Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 514/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 514/2011
          ze dne 25. května 2011,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1460/96 [2] stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení (ES) č. 1216/2009. Vzhledem k vývoji, ke kterému došlo v oblasti režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů, je nezbytné toto nařízení nahradit.
          (2) Některé preferenční dohody uzavřené mezi Unií a třetími zeměmi stanoví používání zemědělských složek nebo dodatečných cel nižších, než jsou zemědělské složky nebo dodatečná cla stanovená společným celním sazebníkem. Proto je nezbytné stanovit podrobná pravidla pro provádění poskytnutých snížení.
          (3) Je nezbytné stanovit seznam základních produktů, pro které lze stanovit snížené zemědělské složky na základě preferenční právní úpravy se třetími zeměmi.
          (4) V souladu s nařízením (ES) č. 1216/2009 by měla být tato snížení stanovena buď snížením základních částek používaných k výpočtu zemědělských složek, nebo snížením zemědělských složek, které se vztahují na některé zvláštní zboží.
          (5) V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1216/2009, pokud je nezbytné určit snížené zemědělské složky, které se vztahují na preferenční obchod, měly by se stanovit charakteristiky základních produktů a množství základních produktů, o kterém se má za to, že bylo použito.
          (6) Je vhodné stanovit pravidla pro výpočet snížených dodatečných cel, která se vztahují na obsah obilovin a cukru v některém zboží, pokud existuje v rámci preferenčních dohod ustanovení o snížení těchto dodatečných cel.
          (7) Tyto snížené celní sazby mohou být obecně poskytnuty v mezích celních kvót, stanovených v příslušné preferenční dohodě. Aby se zajistila účinná správa uvedených celních kvót, měly by být spravovány v souladu s pravidly správy celních kvót stanovenými v nařízení komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3].
          (8) V zájmu jasnosti a transparentnosti by měl být v příslušné preferenční dohodě stanoven seznam zboží, na které se vztahují snížené zemědělské složky nebo snížená dodatečná cla, ať již v rámci celní kvóty nebo mimo ni.
          (9) V souladu s nařízením (ES) č. 1216/2009 by mělo být povoleno nahradit část valorických cel odpovídajících zemědělské složce poplatku konkrétní částkou, pokud tak stanoví preferenční dohoda. Tato částka však nesmí překročit poplatek platný pro země, s nimiž nebyly uzavřeny preferenční dohody.
          (10) Jelikož snížené celní sazby mohou být poskytnuty pouze za podmínky, že se jedná o zboží pocházející ze zemí, s nimiž byla uzavřena preferenční dohoda, je nezbytné určit pravidla, která se budou vztahovat na původ zboží.
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Toto nařízení stanoví pravidla pro určování snížených zemědělských složek uvedených v čl. 7 odst. 2 a souvisejících dodatečných cel uvedených v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1216/2009 a pro správu celních kvót, které byly otevřeny na základě preferenčních dohod pro zboží a produkty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1216/2009.
          Článek 2
          Za účelem stanovení snížených zemědělských složek ve smyslu nařízení (ES) č. 1216/2009 budou zohledněny tyto základní produkty:
          - kód KN ex10019099 obyčejná pšenice,
          - kód KN 10011000 pšenice tvrdá,
          - kód KN 10020000 žito,
          - kód KN 10030090 ječmen,
          - kód KN 10059000 kukuřice (jiná než pro výsadbu),
          - kódy KN 10062096 a 10062098 loupaná rýže dlouhozrnná, dále jen "rýže",
          - kód KN 17019910 bílý cukr,
          - kódy KN 17031000 a 17039000 třtinová melasa,
          - kód KN ex04021019 sušené mléko o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla a v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nad 2,5 kg, dále jen "PG 2",
          - kód KN ex04022119 sušené mléko o obsahu tuku 26 % hmotnostních neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla a v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nad 2,5 kg, dále jen "PG 3",
          - kód KN ex040510 máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních, dále jen "PG 6".
          Článek 3
          1. Snížené zemědělské složky použitelné v rámci preferenčního obchodu se vypočítají na základě množství základních produktů, které se považují za použité při výrobě zboží, na které se vztahuje toto nařízení.
          2. Množství základních produktů uvedená v odstavci 1 jsou množství stanovená v příloze I pro zboží tam uvedené podle kódů kombinované nomenklatury (KN).
          3. U zboží uvedeného na seznamu podle kódů KN, u něhož příloha I odkazuje na přílohu II, jsou množství uvedená v odstavci 1 stanovena podle přílohy II.
          4. Pro zboží uvedené v odstavci 3 platí dodatečné kódy, podle složení zboží, jak je stanoveno v příloze III.
          5. Pokud to stanoví preferenční dohoda, odchylně od odstavců 1 až 4 se snížené zemědělské složky a případně snížená dodatečná cla použitelná na každé zboží, na které lze uplatnit snížení cla, vypočítají použitím redukčního koeficientu na zemědělské složky a na související dodatečná cla stanovená ve společném celním sazebníku.
          Článek 4
          1. Pro zboží uvedené v příloze II odpovídají množství cukru a obilovin, které je nutno zohlednit při výpočtu snížených dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M), množstvím uvedeným v příloze II pod body B a C pro odpovídající obsahy sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy, popř. škrobu a/nebo glukózy.
          2. Pro zboží, které není uvedeno v příloze II, se vypočítají dodatečná cla uvedená v odstavci 1 zohledněním pouze těch množství základních produktů, která spadají buď do odvětví obilovin nebo odvětví cukru uvedených v příloze I části I, popř. části III nařízení (ES) č. 1234/2007 [4].
          Článek 5
          1. V souladu s čl. 3 odst. 1 se snížené zemědělské složky a případně snížená dodatečná cla u zboží, na které se použije takové snížení cla, vypočítají vynásobením množství příslušných základních produktů, které byly použity při výrobě zboží, základní částkou uvedenou v odstavci 2, a sečtením těchto částek pro veškeré příslušné základní produkty, které byly použity při výrobě zboží.
          2. Základní částka, kterou je nutno zohlednit při výpočtu snížených zemědělských složek a případně snížených dodatečných cel, je částka v EUR, stanovená příslušnou preferenční dohodou nebo určená na základě této dohody.
          3. Pokud preferenční dohoda stanoví namísto snížení základních částek snížení sazeb zemědělských složek u každého zboží, vypočtou se snížené zemědělské složky uplatněním snížení stanoveného v dohodě na zemědělské složky stanovené ve společném celním sazebníku.
          4. Pokud jsou snížené zemědělské složky a případně snížená dodatečná cla určená podle odstavců 1, 2 a 3 nižší než 2,4 EUR/100 kg, stanoví se taková složka nebo clo na nulu.
          Článek 6
          1. Částky snížených zemědělských složek a případně snížených dodatečných cel, stanovených podle článku 5, zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Nestanoví-li dohoda s příslušnou třetí zemí jinak, budou částky zveřejněné v souladu s odstavcem 1 platit od 1. července do 30. června roku následujícího po zveřejnění.
          Pokud však zůstanou snížené zemědělské složky a snížená dodatečná cla použitelná na základní produkty nezměněna, budou nadále platné zemědělské složky a dodatečná cla stanovená podle článku 5, do doby, než budou zveřejněny zemědělské složky a dodatečná cla, která je nahradí.
          Článek 7
          Preferenční dohoda stanoví nebo povolí určit:
          a) zboží, na které lze uplatnit snížené zemědělské složky;
          b) zboží, na které lze uplatnit snížená dodatečná cla;
          c) poskytované snížení nebo poskytovaná snížení;
          d) použitelnou celní kvótu, pokud jsou snížení poskytována v rámci této kvóty.
          Článek 8
          Pokud v případě zpracovaných zemědělských produktů uvedených v tabulce 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1216/2009 stanoví preferenční dohoda použití zemědělské složky ve formě konkrétní částky, ať už podléhá snížení v rámci celní kvóty nebo ne, a pokud společný celní sazebník stanoví použití valorického cla pro nepreferenční dovoz tohoto zboží, nesmí splatná částka překročit posledně uvedenou sazbu.
          Článek 9
          Pro účely tohoto nařízení je "původním zbožím" zboží, které splňuje podmínky pro získání statutu původního zboží stanovené v dotčené preferenční dohodě.
          Článek 10
          1. Zemědělské složky společného celního sazebníku se použijí v těchto případech:
          a) zemědělské složky se vztahují na zboží uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1216/2009, na které se nevztahují preferenční dohody týkající se obchodu s takovým zbožím s dotčenou zemí;
          b) zemědělské složky platí pro zboží, které překračuje celní kvótu.
          2. Pokud se celní kvóta týká snížení valorických cel odpovídajících jejich zemědělské složce ve formě uvedené v článku 8, odpovídají cla použitelná pro množství překračující celní kvóty clům společného celního sazebníku nebo clům jinak stanoveným v dohodě.
          Článek 11
          Celní kvóty stanovené v tomto nařízení jsou spravovány v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 12
          Nařízení (ES) č. 1460/1996 se zrušuje.
          Článek 13
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 328, 15.12.2010, s. 10.
          [2] Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          (uvedená v čl. 3 odst. 2)
          Množství základních produktů, o jejichž použití se uvažuje
          (na 100 kg zboží) |
          Kód KN | Popis | Pšenice obecná | Pšenice tvrdá | Žito | Ječmen | Kukuřice | Rýže | Bílý cukr | Třtinová melasa | Sušené odstředěné mléko (PG2) | Suš.plnotuč. mléko (PG3) | Máslo (PG 6) |
          kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
          0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | | | | | | | | |
          040310 | – Jogurt: | | | | | | | | | | | |
          – – Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | | | | | | | | |
          – – – V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: | | | | | | | | | | | |
          04031051 | – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | | | | | | | | | 100 | | |
          04031053 | – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | | | | | | | | | | 100 | |
          04031059 | – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních | | | | | | | | | 42 | | 68 |
          – – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku: | | | | | | | | | | | |
          04031091 | – – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | | | | | | | | | 9 | | 2 |
          04031093 | – – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | | | | | | | | | 8 | | 5 |
          04031099 | – – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních | | | | | | | | | 8 | | 10 |
          040390 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          – – Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | | | | | | | | |
          – – – V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: | | | | | | | | | | | |
          04039071 | – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | | | | | | | | | 100 | | |
          04039073 | – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | | | | | | | | | | 100 | |
          04039079 | – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních | | | | | | | | | 42 | | 68 |
          – – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku: | | | | | | | | | | | |
          04039091 | – – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | | | | | | | | | 9 | | 2 |
          04039093 | – – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | | | | | | | | | 8 | | 5 |
          04039099 | – – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních | | | | | | | | | 8 | | 10 |
          0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | | | | | | | | | | | |
          040520 | – Mléčné pomazánky: | | | | | | | | | | | |
          04052010 | – – O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních | viz příloha II |
          04052030 | – – O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních | viz příloha II |
          0710 | Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená: | | | | | | | | | | | |
          07104000 | – Kukuřice cukrová | | | | | 100(a) | | | | | | |
          0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání: | | | | | | | | | | | |
          071190 | – Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | | | | | | | | | | | |
          – – Zelenina: | | | | | | | | | | | |
          07119030 | – – – Kukuřice cukrová | | | | | 100(a) | | | | | | |
          1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: | | | | | | | | | | | |
          151710 | – Margarín, kromě tekutého margarínu: | | | | | | | | | | | |
          15171010 | – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | | | | | | | | | | | 15 |
          151790 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          15179010 | – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | | | | | | | | | | | 15 |
          1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: | | | | | | | | | | | |
          170410 | – Žvýkací guma, též obalená cukrem: | | | | | | | | | | | |
          17041010 | – – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | | | | | 30 | | 58 | | | | |
          17041090 | – – Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | | | | | 16 | | 70 | | | | |
          170490 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          17049030 | – – Bílá čokoláda | | | | | | | 45 | | | 20 | |
          17049051 až 17049099 | – – Ostatní | Viz příloha II. |
          1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | | | | | | | | | | | |
          180610 | – Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | | | | | | | | | | | |
          18061020 | – – Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza | | | | | | | 60 | | | | |
          18061030 | – – Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza | | | | | | | 75 | | | | |
          18061090 | – – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo izoglukózy vyjádřené jako sacharóza | | | | | | | 100 | | | | |
          180620 | – Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg | Viz příloha II. |
          – Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách: |
          180631 | – – Plněné | Viz příloha II. |
          180632 | – – Neplněné | Viz příloha II. |
          180690 | – Ostatní | Viz příloha II. |
          1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | | | | | | | | |
          19011000 | – Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej | Viz příloha II. |
          19012000 | – Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905 | Viz příloha II. |
          190190 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          – – Sladový výtažek | | | | | | | | | | | |
          19019011 | – – – Obsahující nejméně 90 % nebo více suchého výtažku | | | | 195 | | | | | | | |
          19019019 | – – – Ostatní | | | | 159 | | | | | | | |
          – – Ostatní: | |
          19019099 | – – – Ostatní | Viz příloha II. |
          1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený | | | | | | | | | | | |
          – Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: | | | | | | | | | | | |
          19021100 | – – Obsahující vejce | | 167 | | | | | | | | | |
          190219 | – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          19021910 | – – – Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice | | 167 | | | | | | | | | |
          19021990 | – – – Ostatní | 67 | 100 | | | | | | | | | |
          190220 | – Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: | | | | | | | | | | | |
          – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          19022091 | – – – Vařené | | 41 | | | | | | | | | |
          19022099 | – – – Ostatní | | 116 | | | | | | | | | |
          190230 | – Ostatní těstoviny: | | | | | | | | | | | |
          19023010 | – – Sušené | | 167 | | | | | | | | | |
          19023090 | – – Ostatní | | 66 | | | | | | | | | |
          190240 | – Kuskus: | | | | | | | | | | | |
          19024010 | – – Nepřipravený | | 167 | | | | | | | | | |
          19024090 | – – Ostatní | | 66 | | | | | | | | | |
          19030000 | Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách | | | | | 161 | | | | | | |
          1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | | | | | | | | |
          190410 | – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: | | | | | | | | | | | |
          19041010 | – – Z kukuřice | | | | | 213 | | | | | | |
          19041030 | – – Z rýže | | | | | | 174 | | | | | |
          19041090 | – – Ostatní | | 53 | | 53 | 53 | 53 | | | | | |
          190420 | Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: | | | | | | | | | | | |
          19042010 | – – Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček | Viz příloha II. |
          – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          19042091 | – – – Z kukuřice | | | | | 213 | | | | | | |
          19042095 | – – – Z rýže | | | | | | 174 | | | | | |
          19042099 | – – – Ostatní | | 53 | | 53 | 53 | 53 | | | | | |
          190490 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          19049010 | – – Z rýže | | | | | | 174 | | | | | |
          19049080 | – – Ostatní | | 174 | | | | | | | | | |
          1905 | Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky: | | | | | | | | | | | |
          19051000 | – Křupavý chléb | | | 140 | | | | | | | | |
          190520 | – Perník a podobné výrobky: | | | | | | | | | | | |
          19052010 | – – Obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 44 | | 40 | | | | 25 | | | | |
          19052030 | – – Obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 33 | | 30 | | | | 45 | | | | |
          19052090 | – – Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 22 | | 20 | | | | 65 | | | | |
          – Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | |
          190531 | – – Sladké sušenky | Viz příloha II. |
          190532 | – – Oplatky a malé oplatky: | Viz příloha II. |
          190540 | – Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky | Viz příloha II. |
          190590 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          19059010 | – – Nekvašený chléb (macesy) | 168 | | | | | | | | | | |
          19059020 | – – Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky | | | | | 644 | | | | | | |
          19059030 až 19059090 | – – Ostatní | Viz příloha II. |
          2001 | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové: | | | | | | | | | | | |
          200190 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          20019030 | – – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100(a) | | | | | | |
          20019040 | – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více | | | | | 40(a) | | | | | | |
          2004 | Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006: | | | | | | | | | | | |
          200410 | – Brambory: | | | | | | | | | | | |
          – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          20041091 | – – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček | Viz příloha II. |
          200490 | – Ostatní zelenina a zeleninové směsi: | | | | | | | | | | | |
          20049010 | – – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100(a) | | | | | | |
          2005 | Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006: | | | | | | | | | | | |
          200520 | – Brambory: | | | | | | | | | | | |
          20052010 | – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček | Viz příloha II. |
          20058000 | – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100(a) | | | | | | |
          2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | | | | | | | | |
          – Ostatní, včetně směsí, jiných než podpoložky 200819 | | | | | | | | | | | |
          200899 | – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          – – – Bez přídavku alkoholu: | | | | | | | | | | | |
          – – – – Bez přídavku cukru: | | | | | | | | | | | |
          20089985 | – – – – – Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | | | | | 100(a) | | | | | | |
          20089991 | – – – – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více | | | | | 40(a) | | | | | | |
          2101 | Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: | | | | | | | | | | | |
          – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: | | | | | | | | | | | |
          210112 | – – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: | | | | | | | | | | | |
          21011298 | – – – Ostatní | Viz příloha II. |
          210120 | – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: | | | | | | | | | | | |
          – – Přípravky: | | | | | | | | | | | |
          21012098 | – – – Ostatní | Viz příloha II. |
          210130 | – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: | | | | | | | | | | | |
          – – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky: | | | | | | | | | | | |
          21013019 | – – – Ostatní | | | | 137 | | | | | | | |
          – – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek: | | | | | | | | | | | |
          21013099 | – – – Ostatní | | | | 245 | | | | | | | |
          2102 | Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, (kromě vakcín čísla 3002); hotové prášky do pečiva: | | | | | | | | | | | |
          210210 | – Aktivní droždí: | | | | | | | | | | | |
          – – Pekařské droždí | | | | | | | | | | | |
          21021031 | – – – Sušené | | | | | | | | 425 | | | |
          21021039 | – – – Ostatní | | | | | | | | 125 | | | |
          210500 | Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa: | | | | | | | | | | | |
          21050010 | – Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků | | | | | | | 25 | | 10 | | |
          – O obsahu mléčných tuků: | | | | | | | | | | | |
          21050091 | – – 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních | | | | | | | 20 | | | 23 | |
          21050099 | – – 7 % hmotnostních nebo více | | | | | | | 23 | | | 35 | |
          2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | | | | | | | | |
          210610 | – Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: | | | | | | | | | | | |
          21061080 | – – Ostatní | Viz příloha II. |
          210690 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          21069098 | – – – Ostatní | Viz příloha II. |
          2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009: | | | | | | | | | | | |
          220290 | – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          – – Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404: | | | | | | | | | | | |
          22029091 | – – – Nižším než 0,2 % hmotnostní | | | | | | | 10 | | 8 | | |
          22029095 | – – – 0,2 % hmotnostní nebo vyšším, avšak nižším než 2 % hmotnostní | | | | | | | 10 | | | 6 | |
          22029099 | – – – 2 % hmotnostní nebo vyšším | | | | | | | 10 | | | 13 | |
          2905 | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | | | | | | | | | | | |
          – Ostatní vícesytné alkoholy: | | | | | | | | | | | |
          29054300 | – – Mannitol (mannit) | | | | | | | 300 | | | | |
          290544 | – – D-glucitol (sorbitol, sorbit): | | | | | | | | | | | |
          – – – Ve vodném roztoku | | | | | | | | | | | |
          29054411 | – – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu | | | | | 172 | | | | | | |
          29054419 | – – – – Ostatní | | | | | | | 90 | | | | |
          – – – Ostatní: | | | | | | | | | | | |
          29054491 | – – – – obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu | | | | | 245 | | | | | | |
          29054499 | – – – – Ostatní | | | | | | | 128 | | | | |
          3302 | Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů: | | | | | | | | | | | |
          330210 | – Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů: | | | | | | | | | | | |
          – – Druhy používané k výrobě nápojů: | | | | | | | | | | | |
          – – – Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj: | | | | | | | | | | | |
          – – – – Ostatní: | | | | | | | | | | | |
          33021029 | – – – – – Ostatní | Viz příloha II. |
          3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: | | | | | | | | | | | |
          350510 | – Dextriny a jiné modifikované škroby: | | | | | | | | | | | |
          35051010 | – – Dextriny | | | | | 189 | | | | | | |
          – – Ostatní modifikované škroby: | | | | | | | | | | | |
          35051090 | – – – Ostatní | | | | | 189 | | | | | | |
          350520 | – Klihy: | | | | | | | | | | | |
          35052010 | – – Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | | | | | 48 | | | | | | |
          35052030 | – – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | | | | | 95 | | | | | | |
          35052050 | – – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | | | | | 151 | | | | | | |
          35052090 | – – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | | | | | 189 | | | | | | |
          3809 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | | | | | | | | |
          380910 | – Na bázi škrobových látek: | | | | | | | | | | | |
          38091010 | – – Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek | | | | | 95 | | | | | | |
          38091030 | – – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek | | | | | 132 | | | | | | |
          38091050 | – – Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek | | | | | 161 | | | | | | |
          38091090 | – – Obsahující 83 % hmotnostních nebo více těchto látek | | | | | 189 | | | | | | |
          3824 | Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | | | | | | | | |
          382460 | – Sorbitol, jiný než položky 290544: | | | | | | | | | | | |
          – – Ve vodném roztoku: | | | | | | | | | | | |
          38246011 | – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu | | | | | 172 | | | | | | |
          38246019 | – – – Ostatní | | | | | | | 90 | | | | |
          – – Ostatní | | | | | | | | | | | |
          38246091 | – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu | | | | | 245 | | | | | | |
          38246099 | – – – Ostatní | | | | | | | 128 | | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          (uvedená v čl. 3 odst. 3)
          Množství základních produktů, o jejichž použití se uvažuje, pokud příloha I odkazuje na tuto přílohu
          (na 100 kg zboží) |
          Mléčný tuk, mléčné bílkoviny, sacharóza, invertní cukr a izoglukóza; obsah škrobu a glukózy | Sušené odstředěné mléko (PG 2) | Sušené plnotučné mléko (PG 3) | Máslo (PG 6) | Bílý cukr | Pšenice obecná | Kukuřice |
          kg | kg | kg | kg | kg | kg |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
          A.Neobsahující žádné mléčné tuky nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních těchto tuků, s obsahem mléčných bílkovin: | | | | | | |
          —2,5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 6 % hmotnostních | 14 | | | | | |
          —6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních | 42 | | | | | |
          —18 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 30 % hmotnostních | 75 | | | | | |
          —30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 60 % hmotnostních | 146 | | | | | |
          —60 % hmotnostních nebo více. | 208 | | | | | |
          Obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 3 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 2,5 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 3 | | | |
          —S obsahem mléčných bílkovin: | | | | | | |
          —2,5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 6 % hmotnostních | 14 | | 3 | | | |
          —6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních | 42 | | 3 | | | |
          —18 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 30 % hmotnostních | 75 | | 3 | | | |
          —30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 60 % hmotnostních | 146 | | 3 | | | |
          —60 % hmotnostních nebo více. | 208 | | 3 | | | |
          Obsahující 3 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 6 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 2,5 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 6 | | | |
          —S obsahem mléčných bílkovin: | | | | | | |
          —2,5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 12 % hmotnostních | 12 | 20 | | | | |
          —12 % hmotnostních nebo více. | 71 | | 6 | | | |
          Obsahující 6 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 9 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 4 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 10 | | | |
          —S obsahem mléčných bílkovin: | | | | | | |
          —4 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 15 % hmotnostních | 10 | 32 | | | | |
          —15 % hmotnostních nebo více. | 71 | | 10 | | | |
          Obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 12 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 14 | | | |
          —S obsahem mléčných bílkovin: | | | | | | |
          —6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních | 9 | 43 | | | | |
          —18 % hmotnostních nebo více. | 70 | | 14 | | | |
          Obsahující 12 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 18 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 20 | | | |
          —S obsahem mléčných bílkovin: | | | | | | |
          —6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 18 % hmotnostních | | 56 | 2 | | | |
          —18 % hmotnostních nebo více. | 65 | | 20 | | | |
          Obsahující 18 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 26 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 20 | | | |
          —Obsahující 6 % hmotnostních nebo více mléčných bílkovin | 50 | | 29 | | | |
          Obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 40 % mléčných tuků: | | | | | | |
          —Neobsahující žádné mléčné bílkoviny nebo obsahující méně než 6 % hmotnostních takových bílkovin: | | | 45 | | | |
          —Obsahující 6 % hmotnostních nebo více mléčných bílkovin | 38 | | 45 | | | |
          S obsahem mléčných tuků: | | | | | | |
          —40 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 55 % hmotnostních | | | 63 | | | |
          —55 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 70 % hmotnostních | | | 81 | | | |
          —70 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních | | | 99 | | | |
          —85 % hmotnostních nebo více. | | | 117 | | | |
          B.S obsahem sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy: | | | | | | |
          —5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 30 % hmotnostních | | | | 24 | | |
          —30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních | | | | 45 | | |
          —50 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 70 % hmotnostních | | | | 65 | | |
          —70 % hmotnostních nebo více. | | | | 93 | | |
          C.S obsahem škrobu a/nebo glukózy: | | | | | | |
          —5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 25 % hmotnostních | | | | | 22 | 22 |
          —25 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních | | | | | 47 | 47 |
          —50 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 75 % hmotnostních | | | | | 74 | 74 |
          —75 % hmotnostních nebo více. | | | | | 101 | 101 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          (na kterou se odkazuje v čl. 3 odst. 4)
          Dodatečné kódy založené na složení zboží
          Mléčný tuk (v % hmotnostních) | Mléčné bílkoviny (v % hmotnostních) [3] | Škrob / glukóza (v % hmotnostních) [1] |
          ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 25 | ≥ 25 < 50 | ≥ 50 < 75 | ≥ 75 |
          Sacharóza / invertní cukr / izoglukóza (v % hmotnostních) [2] |
          ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 < 70 | ≥ 70 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 < 50 | ≥ 50 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 < 30 | ≥ 30 | ≥ 0 < 5 | ≥ 5 |
          ≥ 0 < 1,5 | ≥ 0 < 2,5 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7017 | 7758 | 7759 |
          ≥ 2,5 < 6 | 7020 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7025 | 7026 | 7027 | 7028 | 7029 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7035 | 7036 | 7037 | 7768 | 7769 |
          ≥ 6 < 18 | 7040 | 7041 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 7049 | 7050 | 7051 | 7052 | 7053 | 7055 | 7056 | 7057 | 7778 | 7779 |
          ≥ 18 < 30 | 7060 | 7061 | 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | 7072 | 7073 | 7075 | 7076 | 7077 | 7788 | 7789 |
          ≥ 30 < 60 | 7080 | 7081 | 7082 | 7083 | 7084 | 7085 | 7086 | 7087 | 7088 | X | 7090 | 7091 | 7092 | X | 7095 | 7096 | X | X | X |
          ≥ 60 | 7800 | 7801 | 7802 | X | X | 7805 | 7806 | 7807 | X | X | 7810 | 7811 | X | X | X | X | X | X | X |
          ≥ 1,5 < 3 | ≥ 0 < 2,5 | 7100 | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 | 7105 | 7106 | 7107 | 7108 | 7109 | 7110 | 7111 | 7112 | 7113 | 7115 | 7116 | 7117 | 7798 | 7799 |
          ≥ 2,5 < 6 | 7120 | 7121 | 7122 | 7123 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127 | 7128 | 7129 | 7130 | 7131 | 7132 | 7133 | 7135 | 7136 | 7137 | 7808 | 7809 |
          ≥ 6 < 18 | 7140 | 7141 | 7142 | 7143 | 7144 | 7145 | 7146 | 7147 | 7148 | 7149 | 7150 | 7151 | 7152 | 7153 | 7155 | 7156 | 7157 | 7818 | 7819 |
          ≥ 18 < 30 | 7160 | 7161 | 7162 | 7163 | 7164 | 7165 | 7166 | 7167 | 7168 | 7169 | 7170 | 7171 | 7172 | 7173 | 7175 | 7176 | 7177 | 7828 | 7829 |
          ≥ 30 < 60 | 7180 | 7181 | 7182 | 7183 | X | 7185 | 7186 | 7187 | 7188 | X | 7190 | 7191 | 7192 | X | 7195 | 7196 | X | X | X |
          ≥ 60 | 7820 | 7821 | 7822 | X | X | 7825 | 7826 | 7827 | X | X | 7830 | 7831 | X | X | X | X | X | X | X |
          ≥ 3 < 6 | ≥ 0 < 2,5 | 7840 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 | 7847 | 7848 | 7849 | 7850 | 7851 | 7852 | 7853 | 7855 | 7856 | 7857 | 7858 | 7859 |
          ≥ 2,5 < 12 | 7200 | 7201 | 7202 | 7203 | 7204 | 7205 | 7206 | 7207 | 7208 | 7209 | 7210 | 7211 | 7212 | 7213 | 7215 | 7216 | 7217 | 7220 | 7221 |
          ≥ 12 | 7260 | 7261 | 7262 | 7263 | 7264 | 7265 | 7266 | 7267 | 7268 | 7269 | 7270 | 7271 | 7272 | 7273 | 7275 | 7276 | X | 7838 | X |
          ≥ 6 < 9 | ≥ 0 < 4 | 7860 | 7861 | 7862 | 7863 | 7864 | 7865 | 7866 | 7867 | 7868 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 | 7875 | 7876 | 7877 | 7878 | 7879 |
          ≥ 4 < 15 | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 | 7316 | 7317 | 7320 | 7321 |
          ≥ 15 | 7360 | 7361 | 7362 | 7363 | 7364 | 7365 | 7366 | 7367 | 7368 | 7369 | 7370 | 7371 | 7372 | 7373 | 7375 | 7376 | X | 7378 | X |
          ≥ 9 < 12 | ≥ 0 < 6 | 7900 | 7901 | 7902 | 7903 | 7904 | 7905 | 7906 | 7907 | 7908 | 7909 | 7910 | 7911 | 7912 | 7913 | 7915 | 7916 | 7917 | 7918 | 7919 |
          ≥ 6 < 18 | 7400 | 7401 | 7402 | 7403 | 7404 | 7405 | 7406 | 7407 | 7408 | 7409 | 7410 | 7411 | 7412 | 7413 | 7415 | 7416 | 7417 | 7420 | 7421 |
          ≥ 18 | 7460 | 7461 | 7462 | 7463 | 7464 | 7465 | 7466 | 7467 | 7468 | X | 7470 | 7471 | 7472 | X | 7475 | 7476 | X | X | X |
          ≥ 12 < 18 | ≥ 0 < 6 | 7940 | 7941 | 7942 | 7943 | 7944 | 7945 | 7946 | 7947 | 7948 | 7949 | 7950 | 7951 | 7952 | 7953 | 7955 | 7956 | 7957 | 7958 | 7959 |
          ≥ 6 < 18 | 7500 | 7501 | 7502 | 7503 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 | 7513 | 7515 | 7516 | 7517 | 7520 | 7521 |
          ≥ 18 | 7560 | 7561 | 7562 | 7563 | 7564 | 7565 | 7566 | 7567 | 7568 | X | 7570 | 7571 | 7572 | X | 7575 | 7576 | X | X | X |
          ≥ 18 < 26 | ≥ 0 < 6 | 7960 | 7961 | 7962 | 7963 | 7964 | 795 | 7966 | 7967 | 7968 | 7969 | 7970 | 7971 | 7972 | 7973 | 7975 | 7976 | 7977 | 7978 | 7979 |
          ≥ 6 | 7600 | 7601 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 | 7606 | 7607 | 7608 | 7609 | 7610 | 7611 | 7612 | 7613 | 7615 | 7616 | X | 7620 | X |
          ≥ 26 < 40 | ≥ 0 < 6 | 7980 | 7981 | 7982 | 7983 | 7984 | 7985 | 7986 | 7987 | 7988 | X | 7990 | 7991 | 7992 | X | 7995 | 7996 | X | X | X |
          ≥ 6 | 7700 | 7701 | 7702 | 7703 | X | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | X | 7710 | 7711 | 7712 | X | 7715 | 7716 | X | X | X |
          ≥ 40 < 55 | | 7720 | 7721 | 7722 | 7723 | X | 7725 | 7726 | 7727 | 7728 | X | 7730 | 7731 | 7732 | X | 7735 | 7736 | X | X | X |
          ≥ 55 < 70 | 7740 | 7741 | 7742 | X | X | 7745 | 7746 | 7747 | X | X | 7750 | 7751 | X | X | X | X | X | X | X |
          ≥ 70 < 85 | 7760 | 7761 | 7762 | X | X | 7765 | 7766 | X | X | X | 7770 | 7771 | X | X | X | X | X | X | X |
          ≥ 85 | 7780 | 7781 | X | X | X | 7785 | 7786 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
          [1] Škrob/glukózaHmotnostní podíl zboží (jak je předkládáno), které představuje škrob, jeho degradační produkty, tj. všechny polymery glukózy a glukóza, stanovené jako glukóza a vyjádřené jako škrob (v sušině a 100 % čistotě; faktor pro přepočet glukózy na škrob: 0,9).Je-li však deklarována směs glukózy a fruktózy (v jakékoliv formě) a/nebo je-li zjištěna ve zboží, pak množství glukózy, které se zahrne do výše uvedeného výpočtu, je množství vyšší než obsah fruktózy ve zboží.
          [2] Sacharóza / invertní cukr / izoglukózaHmotnostní podíl zboží (jak je předkládáno), které představuje sacharóza, společně s množstvím sacharózy, která byla vyjádřena jako sacharóza z jakékoli směsi glukózy a fruktózy (aritmetický součet množství obou těchto cukrů násobený 0,95), která je deklarována (v jakékoli formě) a/nebo zjištěna ve zboží.Pokud je však obsah fruktózy u zboží nižší než obsah glukózy, potom je množství glukózy, které se má zahrnout do výše uvedeného výpočtu, množstvím rovnajícím se svou hmotností množství fruktózy.Poznámka: Ve všech případech, je-li deklarován hydrolyzovaný produkt laktózy a/nebo je-li mezi cukry zjištěna galaktóza, pak se množství glukózy rovnající se množství galaktózy odečte od celkového obsahu glukózy, dříve než se provede jakýkoliv jiný výpočet.
          [3] Mléčné bílkovinyKaseiny a/nebo kaseináty tvořící součást zboží nejsou považovány za mléčné bílkoviny, jestliže zboží neobsahuje další složky mléčného původu.Mléčný tuk ve zboží o obsahu nižším než 1 % hmotnostní a laktóza o obsahu nižším než 1 % hmotnostní nejsou považovány za jiné složky mléčného původu.V daném případě musí dotyčná osoba při plnění celních formalit uvést do celního prohlášení stanoveného za tím účelem: "jediná mléčná složka: kasein/kaseinát".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.