby se předešlo vážné újmě či hrozbě vážné újmy způsobené dovozy těžícími z navracení cla či osvobození od cla pro výrobce z Unie. V takovém řízení by měla Komise zhodnotit všechny relevantní faktory, které mají vliv na situaci ve výrobním odvětví Unie, včetně podmínek stanovených v čl. 14 odst. 2.1 protokolu o pravidlech původu. Komise by proto měla ode dne uplatňování dohody sledovat korejské statistiky týkající se citlivých odvětví, která mohou být navracením cla dotčena.
          (21) Komise by také měla ode dne uplatňování dohody zvlášť pozorně sledovat, hlavně v citlivých odvětvích, statistiky ukazující vývoj dovozu do Koreje a vývozu z Koreje.
          (22) Konečná ochranná opatření přijatá v souladu s tímto nařízením mohou členské státy uvést v žádostech o finanční příspěvky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci [4].
          (23) Provedení ustanovení dohody o dvoustranných ochranných opatřeních vyžaduje jednotné podmínky k přijetí prozatímních a konečných ochranných opatření, k zavedení opatření předchozí kontroly a k zastavení šetření bez přijetí opatření. Tato opatření by měla Komise přijmout v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí [5].
          (24) Při přijímání opatření předchozí kontroly a prozatímních opatření by se měl použít poradní postup s ohledem na účinky těchto opatření a jejich postupnou logiku ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit škodu, kterou by bylo obtížné napravit, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření.
          (25) Toto nařízení se použije pouze na produkty pocházející z Unie nebo z Koreje,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "produktem" nebo "výrobkem" zboží, které pochází z Unie nebo z Koreje. Produkt, který je předmětem šetření, může zahrnovat jednu nebo více celních položek nebo jejich dílčí segment v závislosti na konkrétních tržních podmínkách, nebo jakoukoli segmentaci produktů, která se běžně používá ve výrobním odvětví Unie;
          b) "zúčastněnými stranami" strany dotčené dovozem dotyčného produktu;
          c) "výrobním odvětvím Unie" výrobci obdobných nebo přímo soutěžících produktů, kteří působí na území Unie, jako celek nebo ti výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby Unie těchto produktů. V případě, že obdobný nebo přímo soutěžící produkt je pouze jedním z několika produktů, které vyrábějí výrobci v rámci výrobního odvětví Unie, je toto výrobní odvětví definováno jako specifické provozy účastnící se výroby obdobného nebo přímo soutěžícího produktu;
          d) "vážnou újmou" významné celkové poškození postavení výrobců Unie;
          e) "hrozbou vážné újmy" vážná újma, která jednoznačně bezprostředně hrozí. Zjištění existence hrozby vážné újmy musí vycházet z ověřitelných údajů, a ne z pouhých tvrzení, dohadů nebo málo pravděpodobných možností. Pro účely stanovení, zda existuje hrozba vážné újmy, by se mimo jiné měly vzít v úvahu prognózy, odhady a analýzy vypracované na základě faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5;
          f) "přechodným obdobím" období platné pro produkt ode dne uplatňování dohody, jak stanoví článek 15.10 dohody, do deseti let od data odstranění nebo snížení cel, podle konkrétního produktu.
          Článek 2
          Zásady
          1. Ochranné opatření může být uloženo v souladu s tímto nařízením, jestliže produkt pocházející z Koreje je v důsledku snížení nebo odstranění cel na uvedený produkt do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích, v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě Unie, a za takových podmínek, že tím výrobnímu odvětví Unie vyrábějícímu obdobný nebo přímo soutěžící produkt vzniká nebo hrozí vážná újma.
          2. Ochranná opatření mohou mít jednu z těchto forem:
          a) pozastavení dalšího snižování celní sazby na dotčený produkt, jak je stanoveno v této dohodě, nebo
          b) zvýšení celní sazby na produkt na úroveň, která nepřekračuje nejnižší hodnotu těchto sazeb:
          - sazby podle doložky nejvyšších výhod (dále jen "DNV") použité na dotčený produkt v době přijetí opatření nebo
          - základní celní sazbu určenou v seznamech v příloze 2-A dohody podle čl. 2.5 odst. 2 dohody.
          Článek 3
          Sledování
          1. Komise sleduje vývoj statistik dovozu a vývozu korejských produktů v citlivých odvětvích, která mohou být ode dne uplatňování dohody dotčena navracením cla, spolupracuje s členskými státy a výrobním odvětvím Unie a pravidelně si s nimi vyměňuje údaje.
          2. Komise může na základě řádně odůvodněné žádosti dotčených výrobních odvětví zvážit rozšíření rozsahu sledování i na další odvětví.
          3. Komise předkládá každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktualizovaných statistikách dovozu produktů z Koreje v citlivých odvětvích a v odvětvích, na které bylo sledování rozšířeno.
          4. Po dobu pěti let ode dne uplatňování dohody a na základě řádně odůvodněné žádosti výrobního odvětví Unie věnuje Komise pozornost zejména každému zvýšení dovozu citlivých hotových výrobků pocházejících z Koreje do Unie, pokud toto zvýšení souvisí s tím, že se v těchto hotových výrobcích ve vyšší míře používají díly nebo součásti, které se do Koreje dovážejí ze třetích zemí, s nimiž Unie nemá uzavřenu dohodu o volném obchodu a které spadají do systému navracení cla či osvobození od cla.
          5. Pro účely odstavce 4 se za produkty, které spadají do kategorie citlivých výrobků, považují alespoň tyto produkty: textil a oděvy (HS 2007 položky 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), spotřební elektronika (HS 2007 položky 8521, 8528), osobní automobily (HS 2007 položky 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) a také produkty, které jsou obsaženy v dodatečném seznamu vypracovaném v souladu s článkem 11.
          Článek 4
          Zahájení řízení
          1. Šetření se zahajuje na žádost členského státu, jakékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jednají jménem výrobního odvětví Unie, nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné a jednoznačné důkazy zjištěné podle faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5, které zahájení šetření odůvodňují.
          2. Žádost o zahájení šetření musí obsahovat doklady o splnění podmínek pro uložení ochranného opatření podle čl. 2 odst. 1. Žádost obecně obsahuje tyto informace: tempo a rozsah nárůstu dovozu příslušného výrobku v absolutních a relativních hodnotách, podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu, změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztrát a zaměstnanosti.
          Šetření může být zahájeno též v případě, že náhlý nárůst dovozu je soustředěn v jednom nebo více členských státech, pokud existují dostatečné a jednoznačné důkazy o splnění podmínek pro jeho zahájení zjištěné podle faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5.
          3. Pokud by vývoj dovozu z Koreje vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členský stát Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5. Komise toto sdělení předá všem členským státům.
          4. Komise neprodleně konzultuje s členskými státy, zda je žádost přijata podle odstavce 1 nebo zda Komise uvažuje o zahájení šetření z vlastního podnětu. Konzultace s členskými státy proběhne do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise zašle žádost nebo informace, jak je stanoveno v odstavcích 1 a 3 tohoto článku, v rámci výboru uvedeného v článku 14. Je-li po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné a jednoznačné důkazy zjištěné podle faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5 odůvodňující zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Řízení se zahájí do jednoho měsíce od obdržení žádosti podle odstavce 1.
          5. Oznámení uvedené v odstavci 4:
          a) obsahuje souhrn získaných informací a výzvu, že je nutno předat Komisi všechny relevantní informace;
          b) stanoví lhůtu, v níž mohou zúčastněné strany vyjádřit písemné stanovisko a předat informace, pokud tato stanoviska a informace mají být vzaty v úvahu při šetření;
          c) stanoví lhůtu, během níž mohou zúčastněné strany požádat o slyšení před Komisí podle čl. 5 odst. 9.
          6. Důkazy, které jsou shromážděny pro účely zahájení řízení v souladu s čl. 14 odst. 2 protokolu o pravidlech původu, lze použít také pro účely šetření s cílem zavést ochranná opatření, pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto článku, zejména v průběhu prvních pěti let ode dne uplatňování dohody.
          Článek 5
          Šetření
          1. Po zahájení řízení zahájí Komise šetření. Lhůta uvedená v odstavci 3 začíná běžet dnem, kdy je rozhodnutí o zahájení šetření zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškerá nezbytná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud jsou tyto informace v obecném zájmu a nejsou důvěrné ve smyslu článku 12, připojí se k souborům, které nejsou důvěrné, jak stanoví odstavec 8.
          3. Šetření se, kdykoli je to možné, uzavře do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve výjimečných případech, jako je neobvykle vysoký počet zúčastněných stran nebo složitá situace na trhu, může být tato lhůta prodloužena o další tři měsíce. Komise informuje všechny zúčastněné strany o každém takovém prodloužení a vysvětlí důvody, které k tomuto prodloužení vedly.
          4. Komise vyhledá všechny informace, které považuje za nezbytné pro posouzení splnění podmínek uvedených v čl. 2 odst. 1, a pokud to uzná za vhodné, snaží se tyto informace ověřit.
          5. Při šetření Komise zhodnotí všechny příslušné faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména pak tempo a rozsah nárůstu dovozů příslušného výrobku v absolutních a relativních hodnotách, podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu, změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztrát a zaměstnanosti. Tento seznam není vyčerpávající a Komise může při zjišťování existence vážné újmy nebo hrozby vážné újmy zohlednit i jiné relevantní faktory, jako jsou zásoby, ceny, návratnost investovaného kapitálu, hotovostní toky a jiné faktory, které způsobují nebo by mohly způsobit vážnou újmu nebo představují hrozbu vážné újmy výrobnímu odvětví Unie.
          6. Zúčastněné strany, které se přihlásily podle čl. 4 odst. 5 písm. b), a zástupci Koreje mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření, kromě interních dokumentů orgánů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou tyto informace významné pro uplatnění jejich argumentů a nejsou důvěrné ve smyslu článku 12 a Komise je při šetření používá. Zúčastněné strany, které se vyjádřily, mohou Komisi sdělit stanovisko k těmto informacím. Uvedená stanoviska jsou brána v úvahu, pokud se opírají o dostatečné a jednoznačné důkazy.
          7. Komise zajistí, aby všechny údaje a statistiky používané k šetření byly dostupné, srozumitelné, transparentní a ověřitelné.
          8. Jakmile bude vytvořen nezbytný technický rámec, Komise zajistí heslem chráněný "on-line" přístup k souboru, který není důvěrný (dále jen "internetová platforma"), a bude jej sama spravovat a jeho prostřednictvím bude poskytovat veškeré informace, jež jsou užitečné a nejsou přitom ve smyslu článku 12 důvěrné. Zúčastněným stranám, členským státům a Evropskému parlamentu se poskytne k této internetové platformě přístup.
          9. Komise zúčastněné strany vyslechne, zejména pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že mohou být výsledkem šetření skutečně dotčeny a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení.
          Komise vyslechne zúčastněné strany znovu, pokud existují zvláštní důvody pro jejich opětovné slyšení.
          10. Nejsou-li informace předloženy v příslušné lhůtě stanovené Komisí nebo pokud jsou šetření závažným způsobem kladeny překážky, lze zjištění učinit na základě dostupných údajů. Jestliže Komise zjistí, že jí zúčastněná strana nebo třetí osoba sdělily nesprávné nebo zavádějící informace, nebere tyto informace v úvahu a může využít dostupné údaje.
          11. Komise Koreu písemně uvědomí o zahájení šetření a provede s ní konzultaci s maximálním možným předstihem před použitím ochranného opatření s cílem přezkoumat informace získané šetřením a provést výměnu názorů ohledně tohoto opatření.
          Článek 6
          Opatření předchozí kontroly
          1. Pokud by vývoj dovozu výrobku pocházejícího z Koreje mohl vést k jedné ze situací uvedených v článcích 2 a 3, může být dovoz tohoto výrobku podroben opatřením předchozí kontroly.
          2. V případě, že prudký nárůst dovozu výrobků spadajících do citlivých odvětví je soustředěn v jednom nebo ve více členských státech, může Komise zavést opatření předchozí kontroly.
          3. Opatření předchozí kontroly přijímá Komise poradním postupem podle čl. 14 odst. 2.
          4. Doba platnosti opatření předchozí kontroly je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období, jež uplynulo od okamžiku, kdy byla opatření zavedena.
          Článek 7
          Uložení prozatímních ochranných opatření
          1. Prozatímní ochranná opatření se použijí v naléhavých případech, kdy by každé prodlení vedlo k újmám, které by se daly obtížně napravit, na základě předběžného zjištění podle faktorů uvedených v čl. 5 odst. 5, že existují dostatečné a jednoznačné důkazy o tom, že dovoz výrobku pocházejícího z Koreje se zvýšil v důsledku snížení nebo odstranění cel podle dohody, a takové dovozy způsobují vážnou újmu nebo představují hrozbu této újmy výrobnímu odvětví Unie.
          Prozatímní opatření přijímá Komise poradním postupem podle čl. 14 odst. 2. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, včetně případu uvedeného v odstavci 2, přijme Komise okamžitě použitelná prozatímní ochranná opatření postupem podle čl. 14 odst. 4.
          2. Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.
          3. Doba platnosti prozatímních opatření nesmí přesáhnout 200 dnů.
          4. Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření prokáže, že nebyly splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1, všechna cla vybraná v důsledku těchto prozatímních opatření se automaticky vracejí.
          5. Opatření uvedená v tomto článku se po jejich vstupu v platnost použijí na všechny výrobky propuštěné do volného oběhu. Tato opatření ale nebrání tomu, aby byly do volného oběhu propuštěny výrobky, které již jsou na cestě do Unie, pokud již nelze místo určení těchto výrobků změnit.
          Článek 8
          Zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření
          1. Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 nejsou splněny, Komise přijme rozhodnutí o zastavení šetření a řízení přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 3.
          2. Komise zveřejní zprávu, v níž uvede svá zjištění a odůvodněné závěry týkající se všech podstatných věcných a právních otázek a vezme přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 12.
          Článek 9
          Uložení konečných opatření
          1. Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 jsou splněny, Komise přijme rozhodnutí o zavedení konečných ochranných opatření přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 3.
          2. Komise zveřejní zprávu, v níž uvede shrnutí podstatných skutečností a ohledů relevantních pro dané zjištění a vezme přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 12.
          Článek 10
          Trvání a přezkum ochranných opatření
          1. Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po takovou dobu, která je nezbytná k zabránění nebo nápravě vážné újmy a k usnadnění přizpůsobení se. Tato doba nesmí přesáhnout dva roky, není-li prodloužena podle odstavce 3.
          2. V průběhu prodloužení doby trvání ochranných opatření zůstávají tato opatření v platnosti až do doby, než budou známy výsledky přezkumu.
          3. Původní doba trvání ochranného opatření může být výjimečně prodloužena až o dva roky, pokud se zjistí, že ochranné opatření je nadále nezbytné k zabránění nebo nápravě vážné újmy a k usnadnění přizpůsobení se a pokud existují důkazy o tom, že se výrobní odvětví Unie přizpůsobuje.
          4. Rozhodnutí o prodloužení se přijímají postupy podle tohoto nařízení uplatňovanými při šetření a stejnými postupy jako v případě původních opatření.
          Celková doba trvání ochranného opatření nesmí přesáhnout čtyři roky, včetně prozatímního opatření.
          5. Ochranné opatření se nepoužije po uplynutí přechodného období bez souhlasu Koreje.
          Článek 11
          Postup uplatňování článku 14 protokolu o pravidlech původu
          1. Pro účely článku 14 protokolu o pravidlech původu Komise pečlivě sleduje vývoj příslušných statistik dovozu a vývozu, a to jak z hlediska jejich hodnoty, tak v případě potřeby i z hlediska množství, a příslušné údaje pravidelně předává Evropskému parlamentu, Radě a dotčeným výrobním odvětvím Unie a podává jim o svých zjištěních zprávy. Sledování začíná ode dne uplatňování dohody a údaje se předávají každé dva měsíce.
          Kromě celních položek uvedených v čl. 14 odst. 1 protokolu o pravidlech původu vypracuje Komise ve spolupráci s výrobním odvětvím Unie seznam klíčových celních položek, které nejsou specifické pro automobilové odvětví, ale jsou důležité pro výrobu automobilů a související odvětví. Zavede se zvláštní sledování, jak stanoví čl. 14 odst. 1 protokolu o pravidlech původu.
          2. Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu Komise neprodleně přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro uplatňování článku 14 protokolu o pravidlech původu, a do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti podá o svém zjištění zprávu. Po konzultacích v rámci zvláštního výboru, na nějž odkazuje čl. 207 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, Komise požádá o konzultace s Koreou, kdykoli jsou splněny podmínky článku 14 protokolu o pravidlech původu. Komise má za to, že podmínky jsou splněny, jsou-li mimo jiné dosaženy hodnoty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.
          3. Při posuzování nárůstu dovozu částí či součástí do Koreje oproti nárůstu vývozu hotových výrobků z Koreje do Unie se pro účely čl. 14 odst. 2.1 písm. a) protokolu o pravidlech původu považuje za "významný" rozdíl 10 procentních bodů. Při posuzování nárůstu vývozu hotových výrobků z Koreje do Unie v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě Unie se pro účely čl. 14 odst. 2.1 písm. b) protokolu o pravidlech původu považuje za "významný" nárůst o 10 procent. Nárůst nedosahující těchto hodnot lze považovat za "významný" případ od případu.
          Článek 12
          Důvěrnost informací
          1. Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.
          2. Žádné informace důvěrné povahy a informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez zvláštního povolení od poskytovatele těchto informací.
          3. V každé žádosti o důvěrné zacházení se uvedou důvody, proč je informace důvěrná. Nechce-li ten, kdo informaci poskytl, povolit její zveřejnění ani její sdělení v obecné nebo souhrnné formě a prokáže-li se, že žádost o důvěrné zacházení není důvodná, nemusí být dotyčná informace brána v úvahu.
          4. Informace je v každém případě považována za důvěrnou, pokud by její oznámení mohlo mít závažný nepříznivý účinek na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem.
          5. Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se orgány Unie odvolávaly na obecné informace a zejména na důvody, na kterých je založeno rozhodnutí přijaté na základě tohoto nařízení. Orgány Unie však musí přihlížet k oprávněnému zájmu dotčených fyzických a právnických osob na zachování jejich obchodního tajemství.
          Článek 13
          Zpráva
          1. Komise zveřejňuje výroční zprávu o uplatňování a provádění dohody. Tato zpráva obsahuje informace o činnosti různých subjektů odpovědných za sledování provádění dohody a za dodržování povinností vyplývajících z dohody, mimo jiné povinností týkajících se překážek obchodu.
          2. Zvláštní části zprávy se mají zabývat dodržováním povinností uvedených v kapitole 13 dohody a činností domácí poradní skupiny a Fóra občanské společnosti.
          3. Zpráva kromě toho obsahuje souhrn statistických údajů a popisuje vývoj obchodu s Koreou. Zpráva se zvlášť zmiňuje o výsledcích sledování, jak funguje systém navracení cla.
          4. Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.
          5. Evropský parlament může do jednoho měsíce od zveřejnění zprávy Komisí pozvat Komisi na ad hoc schůzi svého příslušného výboru, aby předložila a vysvětlila veškeré otázky spojené s prováděním dohody.
          Článek 14
          Postup projednávání ve výboru
          1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu [6]. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
          3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
          4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
          5. Odstavci 2, 3 a 4 není žádným způsobem dotčen výkon pravomocí Evropského parlamentu a Rady stanovených v článku 11 nařízení (EU) č. 182/2011.
          Článek 15
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení se použije ode dne uplatňování dohody, jak stanoví článek 15.10 dohody. V Úředním věstníku Evropské unie se zveřejní oznámení uvádějící přesné datum uplatňování dohody.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 11. května 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předsedkyně
          Győri E.
          [1] Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. února 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2011.
          [2] Dosud nezveřejněná v Úředním věstníku.
          [3] Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
          [4] Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
          [6] Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PROHLÁŠENÍ KOMISE
          Komise vítá dohodu o nařízení, kterým se provádí ustanovení o ochranných opatřeních, dosaženou mezi Evropským parlamentem a Radou v prvním čtení.
          Jak se v nařízení uvádí, Komise bude Evropskému parlamentu a Radě každoročně předkládat zprávu o provádění Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou a bude připravena jednat s příslušným výborem Evropského parlamentu o veškerých otázkách spojených s prováděním této dohody.
          V této souvislosti by Komise ráda poznamenala:
          a) Komise bude pečlivě sledovat, jak Korea plní své závazky týkající se regulačních otázek, zejména závazky související s technickými předpisy v automobilovém odvětví. Součástí tohoto sledování budou všechny aspekty nesazebních překážek a výsledky sledování budou zaznamenány a předloženy Evropskému parlamentu a Radě.
          b) Komise bude rovněž věnovat zvláštní pozornost účinnému plnění závazků týkajících se práce a životního prostředí podle kapitoly 13 Dohody o volném obchodu (Obchod a udržitelný rozvoj). V této souvislosti si Komise vyžádá poradenství od domácí poradní skupiny, která bude zahrnovat zástupce obchodních organizací, odborů a nevládních organizací. Provádění kapitoly 13 Dohody o volném obchodu bude řádně zaznamenáno a předloženo Evropskému parlamentu a Radě.
          Komise také souhlasí s tím, že je důležité poskytovat účinnou ochranu v případě náhlého prudkého nárůstu dovozu v citlivých odvětvích, včetně odvětví malých automobilů. Sledování citlivých odvětví bude zahrnovat automobily, textil a spotřební elektroniku. Komise v této souvislosti konstatuje, že odvětví malých automobilů je možné považovat pro účely šetření ohledně ochranných opatření za relevantní trh.
          Komise konstatuje, že k označování oblastí za "zóny pasivního zušlechťovacího styku" na Korejském poloostrově v souladu s článkem 12 protokolu o pravidlech původu by bylo zapotřebí mezinárodní dohody mezi stranami, s níž by musel Evropský parlament vyslovit souhlas. Komise bude Parlament o jednání Výboru pro zóny pasivního zušlechťovacího styku na Korejském poloostrově nadále plně informovat.
          Konečně Komise konstatuje, že pokud se za mimořádných okolností rozhodne prodloužit dobu šetření podle čl. 5 odst. 3, tak zajistí, aby prodloužená doba nepřekračovala datum uplynutí jakýchkoli prozatímních opatření zavedených podle článku 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
          Komise a Evropský parlament souhlasí s tím, že při sledování provádění Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou a nařízení, kterým se provádí ustanovení o ochranných opatřeních, je třeba úzce spolupracovat. Za tím účelem se shodují na tomto:
          - Pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle tohoto nařízení splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se bude Komise domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží zprávu příslušnému výboru Evropského parlamentu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.
          - Na žádost příslušného výboru Evropského parlamentu předloží Komise tomuto výboru zprávu o jakýchkoli konkrétních obavách spojených s plněním závazků týkajících se nesazebních opatření nebo kapitoly 13 Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (Obchod a udržitelný rozvoj) ze strany Koreje.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.