Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 528/2011 ze dne 30. května 2011 o povolení endo-1,4-β-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 528/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 528/2011
          ze dne 30. května 2011
          o povolení endo-1,4-β-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588). Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro selata po odstavu a výkrm prasat se zařazením do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Nařízením Komise (ES) č. 9/2010 [2] bylo povoleno použití uvedeného přípravku na deset let pro výkrm kuřat, nosnice, kachny a výkrm krůt.
          (5) Žádost o povolení endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pro selata po odstavu a výkrm prasat byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 1. února 2011 [3] k závěru, že endo-1,4-β-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že její používání může zlepšit zootechnické výkony. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří pro doplňkové látky zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (6) Posouzení endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "látky zvyšující stravitelnost", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 3, 7.1.2010, s. 10.
          [3] The EFSA Journal 2011;9(2):2008.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost
          4a11 | Danisco Animal Nutrition | Endo-1,4-β-xylanáza EC 3.2.1.8 | Složení doplňkové látkyPřípravek endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8)z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) s minimem aktivity endo-1,4-β-xylanázy: 40000 U [1]/gCharakteristika účinné látkyEndo-1,4-β-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)Analytická metoda [2]Kolorimetrická metoda založená na měření vodorozpustného barviva uvolněného endo-1,4-β-xylanázou ze substrátu s azurinem vázaným na zesíťovaný pšeničný arabinoxylan. | Selata (po odstavu) a výkrm prasat | | 2000 U | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Pro použití do krmiv bohatých na škrobové a neškrobové polysacharidy.3.Pro selata (po odstavu) do 35 kg. | 20. červen 2021 |
          [1] 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,5 μmol redukujícího cukru (vyjádřeného jako ekvivalenty xylózy) za minutu ze zesíťovaného substrátu arabinoxylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
          [2] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.