Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 531/2011 ze dne 31. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 531/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 531/2011
          ze dne 31. května 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení [1], a zejména na čl. 4 odst. 12 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Výborem pro kontrolu linie [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1480/2004 [3] stanovuje zvláštní režim pro rostlinolékařské kontroly a podávání zpráv ohledně zboží složeného z rostlin, rostlinných produktů a jiných částí, které jsou zahrnuty v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [4].
          (2) Vzhledem ke zkušenostem získaným poté, co uvedené nařízení (ES) č. 1480/2004 vstoupilo v platnost, je třeba podpořit obchodní a hospodářské vztahy na Kypru.
          (3) Brambory jsou nejdůležitějším jednotlivým produktem obchodovaným přes demarkační linii.
          (4) V zájmu zvýšení objemu obchodu s bramborami by mělo být producentům brambor v oblastech, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kyperské republiky (dále je "dané oblasti"), umožněno, aby pěstovali brambory druhé sklizně ze sadbových brambor, které zůstaly v hospodářství a které byly vypěstovány v daných oblastech.
          (5) Sadbové brambory, které zůstaly v hospodářství v daných oblastech, jsou vypěstovány přímo ze sadby certifikované v EU.
          (6) Od roku 2006 kladné zkušenosti s obchodem s bramborami přes demarkační linii prokazují, že brambory vypěstované v daných oblastech při jejich uvedení do oblastí, které jsou pod účinnou kontrolou vlády Kyperské republiky, nepředstavují nepřiměřené riziko z hlediska zdraví rostlin za předpokladu, že nezávislí znalci jmenovaní Komisí provádí rostlinolékařské inspekce a že je zajištěna sledovatelnost těchto brambor. V důsledku toho lze některá omezení uložená v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1480/2004 zrušit.
          (7) Nezávislí rostlinolékařští znalci jmenovaní Komisí budou nadále rozmísťováni v daných oblastech, aby poskytovali nezbytné záruky, pokud jde o sledovatelnost a rostlinolékařský stav pěstovaných brambor.
          (8) Nařízení (ES) č. 1480/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1480/2004 se mění takto:
          1. V čl. 3 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Výše uvedení nezávislí rostlinolékařští znalci v případě brambor ověří, zda byla příslušná dodávka brambor vypěstována přímo ze sadbových brambor, certifikovaných v jednom ze členských států nebo ze sadbových brambor, certifikovaných v jakékoli jiné zemi, ze které není dovoz brambor pro sadbu do Unie zakázán v souladu s přílohou III směrnice 2000/29/ES nebo ze sadbových brambor, které zůstaly v hospodářství a které byly pod dohledem znalců vypěstovány jako první potomstvo certifikovaných sadbových brambor uvedených v tomto odstavci."
          2. Příloha III se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128.
          [2] Zřízený podle čl. 4 odst. 12 nařízení (ES) č. 866/2004.
          [3] Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA III
          Vzor "Zprávy o rostlinolékařské kontrole" podle čl. 3 odst. 2
          1. Zpráva o rostlinolékařské kontrole podle nařízení Rady č. 866/2004
          Číslo
          2. Jméno či název firmy a úplná adresa odesílatele
          3. Jméno či název firmy a úplná adresa adresáta
          4. Registrační číslo výrobce (u rostlinolékařských znalců) a místo výroby
          5. Jméno a úplná adresa balírny
          6. Popis zásilky (charakteristické znaky, název produktu, botanický název)
          7. Vykázané množství
          8. Přepravní prostředek
          9. Ošetření po sklizni (ošetření, aktivní složka, koncentrace, teplota)
          10. Níže podepsaný rostlinolékařský znalec (odborník) podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 poté, co
          zkontroloval výše uvedené produkty podle příslušných postupů ve fázi výroby a opětovně při sklizni a ve fázi příprav na uvedení na trh
          byl svědkem nakládky na přepravní prostředek a po skončení nakládky jej zapečetil,
          prohlašuje, že podle jeho nejlepších znalostí a do míry, s jakou to lze stanovit, dané zboží
          se pokládá za zboží odpovídající stávajícím rostlinolékařským předpisům EU, a zejména
          se pokládá za zboží bez obsahu škodlivých organismů podle přílohy I a případně přílohy II směrnice 2000/29/ES, ve znění pozdějších předpisů,
          že v případě brambor byla příslušná dodávka brambor vypěstována přímo ze sadbových brambor, certifikovaných v jednom ze členských států nebo ze sadbových brambor, certifikovaných v jakékoli jiné zemi, ze které není dovoz brambor pro sadbu do Společenství zakázán v souladu s přílohou III směrnice 2000/29/ES nebo ze sadbových brambor, které zůstaly v hospodářství a které byly pod dohledem výše uvedených znalců vypěstovány jako první potomstvo certifikovaných sadbových brambor uvedených výše,
          v případě citrusových plodů, že plody byly zbaveny listů a stopek a nesou příslušné označení původu.
          Jméno a podpis rostlinolékařského znalce či znalců
          Místo a den vydání
          (1) …
          (2) (nepovinný podpis druhého znalce)"
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.