Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 532/2011 ze dne 31. května 2011 o povolení robenidinu hydrochloridu jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení Alpharma Belgium BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 a (ES) č. 1800/2004 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 532/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 532/2011
          ze dne 31. května 2011
          o povolení robenidinu hydrochloridu jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení Alpharma Belgium BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 a (ES) č. 1800/2004
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS [2].
          (2) Robenidin hydrochlorid, číslo CAS 25875-50-7, byl v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolen na dobu deseti let jako kokcidiostatikum k použití u chovných králíků nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 [3] a k použití u krůt, výkrmu kuřat a výkrmu králíků nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 [4]. Tato doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.
          (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení robenidinu hydrochloridu jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků, přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek "kokcidiostatika a histomonostatika". Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. března 2011 k závěru, že robenidin hydrochlorid nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že uvedená doplňková látka je účinná při tlumení kokcidiózy při výkrmu králíků a u chovných králíků [5]. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení robenidinu hydrochloridu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) V důsledku udělení nového povolení podle tohoto nařízení se v nařízení (ES) č. 2430/1999 zrušuje položka týkající se robenidinu hydrochloridu pro chovné králíky.
          (7) Kromě toho by v důsledku tohoto nového povolení měla být v příloze nařízení (ES) č. 1800/2004 změněna položka pro robenidin hydrochlorid.
          (8) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí obsahujících tento přípravek, které byly povoleny nařízením (ES) č. 2430/1999 k použití u chovných králíků a nařízením (ES) č. 1800/2004 k použití u výkrmu králíků.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze I, náležející do kategorie doplňkových látek "kokcidiostatika a histomonostatika", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 se zrušuje položka pod registračním číslem doplňkové látky E 758 týkající se robenidinu hydrochloridu pro chovné králíky.
          Článek 3
          Příloha nařízení (ES) č. 1800/2004 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 4
          Premixy a krmné směsi, které jsou označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS, obsahují robenidin hydrochlorid a byly povoleny nařízením (ES) č. 2430/1999 k použití u chovných králíků a nařízením (ES) č. 1800/2004 k použití u výkrmu králíků, mohou být nadále uváděny na trh a používány do vyčerpání zásob.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37.
          [5] EFSA Journal 2011;9(3):2102.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení | Maximální limity reziduí v příslušných potravinách živočišného původu |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kokcidiostatika a histomonostatika
          5 1 758 | Alpharma Belgium BVBA | Robenidin hydrochlorid 66 g/kg (Cycostat 66G) | Složení doplňkové látkyrobenidin hydrochlorid: 66 g/kglignosulfonát: 40 g/kgdihydrát síranu vápenatého: 894 g/kgÚčinná látkaRobenidin hydrochlorid,C15H13Cl2N5. HCl,číslo CAS: 25875-50-7,1,3-bis[(4-chlorbenzyliden)amino]guanidin-hydrochlorid: > 97 %Přidružené nečistoty:N,N’,N”-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin (TRIS): ≤ 0,5 %bis-4[4-Cl-benzyliden]hydrazin (AZIN): ≤ 0,5 %Analytické metody [1]Stanovení robenidinu hydrochloridu v krmivech: vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV spektrometrií (HPLC/UV) v souladu s metodou E v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 152/2009 [2]. | chovní králíci | — | 50 | 66 | 1.Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě premixu.2.Robenidin hydrochlorid se nesmí míchat s jinými kokcidiostatiky.3.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.4.Držitel povolení naplánuje a provede program monitorování po uvedení na trh ohledně odolnosti vůči Eimeria spp.5.Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. | 21. června 2021 | 200 μg/kg wet weight for liver and kidney 100 μg/kg wet weight for all other tissues |
          výkrm králíků | 50 | 66 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské Unie: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
          [2] Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha nařízení (ES) č. 1800/2004 se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA
          Registrační číslo doplňkové látky | Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvádění doplňkové látky do oběhu | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva |
          Kokcidiostatika a jiné léčebné látky
          E 758 | Alpharma Belgium BVBA | Robenidin hydrochlorid 66 g/kg (Cycostat 66G) | Složení doplňkové látkyRobenidin hydrochlorid: 66 g/kglignosulfonát: 40 g/kgdihydrát síranu vápenatého: 894 g/kgÚčinná látkarobenidin hydrochlorid,C15H13Cl2N5. HCl,1,3-bis[(4-chlorbenzyliden)amino]guanidin-hydrochlorid, číslo CAS 25875-50-7,Přidružené nečistoty:N,N’,N”-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]guanidin (TRIS): ≤ 0,5 %bis-4[4-Cl-benzyliden]hydrazin (AZIN): ≤ 0,5 % | výkrm kuřat | — | 30 | 36 | Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. | ze dne 29. října 2014 |
          krůty | 30 | 36 | Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. | ze dne 29. října 2014" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.