Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a  Bacillus subtilis DSM 5750 v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 516/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2011
          ze dne 25. května 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změnit povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").
          (2) Přípravek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležející do skupiny "mikroorganismy" byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS [2] jako doplňková látka pro použití u prasnic nařízením Komise (ES) č. 1453/2004 [3], pro použití u výkrmu krůt a u telat do maximálního stáří tří měsíců nařízením Komise (ES) č. 600/2005 [4] a pro použití u výkrmu prasat a u selat nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 [5].
          (3) Komise obdržela žádost o změnu podmínek povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750, aby bylo umožněno jeho použití v krmivech pro výkrm krůt obsahujících kyselinu mravenčí. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost předala úřadu.
          (4) Úřad ve svém stanovisku ze dne 7. prosince 2010 došel k závěru, že byla stanovena slučitelnost přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 stanoveného v příloze s kyselinou mravenčí pro použití u výkrmu krůt [6].
          (5) Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
          (6) Nařízení (ES) č. 600/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha III nařízení (ES) č. 600/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5.
          [5] Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.
          [6] EFSA Journal 2011; 9(1):1953.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze III nařízení (ES) č. 600/2005 se položka E 1700 týkající se doplňkové látky Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 nahrazuje tímto:
          Č. ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva |
          Mikroorganismy
          "E 1700 | Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (v poměru 1:1) | Směs Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 obsahující minimálně 3,2 × 109 CFU/g doplňkové látky (1,6 × 109 každé bakterie) | výkrm krůt | — | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. Může být použito v krmných směsích obsahujících jedno z těchto kokcidiostatik: diklazuril, halofuginon, monensinát sodný, robenidin, maduramicin amonný, lasalocid sodný a konzervační přísadu kyselinu mravenčí. | bez časového omezení |
          telata | 3 měsíce | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 | V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. | bez časového omezení" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.