Nařízení Komise (EU) č. 520/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, boscalid, buprofezin, cypermethrin, fluopikolid, hexythiazox, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, metaflumizon, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz, prothiokonazol, spirodiklofen a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 520/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 520/2011
          ze dne 25. května 2011,
          kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, boscalid, buprofezin, cypermethrin, fluopikolid, hexythiazox, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, metaflumizon, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz, prothiokonazol, spirodiklofen a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maximální limity reziduí (MLR) pro benalaxyl, cypermethrin, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz a zoxamid byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro boscalid, buprofezin, fluopikolid, hexythiazox, metaflumizon, prothiokonazol a spirodiklofen byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro boscalid pro použití k ošetření řady plodin s cílem stávající MLR změnit. Povolené použití boscalidu v zemích NAFTA (Dohoda o severoamerické zóně volného obchodu) vede k vyšší míře reziduí, než jsou MLR stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 396/2005. Aby se nevytvořily překážky obchodu pro dovoz třešní a višní, cibule kuchyňské, cibule jarní, rajčat, lilku, okurek salátových, melounů cukrových, brokolice, zelí hlávkového, bazalky, suchých fazolí, suchého hrachu, slunečnicových semen a semen řepky, je zapotřebí zavést vyšší MLR.
          (3) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu.
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko [2]. Toto stanovisko bylo předáno Komisi a členským státům a zpřístupněno veřejnosti.
          (5) Úřad ve svém odůvodněném stanovisku dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR doporučené úřadem jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).
          (6) Dne 9. července 2010 Komise pro Codex Alimentarius přijala hodnoty CXL pro benalaxyl, boscalid, buprofezin, cypermethrin, fluopikolid, hexythiazox, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, metaflumizon, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz, prothiokonazol, spirodiklofen a zoxamid. Uvedené hodnoty CXL by měly být zahrnuty v nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR kromě těch hodnot CXL, jež nejsou pro evropskou skupinu spotřebitelů bezpečné a k nimž měla Unie výhrady, které předložila Komisi pro Codex Alimentarius [3] a jež vycházejí z vědecké zprávy úřadu.
          (7) Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 písm. a) a e) nařízení (ES) č. 396/2005.
          (8) Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
          [2] Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu:Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for boscalid in various crops, EFSA Journal 2010; 8(9):1780. Zveřejněno: 16. září 2010. Přijato: 12. září 2010.Vědecká zpráva EFSA: Scientific and technical support for preparing a EU position in the 42nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), EFSA Journal 2010; 8(11):1560. Zveřejněno: 26. listopadu 2010. Přijato: 24. března 2010.
          [3] Zprávy výboru pro přípravu kodexu reziduí pesticidů jsou k dispozici na adrese http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10ALINORM 10/33/REP. JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. APPENDIX II and III. 33. zasedání. Mezinárodní konferenční centrum, Ženeva, Švýcarsko, 5.– 9. července 2010.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:
          1) V příloze II se sloupce pro benalaxyl, cypermethrin, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz a zoxamid nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [1] [**] [***]
          (F) = rozpustné v tuku"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [1] | Benalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně benalaxylu-M (suma izomerů) | Karbofuran (suma látek karbofuran a 3hydroxykarbofuran, vyjádřeno jako karbofuran) | Karbosulfan | Cypermethrin (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (F) | Indoxakarb jako suma izomerů S a R (F) | Methoxyfenozid (F) | Parakvat | Prochloraz (suma prochlorazu metabolitů obsahujících složku 2,4, 6-trichlorofenolu vyjádřeno jako prochloraz) | Zoxamid |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | | | 0,02 [2] | | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,05 [2] | | | 2 | 0,02 [2] | 1 | | 10 | 0,02 [2] |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | 0,5 | 0,1 | | | | | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | 0,5 | 0,1 | | | | | | |
          0110990 | Ostatní | | 0,3 | 0,05 [2] | | | | | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |
          0120010 | Mandle | | | | | | | | | |
          0120020 | Para ořechy | | | | | | | | | |
          0120030 | Kešu ořechy | | | | | | | | | |
          0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | | | | |
          0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | | | | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | | | | | |
          0120070 | Makadamie | | | | | | | | | |
          0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | | | | |
          0120090 | Piniové oříšky | | | | | | | | | |
          0120100 | Pistácie | | | | | | | | | |
          0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | | | | |
          0120990 | Ostatní | | | | | | | | | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 1 | | 2 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | 0,5 | | | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | 0,3 | | | | |
          0130030 | Kdoule | | | | | 0,3 | | | | |
          0130040 | Mišpule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130990 | Ostatní | | | | | 0,3 | | | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 2 | 1 | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0140010 | Meruňky | | | | | | 0,3 | | | |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | | | | 0,3 | | | |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0140990 | Ostatní | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 0,3 | | | 0,5 | 2 | 1 | | | 5 |
          0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | | | |
          0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | | | |
          0152000 | b)Jahody | 0,05 [2] | | | 0,07 | 0,02 [2] | 2 | | | 0,02 [2] |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | 0,05 [2] | | | 0,5 | | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0153010 | Ostružiny | | | | | 0,5 | | | | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | | | | 0,5 | | | | |
          0153990 | Ostatní | | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 1 | | | | 0,02 [2] |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | | | | 4 | | | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | | | | | | 0,7 | | | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0154050 | Šípky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154990 | Ostatní | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | | | | 0,02 [2] |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0161010 | Datle | | | | 0,05 [2] | | | | | |
          0161020 | Fíky | | | | 0,05 [2] | | | | | |
          0161030 | Stolní olivy | | | | 0,05 [2] | | | | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | | 0,05 [2] | | | | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | | | | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0162010 | Kiwi | | | | 0,05 [2] | | 1 | | | |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | | | 2 | | 0,02 [2] | | | |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | | | |
          0162040 | Opuncie | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162050 | Zlatolist | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | | | |
          0163000 | b)s nejedlou slupkou, velké | | | | | | | | | |
          0163010 | Avokádo | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,7 | | 5 | |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | 0,05 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0163030 | Mango | | | | 0,7 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 5 | |
          0163040 | Papája | | | | 0,5 | 0,02 [2] | 1 | | 5 | |
          0163050 | Granátová jablka | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163080 | Ananas | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 5 | |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0211000 | a)Brambory | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | | | | | |
          0212040 | Maranta | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0212990 | Ostatní | | | | | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | | | | | |
          0213010 | Řepa salátová | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213020 | Mrkev | | | 0,1 | | 0,02 [2] | 0,5 | | | |
          0213030 | Celer bulvový | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213050 | Topinambury | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213060 | Pastinák | | | 0,1 | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213070 | Petržel kořenová | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | 0,05 [2] | | 0,2 | 0,4 | | | |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213100 | Tuřín | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213110 | Vodnice | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0213990 | Ostatní | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0220010 | Česnek | 0,05 [2] | | | 0,1 | | | | 0,5 | |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | 0,2 | | | 0,1 | | | | 0,05 [2] | |
          0220030 | Šalotka | 0,05 [2] | | | 0,1 | | | | 5 | |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | |
          0220990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | | | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | |
          0231000 | a)Lilkovité | | | | 0,5 | | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | 0,5 | | | | 0,5 | 2 | | | 0,5 |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | 0,2 | | | | 0,3 | 1 | | | 0,02 [2] |
          0231030 | Lilek (Pepino) | 0,5 | | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,02 [2] |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0231990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,05 [2] | | | 0,2 | 0,5 | 0,02 [2] | | | 2 |
          0232010 | Okurky salátové | | | | | | | | | |
          0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | | | | |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | | | | | | | |
          0232990 | Ostatní | | | | | | | | | |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | 0,2 | 0,5 | 0,02 [2] | | | 2 |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | 0,3 | | | | | | | | |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | 0,05 [2] | | | | | | | | |
          0233030 | Melouny vodní | 0,1 | | | | | | | | |
          0233990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | | | | | | |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | | | 0,3 | | | | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | | | 1 | | | | | |
          0241020 | Květák | | | | 0,5 | | | | | |
          0241990 | Ostatní | | | | 1 | | | | | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | 1 | | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | | | 0,1 | | | | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | 3 | | | | |
          0242990 | Ostatní | | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | | | | 1 | | | | | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | | | | 0,2 | | | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | 0,2 | | | | |
          0243990 | Ostatní | | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0244000 | d)Kedlubny | | | | 1 | 0,02 [2] | | | | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | | | | 2 | | | | 5 | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | 0,05 [2] | | | | 1 | | | | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | 1 | | | | 2 | | | | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | 0,05 [2] | | | | 2 | | | | |
          0251040 | Řeřicha setá | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0251050 | Barborka jarní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0251070 | Červená hořčice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | 0,05 [2] | | | | 1 | | | | |
          0251990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | 0,05 [2] | | | 0,7 | | | | | |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | | | | 2 | | | 0,05 [2] | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0252990 | Ostatní | | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,05 [2] | | | 0,7 | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | 0,05 [2] | | | 2 | | | | 5 | |
          0256010 | Kerblík | | | | | 2 | | | | |
          0256020 | Pažitka | | | | | 2 | | | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | | | | 2 | | | | |
          0256040 | Petrželová nať | | | | | 2 | | | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256060 | Rozmarýn | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256090 | Bobkový list | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | | | | 2 | | | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | 0,7 | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | | | | | 2 | | | |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | | | 0,3 | | | |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | | | 0,3 | | | |
          0260050 | Čočka | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0260990 | Ostatní | | | | | | 0,02 [2] | | | |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0270010 | Chřest | | | | 0,1 | 0,02 [2] | | | | |
          0270020 | Kardy | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
          0270030 | Celer řapíkatý | | | | 0,05 [2] | 2 | | | | |
          0270040 | Fenykl sladký | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
          0270050 | Artyčoky | | | | 2 | 0,1 | | | | |
          0270060 | Pór | | | | 0,5 | 0,02 [2] | | | | |
          0270070 | Reveň | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
          0270080 | Bambusové výhonky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
          0280000 | viii)Houby | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | 0,05 [2] | | | | 3 | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | 1 | | | | 0,05 [2] | |
          0280990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | |
          0290000 | (ix)Chaluhy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | | | 0,1 | 5 | | 0,05 [2] | |
          0300020 | Čočka | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,3 | |
          0300040 | Vlčí bob | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0300990 | Ostatní | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | |
          0401000 | i)Olejnatá semena | | 0,1 | | | | | | | 0,05 [2] |
          0401010 | Lněná semena | | | | 0,2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,5 | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | 0,1 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0401030 | Mák | | | | 0,2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0401040 | Sezamová semena | | | | 0,2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0401050 | Slunečnicová semena | | | | 0,2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,5 | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | | 0,2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,5 | |
          0401070 | Sojové boby | | | | 0,05 [2] | 0,5 | 2 | | 0,1 [2] | |
          0401080 | Hořčičná semena | | | | 0,1 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0401090 | Bavlníková semena | | | | 0,2 | 0,05 [2] | 2 | | 0,1 [2] | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0401110 | Světlice barvířská | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401120 | Brutnák | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401130 | Lnička setá | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401140 | Semena konopí | | | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0401150 | Skočec obecný | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | | |
          0402010 | Olivy na olej | | 0,02 [2] | | | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402030 | Plody palmy olejové | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402990 | Ostatní | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,05 [2] |
          0500000 | 5.OBILOVINY | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] |
          0500010 | Ječmen | | | | 2 | | | 0,02 [2] | 1 | |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | | 0,3 | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0500030 | Kukuřice | | | | 0,3 | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | | | 0,3 | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0500050 | Oves | | | | 2 | | | 0,02 [2] | 1 | |
          0500060 | Rýže | | | | 2 | | | 0,05 | 1 | |
          0500070 | Žito | | | | 2 | | | 0,02 [2] | 0,5 | |
          0500080 | Čirok | | | | 0,3 | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | | 2 | | | 0,02 [2] | 0,5 | |
          0500990 | Ostatní | | | | 0,3 | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | | | | 0,5 | 0,05 [2] | | | 0,1 [2] | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631000 | a)Květy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631010 | Květ heřmánku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631020 | Květ ibišku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631030 | Květní lístky růže | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631050 | Lípa | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632000 | b)Listy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632010 | List jahodníku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633000 | c)Kořeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 1 | 30 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810000 | i)Semena | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810010 | Anýz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810020 | Kmín černý | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810040 | Semena koriandru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810050 | Semena kmínu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810060 | Semena kopru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810070 | Semena fenyklu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810090 | Muškátové oříšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820010 | Nové koření | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820030 | Kmín | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820040 | Kardamom | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820050 | Jalovcové bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820070 | Vanilkové lusky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830000 | iii)Kůra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840010 | Lékořice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840020 | Zázvor | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840030 | Kurkuma | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840040 | Křen | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850000 | v)Pupeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850010 | Hřebíček | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850020 | Kapary | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860000 | vi)Blizny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860010 | Šafrán | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870010 | Muškátový květ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900020 | Cukrová třtina | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900030 | Kořen čekanky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | | | | | | | | | |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | 0,05 [2] | 0,1 [2] | | | | | | | |
          1011000 | a)Prasata | | | 0,05 | | | | | 0,1 [2] | |
          1011010 | Maso | | | | 2 | 2 | 0,2 | | | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | | | | 2 | 2 | 0,2 | | | |
          1011030 | Játra | | | | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1011040 | Ledviny | | | | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1011050 | Poživatelné droby | | | | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1011990 | Ostatní | | | | 0,2 | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | 0,05 | | | | | | |
          1012010 | Maso | | | | 2 | 2 | 0,2 | | 0,1 [2] | |
          1012020 | Tuk | | | | 2 | 2 | 0,2 | | 0,2 | |
          1012030 | Játra | | | | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | 2 | |
          1012040 | Ledviny | | | | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | 0,5 | |
          1012050 | Poživatelné droby | | | | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | 0,1 [2] | |
          1012990 | Ostatní | | | | 0,2 | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,1 [2] | |
          1013000 | c)Ovce | | | | | | | | 0,1 [2] | |
          1013010 | Maso | | | 0,05 | 2 | 2 | 0,2 | | | |
          1013020 | Tuk | | | 0,05 | 2 | 2 | 0,2 | | | |
          1013030 | Játra | | | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1013040 | Ledviny | | | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1013050 | Poživatelné droby | | | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1013990 | Ostatní | | | | 0,2 | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | |
          1014000 | d)Kozy | | | | | | | | 0,1 [2] | |
          1014010 | Maso | | | 0,05 | 2 | 2 | 0,2 | | | |
          1014020 | Tuk | | | 0,05 | 2 | 2 | 0,2 | | | |
          1014030 | Játra | | | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1014040 | Ledviny | | | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1014050 | Poživatelné droby | | | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | | | |
          1014990 | Ostatní | | | | 0,2 | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | | | | | | 0,01 [2] | | 0,1 [2] | |
          1016010 | Maso | | | 0,05 | 0,1 | 0,3 | | | | |
          1016020 | Tuk | | | 0,05 | 0,1 | 0,3 | | | | |
          1016030 | Játra | | | 0,05 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | | | |
          1016040 | Ledviny | | | 0,05 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | | | |
          1016050 | Poživatelné droby | | | 0,05 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | | | |
          1016990 | Ostatní | | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | | | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | | 0,02 [2] | |
          1020010 | Kravské | | | | | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 | 0,05 [2] | 0,02 | 0,01 [2] | | 0,1 [2] | |
          1030010 | Slepičí | | | | | | | | | |
          1030020 | Kachní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030030 | Husí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030040 | Křepelčí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          2) V příloze III části A se sloupce pro boscalid, buprofezin, fluopikolid, hexythiazox, metaflumizon, prothiokonazol a spirodiklofen nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [4] [*****]
          (F) = rozpustné v tuku
          (R) Boscalid - kód 1000000 : suma boscalidu a M 510F01 včetně jeho konjugátů
          Prothiokonazol – kód 1000000 : suma prothiokonazolu-desthio a jeho glukuronidového konjugátu, vyjádřeno jako prothiokonazol-desthio."
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [4] | Boscalid (F) (R) | Buprofezin (F) | Fluopikolid | Hexythiazox | Metaflumizon (suma E- a Z-izomerů) | Prothiokonazol (prothiokonazol-desthio) (R) | Spirodiklofen (F) |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | 0,05 [5] | 0,02 [5] | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,05 [5] | 1 | 0,01 [5] | 1 | | | |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | | | 0,5 |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | | 0,5 |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | | | 0,5 |
          0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | 0,4 |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | | | | | 0,4 |
          0110990 | Ostatní | | | | | | | 0,4 |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 1 | | 0,01 [5] | 0,5 | | | |
          0120010 | Mandle | | 0,7 | | | | | 0,1 |
          0120020 | Para ořechy | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120030 | Kešu ořechy | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120040 | Kaštany jedlé | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120050 | Kokosové ořechy | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120070 | Makadamie | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120080 | Pekanové ořechy | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120090 | Piniové oříšky | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120100 | Pistácie | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120110 | Vlašské ořechy | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0120990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | | | 0,05 |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 2 | | 0,01 [5] | | | | 0,8 |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | 3 | | 1 | | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | 0,5 | | 1 | | | |
          0130030 | Kdoule | | 0,5 | | 0,5 | | | |
          0130040 | Mišpule | | 0,5 | | 0,5 | | | |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | 0,5 | | 0,5 | | | |
          0130990 | Ostatní | | 0,5 | | 0,5 | | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | | | 0,01 [5] | | | | 2 |
          0140010 | Meruňky | 3 | 0,2 | | 1 | | | |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | 4 | 2 | | 1 | | | |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | 3 | 0,7 | | 1 | | | |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | 3 | 2 | | 0,5 | | | |
          0140990 | Ostatní | 3 | 0,1 | | 0,5 | | | |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | | | | | | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 5 | 1 | 2 | 1 | | | |
          0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | 2 |
          0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | 0,2 |
          0152000 | b)Jahody | 10 | 3 | 0,01 [5] | 0,5 | | | 2 |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | 10 | 0,05 [5] | 0,01 [5] | 0,5 | | | 0,02 [5] |
          0153010 | Ostružiny | | | | | | | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | | | | | | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | | | | | | |
          0153990 | Ostatní | | | | | | | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | 10 | 0,05 [5] | 0,01 [5] | 0,5 | | | |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | | | | | 0,1 |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | | | | | | | 0,1 |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | | 1 |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | | | | 0,5 |
          0154050 | Šípky | | | | | | | 0,1 |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | | | | | 0,1 |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | | | | | 0,1 |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | | | | | | | 0,1 |
          0154990 | Ostatní | | | | | | | 0,1 |
          0160000 | vi)Různé ovoce | | | 0,01 [5] | | | | |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | 0,05 [5] | | | | | | 0,02 [5] |
          0161010 | Datle | | 0,05 [5] | | 2 | | | |
          0161020 | Fíky | | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0161030 | Stolní olivy | | 5 | | 0,5 | | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0161990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | | | | | | 0,02 [5] |
          0162010 | Kiwi | 5 | 1 | | 1 | | | |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0162040 | Opuncie | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0162050 | Zlatolist | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0162990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,5 | | | |
          0163000 | b)s nejedlou slupkou, velké | | | | 0,5 | | | |
          0163010 | Avokádo | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | 0,6 | 0,5 | | | | | 0,02 [5] |
          0163030 | Mango | 0,05 [5] | 0,1 | | | | | 0,02 [5] |
          0163040 | Papája | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,03 |
          0163050 | Granátová jablka | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163080 | Ananas | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163100 | Durian | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0163990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | | 0,05 [5] | | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0211000 | a)Brambory | 2 | | 0,02 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | 2 | | 0,01 [5] | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | | | |
          0212040 | Maranta | | | | | | | |
          0212990 | Ostatní | | | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | 0,01 [5] | 0,5 | | | |
          0213010 | Řepa salátová | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213020 | Mrkev | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213030 | Celer bulvový | 2 | | | | | 0,02 [5] | |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213050 | Topinambury | 2 | | | | | 0,02 [5] | |
          0213060 | Pastinák | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213070 | Petržel kořenová | 3 | | | | | 0,1 | |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | 2 | | | | | 0,02 [5] | |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213100 | Tuřín | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213110 | Vodnice | 2 | | | | | 0,1 | |
          0213990 | Ostatní | 2 | | | | | 0,02 [5] | |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | | 0,05 [5] | | 0,5 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0220010 | Česnek | 5 | | 0,01 [5] | | | | |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | 5 | | 1 | | | | |
          0220030 | Šalotka | 5 | | 0,01 [5] | | | | |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | 6 | | 10 | | | | |
          0220990 | Ostatní | 5 | | 0,01 [5] | | | | |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | | | | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0231000 | a)Lilkovité | 3 | | 1 | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | | 1 | | | 0,6 | | 0,5 |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | 2 | | | 1 | | 0,2 |
          0231030 | Lilek (Pepino) | | 1 | | | 0,6 | | 0,02 [5] |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | 0,5 | | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0231990 | Ostatní | | 0,5 | | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 3 | | 0,5 | | 0,05 [5] | | |
          0232010 | Okurky salátové | | 1 | | | | | 0,1 |
          0232020 | Okurky nakládačky | | 0,7 | | | | | 0,1 |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | 0,7 | | | | | 0,02 [5] |
          0232990 | Ostatní | | 0,7 | | | | | 0,02 [5] |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 3 | | 0,5 | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | 1 | | | | | |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | 0,7 | | | | | |
          0233030 | Melouny vodní | | 0,7 | | | | | |
          0233990 | Ostatní | | 0,7 | | | | | |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,5 | 0,5 | 0,01 [5] | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 3 | 0,5 | 0,01 [5] | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | | 0,05 [5] | | | | | 0,02 [5] |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 5 | | 2 | | 0,05 [5] | | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini ) | | | | 0,5 | | 0,03 | |
          0241020 | Květák | | | | 2 | | 0,03 | |
          0241990 | Ostatní | | | | 1 | | 0,02 [5] | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | 5 | | | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | 0,2 | 5 | 1 | 0,1 | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | 0,2 | 2 | 1 | 0,1 | |
          0242990 | Ostatní | | | 0,01 [5] | 3 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | 30 | | 0,1 | | | 0,02 [5] | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | | | 0,5 | 6 | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | 0,5 | 0,05 [5] | | |
          0243990 | Ostatní | | | | 1 | 0,05 [5] | | |
          0244000 | d)Kedlubny | 5 | | 0,01 [5] | 1 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | 0,01 [5] | 0,5 | | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | | 0,5 | | | | | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | 40 | | | | 10 | | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | 30 | | | | 10 | | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | 30 | | | | 0,05 [5] | | |
          0251040 | Řeřicha setá | 30 | | | | 10 | | |
          0251050 | Barborka jarní | 30 | | | | 10 | | |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | 30 | | | | 10 | | |
          0251070 | Červená hořčice | 30 | | | | 10 | | |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | 30 | | | | 10 | | |
          0251990 | Ostatní | 30 | | | | 10 | | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | 30 | 0,05 [5] | | | 0,05 [5] | | |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | | | | | | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | | | | | |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | | | |
          0252990 | Ostatní | | | | | | | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | | 0,05 [5] | | |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | 30 | 0,05 [5] | | | 0,05 [5] | | |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,5 | 0,05 [5] | | | 0,05 [5] | | |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | | 4 | | | 0,05 [5] | | |
          0256010 | Kerblík | 30 | | | | | | |
          0256020 | Pažitka | 10 | | | | | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | 10 | | | | | | |
          0256040 | Petrželová nať | 10 | | | | | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | 10 | | | | | | |
          0256060 | Rozmarýn | 10 | | | | | | |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | 10 | | | | | | |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | 50 | | | | | | |
          0256090 | Bobkový list | 10 | | | | | | |
          0256100 | Estragon (Yzop) | 10 | | | | | | |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy ) | 10 | | | | | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 3 | | 0,01 [5] | 0,5 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | 1 | | | | | |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | 0,5 | | | | | |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | 0,05 [5] | | | | | |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | 0,5 | | | | | |
          0260050 | Čočka | | 0,05 [5] | | | | | |
          0260990 | Ostatní | | 0,05 [5] | | | | | |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | | 0,05 [5] | | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0270010 | Chřest | 0,05 [5] | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270020 | Kardy | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270030 | Celer řapíkatý | 7 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270040 | Fenykl sladký | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270050 | Artyčoky | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270060 | Pór | 5 | | 0,3 | | | 0,05 | |
          0270070 | Reveň | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0270990 | Ostatní | 0,5 | | 0,01 [5] | | | 0,02 [5] | |
          0280000 | viii)Houby | 0,5 | 0,05 [5] | 0,01 [5] | 0,5 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | | | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | | | |
          0280990 | Ostatní | | | | | | | |
          0290000 | (ix)Chaluhy | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,01 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 3 | 0,05 [5] | 0,01 [5] | | 0,05 [5] | 1 | 0,02 [5] |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | | 0,5 | | | |
          0300020 | Čočka | | | | 0,2 | | | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | 0,2 | | | |
          0300040 | Vlčí bob | | | | 0,2 | | | |
          0300990 | Ostatní | | | | 0,2 | | | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | | | 0,01 [5] | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0401000 | i)Olejnatá semena | | | | 0,5 | | | |
          0401010 | Lněná semena | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401030 | Mák | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401040 | Sezamová semena | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401050 | Slunečnicová semena | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,1 | |
          0401070 | Sojové boby | 3 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401080 | Hořčičná semena | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401090 | Bavlníková semena | 1 | 0,5 | | | | 0,05 | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | 0,5 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401110 | Světlice barvířská | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401120 | Brutnák | 0,5 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401130 | Lnička setá | 0,5 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401140 | Semena konopí | 0,5 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401150 | Skočec obecný | 0,5 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0401990 | Ostatní | 1 | 0,05 [5] | | | | 0,05 | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | | | | 0,02 [5] | |
          0402010 | Olivy na olej | 0,05 [5] | 5 | | 0,5 | | | |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 1 | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | | |
          0402030 | Plody palmy olejové | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | | |
          0402040 | Kapok | 1 | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | | |
          0402990 | Ostatní | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | | |
          0500000 | 5.OBILOVINY | | | 0,01 [5] | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0500010 | Ječmen | 3 | 0,05 [5] | | 0,2 | | 0,3 | |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0500030 | Kukuřice | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0500050 | Oves | 3 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,05 | |
          0500060 | Rýže | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0500070 | Žito | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,1 | |
          0500080 | Čirok | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,02 [5] | |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,5 | | 0,1 | |
          0500990 | Ostatní | 0,5 | 0,05 [5] | | 0,05 [5] | | 0,02 [5] | |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | 0,5 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,05 [5] | 0,1 [5] | 0,02 [5] | 0,05 [5] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | | | | | | | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | | | | | | | |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | | | | | | | |
          0631000 | a)Květy | | | | | | | |
          0631010 | Květ heřmánku | | | | | | | |
          0631020 | Květ ibišku | | | | | | | |
          0631030 | Květní lístky růže | | | | | | | |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra) ) | | | | | | | |
          0631050 | Lípa | | | | | | | |
          0631990 | Ostatní | | | | | | | |
          0632000 | b)Listy | | | | | | | |
          0632010 | List jahodníku | | | | | | | |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | | | | | |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | | | | |
          0632990 | Ostatní | | | | | | | |
          0633000 | c)Kořeny | | | | | | | |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | | | | |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | | | | |
          0633990 | Ostatní | | | | | | | |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | | | | | | | |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | | | | | | | |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | | | | | | | |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 35 | 5 | 0,02 [5] | 20 | 0,1 [5] | 0,02 [5] | 40 |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | 0,5 | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,02 [5] | 0,05 [5] |
          0810000 | i)Semena | | | | | | | |
          0810010 | Anýz | | | | | | | |
          0810020 | Kmín černý | | | | | | | |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | | | | | |
          0810040 | Semena koriandru | | | | | | | |
          0810050 | Semena kmínu | | | | | | | |
          0810060 | Semena kopru | | | | | | | |
          0810070 | Semena fenyklu | | | | | | | |
          0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | | | |
          0810090 | Muškátové oříšky | | | | | | | |
          0810990 | Ostatní | | | | | | | |
          0820000 | ii)Plody a bobule | | | | | | | |
          0820010 | Nové koření | | | | | | | |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | | | | | |
          0820030 | Kmín | | | | | | | |
          0820040 | Kardamom | | | | | | | |
          0820050 | Jalovcové bobule | | | | | | | |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | | | | | |
          0820070 | Vanilkové lusky | | | | | | | |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | | | | |
          0820990 | Ostatní | | | | | | | |
          0830000 | iii)Kůra | | | | | | | |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | | | | | | |
          0830990 | Ostatní | | | | | | | |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | | | | | | | |
          0840010 | Lékořice | | | | | | | |
          0840020 | Zázvor | | | | | | | |
          0840030 | Kurkuma | | | | | | | |
          0840040 | Křen | | | | | | | |
          0840990 | Ostatní | | | | | | | |
          0850000 | v)Pupeny | | | | | | | |
          0850010 | Hřebíček | | | | | | | |
          0850020 | Kapary | | | | | | | |
          0850990 | Ostatní | | | | | | | |
          0860000 | vi)Blizny | | | | | | | |
          0860010 | Šafrán | | | | | | | |
          0860990 | Ostatní | | | | | | | |
          0870000 | vii)Semenné míšky | | | | | | | |
          0870010 | Muškátový květ | | | | | | | |
          0870990 | Ostatní | | | | | | | |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | | 0,05 [5] | 0,01 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | | 0,02 [5] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 2 | | | | | 0,3 | |
          0900020 | Cukrová třtina | 0,5 | | | | | 0,02 [5] | |
          0900030 | Kořen čekanky | 2 | | | | | 0,02 [5] | |
          0900990 | Ostatní | 0,5 | | | | | 0,02 [5] | |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | | 0,05 [5] | | | | | |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | | 0,01 [5] | 0,05 | | | |
          1011000 | a)Prasata | | | | | 0,02 | | |
          1011010 | Maso | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1011020 | Tuk bez libového masa | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,05 [5] |
          1011030 | Játra | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1011040 | Ledviny | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1011050 | Poživatelné droby | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1011990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | | | 0,02 | | |
          1012010 | Maso | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1012020 | Tuk | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,05 [5] |
          1012030 | Játra | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1012040 | Ledviny | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1012050 | Poživatelné droby | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1012990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1013000 | c)Ovce | | | | | 0,02 | | |
          1013010 | Maso | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1013020 | Tuk | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,05 [5] |
          1013030 | Játra | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1013040 | Ledviny | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1013050 | Poživatelné droby | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1013990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1014000 | d)Kozy | | | | | 0,02 | | |
          1014010 | Maso | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1014020 | Tuk | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,05 [5] |
          1014030 | Játra | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1014040 | Ledviny | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1014050 | Poživatelné droby | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1014990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | | | | | 0,02 | | |
          1015010 | Maso | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1015020 | Tuk | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,05 [5] |
          1015030 | Játra | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1015040 | Ledviny | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1015050 | Poživatelné droby | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1015990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | | | | | | | |
          1016010 | Maso | 0,05 [5] | | | | 0,02 | 0,05 | 0,01 [5] |
          1016020 | Tuk | 0,1 | | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 [5] |
          1016030 | Játra | 0,1 | | | | 0,02 | 0,05 | 0,01 [5] |
          1016040 | Ledviny | 0,05 | | | | 0,02 | 0,05 | 0,01 [5] |
          1016050 | Poživatelné droby | 0,1 | | | | 0,02 | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1016990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | 0,02 | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | | | | | 0,02 | | |
          1017010 | Maso | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,01 [5] |
          1017020 | Tuk | 0,7 | | | | | 0,05 | 0,05 [5] |
          1017030 | Játra | 0,2 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1017040 | Ledviny | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1017050 | Poživatelné droby | 0,3 | | | | | 0,5 | 0,05 [5] |
          1017990 | Ostatní | 0,05 [5] | | | | | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 [5] | 0,004 [5] |
          1020010 | Kravské | | | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | 0,05 [5] | | 0,01 [5] | 0,02 [5] | 0,02 | 0,05 | 0,02 [5] |
          1030010 | Slepičí | | | | | | | |
          1030020 | Kachní | | | | | | | |
          1030030 | Husí | | | | | | | |
          1030040 | Křepelčí | | | | | | | |
          1030990 | Ostatní | | | | | | | |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | 0,5 | | 0,01 [5] | 0,02 [5] | 0,02 | 0,01 [5] | 0,02 [5] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | 0,05 [5] | | 0,01 [5] | 0,02 [5] | 0,02 | 0,01 [5] | 0,02 [5] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | 0,05 [5] | | 0,01 [5] | 0,02 [5] | 0,02 | 0,01 [5] | 0,02 [5] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | 0,05 [5] | | 0,01 [5] | 0,02 [5] | 0,02 | 0,01 [5] | 0,02 [5] |
          (3) V příloze III části B se sloupce pro cypermethrin, indoxakarb a methoxyfenozid nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [6] []
          (F) = rozpustné v tuku"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [6] | Cypermethrin (cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (F) | Indoxakarb jako suma izomerů S a R (F) | Methoxyfenozid (F) |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
          0130040 | Mišpule | 1 | 0,3 | 2 |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 1 | 0,3 | 2 |
          0154050 | Šípky | 0,05 [7] | 1 | 0,02 [7] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | 0,05 [7] | 1 | 0,02 [7] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | 0,05 [7] | 1 | 0,02 [7] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | 0,05 [7] | 1 | 0,02 [7] |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | 0,2 | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0162040 | Opuncie | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0162050 | Zlatolist | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0163100 | Durian | 1 | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0212040 | Maranta | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0251050 | Barborka jarní | 2 | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0251070 | Červená hořčice | 2 | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | 0,7 | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,05 [7] | 2 | 0,02 [7] |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní ) | 2 | 2 | 0,02 [7] |
          0256060 | Rozmarýn | 2 | 2 | 0,02 [7] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | 2 | 2 | 0,02 [7] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | 2 | 15 | 0,02 [7] |
          0256090 | Bobkový list | 2 | 2 | 0,02 [7] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | 2 | 2 | 0,02 [7] |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0290000 | (ix)Chaluhy | 0,05 [7] | 0,02 [7] | |
          0401110 | Světlice barvířská | 0,1 | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0401120 | Brutnák | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0401130 | Lnička setá | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0401150 | Skočec obecný | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] |
          0402030 | Plody palmy olejové | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] |
          0402040 | Kapok | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631000 | a)Květy | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631010 | Květ heřmánku | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631020 | Květ ibišku | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631030 | Květní lístky růže | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631050 | Lípa | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0631990 | Ostatní | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0632000 | b)Listy | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0632010 | List jahodníku | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0632990 | Ostatní | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0633000 | c)Kořeny | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0633990 | Ostatní | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | 0,1 [7] | 10 | 0,05 [7] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810000 | i)Semena | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810010 | Anýz | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810020 | Kmín černý | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810040 | Semena koriandru | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810050 | Semena kmínu | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810060 | Semena kopru | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810070 | Semena fenyklu | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810090 | Muškátové oříšky | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0810990 | Ostatní | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820010 | Nové koření | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820030 | Kmín | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820040 | Kardamom | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820050 | Jalovcové bobule | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820070 | Vanilkové lusky | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0820990 | Ostatní | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0830000 | iii)Kůra | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0830990 | Ostatní | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | 0,2 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0840010 | Lékořice | 0,2 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0840020 | Zázvor | 0,2 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0840030 | Kurkuma | 0,2 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0840040 | Křen | 0,2 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0840990 | Ostatní | 0,2 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0850000 | v)Pupeny | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0850010 | Hřebíček | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0850020 | Kapary | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0850990 | Ostatní | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0860000 | vi)Blizny | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0860010 | Šafrán | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0860990 | Ostatní | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0870010 | Muškátový květ | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0870990 | Ostatní | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | | | |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 1 | 0,1 | 0,3 |
          0900020 | Cukrová třtina | 0,2 | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0900030 | Kořen čekanky | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          0900990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | | | |
          1015010 | Maso | 2 | 2 | 0,2 |
          1015020 | Tuk | 2 | 2 | 0,2 |
          1015030 | Játra | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
          1015040 | Ledviny | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
          1015050 | Poživatelné droby | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
          1015990 | Ostatní | 0,2 | 0,01 [7] | 0,01 [7] |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | 0,2 | | |
          1017010 | Maso | 0,2 | 2 | 0,2 |
          1017020 | Tuk | 0,2 | 2 | 0,2 |
          1017030 | Játra | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
          1017040 | Ledviny | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
          1017050 | Poživatelné droby | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
          1017990 | Ostatní | 0,2 | 0,01 [7] | 0,01 [7] |
          1030020 | Kachní | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1030030 | Husí | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1030040 | Křepelčí | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1030990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | 0,05 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          [1] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [**] Označuje mez stanovitelnosti.
          [***] Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III část B.
          [4] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [*****] Označuje mez stanovitelnosti.
          [6] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [] Označuje mez stanovitelnosti.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.