Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 515/2011 ze dne 25. května 2011 o povolení vitaminu B 6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 515/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 515/2011
          ze dne 25. května 2011
          o povolení vitaminu B6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS [2].
          (2) Vitamin B6 byl směrnicí 70/524/EHS povolen bez časového omezení jako doplňková látka ve skupině "vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem" pro všechny druhy zvířat. Doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.
          (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení vitaminu B6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek "nutriční doplňkové látky". Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") ve svém stanovisku ze dne 9. listopadu 2010 dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemá vitamin B6 nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí [3]. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení vitaminu B6 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí obsahujících tuto doplňkovou látku.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "nutriční doplňkové látky", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat s výhradou podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Krmiva obsahující vitamin B6 označená v souladu se směrnicí 70/524/EHS nebo nařízením (ES) č. 1831/2003 mohou být nadále uváděna na trh a používána až do vyčerpání zásob.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] EFSA Journal 2010; 8(12):1917.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis, metody analýzy | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Nutriční doplňkové látky: vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem
          3a831 | Vitamin B6/pyridoxin-hydrochlorid | Účinná látkapyridoxin-hydrochlorid C8H11NO3.HClKritéria čistoty: ne méně než 98,5 %Analytické metody [1]1.Pro stanovení vitaminu B6 v doplňkových látkách: monografie Evropského lékopisu 0245 – 7. vydání).2.Pro stanovení vitaminu B6 v premixech: vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí (RP-HPLC-UV) [2]. | Všechny druhy zvířat | — | — | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování a ve vodě.2.Vitamin B6/pyridoxin-hydrochlorid může být také používán v pitné vodě.3.Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice. | 15. červen 2021 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
          [2] VDLUFA, Bd III, 13.9.1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.