Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 512/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 512/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 512/2011
          ze dne 11. května 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 uvedené smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          v souladu s řádným legislativním postupem [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Od roku 1971 poskytuje Unie rozvojovým zemím obchodní preference v rámci svého systému všeobecných celních preferencí. Systém všeobecných celních preferencí je prováděn prostřednictvím po sobě jdoucích nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (dále jen "systém") s dobou použitelnosti obvykle v délce tří let.
          (2) Stávající systém byl zaveden nařízením Rady (ES) č. 732/2008 [2] a je použitelný do dne 31. prosince 2011. Toto nařízení by mělo zajistit, že uvedený systém bude nadále použitelný i po tomto datu.
          (3) Budoucí zdokonalení systému by měla být založena na návrhu Komise nového nařízení (dále jen "příští nařízení"), jenž by měl vzít v úvahu příslušná hlediska týkající se účinnosti nařízení (ES) č. 732/2008, pokud jde o dosahování cílů systému. Příští nařízení by mělo zahrnovat změny nezbytné pro zajištění zachování účinnosti systému. Je rovněž důležité, aby návrh Komise vzal v úvahu statistické údaje o obchodu, jež byly k dispozici teprve v červenci 2010, pokud jde o dovoz zařazený do systému za období zahrnující rok 2009, což je rok vyznačující se prudkým poklesem světového obchodu, včetně obchodu rozvojových zemí. Stejně tak je důležité zajistit, aby hospodářské subjekty a zvýhodněné země byly s dostatečným předstihem informovány o změnách, které příští nařízení zavede. Z uvedených důvodů zbývající doba použitelnosti nařízení (ES) č. 732/2008 nepostačuje k tomu, aby Komise mohla vypracovat návrh a aby bylo možné následně přijmout příští nařízení v souladu s řádným legislativním postupem. Je však žádoucí zajistit nepřetržité fungování systému po 31. prosinci 2011, dokud nebude přijato a nezačne být použitelné příští nařízení.
          (4) Doba prodloužení použitelnosti nařízení (ES) č. 732/2008 by neměla být časově neomezená. Z tohoto důvodu a v zájmu poskytnutí času potřebného pro legislativní postup pro přijetí nového systému by měla být doba použitelnosti uvedeného nařízení prodloužena do 31. prosince 2013. Stane-li se příští nařízení použitelným před uvedeným datem, měla by se doba prodloužení odpovídajícím způsobem zkrátit.
          (5) Určité technické změny nařízení (ES) č. 732/2008 jsou nezbytné v zájmu zajištění soudržnosti a nepřetržitého fungování systému.
          (6) Rozvojové země, které splňují kritéria způsobilosti pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných ("GSP+"), by měly mít možnost využívat dodatečné celní preference v rámci tohoto režimu, pokud Komise rozhodne o přiznání zvláštního pobídkového režimu těmto zemím, a to do 15. prosince 2011 na základě jejich žádosti podané do 31. října 2011 nebo do 15. června 2013 na základě jejich žádosti podané do 30. dubna 2013. U rozvojových zemí, kterým již byly poskytnuty výhody na základě zvláštního pobídkového režimu v důsledku rozhodnutí Komise 2008/938/ES ze dne 9. prosince 2008 o seznamu zvýhodněných zemí, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 [3] a rozhodnutí Komise 2010/318/EU ze dne 9. června 2010 o zvýhodněných zemích, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných pro období od 1. července 2010 do 31. prosince 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 [4], by měl být tento status během prodloužení stávajícího systému zachován.
          (7) Nařízení (ES) č. 732/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 732/2008 se mění takto:
          1) Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí od 1. ledna 2009 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007".
          2) V čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci se doplňují nová písmena, která znějí:
          "c) pro účely čl. 9 odst. 1 písm. a) bodu iii) údaje dostupné k 1. září 2010, a to jako roční průměr za tři po sobě jdoucí roky;
          d) pro účely čl. 9 odst. 1 písm. a) bodu iv) údaje dostupné k 1. září 2012, a to jako roční průměr za tři po sobě jdoucí roky."
          3) Článek 9 se mění takto:
          a) v odst. 1 písm. a) se za bod ii) vkládají nové body, které znějí:
          "nebo
          iii) do 31. října 2011, aby jim byl zvláštní pobídkový režim přiznán od 1. ledna 2012,
          nebo
          iv) do 30. dubna 2013, aby jim byl zvláštní pobídkový režim přiznán od 1. července 2013,";
          b) odstavec 3 se mění takto:
          i) druhá věta se nahrazuje tímto:
          "Ty země, kterým byl zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytován na základě žádosti podle odst. 1 písm. a) bodu i), nemusí podávat žádost podle odst. 1 písm. a) bodů ii), iii) nebo iv)."
          ii) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
          "Ty země, kterým byl zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytován na základě žádosti podle odst. 1 písm. a) bodu ii), nemusí podávat žádost podle odst. 1 písm. a) bodu iii) nebo iv). Ty země, kterým byl zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných poskytován na základě žádosti podle odst. 1 písm. a) bodu iii), nemusí podávat žádost podle odst. 1 písm. a) bodu iv)."
          4) Čl. 10 odst. 3 se mění takto:
          a) doplňuje se slovo "nebo" na konec písmene b);
          b) doplňují se nová písmena, která znějí:
          "c) do 15. prosince 2011 v případě žádosti podle čl. 9 odst. 1 písm. a) bodu iii), nebo
          d) do 15. června 2013 v případě žádosti podle čl. 9 odst. 1 písm. a) bodu iv)."
          5) V čl. 32 odst. 2 se slova " 31. prosince 2011" nahrazují slovy " 31. prosince 2013 nebo dnem stanoveným v příštím nařízení, podle toho, co nastane dříve".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 11. května 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předsedkyně
          Győri E.
          [1] Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. března 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2011.
          [2] Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 90.
          [4] Úř. věst. L 142, 10.6.2010, s. 10.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.