Nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 524/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 524/2011
          ze dne 26. května 2011,
          kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maximální limity reziduí (MLR) pro deltamethrin, ethofumesát, propikonazol, pymetrozin a pyrimethanil byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro tebukonazol byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro isopyrazam nebyly MLR stanoveny v žádné z příloh nařízení (ES) č. 396/2005, proto se použila standardní hodnota 0,01 mg/kg. Pro bifenyl doposud nebyly žádné zvláštní MLR stanoveny, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005. Bifenyl se dříve používal jako přípravek na ochranu rostlin. V souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005 se pro všechny přípravky uvedené v příloze I zmíněného nařízení používá standardní hodnota maximálního limitu reziduí 0,01 mg/kg.
          (2) V rámci postupu povolování přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku pymetrozin pro použití k ošetření špenátu, šruchy a mangoldu v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2] byla podána žádost podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 s cílem změnit stávající MLR.
          (3) V případě deltamethrinu byla podána žádost pro použití k ošetření brambor. V případě ethofumesátu byla podána žádost pro použití k ošetření listů a květů určených pro bylinné čaje a tymiánu. V případě isopyrazamu byla podána žádost pro použití k ošetření několika obilovin. V případě propikonazolu byla podána žádost pro použití k ošetření hroznů stolních a moštových a jablek. V případě pyrimethanilu byla podána žádost pro použití k ošetření hrachových lusků. V případě tebukonazolu byla podána žádost pro použití k ošetření rozmanitých citrusových plodů.
          (4) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy.
          (5) V případě bifenylu Komise obdržela od Německa a podnikatelských subjektů informace, které prokazují přítomnost této látky, pokud jde o čerstvé bylinky a bylinné čaje, jež obsahují větší množství reziduí pesticidů, než je standardní hodnota maximálního limitu reziduí. Německo předložilo hodnotící zprávu a oznámilo, že vzhledem k všudypřítomnosti uvedené látky pocházející z různých zdrojů není možné produkovat čerstvé bylinky, šípkový čaj, koření a bylinné čaje s obsahem reziduí bifenylu, jež by byly v souladu s uvedeným maximálním limitem reziduí. S odkazem na postup uvedený v čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005 Německo podalo žádost o dočasné MLR, aby bylo možné uvádět na trh dotčené produkty.
          (6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska [3]. Tato stanoviska byla předána Komisi a členským státům a zpřístupněna veřejnosti.
          (7) Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).
          (8) V případě bifenylu úřad doporučil zvýšit pouze MLR, u kterých údaje prokázaly, že je to nezbytné. Uvedl rovněž, že vzhledem k analytickým problémům by v některých případech mohlo být nemožné prosadit stávající MLR, a navrhl, že by pro uvedené plodiny mohla být zvýšena nejnižší mez stanovitelnosti (LOD). To potvrdily informace poskytnuté referenční laboratoří EU.
          (9) Na základě odůvodněných stanovisek a prohlášení úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
          (10) Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [3] Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu:
          - Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for biphenyl in various commodities. The EFSA Journal 2010; 8(10):1855. Přijato: 8. října 2010. Zveřejněno: 10. listopadu 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for deltamethrin in potatoes, EFSA Journal 2010; 8(11):1900. Zveřejněno: 10. listopadu 2010. Přijato: 9. listopadu 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for ethofumesate in in herbal infusions (leaves and flowers), EFSA Journal 2010; 8(11):1901. Zveřejněno: 10. listopadu 2010. Přijato: 10. listopadu 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for isopyrazam in in several cereals and food commodities of animal origin. EFSA Journal 2010; 8(9):1785. Zveřejněno: 23. září 2010. Přijato: 16. září 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for propiconazole in in table and wine grapes, EFSA Journal 2010; 8(9):1824. Zveřejněno: 28. září 2010. Přijato: 24. září 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pymetrozine on spinach, purslane and beet leaves, EFSA Journal 2010; 8(10):1881. Zveřejněno: 27. října 2010. Přijato: 26. října 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyrimethanil, in peas and beans, EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Zveřejněno: 13. července 2010. Přijato: 12. července 2010.
          - Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for tebuconazole in various citrus fruit, EFSA Journal 2010; 8(11):1896. Zveřejněno: 8. listopadu 2010. Přijato: 5. listopadu 2010.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:
          1) V příloze II se sloupce pro deltamethrin, ethofumesát, propikonazol, pymetrozin a pyrimethanil nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [1] [**] [***]
          (F) = rozpustné v tuku"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [1] | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) | Ethofumesát (suma ethofumesátu a metabolitu 3,3dimethyl2oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylmesylát, vyjádřeno jako ethofumesát) | Propikonazol | Pymetrozin | Pyrimethanil |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | 0,05 [2] | | | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | 0,3 | 10 |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | | | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | | | |
          0110990 | Ostatní | | | | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | |
          0120010 | Mandle | | | | | 0,2 |
          0120020 | Para ořechy | | | | | 0,05 [2] |
          0120030 | Kešu ořechy | | | | | 0,05 [2] |
          0120040 | Kaštany jedlé | | | | | 0,05 [2] |
          0120050 | Kokosové ořechy | | | | | 0,05 [2] |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | 0,05 [2] |
          0120070 | Makadamie | | | | | 0,05 [2] |
          0120080 | Pekanové ořechy | | | | | 0,05 [2] |
          0120090 | Piniové oříšky | | | | | 0,05 [2] |
          0120100 | Pistácie | | | | | 0,2 |
          0120110 | Vlašské ořechy | | | | | 0,05 [2] |
          0120990 | Ostatní | | | | | 0,05 [2] |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | | | | 0,02 [2] | 5 |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | 0,2 | | 0,15 | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | 0,1 | | 0,05 [2] | | |
          0130030 | Kdoule | 0,1 | | 0,05 [2] | | |
          0130040 | Mišpule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130990 | Ostatní | 0,1 | | 0,05 [2] | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | | | | | |
          0140010 | Meruňky | 0,1 | | 0,2 | 0,05 | 3 |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | 0,2 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | 0,1 | | 0,2 | 0,05 | 10 |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | 0,1 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 3 |
          0140990 | Ostatní | 0,1 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | | | | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 0,2 | | 0,3 | 0,02 [2] | 5 |
          0151010 | Hrozny stolní | | | | | |
          0151020 | Hrozny moštové | | | | | |
          0152000 | b)Jahody | 0,2 | | 0,05 [2] | 0,5 | 5 |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | | | 0,05 [2] | | |
          0153010 | Ostružiny | 0,5 | | | 3 | 10 |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | 0,5 | | | 3 | 10 |
          0153990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | | 0,05 [2] | | 5 |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | 0,5 | | | 0,5 | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | 0,2 | | | 0,5 | |
          0154050 | Šípky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | | | | 0,02 [2] | |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0161010 | Datle | 0,05 [2] | | | | |
          0161020 | Fíky | 0,05 [2] | | | | |
          0161030 | Stolní olivy | 1 | | | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | 0,05 [2] | | | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0162010 | Kiwi | 0,2 | | | | |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | 0,05 [2] | | | | |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | 0,05 [2] | | | | |
          0162040 | Opuncie | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162050 | Zlatolist | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | | |
          0163000 | b)s nejedlou slupkou, velké | 0,05 [2] | | | | |
          0163010 | Avokádo | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | 0,1 | | 0,1 |
          0163030 | Mango | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0163040 | Papája | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0163050 | Granátová jablka | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163080 | Ananas | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163990 | Ostatní | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | |
          0211000 | a)Brambory | 0,2 | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | |
          0212040 | Maranta | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0212990 | Ostatní | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | 0,05 [2] | | | | |
          0213010 | Řepa salátová | | 0,1 | | | 0,05 [2] |
          0213020 | Mrkev | | 0,05 [2] | | | 1 |
          0213030 | Celer bulvový | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213050 | Topinambury | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213060 | Pastinák | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213070 | Petržel kořenová | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213100 | Tuřín | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213110 | Vodnice | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0213990 | Ostatní | | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | |
          0220010 | Česnek | 0,1 | | | | 0,05 [2] |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | 0,1 | | | | 0,1 |
          0220030 | Šalotka | 0,1 | | | | 0,05 [2] |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | 0,1 | | | | 0,05 [2] |
          0220990 | Ostatní | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | |
          0231000 | a)Lilkovité | | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | 0,3 | | | 0,5 | 1 |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | 0,2 | | | 1 | 2 |
          0231030 | Lilek (Pepino) | 0,3 | | | 0,5 | 1 |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,3 | | | 1 | 0,05 [2] |
          0231990 | Ostatní | 0,2 | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,2 | | | 0,5 | 1 |
          0232010 | Okurky salátové | | | | | |
          0232020 | Okurky nakládačky | | | | | |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | | | |
          0232990 | Ostatní | | | | | |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,2 | | | 0,2 | 0,05 [2] |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | | | |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | | | |
          0233030 | Melouny vodní | | | | | |
          0233990 | Ostatní | | | | | |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,1 | | | 0,02 [2] | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | | | | |
          0241020 | Květák | | | | | |
          0241990 | Ostatní | | | | | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | 0,1 | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | | 0,02 [2] | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | 0,05 | |
          0242990 | Ostatní | | | | 0,02 [2] | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | 0,5 | | | 0,2 | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | | | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | |
          0243990 | Ostatní | | | | | |
          0244000 | d)Kedlubny | 0,05 [2] | | | 0,02 [2] | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | 0,05 [2] | | |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 0,5 | 0,05 [2] | | 2 | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | 0,05 [2] |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | | | | 10 |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | | | | 10 |
          0251040 | Řeřicha setá | | | | | 0,05 [2] |
          0251050 | Barborka jarní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | | | | 0,05 [2] |
          0251070 | Červená hořčice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | | | | 0,05 [2] |
          0251990 | Ostatní | | | | | 0,05 [2] |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | 0,5 | | | | 0,05 [2] |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | 0,05 [2] | | 0,4 | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | 0,05 [2] | | 0,4 | |
          0252990 | Ostatní | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | 0,5 | | | | 3 |
          0256010 | Kerblík | | 1 | | 2 | |
          0256020 | Pažitka | | 1 | | 2 | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | 1 | | 2 | |
          0256040 | Petrželová nať | | 1 | | 2 | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256060 | Rozmarýn | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256090 | Bobkový list | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | 1 | | 2 | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | | | 2 | 2 |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | 1 | 0,05 [2] |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | 1 | 3 |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | 1 | 0,2 |
          0260050 | Čočka | | | | 1 | 0,05 [2] |
          0260990 | Ostatní | | | | 1 | 0,05 [2] |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | |
          0270010 | Chřest | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0270020 | Kardy | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0270030 | Celer řapíkatý | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0270040 | Fenykl sladký | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0270050 | Artyčoky | 0,1 | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0270060 | Pór | 0,2 | | 0,1 | | 1 |
          0270070 | Reveň | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0270080 | Bambusové výhonky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270990 | Ostatní | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0280000 | viii)Houby | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | |
          0280990 | Ostatní | | | | | |
          0290000 | (ix)Chaluhy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 1 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,5 |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | | | |
          0300020 | Čočka | | | | | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | |
          0300040 | Vlčí bob | | | | | |
          0300990 | Ostatní | | | | | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | | | | | |
          0401000 | i)Olejnatá semena | | 0,1 [2] | | | 0,1 [2] |
          0401010 | Lněná semena | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | 0,05 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | |
          0401030 | Mák | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401040 | Sezamová semena | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401050 | Slunečnicová semena | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | 0,1 | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401070 | Sojové boby | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401080 | Hořčičná semena | 0,1 | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401090 | Bavlníková semena | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,05 | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401110 | Světlice barvířská | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401120 | Brutnák | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401130 | Lnička setá | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401140 | Semena konopí | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0401150 | Skočec obecný | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401990 | Ostatní | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | 0,02 [2] | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | | 0,02 [2] | |
          0402010 | Olivy na olej | 1 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402030 | Plody palmy olejové | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402990 | Ostatní | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,1 [2] | | 0,1 [2] |
          0500000 | 5.OBILOVINY | 2 | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,05 [2] |
          0500010 | Ječmen | | | 0,2 | | |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | 0,05 [2] | | |
          0500030 | Kukuřice | | | 0,05 [2] | | |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | | 0,05 [2] | | |
          0500050 | Oves | | | 0,2 | | |
          0500060 | Rýže | | | 0,05 [2] | | |
          0500070 | Žito | | | 0,05 [2] | | |
          0500080 | Čirok | | | 0,05 [2] | | |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | 0,05 [2] | | |
          0500990 | Ostatní | | | 0,05 [2] | | |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | | | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 0,1 [2] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 5 | 0,1 [2] | | | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631000 | a)Květy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631010 | Květ heřmánku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631020 | Květ ibišku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631030 | Květní lístky růže | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631050 | Lípa | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632000 | b)Listy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632010 | List jahodníku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633000 | c)Kořeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 5 | 0,1 [2] | 0,1 [2] | 15 | 0,1 [2] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810000 | i)Semena | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810010 | Anýz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810020 | Kmín černý | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810040 | Semena koriandru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810050 | Semena kmínu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810060 | Semena kopru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810070 | Semena fenyklu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810090 | Muškátové oříšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820010 | Nové koření | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820030 | Kmín | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820040 | Kardamom | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820050 | Jalovcové bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820070 | Vanilkové lusky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830000 | iii)Kůra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840010 | Lékořice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840020 | Zázvor | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840030 | Kurkuma | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840040 | Křen | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850000 | v)Pupeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850010 | Hřebíček | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850020 | Kapary | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860000 | vi)Blizny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860010 | Šafrán | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870010 | Muškátový květ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900020 | Cukrová třtina | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900030 | Kořen čekanky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | | 0,1 [2] | | 0,01 [2] | 0,05 [2] |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | | | | |
          1011000 | a)Prasata | | | 0,01 [2] | | |
          1011010 | Maso | 0,5 | | | | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | 0,5 | | | | |
          1011030 | Játra | 0,03 [2] | | | | |
          1011040 | Ledviny | 0,03 [2] | | | | |
          1011050 | Poživatelné droby | 0,5 | | | | |
          1011990 | Ostatní | 0,5 | | | | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | | | |
          1012010 | Maso | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1012020 | Tuk | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1012030 | Játra | 0,03 [2] | | 0,1 | | |
          1012040 | Ledviny | 0,03 [2] | | 0,01 [2] | | |
          1012050 | Poživatelné droby | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1012990 | Ostatní | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1013000 | c)Ovce | | | | | |
          1013010 | Maso | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1013020 | Tuk | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1013030 | Játra | 0,03 [2] | | 0,1 | | |
          1013040 | Ledviny | 0,03 [2] | | 0,01 [2] | | |
          1013050 | Poživatelné droby | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1013990 | Ostatní | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1014000 | d)Kozy | | | | | |
          1014010 | Maso | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1014020 | Tuk | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1014030 | Játra | 0,03 [2] | | 0,1 | | |
          1014040 | Ledviny | 0,03 [2] | | 0,01 [2] | | |
          1014050 | Poživatelné droby | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1014990 | Ostatní | 0,5 | | 0,01 [2] | | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | 0,1 | | 0,01 [2] | | |
          1016010 | Maso | | | | | |
          1016020 | Tuk | | | | | |
          1016030 | Játra | | | | | |
          1016040 | Ledviny | | | | | |
          1016050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1016990 | Ostatní | | | | | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | 0,05 | | 0,01 [2] | | |
          1020010 | Kravské | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | |
          1030010 | Slepičí | | | | | |
          1030020 | Kachní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030030 | Husí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030040 | Křepelčí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          2) Příloha III se mění takto:
          a) Část A se mění takto:
          i) Sloupec pro tebukonazol se nahrazuje tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [4] | Tebukonazol |
          (1) | (2) | (3) |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | |
          0110000 | i)Citrusové plody | |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | 0,9 |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | 0,9 |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | 0,9 |
          0110040 | Kyselé lajmy | 0,9 |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | 3 |
          0110990 | Ostatní | 0,9 |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,05 [5] |
          0120010 | Mandle | |
          0120020 | Para ořechy | |
          0120030 | Kešu ořechy | |
          0120040 | Kaštany jedlé | |
          0120050 | Kokosové ořechy | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | |
          0120070 | Makadamie | |
          0120080 | Pekanové ořechy | |
          0120090 | Piniové oříšky | |
          0120100 | Pistácie | |
          0120110 | Vlašské ořechy | |
          0120990 | Ostatní | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | 1 |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | 1 |
          0130030 | Kdoule | 0,5 |
          0130040 | Mišpule | 0,5 |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,5 |
          0130990 | Ostatní | 0,5 |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | |
          0140010 | Meruňky | 1 |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | 5 |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | 1 |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | 0,5 |
          0140990 | Ostatní | 0,5 |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 2 |
          0151010 | Hrozny stolní | |
          0151020 | Hrozny moštové | |
          0152000 | b)Jahody | 0,05 [5] |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | 1 |
          0153010 | Ostružiny | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | |
          0153990 | Ostatní | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | 2 |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | |
          0154050 | Šípky | |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | |
          0154990 | Ostatní | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | 0,05 [5] |
          0161010 | Datle | |
          0161020 | Fíky | |
          0161030 | Stolní olivy | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | |
          0161990 | Ostatní | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | |
          0162010 | Kiwi | 0,5 |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | 0,05 [5] |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | 1 |
          0162040 | Opuncie | 0,05 [5] |
          0162050 | Zlatolist | 0,05 [5] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,05 [5] |
          0162990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0163000 | b)s nejedlou slupkou, velké | |
          0163010 | Avokádo | 0,05 [5] |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | 0,05 [5] |
          0163030 | Mango | 0,1 |
          0163040 | Papája | 2 |
          0163050 | Granátová jablka | 0,05 [5] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,05 [5] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | 0,05 [5] |
          0163080 | Ananas | 0,05 [5] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,05 [5] |
          0163100 | Durian | 0,05 [5] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,05 [5] |
          0163990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | |
          0211000 | a)Brambory | 0,2 |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | 0,05 [5] |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | |
          0212020 | Batáty | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | |
          0212040 | Maranta | |
          0212990 | Ostatní | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | |
          0213010 | Řepa salátová | 0,05 [5] |
          0213020 | Mrkev | 0,5 |
          0213030 | Celer bulvový | 0,5 |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | 0,4 |
          0213050 | Topinambury | 0,05 [5] |
          0213060 | Pastinák | 0,5 |
          0213070 | Petržel kořenová | 0,5 |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | 0,05 [5] |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | 0,4 |
          0213100 | Tuřín | 0,3 |
          0213110 | Vodnice | 0,3 |
          0213990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | |
          0220010 | Česnek | 0,1 |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | 0,05 [5] |
          0220030 | Šalotka | 0,05 [5] |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | 0,5 |
          0220990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | |
          0231000 | a)Lilkovité | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | 1 |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | 0,5 |
          0231030 | Lilek (Pepino) | 0,5 |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,05 [5] |
          0231990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | |
          0232010 | Okurky salátové | 0,5 |
          0232020 | Okurky nakládačky | 0,05 [5] |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | 0,2 |
          0232990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | 0,2 |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | 0,2 |
          0233030 | Melouny vodní | 0,2 |
          0233990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,2 |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,05 [5] |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | 1 |
          0241020 | Květák | 1 |
          0241990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | |
          0242010 | Kapusta růžičková | 0,5 |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | 1 |
          0242990 | Ostatní | 0,5 |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | 1 |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | 0,05 [5] |
          0243990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0244000 | d)Kedlubny | 0,05 [5] |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 0,05 [5] |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | |
          0251040 | Řeřicha setá | |
          0251050 | Barborka jarní | |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | |
          0251070 | Červená hořčice | |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | |
          0251990 | Ostatní | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | 0,05 [5] |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | |
          0252990 | Ostatní | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,05 [5] |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,05 [5] |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,05 [5] |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | |
          0256010 | Kerblík | 0,05 [5] |
          0256020 | Pažitka | 0,5 |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | 0,05 [5] |
          0256040 | Petrželová nať | 0,05 [5] |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | 0,05 [5] |
          0256060 | Rozmarýn | 0,05 [5] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | 0,05 [5] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | 0,05 [5] |
          0256090 | Bobkový list | 0,05 [5] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | 0,05 [5] |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | 0,05 [5] |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | 2 |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | 2 |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | 2 |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | 0,05 [5] |
          0260050 | Čočka | 0,05 [5] |
          0260990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | |
          0270010 | Chřest | 0,05 [5] |
          0270020 | Kardy | 0,05 [5] |
          0270030 | Celer řapíkatý | 0,3 |
          0270040 | Fenykl sladký | 0,05 [5] |
          0270050 | Artyčoky | 0,5 |
          0270060 | Pór | 1 |
          0270070 | Reveň | 0,05 [5] |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,05 [5] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,05 [5] |
          0270990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0280000 | viii)Houby | 0,05 [5] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | |
          0280990 | Ostatní | |
          0290000 | (ix)Chaluhy | 0,05 [5] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | 0,2 |
          0300020 | Čočka | 0,05 [5] |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | 0,05 [5] |
          0300040 | Vlčí bob | 0,2 |
          0300990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | |
          0401000 | i)Olejnatá semena | |
          0401010 | Lněná semena | 0,05 [5] |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | 0,05 [5] |
          0401030 | Mák | 0,05 [5] |
          0401040 | Sezamová semena | 0,05 [5] |
          0401050 | Slunečnicová semena | 0,05 [5] |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | 0,5 |
          0401070 | Sojové boby | 0,1 |
          0401080 | Hořčičná semena | 0,2 |
          0401090 | Bavlníková semena | 0,05 [5] |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | 0,05 [5] |
          0401110 | Světlice barvířská | 0,05 [5] |
          0401120 | Brutnák | 0,05 [5] |
          0401130 | Lnička setá | 0,05 [5] |
          0401140 | Semena konopí | 0,05 [5] |
          0401150 | Skočec obecný | 0,05 [5] |
          0401990 | Ostatní | 0,05 [5] |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | 0,05 [5] |
          0402010 | Olivy na olej | |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | |
          0402030 | Plody palmy olejové | |
          0402040 | Kapok | |
          0402990 | Ostatní | |
          0500000 | 5.OBILOVINY | |
          0500010 | Ječmen | 2 |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | 0,2 |
          0500030 | Kukuřice | 0,2 |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | 0,2 |
          0500050 | Oves | 2 |
          0500060 | Rýže | 2 |
          0500070 | Žito | 0,2 |
          0500080 | Čirok | 0,2 |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | 0,2 |
          0500990 | Ostatní | 0,2 |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,05 [5] |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 0,1 |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | 50 |
          0631000 | a)Květy | |
          0631010 | Květ heřmánku | |
          0631020 | Květ ibišku | |
          0631030 | Květní lístky růže | |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | |
          0631050 | Lípa | |
          0631990 | Ostatní | |
          0632000 | b)Listy | |
          0632010 | List jahodníku | |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | |
          0632990 | Ostatní | |
          0633000 | c)Kořeny | |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | |
          0633990 | Ostatní | |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,05 [5] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,05 [5] |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 30 |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | |
          0810000 | i)Semena | |
          0810010 | Anýz | 2 |
          0810020 | Kmín černý | 2 |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | 1 |
          0810040 | Semena koriandru | 2 |
          0810050 | Semena kmínu | 1 |
          0810060 | Semena kopru | 1 |
          0810070 | Semena fenyklu | 2 |
          0810080 | Pískavice řecké seno | 1 |
          0810090 | Muškátové oříšky | 1 |
          0810990 | Ostatní | 1 |
          0820000 | ii)Plody a bobule | 1 |
          0820010 | Nové koření | |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | |
          0820030 | Kmín | |
          0820040 | Kardamom | |
          0820050 | Jalovcové bobule | |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | |
          0820070 | Vanilkové lusky | |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | |
          0820990 | Ostatní | |
          0830000 | iii)Kůra | 1 |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | |
          0830990 | Ostatní | |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | 1 |
          0840010 | Lékořice | |
          0840020 | Zázvor | |
          0840030 | Kurkuma | |
          0840040 | Křen | |
          0840990 | Ostatní | |
          0850000 | v)Pupeny | 1 |
          0850010 | Hřebíček | |
          0850020 | Kapary | |
          0850990 | Ostatní | |
          0860000 | vi)Blizny | 1 |
          0860010 | Šafrán | |
          0860990 | Ostatní | |
          0870000 | vii)Semenné míšky | 1 |
          0870010 | Muškátový květ | |
          0870990 | Ostatní | |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | 0,05 [5] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | |
          0900020 | Cukrová třtina | |
          0900030 | Kořen čekanky | |
          0900990 | Ostatní | |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | 0,1 |
          1011000 | a)Prasata | |
          1011010 | Maso | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | |
          1011030 | Játra | |
          1011040 | Ledviny | |
          1011050 | Poživatelné droby | |
          1011990 | Ostatní | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | |
          1012010 | Maso | |
          1012020 | Tuk | |
          1012030 | Játra | |
          1012040 | Ledviny | |
          1012050 | Poživatelné droby | |
          1012990 | Ostatní | |
          1013000 | c)Ovce | |
          1013010 | Maso | |
          1013020 | Tuk | |
          1013030 | Játra | |
          1013040 | Ledviny | |
          1013050 | Poživatelné droby | |
          1013990 | Ostatní | |
          1014000 | d)Kozy | |
          1014010 | Maso | |
          1014020 | Tuk | |
          1014030 | Játra | |
          1014040 | Ledviny | |
          1014050 | Poživatelné droby | |
          1014990 | Ostatní | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | |
          1015010 | Maso | |
          1015020 | Tuk | |
          1015030 | Játra | |
          1015040 | Ledviny | |
          1015050 | Poživatelné droby | |
          1015990 | Ostatní | |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | |
          1016010 | Maso | |
          1016020 | Tuk | |
          1016030 | Játra | |
          1016040 | Ledviny | |
          1016050 | Poživatelné droby | |
          1016990 | Ostatní | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | |
          1017010 | Maso | |
          1017020 | Tuk | |
          1017030 | Játra | |
          1017040 | Ledviny | |
          1017050 | Poživatelné droby | |
          1017990 | Ostatní | |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | 0,05 [5] |
          1020010 | Kravské | |
          1020020 | Ovčí | |
          1020030 | Kozí | |
          1020040 | Kobylí | |
          1020990 | Ostatní | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | 0,1 |
          1030010 | Slepičí | |
          1030020 | Kachní | |
          1030030 | Husí | |
          1030040 | Křepelčí | |
          1030990 | Ostatní | |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | 0,05 [5] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | 0,05 [5] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | 0,05 [5] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | 0,1 |
          ii) Doplňují se nové sloupce pro isopyrazam a bifenyl, které znějí:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [6] | Bifenyl | Isopyrazam |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | 0,01 [7] |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,01 [7] | |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | |
          0110990 | Ostatní | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,01 [7] | |
          0120010 | Mandle | | |
          0120020 | Para ořechy | | |
          0120030 | Kešu ořechy | | |
          0120040 | Kaštany jedlé | | |
          0120050 | Kokosové ořechy | | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | |
          0120070 | Makadamie | | |
          0120080 | Pekanové ořechy | | |
          0120090 | Piniové oříšky | | |
          0120100 | Pistácie | | |
          0120110 | Vlašské ořechy | | |
          0120990 | Ostatní | | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,01 [7] | |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | |
          0130030 | Kdoule | | |
          0130040 | Mišpule | | |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | |
          0130990 | Ostatní | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | 0,01 [7] | |
          0140010 | Meruňky | | |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | |
          0140990 | Ostatní | | |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | 0,01 [7] | |
          0151010 | Hrozny stolní | | |
          0151020 | Hrozny moštové | | |
          0152000 | b)Jahody | 0,01 [7] | |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | 0,01 [7] | |
          0153010 | Ostružiny | | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | |
          0153990 | Ostatní | | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | 0,01 [7] | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | 0,01 [7] | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | 0,01 [7] | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | 0,01 [7] | |
          0154050 | Šípky | 0,02 | |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | 0,01 [7] | |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | 0,01 [7] | |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | 0,01 [7] | |
          0154990 | Ostatní | 0,01 [7] | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | 0,01 [7] | |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | | |
          0161010 | Datle | | |
          0161020 | Fíky | | |
          0161030 | Stolní olivy | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | | |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | |
          0161990 | Ostatní | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | |
          0162010 | Kiwi | | |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | | |
          0162040 | Opuncie | | |
          0162050 | Zlatolist | | |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | |
          0162990 | Ostatní | | |
          0163000 | b)s nejedlou slupkou, velké | | |
          0163010 | Avokádo | | |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | |
          0163030 | Mango | | |
          0163040 | Papája | | |
          0163050 | Granátová jablka | | |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | | |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | |
          0163080 | Ananas | | |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | |
          0163100 | Durian | | |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | |
          0163990 | Ostatní | | |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | 0,01 [7] |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | 0,01 [7] | |
          0211000 | a)Brambory | | |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | |
          0212020 | Batáty | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | |
          0212040 | Maranta | | |
          0212990 | Ostatní | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | |
          0213010 | Řepa salátová | | |
          0213020 | Mrkev | | |
          0213030 | Celer bulvový | | |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | |
          0213050 | Topinambury | | |
          0213060 | Pastinák | | |
          0213070 | Petržel kořenová | | |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | |
          0213100 | Tuřín | | |
          0213110 | Vodnice | | |
          0213990 | Ostatní | | |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | 0,01 [7] | |
          0220010 | Česnek | | |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | |
          0220030 | Šalotka | | |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | |
          0220990 | Ostatní | | |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | 0,01 [7] | |
          0231000 | a)Lilkovité | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | | |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | |
          0231030 | Lilek (Pepino) | | |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | |
          0231990 | Ostatní | | |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | |
          0232010 | Okurky salátové | | |
          0232020 | Okurky nakládačky | | |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | |
          0232990 | Ostatní | | |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | |
          0233030 | Melouny vodní | | |
          0233990 | Ostatní | | |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | | |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | | |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | 0,01 [7] | |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini) | | |
          0241020 | Květák | | |
          0241990 | Ostatní | | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | |
          0242990 | Ostatní | | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | |
          0243990 | Ostatní | | |
          0244000 | d)Kedlubny | | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 0,01 [7] | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | |
          0251040 | Řeřicha setá | | |
          0251050 | Barborka jarní | | |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | |
          0251070 | Červená hořčice | | |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | |
          0251990 | Ostatní | | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | 0,01 [7] | |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | |
          0252990 | Ostatní | | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,01 [7] | |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,01 [7] | |
          0255000 | e)Čekanka salátová | 0,01 [7] | |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | 0,1 | |
          0256010 | Kerblík | | |
          0256020 | Pažitka | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | |
          0256040 | Petrželová nať | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | |
          0256060 | Rozmarýn | | |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | |
          0256090 | Bobkový list | | |
          0256100 | Estragon (Yzop) | | |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,01 [7] | |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | |
          0260050 | Čočka | | |
          0260990 | Ostatní | | |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | 0,01 [7] | |
          0270010 | Chřest | | |
          0270020 | Kardy | | |
          0270030 | Celer řapíkatý | | |
          0270040 | Fenykl sladký | | |
          0270050 | Artyčoky | | |
          0270060 | Pór | | |
          0270070 | Reveň | | |
          0270080 | Bambusové výhonky | | |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | |
          0270990 | Ostatní | | |
          0280000 | viii)Houby | 0,01 [7] | |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | |
          0280990 | Ostatní | | |
          0290000 | (ix)Chaluhy | 0,01 [7] | |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,01 [7] | 0,01 [7] |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | |
          0300020 | Čočka | | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | |
          0300040 | Vlčí bob | | |
          0300990 | Ostatní | | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | 0,01 [7] | 0,01 [7] |
          0401000 | i)Olejnatá semena | | |
          0401010 | Lněná semena | | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | | |
          0401030 | Mák | | |
          0401040 | Sezamová semena | | |
          0401050 | Slunečnicová semena | | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | |
          0401070 | Sojové boby | | |
          0401080 | Hořčičná semena | | |
          0401090 | Bavlníková semena | | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | |
          0401110 | Světlice barvířská | | |
          0401120 | Brutnák | | |
          0401130 | Lnička setá | | |
          0401140 | Semena konopí | | |
          0401150 | Skočec obecný | | |
          0401990 | Ostatní | | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | |
          0402010 | Olivy na olej | | |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | | |
          0402030 | Plody palmy olejové | | |
          0402040 | Kapok | | |
          0402990 | Ostatní | | |
          0500000 | 5.OBILOVINY | 0,01 [7] | |
          0500010 | Ječmen | | 0,6 |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | 0,01 [7] |
          0500030 | Kukuřice | | 0,01 [7] |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | 0,01 [7] |
          0500050 | Oves | | 0,6 |
          0500060 | Rýže | | 0,01 [7] |
          0500070 | Žito | | 0,2 |
          0500080 | Čirok | | 0,01 [7] |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | 0,2 |
          0500990 | Ostatní | | 0,01 [7] |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | | 0,01 [7] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,05 [7] | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 0,05 [7] | |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | | |
          0631000 | a)Květy | 0,05 [7] | |
          0631010 | Květ heřmánku | | |
          0631020 | Květ ibišku | | |
          0631030 | Květní lístky růže | | |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | |
          0631050 | Lípa | | |
          0631990 | Ostatní | | |
          0632000 | b)Listy | | |
          0632010 | List jahodníku | 0,05 [7] | |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | 0,05 [7] | |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,5 | |
          0632990 | Ostatní | 0,05 [7] | |
          0633000 | c)Kořeny | 0,05 [7] | |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | |
          0633990 | Ostatní | | |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | 0,05 [7] | |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,05 [7] | |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,05 [7] | |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 [7] | 0,01 [7] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | 0,05 [7] | 0,01 [7] |
          0810000 | i)Semena | | |
          0810010 | Anýz | | |
          0810020 | Kmín černý | | |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | |
          0810040 | Semena koriandru | | |
          0810050 | Semena kmínu | | |
          0810060 | Semena kopru | | |
          0810070 | Semena fenyklu | | |
          0810080 | Pískavice řecké seno | | |
          0810090 | Muškátové oříšky | | |
          0810990 | Ostatní | | |
          0820000 | ii)Plody a bobule | | |
          0820010 | Nové koření | | |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | |
          0820030 | Kmín | | |
          0820040 | Kardamom | | |
          0820050 | Jalovcové bobule | | |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | |
          0820070 | Vanilkové lusky | | |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | | |
          0820990 | Ostatní | | |
          0830000 | iii)Kůra | | |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | | |
          0830990 | Ostatní | | |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | | |
          0840010 | Lékořice | | |
          0840020 | Zázvor | | |
          0840030 | Kurkuma | | |
          0840040 | Křen | | |
          0840990 | Ostatní | | |
          0850000 | v)Pupeny | | |
          0850010 | Hřebíček | | |
          0850020 | Kapary | | |
          0850990 | Ostatní | | |
          0860000 | vi)Blizny | | |
          0860010 | Šafrán | | |
          0860990 | Ostatní | | |
          0870000 | vii)Semenné míšky | | |
          0870010 | Muškátový květ | | |
          0870990 | Ostatní | | |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | 0,01 [7] | 0,01 [7] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | |
          0900020 | Cukrová třtina | | |
          0900030 | Kořen čekanky | | |
          0900990 | Ostatní | | |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | 0,01 [7] | 0,01 [7] |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | |
          1011000 | a)Prasata | | |
          1011010 | Maso | | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | | |
          1011030 | Játra | | |
          1011040 | Ledviny | | |
          1011050 | Poživatelné droby | | |
          1011990 | Ostatní | | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | |
          1012010 | Maso | | |
          1012020 | Tuk | | |
          1012030 | Játra | | |
          1012040 | Ledviny | | |
          1012050 | Poživatelné droby | | |
          1012990 | Ostatní | | |
          1013000 | c)Ovce | | |
          1013010 | Maso | | |
          1013020 | Tuk | | |
          1013030 | Játra | | |
          1013040 | Ledviny | | |
          1013050 | Poživatelné droby | | |
          1013990 | Ostatní | | |
          1014000 | d)Kozy | | |
          1014010 | Maso | | |
          1014020 | Tuk | | |
          1014030 | Játra | | |
          1014040 | Ledviny | | |
          1014050 | Poživatelné droby | | |
          1014990 | Ostatní | | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | | |
          1015010 | Maso | | |
          1015020 | Tuk | | |
          1015030 | Játra | | |
          1015040 | Ledviny | | |
          1015050 | Poživatelné droby | | |
          1015990 | Ostatní | | |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | | |
          1016010 | Maso | | |
          1016020 | Tuk | | |
          1016030 | Játra | | |
          1016040 | Ledviny | | |
          1016050 | Poživatelné droby | | |
          1016990 | Ostatní | | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | | |
          1017010 | Maso | | |
          1017020 | Tuk | | |
          1017030 | Játra | | |
          1017040 | Ledviny | | |
          1017050 | Poživatelné droby | | |
          1017990 | Ostatní | | |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | | |
          1020010 | Kravské | | |
          1020020 | Ovčí | | |
          1020030 | Kozí | | |
          1020040 | Kobylí | | |
          1020990 | Ostatní | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | | |
          1030010 | Slepičí | | |
          1030020 | Kachní | | |
          1030030 | Husí | | |
          1030040 | Křepelčí | | |
          1030990 | Ostatní | | |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | | |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | | |
          1060000 | vi)Hlemýždi | | |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | | |
          b) Část B se mění takto:
          i) Sloupce pro deltamethrin, ethofumesát, propikonazol, pymetrozin a pyrimethanil se nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [8] []
          (F) = rozpustné v tuku"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [8] | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) | Ethofumesát (suma ethofumesátu a metabolitu 3,3dimethyl2oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylmesylát, vyjádřeno jako ethofumesát) | Propikonazol | Pymetrozin | Pyrimethanil |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
          0130040 | Mišpule | 0,1 | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 5 |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,1 | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 5 |
          0154050 | Šípky | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 5 |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 5 |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 5 |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 5 |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0162040 | Opuncie | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0162050 | Zlatolist | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0163100 | Durian | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0212040 | Maranta | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0251050 | Barborka jarní | 0,5 | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 2 | 0,05 [9] |
          0251070 | Červená hořčice | 0,5 | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 2 | 0,05 [9] |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | 0,5 | 1 | 0,05 [9] | 0,4 | 0,05 [9] |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,5 | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | 0,5 | 1 | 0,05 [9] | 1 | 3 |
          0256060 | Rozmarýn | 0,5 | 1 | 0,05 [9] | 1 | 3 |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | 0,5 | 1,5 | 0,05 [9] | 1 | 3 |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | 0,5 | 1 | 0,05 [9] | 1 | 3 |
          0256090 | Bobkový list | 0,5 | 1 | 0,05 [9] | 1 | 3 |
          0256100 | Estragon (Yzop) | 0,5 | 1 | 0,05 [9] | 1 | 3 |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0290000 | ix)Chaluhy | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0401110 | Světlice barvířská | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0401120 | Brutnák | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0401130 | Lnička setá | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0401150 | Skočec obecný | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0402030 | Plody palmy olejové | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0402040 | Kapok | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,02 [9] | 0,1 [9] |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 2 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | 0,05 [9] | | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631000 | a)Květy | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631010 | Květ heřmánku | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631020 | Květ ibišku | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631030 | Květní lístky růže | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631050 | Lípa | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0631990 | Ostatní | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0632000 | b)Listy | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0632010 | List jahodníku | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0632990 | Ostatní | 0,05 [9] | 15 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0633000 | c)Kořeny | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0633990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810000 | i)Semena | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810010 | Anýz | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810020 | Kmín černý | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810040 | Semena koriandru | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810050 | Semena kmínu | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810060 | Semena kopru | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810070 | Semena fenyklu | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810090 | Muškátové oříšky | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0810990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820010 | Nové koření | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820030 | Kmín | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820040 | Kardamom | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820050 | Jalovcové bobule | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820070 | Vanilkové lusky | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0820990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0830000 | iii)Kůra | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0830990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0840010 | Lékořice | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0840020 | Zázvor | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0840030 | Kurkuma | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0840040 | Křen | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0840990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0850000 | v)Pupeny | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0850010 | Hřebíček | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0850020 | Kapary | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0850990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0860000 | vi)Blizny | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0860010 | Šafrán | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0860990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0870010 | Muškátový květ | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0870990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,5 | 0,1 [9] | 0,1 [9] | 0,1 [9] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | | | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,5 | 0,5 | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0900020 | Cukrová třtina | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0900030 | Kořen čekanky | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          0900990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,05 [9] | 0,02 [9] | 0,05 [9] |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1015010 | Maso | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1015020 | Tuk | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1015030 | Játra | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1015040 | Ledviny | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1015050 | Poživatelné droby | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1015990 | Ostatní | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017010 | Maso | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017020 | Tuk | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017030 | Játra | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017040 | Ledviny | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017050 | Poživatelné droby | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1017990 | Ostatní | 0,5 | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1030020 | Kachní | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1030030 | Husí | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1030040 | Křepelčí | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1030990 | Ostatní | 0,05 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | 0,03 [9] | 0,1 [9] | 0,01 [9] | 0,01 [9] | 0,05 [9] |
          [1] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [**] Označuje mez stanovitelnosti.
          [***] Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III část B.
          [4] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [*****] Označuje mez stanovitelnosti."
          [6] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [] Označuje mez stanovitelnosti."
          [8] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [] Označuje mez stanovitelnosti.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.